Jâŋ 2

1Jomo sâ kela cieé fà mé tagár, kùrmò fù feí ké Galilê te lɔɔ́ Kánà. Meì Yeésò lé naâ teèn ndeé, 2bɔ́ lé naâ Yeésò bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn ké teèn yilá njií ndɔ. 3Nde nde mbè gi. Mbè yeé gi aá, meì Yeésò ye Yeésò a: «Bɔ́ mé mbè teèn sam cuú.» 4Yeésò den seér cuù, ye bú a: «Ma, wò mè tueé nde aá kɔɔ́ te mè bɔɔ́ ye wa? Cu mò née wá ŋgwéeh ye.» 5Yeé baá ménâ, meí ye bɔ̀ seé bɔ̀ a: «Bí bɔ́ gí faá à tueé nde né bí nɔ.» 6Sâ bɔ̀ ŋguú déì lé naâ doó sâ ténjén, né ŋguú mé bɔ́ kwe né taá, bɔ̀ Jûf toò Càŋ vua tena yeé teèn. Bɔ̀ ŋguú sâ né yilá: bɔ̀ déì né bɔgɔ nèà, bɔ̀ déì bɔgɔ tîn mé ténjén. 7Yeésò tueé njií mé bɔ̀ seé bɔ̀, ye bɔ́ a: «Bí túé kwá bèlè nòmò lè bɔ̀ ŋguû hên dedeí.» Bɔ́ yeé tue yuú gi aá, 8à deên baá-re ye bɔ́ a: «Kènê bí síó wèh nòmò sâ kèb déì, bí haá njií mé nùà koô.» Bɔ́ sio haá njií bú ndɔ. 9Nùà koô doô yeé naga ke, à ŋgweé nòmò doô baá seér mbè, à bèh mé yuoó naâ teèn kɔ́ sɔ̀m ŋgwéh; sâ bɔ̀ seé bɔ̀ mé la tueè naâ nòmò sâ né gi dé bɔɔ̀n kɔɔ́. Nùà koô doô yilá njiî siì fù ndɔ, 10à ye bú a: «Bɔ́ mbè sɔm lɔgɔ́ yeé dé njêŋ; mɔ bɔ̀ nùàr fulu gi aá, bɔ́ sɔm ye mbìèrrè. Wò nde leér seér dé yeè dé njêŋ, te wò sɔm ye kènê mà!» 11Hên né fém Yeésò dé toò jɔ̀gɔ̀, à lé bɔɔ́ lɔgɔ́ naâ ké Galilê te lɔɔ́ Kánà, te terreb seèn ŋené yuo kelà teèn; bɔ̀ mbɔ̀ŋ lé naá giì temé yoòr seèn kwaá njií ndɔ. 12Jomo sâ à yuo doó sâ, à nde Kapernahûm bɔ̂ meí mé bɔ̀ dìm mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ mene. Wa ké teèn, bɔ́ kókoó cèr màgà ŋgwéh ndɔ. 13Sâ cieé koô bɔ̀ Jûf mé bɔ́ yilá né Páskà baá dìdì. Yeé nde aá feí, Yeésò nde ké Jerusalem ndɔ. 14À wa ké gwà Càŋ koô, sâ bɔ̀ toón bɔ̀ né bɔ̀ nàgà bɔ́ bɔ̀ sòrŋgaŋ mé vɔgɔb go den. Bɔ̀ kwéh-kàgàlɔ̀ŋ bɔ̀ né ké te gbàgàa kàgàlɔ̀ŋ kweéh den ndɔ. 15Yeésò yeé ŋene aá ménâ, à weh yuií, à far bilí ŋgágá, à lurú sɔm keéh gi bɔ́ cie mé njéh; à né bɔ̀ nàgà mé bɔ̀ mbieè cie lurú sɔm keéh; à né bɔ̀ kàgàlɔ̀ŋ mé gbàgà mene doó velá su njií, 16ye bɔ̀ gò-vɔgɔb bɔ̀ a: «Bí yùò mé njéh doó sâ nɔɔ́ŋ, bí té gwà Tele mò faá gwà toôn biì nɔ kwá sér!» 17Bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn yeé ŋene aá ménâ, bɔ́ munó ko cu ye baá-re dé mé né te mvù Càŋe nyagá den, ye: «Càŋ mò, temé mò né lom ké gwò yeè; mɔ mè munó njií gwà yeè mân, temé bɔgɔ́ gi mè lè.» 18À yeé kwɔgɔ sɔm aá bɔ́ cie ménâ, bɔ̀ Jûf bie bú ndɔ, bɔ́ ye bú a: «Wò bɔɔ́ feh nde né béh gèh fém dé heè, mé béh nde né teèn ŋené kɔɔ́ ye wò sé la naâ ménâ bɔɔ́ wa?» 19Yeésò deên ndɔ, ye bɔ́ a: «Bí túlú sù njí gwà Càŋ koô hên doó, mè bú ter komo sɔm cu nde né te cieé tagáre.» 20Bɔ̀ Jûf den cuù, ye bú a: «Gwà mé bɔ́ lé temà naâ seé teèn nyèmà yulà nèà cùɔ̀b ténjén hên, wò ye nyí nde né bú ter lè cieé tagáre komo sɔm cuú sé wa?» 21Kàmbér gwà Càŋ koô mé Yeésò né bɔ́ tueé doô, à jue né gùm seèn nùà njèh. 22Nde nde, à yeé komo yuo aá lè cio, bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn nde ye mân ŋgweé komo, ye à lé naá giì mân tueé. Bɔ́ kwaá njií ye baá-re temé te mvù Càŋe, bɔ́ né te ŋgòr seèn kwaá njií ndɔ. 23Cu mé Yeésò lé naâ ké Jerusalem te cu Páskà sâ, bɔ̀ nùàr kókoó mbaá lé naâ fém seèn ŋené, bɔ́ kwaá njií lom temé yoòr seèn ŋgún mbaá ndɔ. 24Mé njéh mene, Yeésò njolo teèn kè njí ŋgwéh; lòù sam, à lé naá giì bɔ́ ŋené kɔɔ́ nyegé, 25à lé túé ná ŋgwêh ye nuaré déì a, túé sɔ́ nyí njeré déì felè nuaré déì lòù; à lé naá giì temé nùà kàn ŋené kɔɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\