Jâŋ 20

1Yeé baá mé sɔ́ndè toò cieê, Marî Magdalâ komo nde ké te sàa ndɔ. À wa, sâ taá mé bɔ́ lé colo kwaá naâ sònòbɔ̀ doô ŋgeré nde aá gè jomo. 2À ŋar cu cuù ká jomo mé doò, à nde kwa Simɔ̂ŋ Piêr bɔ̂ mbɔ̀ŋ dé mé temé Yeésò né lom yeé yoòr seèn doô, ye bɔ́ a: «Bɔ́ mé komó Fehtoò beèh sɔm nde aá kèn, ké te sà sam cuú. Béh kɔ́ cú bèh mé bɔ́ kwaá né teèn.» 3Piêr bɔ̂ mbɔ̀ŋ doô nde ké te sà ndɔ; 4bɔ́ dula nde den ka teter ménâ, te wa ké toò déì dula kela keéh ye mbeí; dé sâ wa lɔgɔ̂ ké te sà kɔɔ́ mé Piêr. 5À wa ké teèn, à geér ke njií gè dòù, à ŋene njií bɔ̀ cɔ̀gɔ̀ wuwulê doô né doó gurú den, à gè teèn yílá ndé ŋgwéh. 6Simɔ̂ŋ Piêr dula waà jomo, à yila kela nde lom dé seèn gè dòù dé yilâ, à wa, à ke bɔ̀ cɔ̀gɔ̀ wuwulê doô baá gi doó den den, 7mé mbán cɔ̀gɔ̀ dé mé bɔ́ lé vuɔb kwaá naâ Yeésò sònò doô mene. Sâ dé sâ né dé seèn hiín keéh den. 8Jomo sâ mbɔ̀ŋ dé mé la dula wa lɔgɔ́ naâ ké te sà kɔɔ́ doô, yila bele ye bú. À yeé ŋene aá ménâ, à kwaá njií ye temé teèn, ye Yeésò komo yuo aá kèn. 9Sâ bɔ̀ mbɔ̀ŋ lé née bɔɔ̀n mvù Càŋ ŋgwé kòmò ŋgwéeh ndɔ, ye Yeésò nde cu né lè cio komo yuo. 10Jomo sâ bɔ̀ mbɔ̀ŋ fà doô cu cu ké lɔ bɔɔ̀n. 11Marî né ka dé seèn ká cie sònò sà yueé den, à né yueé, á né gè dòù gimé ke njií. 12À yeé ke, bɔ̀ cìlì Càŋ déì fà, mé cɔ̀gɔ̀ wuwulê mân yoòr, né gè dòù den den; déì ké felè, déì ké gulè bèh mé komó Yeésò la cer deén naâ teèn doô. 13Bɔ̀ cìlì Càŋ doô bie njií ye bú a: «Dé vêh, wò yueé né kei wa?» Ye bɔ́ a: «Bɔ́ jɔgɔ weh aá Fehtoò mò, mè kɔ́ ŋgwéh bèh mé bɔ́ kwaá njií né bú teèn.» 14À yeé tueé sɔm aá mân, à bele seér, à ŋene njií Yeésò ndɔ, sâ Yeésò baá doó sâ njebá den; njèh cén, Marî ŋéné kɔ́ cú ye né bú. 15Yeésò bie njií cu ye bú a: «Dé vêh, wò yueé né kei wa? Wò fɔɔ́n yeé neì ndɔ wa?» Ma doô ye merré déì né nùà ŋueèh, à tueé njií mé bú ndɔ, ye bú a: «Dé koô, mɔ wò jɔgɔ sɔɔ́m naâ bú kɔɔ́, fèh mè bèh sâ teèn, te mè nde jɔgɔ weh bú.» 16Yeésò ye bú a: «Marî.» À bele seér, à ke njií bú ndɔ, ye bú a: «Rabúnì!» Mé ju hebreêh sâ tueé né ye: Njí ndêb. 17Yeésò ye bú a: «Té mè sìè lɔ́; mè née ké yoòr Tele mò ŋá ŋgwéeh ye. Ndé júée bɔ̀ nùàr mò a: mè ŋaá nde aá ké yoòr Tele mò mé né Tele biì ndɔ ma, ké yoòr Càŋ mò mé né Càŋ biì ndɔ ma.» 18Marî Magdalâ nde lom baá-re bɔ̀ mbɔ̀ŋ ménâ tueé, ye bɔ́ a: «Mè ŋene aá Fehtoò beèh mé njolo!» Jomo sâ à tueé bele bɔ́ njií mé à tueé naâ bú ndɔ. 19Né cu ka loù sɔ́ndè cên sâ liyilì mân, sâ bɔ̀ mbɔ̀ŋ né te gwà déì bilí den, bɔ́ ferá né hin lòù, bɔ́ né bɔ̀ Jûf veéh. Bɔ́ yeé baá gwò den den, Yeésò ŋené yuo kelà lètenè bɔɔ̀n ndɔ, ye bɔ̀ a: «Dɔlê a, dèn mé bí!» 20À yeé tueé sɔm aá dé sâ, à feh keéh bɔ́ be mé kwar seèn ndɔ. Bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeé nde ŋene njií cu Fehtoò bɔɔ̀n mân, njií ye bɔ́ a, sàmè kú lòm mé vɔ́gɔ́-temé lòù. 21À den cuù, ye bɔ́ a: «Dɔlê a, dèn mé bí! Mè tema né bí faá Tele mò lé temà naâ mè nɔ.» 22À yeé tueé gi aá ménâ, à fam njií bɔ́ cúcuí yoòr, ye bɔ́ a: «Bí wèh Cúcuí Ŋagâ. 23Bɔ̀ɔ́ mé bí nde né veên bɔɔ̀n doó kulú njií, Càŋ nde né bɔ́ mé njéh kulú sɔm gií. Mɔ bí veên bɔɔ̀n doó kúlú njí ŋgwéh, Càŋ bɔ́ mé njéh kúlú sɔ̀m ndé ŋgwéh ndɔ.» 24Sâ cu mé Yeésò la waà naâ doô, cén déì lètenè bɔ̀ mbɔ̀ŋ la doó ná ŋgwêh. Naâ Tomâs mé bɔ́ yilá né Huaán feèh doô. 25Bɔ̀ mbɔ̀ŋ déì yeé baá tueé ye bú a: béh la naâ Fehtoò beèh ŋené mân, à saán seér cu lòù, ye bɔ́ a: «Mɔ mè bú mé bàŋ kusà beè ŋéné ŋgwéh, mè mé be kèmà ŋéné ŋgwéh, mè bú kwar kèmà ŋéné ŋgwéh ndɔ, sâ mè temé teèn kwá njí ndé ŋgwéh.» 26Sɔ́ndè cén yeé kela baá, bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn baá cu ké gwò bilí den. Mé loù sâ Tomâs baá teèn. Bɔ́ ferá cu né ka hin lòù ndɔ. Bɔ́ yeé ke, Yeésò ŋené yuo kela cuù aá lètenè bɔɔ̀n, ye bɔ́ a: «Dɔlê a, dèn mé bí!» 27À tueé njií mé Tomâs ndɔ, ye bú a: «Kèmà njî nyɔ̀gɔ̀ beè yeè ká toò, kè be mò sâ hên; kèmà kè kwar mò sâ hên ndɔ. Kwá lɔ́ saân yeè doô ménâ, gwàn lòm dé gwaân!» 28Tomâs ye bú a: «Fehtoò mò, wò né Càŋ mò!» 29Yeésò ye bú a: «Ŋgweéh wò yeé ŋene aá mè, wò baá ye gwaán mà. Mè tueé wò, bɔ̀ɔ́ mé kwaá njií keéh né temé yoòr mò dé kwaâ, mé née mè ŋéné ŋgwéeh ye, bɔ̀ sâ bɔ̀ nde né samé.» 30Sâ Yeésò lé naá cuù bɔ̀ fém déì toò bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn bɔɔ́ ndɔ; lé naá loôm ŋgún. Bɔ̀ sâ bɔ̀ te mvù hên nyàgà yùò kélá ŋgwêh lòù. 31Te mvù hên nyagá den lom né bɔ̀ hên bɔ̀, te bí kwaá njií temé teèn, ye Nùà Cɔ̀ŋ né Yeésò, Ŋunà Càŋ né bú ndɔ; mɔ bí né temé ménâ kwaá njií, te bí kwa ye yɔ̀ŋ te yilí seèn ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\