Jâŋ 21

1Yeé cer weh aá, Yeésò nde ŋené yuo kela cuù toò bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn; lé naâ ké sòn tub Tiberiâde. 2Sâ Simɔ̂ŋ Piêr bɔ̂ Tomâs mé bɔ́ yilá né Huaán feèh doô né kɔɔ́. Bɔ́ bɔ̀ Natanaêl nùà Kánà ké Galilê, mé bɔ̀ ŋunà Jebedê, bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ Yeésò fà déì né kɔɔ́ ndɔ. 3Simɔ̂ŋ Piêr ye bɔ́ a: nyí nde aá bèh ndoór vuû ma. Bɔ́ ye bú a: «Béh bí nde nde né kɔɔ́.» Bɔ́ yuo dɔɔ́ŋ, bɔ́ nde yila kɔm ndɔ. Njèh cén, bɔ́ nde koró ŋaga kuú mé ndoór dé lòù. 4Cieé yeé baá kɔ ŋagá, Yeésò ŋené yuo kelà yí sòn nòmò; mé njéh mene bɔ̀ mbɔ̀ŋ ŋéné kɔ́ ŋgwéh ye né bú. 5À tueé njií mé bɔ́ ndɔ, ye bɔ́ a: «Bí naâ ŋgò sie kwa wa, bɔ̀ ndà?» Bɔ́ ye bú a: «Béh njeré déì sìè kwà ŋgwéh gùm dɔɔ́ŋ.» 6Ye bɔ́ a: «Bí vú njí sér ndoór sâ kwarè kɔɔ̀m, kèb be gaâ mân, te bí sie kwa bɔ́ teèn.» Bɔ́ vu njií môn ndɔ. Bɔ́ yeé tulu, dé tuluù sam cuú; sâ ŋgò yuú kela né lè lòù. 7Mbɔ̀ŋ dé mé temé Yeésò né gi yeé yoòr seèn doô, ye Piêr a: «Né Fehtoò beèh.» Te Simɔ̂ŋ Piêr yeé nde ŋgweé njií, ye né Fehtoò bɔɔ̀n mân, à weh su njií lom cɔ̀gɔ̀ yoòr, à die lobo yila dùà. Sâ, à la naâ kèb déì luŋturu. 8Bɔ̀ mbeí tulu nde mé ndoór ŋgò deí doô yí te kɔme ndɔ; sâ le aá njèh métà yuií, te wa yí sòn ŋgɔ̀m. 9Bɔ́ wa yí teèn, bɔ́ suaga die doó, bɔ́ ŋene we né ŋgie den, ŋgò né tuar, mé breêd teèn. 10Yeésò ye bɔ́ a: «Bí wèh ndê mé ŋgò mé bí la sieé naâ sâ kèb déì teèn.» 11Simɔ̂ŋ Piêr ŋaá yila te kɔme, à tulu kwaá njií ndoór ŋgò deí doô ká cie ndɔ: ŋgò né lom bɔ̀ ŋgò kokoô, kokoô mân. Ŋgò sâ dɔɔ́ŋ lé naâ yuií mé yulà tîn cùɔ̀b tagár. Bɔ́ né mene kókoó, mé njéh mene, ndoór doô beré déì téné nyì ŋgwéh. 12Yeésò ye bɔ́ a: «Bí ndê yáb yíé.» Mbɔ̀ŋ dé mé nde cu né bieé nyi, ye bú a: né wò neì wa, lé teèn ná cû. Nùà kàn lé baá giì lè seèn kɔɔ́ ye né Nùà Dueè. 13Yeésò njebá nde yí teèn, weh breêd doô, haá njií bɔ́; à haá bɔ́ ŋgò doô ndɔ. 14Hên baá dé mbei tagâr mé Yeésò yeé komo yuo aá te cio, à ŋené yuo kela cuù toò bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn teèn. 15Bɔ́ yeé yieé gi aá, Yeésò ye Simɔ̂ŋ Piêr a: «Simɔ̂ŋ, ŋunà Jâŋ, wò gwaán kela né mè kɔɔ́ mé bɔ̀ hên bɔ̀ wa?» Simɔ̂ŋ ye bú a: «Né môn Fehtoò mò, wò né gi kɔɔ́, ye mè né nyí gwaán.» Yeésò ye bú a: «Kó nyégé bɔ̀ huaán mbieè mò bagasé» 16À den cuù, ye bú a: «Simɔ̂ŋ, ŋunà Jâŋ, wò né mè gwaán wa?» Simɔ̂ŋ ye bú a: «Né môn Fehtoò mò, wò né gi kɔɔ́, ye mè né nyí gwaán.» Yeésò ye bú a: «Kè nyégé bɔ̀ mbieè mò bagasé.» 17À den cuù dé mbei tagâr, ye bú a: «Simɔ̂ŋ, ŋunà Jâŋ, wò né mè gwaán wa?» Piêr gwaán mierré seér aá mé dé mbei tagâr hên lòù, ye bú a: «Fehtoò mò, hên njèh dɔɔ́ŋ seèn kɔ gi né wò, wò yeè kɔ gi né kpɔ̂g, ye mè né nyí gwaán!» Yeésò ye bú a: «Kó nyégé bɔ̀ mbieè mò bagasé.» 18Jomo sâ, ye bú a: «Mè né tueé ye wò a, cu mé wò lé naâ ndà, wò lé tene cam beéh mé be yeè, wò né bèh mé wò né gwaán keéh ndeé ndɔ. Mɔ wò ndeè kulí baá kèn, wò sɔm njií nde aá mbagá ter lòù, nuaré déì cam kwaá wò beè; à derré njií wò bèh mé wò kɔɔ́ gwàn ndé ŋgwéh, wò nde seér teèn.» 19Sâ Yeésò ménâ tueé kwaá né bú gèh cio mé à ndeè nde né kuú, te terreb Càŋ ŋené yuo kelà cie teèn. Jomo sâ à ye bú a: «Bèlè mè ndɔ!» 20Piêr yeé ke njií njolo jomo bɔɔ̀n, à ŋene mbɔ̀ŋ dé mé temé Yeésò né gi yoòr seèn doô baá ndeê. Sâ né ka mbɔ̀ŋ dé mé lé geér ndeè naâ yoòr Yeésò, cu mé bɔ́ lé naâ yáb yieé doô; à lé bieè naâ Yeésò kɔɔ́, ye bú a: Fehtoò mò, neì sar nde né wò kɔɔ́? 21Piêr yeé ŋene aá bú ménâ, à bie njií ndɔ, ye Yeésò a: «Á, dé mbɔ̀ŋ hên nɔ, Fehtoò mò, kei kwa nde né bú dé seèn kɔɔ́?» 22Yeésò ye bú a: «Mɔ mè gwaán mene ye bú a, dèn lè làŋ, kɔ mè ndeè cuù baá, dé sâ yulá né wò he wa? Bèlè lòm dé yeè mè!» 23Njàgà hèllè ŋgulí ka nde seér baá-re lètenè bɔ̀ mbeî hiín mbaá, ye: mbɔ̀ŋ dé sâ dé seèn kú ndé cú. Á sâ, Yeésò lé túé ná ŋgwêh ye Piêr a: mbɔ̀ŋ sâ dé seèn kú ndé cú. À lé tueé seér naâ ye bú a: mɔ nyí gwaán mene ye bú a, dèn lè làŋ, kɔ nyí ndeè cuù baá, dé sâ yulá né wò he wa? 24Né mbɔ̀ŋ bú sâ tueé né bɔ̀ njií mé lé kelà naâ sâ kɔɔ́, à nyagá kwaá gi aá bɔ́ ter ndɔ. Béh kɔ né ye, à tueé lom né njèh gècên. 25Bɔ̀ njií mé Yeésò lé bɔɔ́ giì naâ née cu kókoó mbaá ye. Mɔ bɔ́ sé ye bɔ́ nyagá kwaá gi te mvù cécéné cécéné dɔɔ́ŋ, mè tueé bí, mvù sé naâ wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ beè yuú berré sie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\