Jâŋ 3

1Nùà Farisiên déì lé naâ teèn, yilí seèn né Níkòdêm, à né nùà koô lètenè bɔ̀ Jûf. 2Cieé déì, yeé baá cíbítenè mân, à nde ké yoòr Yeésò, ye bú a: «Njí fèh-njèh, béh kɔ baá ye Càŋ tema njií naâ wò ká yoòr beèh kɔɔ́, te wò feh nyegé béh, wanɔɔ́ŋ nuaré déì mé gèh terreb fém mé wò né bɔɔ́ hên sam, mɔ Càŋ mé bú sam ndɔ.» 3Yeésò deên ye bú a: «Mè né tueé ye wò a, mɔ bɔ́ nùàr dé feê ŋàr sér ŋgwéh, à Lò Càŋ mé njolo ŋéné ndé ŋgwéh.» 4Níkòdêm deên ndɔ, ye bú a: «Nuaá mé baá gi nùà koô, bɔ́ bú dé feê ŋar seér cu nde né naàn wa? À nde cu né lè meî yilá komo, te bɔ́ ŋar ferré cu bú ndɔ wa?» 5Yeésò ye bú a: «Mè né tueé ye wò a, mɔ bɔ́ nùàr dé feê, te nòmò mé Cúcuí ŋàr sér ŋgwéh, à te Lò Càŋe yílá ndé ŋgwéh. 6Njií mé ŋar né mé húɔ́m, né njèh húɔ̂m; dé mé Cúcuî Ŋagâ ŋar né kɔɔ́ né mé Cúcuí Càŋ ndɔ. 7Bú a, té wò mbaá ndègè kú, ye mè la ye nyí a: kɔ bɔ́ nùàr ŋàr sér cú dé feê. 8Fu né mé feh seèn kobó, wò né gi bèmè ŋgweé; mé njéh mene wò bèh yuoô mé bèh ndeê seèn kɔ́ ŋgwéh. Beè nuaá mé nde né mé Cúcuí Càŋ kweéh seér, né yeé môn ndɔ.» 9Yeé baá môn, Níkòdêm ye bú a: «Dé sâ seèn ménâ bɔɔ́ nde né naàn wa?» 10Yeésò ye bú a: «Wò gùm Nùà fèh-njèh dé koô déì lètenè bɔ̀ Iserálà bɔ̀ dɔɔ́ŋ, wò bɔ̀ njií hên ŋgwé kòmò ŋgwéh wa? 11Mè né tueé ye wò a, béh tueé né felè njií mé béh né kɔɔ́, felè njií mé béh naâ ŋené ndɔ; mé njéh mene bí ŋgòr beèh gwàn ŋgwéh. 12Mè né mene felè bɔ̀ njií mé né ká te tabe tueé, bí temé teèn kwá njí ŋgwéh, sâ mɔ mè tueé mene bí bɔ̀ dé ké te vulúu, bí nde né temé teèn kwaá njií wa? 13Nuaré déì née ké te vulúu ŋá ŋgúŋgwéeh ye; gi cegé né Huaán Nùàr mé lé suagà naâ ké teèn! 14«Ŋgweéh ké ya dueè Músì lé naâ lɔ̀ŋ weh, à bɔɔ́ sàb mé njéh, à sɔm njií ter wa? Bɔ́ nde né Huaán Nùàr ter ménâ sɔm njií ndɔ, 15te bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr seèn kwaá njií dɔɔ́ŋ, yili yuo gi mé yɔ̀ŋ tètàgà. 16Lòù sam, Càŋ né lom wɔ́ŋ mé temé cén mene gwaán, à lé gɔndɔŋ Ŋuna seèn tema njií naâ dé cî, te bɔ̀ɔ́ mé kwaá njií né temé yoòr seèn dɔɔ́ŋ lèr lè cú, te bɔ́ kwa seér yɔ̀ŋ tètàgà. 17Càŋ lé Ŋuna seèn ká te wɔ́ŋe témá njí ná ŋgwêh ye te à nde ju felè wɔ̂ŋ tená. À lé bú tema njií naâ, ye te à yili sɔm seér bɔ̀ nùàr lòù. 18«Sâ, nuaá mé né temé yoòr Ŋunà Càŋ kwaá njií, dé seèn ju dìè ndé ŋgwéh; nuaá mé temé yoòr Ŋuna seèn kwá njí ŋgwéh, die gi aá ju kèn. Lòù sam, à temé yoòr gɔndɔŋ Ŋunà Càŋ kwá njí ŋgwéh. 19Mbòntí mbòntì ju dieè né mân: Ŋagâ lé naâ ká lè wɔ́ŋe yuo kelâ, bɔ̀ nùàr kwaá lɔɔ̀ ŋagâ, bɔ́ gwaán seér bèh cibì; né felè veên bɔɔ̀n. 20Né yeé môn, nuaá mé né veên bɔɔ́ dɔɔ́ŋ berɔ́ŋ yeé bèsɔ́nè gɔɔ̀ ménâ, à bèh ŋagâ gwàn bèh, ye veên nyî nde né cie ŋagá le. 21Dé nùà gècên môn sam, à dé seèn seé bɔɔ́ den yeé bèh ŋagâ, te bɔ̀ nùàr ŋene ŋagá teèn, ye à bɔɔ́ né faá Càŋ tueé nê nɔ.» 22Jomo sâ Yeésò bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn fɔɔ́n gò ndɔ, bɔ́ nde cu te tàbè Judê, bɔ́ cer weh ké sâ teèn, à né bɔ̀ nùàr kou bele. 23Sâ Jâŋ né bɔ̀ nùàr ké Ayinɔ̂ŋ kwarè Salîm kou den ndɔ; ké bèh sâ nòmò lé naâ kókoó. Bɔ̀ nùàr kókoó mbaá kem wa giì teèn, Jâŋ kou gi bɔ́. 24Sâ bɔ́ lé née Jâŋ cu sâ gwà cibì yí ŋgwéeh ye. 25Yeé baá môn, jɔ́gɔ́ die lètenè bɔ̀ mbɔ̀ŋ Jâŋ bɔ́ bɔ̀ nùà Jûf déì ndɔ, bɔ́ bɔ́ lé saán naâ felè tòù nòmò koù. 26Bɔ́ ndeè ye Jâŋ a: «Njí fèh-njèh, nùà loù mé wò lé tueé naâ felè seèn, mé bí bú lé naâ yí sòn nòmò Jurdên kèb yágà doô, kè kú, à baá bɔ̀ nùàr kou den; bɔ́ baá gi yoòr seèn kem ndeé.» 27Jâŋ deên ye bɔ́ a: «Nuaré déì njèh mbaá bɔ́ kòmò ndé ŋgwéh. Kɔ Càŋ bú terreb sâ haá naâ kɔɔ́, sâ ye. 28Bí mé feh biì tueé nde né sòn mò kɔɔ́, ye mè lé naá giì tueé, ye mè Nùà Cɔ̀ŋ sam, mè né seér dé mò nùà tebê mé bɔ́ lé tema keéh naâ toò seèn. 29Siì fù né nùà fù kɔɔ́, mbeí nùà fù dé seèn njebá lom né kwarè, à né hueh seèn ŋgweé, à né lom mé vɔ́gɔ́-temé felè seèn. Mè né ménâ, kènê temé mò né lè gùm dɔɔ́ŋ sagár. 30Mè tueé bí, kɔ à ter ŋaá seér kɔɔ́, mè dé mò njoró seér lòù.» 31Nuaá mé lé suagà naâ ké te vulúu né dé seèn mé terreb felè njèh dɔɔ̂ŋ. Bɔ̀ɔ́ mé yuo né ká doó, dé bɔɔ̀n né bɔ̀ ká doó bɔ̀, bɔ́ tueé lom né bɔ̀ njèh dé ká doô ndɔ. Nuaá mé yuoó naâ ké te vulúu, felè bɔ̀ njèh dɔɔ̂ŋ né bú; 32à dé seèn tueé né felè bɔ̀ njií mé à naâ ŋené, mé à naâ ŋgweé ndɔ. Mé njéh mene, nuaá mé gwaán sɔm ŋgòr seèn teèn sam ŋgweéh. 33Nuaá mé né ŋgòr seèn gwaán, né dé seèn ŋené kɔɔ́ ye Càŋ tueé né gècên. 34Nuaá mé Càŋ tema njií naâ kɔɔ́, tueé né sòn Càŋ; Càŋ bú Cúcuí seèn haá né faá cí nɔ. 35Tele né bú, à né Ŋuna seèn gwaán, à terreb dɔɔ́ŋ haá kwaá gi aá beè Ŋunà. 36Nuaá mé né temé yoòr Ŋunà kwaá njií dɔɔ́ŋ baá mé yɔ̀ŋ tètàgà; nuaá mé né dé seèn sòn Ŋunà lòù ŋgeén, mé yɔ̀ŋ sam; Càŋ né seér njèh mé bú kwaá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\