Jâŋ 4

1Bɔ́ ye bɔ̀ Farisiên a: Yeésò baá mbɔ̀ŋ ŋgún si, à né bɔ́ nòmò kou, wa bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn baá bɔ̀ dé Jâŋ maga yɔgɔ́. 2Á sâ, Yeésò bɔ́ mé be seèn kòù ŋgwéh ndɔ, né bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn kou den né bɔ́ kɔɔ́. 3Yeésò yeé ŋgweé aá môn, à yuo te tàbè Judê sâ, à cu cu Galilê. 4À yeé baá mé gò, ye kɔ nyí kela seér nde né te tàbè Samarî. À yeé baá kelá 5à wa kwarè lɔɔ́ déì te tàbè Samarî sâ, kèbè ŋueèh mé Jakɔ̂b lɔ haá naâ mé ŋuna seèn Josêf. Yilí lɔɔ́ sâ né Sikâr. 6Lùgò nòmò mé bɔ́ yilá yeé nòmò Jakɔ̂b doô né ké bèh sâ ndɔ. Wa ké teèn, sâ lou dilí baá, Yeésò homo baá mé gò. Yeé baá ménâ, à den du nde kwarè lùgò nòmò hèllè. 7À yeé ke, ma Samarî déì waà baá, à ndeè bèh nòmò tueê. Yeésò ye bú a: «Há mè nòmò ŋueê teèn.» 8Sâ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn ŋellé nde gi aá ké lètenè lɔɔ̂ yáb ŋge fɔɔ́n. 9Yeésò yeé tueé aá bú ménâ, ye Yeésò a: «Ŋgweéh wò né nùà Jûf mà! Wò mè ma Samarî nòmò dua seér nde né naàn wa?» Sâ bɔ̀ Jûf bɔ́ bɔ̀ Samarî bɔ̀ nyuùn kwàrè bèh. 10Mé njéh mene, Yeésò ye bú a: «Njií mé Càŋ né haá, mɔ wò sé la né ŋené kɔɔ́, wò ŋene kɔ nuaá mé né wò nòmò dua hên ndɔ, wò sé la bɔŋ seér naâ bú kɔɔ́, te à wò nòmò haá seér dé yɔ̀ŋ.» 11Ma doô ye bú a: «Dé koô, hên wò yeè mé njèh nòmò tueê beè sam, lùgò nòmò né yilá ndɔ; wò nòmò dé yɔ̀ŋ sâ weh ndeè né he wa? 12Jakɔ̂b, tele beèh dé koô lɔ kwaá lɔɔ̀ naâ béh lùgò nòmò hên kɔɔ́, à lɔ tue ŋueé beéh teèn. Bɔ̀ ŋuna mé bɔ̀ nyam seèn dɔɔ́ŋ ŋueé gi teèn ndɔ. Wò ye nyí né Jakɔ̂b yɔgɔ́ wa?» 13Yeésò ye bú a: «Bɔ̀ɔ́ mé né nòmò dé sâ ŋueé dɔɔ́ŋ, nyúá nde cu né bɔ́ sie. 14Nuaá mé dé seèn ŋueé né nòmò mé yuo ndeè né beè mò, dé seèn nyúá ŋgwé ndé cú. Nòmò dé sâ nde né nduùn lè seèn si, haá bú yɔ̀ŋ tètàgà.» 15Ma doô den cuù, ye bú a: «Á sâ dé koô, há mè nòmò sâ teèn, te nyúá mè sìè ŋgwé cú, te mè ká dùà bèh nòmò tueê ndé dèn cû.» 16Yeésò ye bú a: «Ndé yílá ndê mé si yeè.» 17Ye Yeésò a: «Mè mé siíb sam.» Yeésò den cuù ndɔ, ye bú a: «Wò tueé yií né teèn, mé wò ye nyí mé siíb sam. 18Wò jɔgɔ baá siíb tîn; nùà dé jomo hên, si yeè sam, wò tueé né gècên.» 19Yeé baá mân, ma doô ye bú a: «Wò né sòn-Càŋ déì, mè ŋene né môn dé koô! 20Bɔ̀ tele beèh léí jɔ̀gɔ̀ lɔ Càŋ dua beéh te tòr hên; bí bɔ̀ Jûf, bí den seér cuù, ye bèh Càŋ duaà kɔ né ké Jerusalem doô nɔ!» 21Yeésò ye bú a: «Ŋgwé yeè dé mò hên, dé vêh, kwá njí temé teèn: Cu déì ndeè né waâ, né mene ká te tòr hên, né mene ké Jerusalem, bí Càŋ Tele biì teèn dùà lòm ndé cú. 22Bí bɔ̀ Samarî bɔ̀, bí nuaá mé bí né dua sâ kɔ́ ŋgwéh. Béh bɔ̀ Jûf, dé beèh nuaá mé béh dua né doô béh né bú kɔɔ́: nuaá mé nde né wɔ́ŋ yili sɔm yuo né lètenè bɔ̀ Jûf. 23Mé njéh mene, cu baá ndeê, hên baá cí, bɔ̀ jéjég dùà-Càŋ bɔ̀ nde né Tele bɔɔ̀n teèn mé cúcuí mene, mé gècên mene dua. Lòù sam, Tele bɔɔ̀n gwaán né bɔ̀ɔ́ mé né gèh dé sâ dua kɔɔ́. 24Càŋ né Cúcuí; kɔ bɔ̀ɔ́ mé né bú dua, dua lom bú mé cúcuí mene, mé gècên mene, sâ ye.» 25À yeé tueé gi aá mân, ma doô ye bú a: «Mè né kɔɔ́ ye loró déì Nùà Cɔ̀ŋ ndeè né waâ; sâ jue né Kristò. Mɔ à ndeè waà baá, à nde né béh njèh dɔɔ́ŋ se ŋagá.» 26Yeésò deên baá-re ndɔ, ye bú a: «Né mè sâ, mè hên tueé den né wò kɔɔ́.» 27Sâ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn baá cuù cuû ndɔ, bɔ́ waà; hiím yɔgɔ́ bɔ́ mé à né mé ma vêh déì tueé njií den. Mé njéh mene, bɔ́ bú njeré déì bíé ŋgwéh ye bú a: bí bú la naâ naàn wa? Wò bú sònò tueé den né kei ndɔ wa? Bɔ́ ménâ bíé ŋgwéh. 28Yeé baá môn, ma doô kwaá njií bɔgɔ nòmò doó, à cu cu ké lɔ, ye bɔ̀ nùàr a: 29«Bí ndê kè kú biì nuaré déì, à tueé gi aá mè bɔ̀ njií mé mè lé bɔɔ́ naâ dɔɔ́ŋ, merré déì né Nùà Cɔ̀ŋ.» 30Bɔ̀ nùàr yeé ŋgweé aá ménâ, bɔ́ kem yuoô ké lɔ, bɔ́ né ká yoòr Yeésò ndeê. 31Sâ bɔ̀ mbɔ̀ŋ né bú cu sâ bɔŋ den, te à yieé weh yáb, bɔ́ ye bú a: «Nùà fèh-njèh, jɔ̀gɔ̀ yíé kwá njeré déì lè ye!» 32À den seér cuù, ye bɔ́ a: «Mè né mé yáb dé mé bí kɔ́ ŋgwéh teèn.» 33Bɔ̀ mbɔ̀ŋ duɔɔ̂m baá-re lètenè bɔɔ̀n bieé kuú deèn, ye: «Á sâ, nuaré déì naâ bú yáb haá wa?» 34Yeésò deên ndɔ, ye bɔ́ a: «Yáb dé mò né seér hiín; mè ŋgweé né dé mò sòn nuaá mé temà naâ mè, te mè bɔɔ́ weéh seé seèn, sâ né yáb dé mò. 35Bí née dé biì tueé den ye: le ye aá weéh nèà te yab bɔlé ye. Mè dé mò ye bí a, bí jɔ̀gɔ̀ ke ke ŋueèh ye: yab bɔlé gi aá kèn, baá gi dé kwaâ. 36Nuaá mé né yab sâ kwaá, baá gi mé sàgà seèn teèn, à né tàb bilí, te yab sâ den dé ndeèr ndɔ. Mɔ baá môn, te nùà doboò bɔ̂ nùà kwaâ sagár gi fà dɔɔ́ŋ. 37Sâ ŋgòr hên tueé né gècên, ye: déì nde né nùà doboò, déì nùà kwaâ. 38Mè hên tema njií né bí te ŋueèh mé bí lé kɔɔ́ kíé ná ŋgwêh; bɔ̀ déì lé kieè naâ kɔɔ́, bí te njua seê bɔɔ̀n yila nde né lòù.» 39Lɔ sâ bɔ̀ Samarî bɔ̀ kókoó mbaá kwaá njií gi temé yoòr Yeésò. Bɔ́ temé sâ kwaá njií né felè ŋgòr mé ma doô naâ bɔ́ tueé ye bɔ́ a: njií mé nyí lé naá giì bɔɔ́ dɔɔ́ŋ à la naâ nyí tueé ma. 40Bɔ́ yeé waà baá, bɔ́ bɔŋ bú ndɔ, te bɔ́ bɔ́ den le. Yeésò cer ké sâ cieé fà. 41Bɔ̀ déì ŋgweé cu bɔ̀ ŋgòr mé yuoó naâ sònò seèn nùà njèh, nùàr ŋgún kwaá njií gi temé yoòr seèn, 42bɔ́ ye ma doô a: «Béh temé yoòr seèn mé léláŋ ŋgòr yeè kwá njí lòm cú; kènê béh ŋgweé baá mé tie beèh, béh kɔ baá ye, mé gècên mene nuaá mé ndeè né wɔ́ŋ yili sɔm né bú.» 43Yeésò yeé cer aá cieé fà, à yuo doó sâ, à nde cu te tàbè Galilê, 44wa mɔ sòn-Càŋ né te tàbè seène, bɔ̀ nùàr bú sùmù ndé ŋgwéh. À lé naá menè mé sòn seèn ménâ tueé, 45mé njéh mene, à yeé baá te tàbè Galilê sâ, bɔ̀ Galilê bɔ̀ lé naâ bú weh nyegé. Lòù sam, bɔ́ lé naâ ké Jerusalem te cieé koô teèn, bɔ́ lé naâ njií mé à lé bɔɔ́ giì naâ te cieé koô sâ ŋené ndɔ. 46Yeé baá ménâ, à cu cu ké Kánà dé Galilê, bèh mé à lé seér naâ nòmò ŋa mbè doô. À wa, sâ nùà koô déì te seé ŋgɔ́mnà né doó sâ, ŋuna seèn né ké Kapernahûm baán. 47À yeé ŋgweé aá ye Yeésò yuoó baá ké Judê kèn, wa à baá ké Galilê ma, à nde ké kwarè seèn ndɔ, ye bú a: «Kúkùr yeè, huaán mò nde aá ké Kapernahûm kuú, ndê táré sɔ̀m yeè mè bú teèn.» 48Yeésò deên ndɔ, ye bú a: «Mɔ bí fém mé cìè ŋéné ŋgwéh, bí temé yoòr mò kwá njí bèh.» 49Nùà koô doô ye bú a: «Dé koô, ndê mè ké teèn ndeè, te huaán mò kú cú.» 50Yeésò ye bú a: «Ndé cú yeè lɔ, ŋuna yeè taré aá kèn.» Nùàrè kwaá njií temé te ŋgòr Yeésò ndɔ, à fɔɔ́n cu gò lɔɔ̂. 51À yeé baá ceér dueè, bɔ́ bɔ̀ seé bɔ̀ seèn kwaré, bɔ́ ndeè bú tueé weh, ye bú a: «Ŋuna yeè baá cu mé yɔ̀ŋ!» 52Ye bɔ́ a: «À taré naâ mé cu dé heè wa?» Bɔ́ ye bú a: «Dùlù lé bú yoòr keém naâ léílé mé lou lɔ̀ŋ cén.» 53Tele munó kɔ njií ye né lè cu mé Yeésò lé naâ nyí teèn tueé, ye nyí a: ŋuna nyî taré aá kèn doô. Nùà koô doô temé yoòr Yeésò kwaá njií cu ye baá-re mé mbàgà seèn dɔɔ́ŋ. 54Bèh mé Yeésò lé yuoô naâ Judê, à ndeè Galilê dɔɔ́ŋ, hên baá ye fém seèn dé mbei fà te tàbè Galilê sâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\