Jâŋ 7

1Jomo sâ Yeésò nde tàbè Galilê beè yɔŋ sie ndɔ, à gwàn cú te tàbè Judê yɔŋ deèn. Lòù sam, bɔ̀ Jûf lé naâ bú ké teèn filí, ye te bɔ́ wula sɔm bú. 2Sâ cieé koô bɔ̀ Jûf déì nde aá feí ndɔ; bɔ́ cieé koô sâ yieé yeé ka pàgà. 3Yeé baá ndeê, bɔ̀ dìm ye bú a: «Yùò doó hên yuoò, ndé ké Judê, te bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeè ŋene weh seé yeè teèn ndɔ. 4Nuaá mé gwaán né bèsɔ́nè ŋené yuo kelâ, njèh lòù bɔ́ lèr bèh. Sâ mɔ wò né fém bɔɔ́, bɔ́ ndé mé njéh bèh dɔɔ́ŋ.» 5Sâ né mene bɔ̀ dìm, bɔ́ lé temé yoòr seèn kwá njí ná ŋgwêh ndɔ. 6Bɔ́ yeé tueé aá ménâ, Yeésò ye bɔ́ a: «Cu mò née wúlú ŋgwéeh ye; dé biì cu dɔɔ́ŋ né gi beè biì. 7Dé biì, wɔ́ŋ bí bùnò ndé ŋgwéh, wɔ́ŋ bunó seér né mè; wɔ́ŋ ye mè la tueé ŋagá naâ bèsɔ́nè, ye seé nyî né seé veên fí. 8Bí ndé dé biì cieé koô yieé, mè ké teèn ndé ndé ŋgwéh; cu mò née wá ŋgwéeh ye.» 9À yeé tueé sɔm aá mân, à den le ŋgɔgɔ́ ké Galilê sâ ndɔ. 10Bɔ̀ dìm yeé nde aá bèh cieé koô sâ, Yeésò nde teèn ndɔ, à nab wa seér dé seèn ké teèn lòù, te bɔ̀ nùàr bú ŋéné cú. 11Sâ bɔ̀ Jûf hèllè baá bú te cieé koô sâ fɔɔ́n ndɔ; bɔ́ né sònò bieé gɔ ye: à né he wee? 12Bɔ́ né lom njèh felè seèn lètenè bɔ̀ nùàr bieé namé gɔ. Bɔ̀ déì ye: né nùà bagaà; bɔ̀ déì ye: sam, à bele den né bɔ̀ nùàr lòù. 13Nuaá mé nde né felè seèn bèsɔ́nè tueé sɔm sam ndɔ, bɔ́ bɔɔ̀n né-re bɔ̀ Jûf dé kokoô veéh nɔ. 14Cieé koô yeé baá lèbɔ̂lé, Yeésò ŋaá yila ké gwà Càŋ koô, à duɔɔ̂m njèh feèh. 15Bɔ̀ Jûf yeé ŋgweé aá ménâ, bɔ́ geí seér lòù, bɔ́ ye: «Bí kè kú nùà hên kán, à lé sóú jáŋé ná ŋgwêh, à sóú kɔ né mé ŋgei wa?» 16Yeésò ye bɔ́ a: «Mè mé lèì mò túé ŋgwéh, yuo né sònò Càŋ nuaá mé lé tema naâ mè, ye mè a, ndê bí mân feh. 17Nuaá mé né faá Càŋ gwaán nê nɔ bɔɔ́, nde né mè ŋené kɔɔ́; né mene seé dé Càŋ, né mene seé kwaâ mò, à nde né dé seèn ŋené kɔɔ́. 18Mè tueé bí, nuaá mé né ŋgòr kwaâ felè seèn tueé kwaá dɔɔ́ŋ, mé njéh fɔɔ́n né yilí seèn. Nuaá mé dé seèn ŋgòr kwaâ tueé njií seér né yoòr nuaá mé temà naâ bú, seé dé seèn né dilísé, né nùà jéjêg, à dé seèn ŋgòr kwaâ tueé kuú né dé nùà koô seèn. 19Ŋgweéh Músì lé bí sóú taga lɔɔ̀ naâ kɔɔ́ wa? Hên nuaré déì né sóú sâ lètenè biì jolo ke wa? Á, dé bí gɔŋ né mè, te bí wula sɔm mè doô nɔ?» 20Bɔ̀ nùàr yeé nde ŋgweé cu mân, bɔ́ ye bú a: «Wò né mé tándulu yoòr, wanɔɔ́ŋ neì feh yeè fɔɔ́n né kɔɔ́ wa?» 21Yeésò ye bɔ́ a: «Mè lé naâ seé cén bɔɔ́, lé naâ cieé sóù, bí lé naá giì mé njéh ŋaáŋ ndɔ! 22Ŋgweéh Músì lé naâ bí sóú taga lɔɔ́, ye bí ŋɔ́b bɔ̀ huaán dé sisiîb ŋgór ŋɔɔ̀b wa? Sâ Músì hèllè lé kɔɔ́ sì ná ŋgwêh ndɔ, né ka tabɔ́ bɔ̀ tele biì léí jɔ̀gɔ̀. Bí yeé ŋgweé gi aá sóú sâ, ŋgweéh bí ye bɔ́ ŋɔ́b bílí bɔ̀ nùàr ŋgór mé cieé sóù mene wa? 23Mɔ bí nùàr ŋgór mé loù sóù mene ŋɔɔ́b bilí né, te bí sóú Músì ŋgén cú, sâ mè yeé yili sɔm gùm nùàr dɔɔ́ŋ loù sóù, bí mè yoòr furú kuú né dé keì wa? 24Mè tueé bí, bí té njèh mé njolo kèb cieè mbaá ŋéné njí, bí tena ju cebâ; bí ŋá sér bɔ̀ gècên bɔ̀, bí tena yií ju teèn.» 25Yeé baá ménâ, bɔ̀ Jerusalem bɔ̀ déì yila lètenè bɔɔ̀n tueê ndɔ ye: «Ŋgweéh hên tueé den né nuaá mé bɔ́ jue bɔ́ nde né bú wulá doô wa? 26Kè cú-re, à né sòn mé feh seèn tueé den, bɔ́ bú njeré déì bɔ́ cú! Hên bɔ̀ kokoô bɔ̀ beèh né kɔɔ́ ye nùà hên né Nùà Cɔ̀ŋ bɔ̀n wa? 27Loù mé Nùà Cɔ̀ŋ wa ndeè né teèn, nuaré déì bèh yuoô seèn kɔ́ sɔ̀m ndé ŋgwéh. Ŋgweéh dé nùà hên béh né gi bèh yuoô seèn kɔɔ́ mà.» 28Te Yeésò yeé baá njèh ké gwà Càŋ koô feh, à lɔgɔ njií ye baá-re ké ter, ye bɔ́ a: «Bí ye bí né gi mè kɔɔ́ á? Wa bí né gi bèh yuoô mò kɔɔ́ ndɔ sé wa? Mè mé feh mò ndé ná ŋgwêh, nùà gècên mè tema naâ kɔɔ́. Bí bú kɔ́ ŋgwéh lòù, 29mè dé mò né bú kɔɔ́. Lòù sam, mè lé yuoó naâ ké beè seèn, à mè tema njií naâ kɔɔ́.» 30Yeé baá ménâ, bɔ́ yila lom baá-re bú gɔɔ̀ŋ, te bɔ́ sie bú. Njèh cén, cu seèn lé née wúlú ŋgwéeh ye, bɔ́ bú sìè kwà ŋgwéh mé njéh. 31Sâ ké lètenè cìlì nùàr bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr seèn kwaá njií lé naâ ŋgún; bɔ́ né sònò tueé den ye: «Mɔ Nùà Cɔ̀ŋ sâ ndeè né mene waâ, à bɔɔ́ cu nde né gèh fém dé heè mé nùà hên née bɔ́ ŋgwéeh ye wa?» 32Bɔ̀ nùàr yeé baá felè seèn ké lètenè cìlì nùàr mân namé den, nde die yila tieè bɔ̀ Farisiên ndɔ. Bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô mé bɔ̀ Farisiên tema njií baá-re bɔ̀ sɔ́jì ké teèn, te bɔ́ nde bú sie wellê. 33À yeé ŋene aá bɔ́, ye bɔ̀ nùàr a: «Dé kènê béh bí dèn màgà ndé cú, sâ mè nde cu aá ké yoòr nuaá mé lé tema njií naâ mè. 34Bí nde né mè fɔɔ́n; njèh cén, bí mè kwà ndé cú. Lòù sam, bí ké bèh denè mò wá kòmò ndé ŋgwéh.» 35Bɔ̀ Jûf yila ké lètenè bɔɔ̀n bieé kuú, ye: «À nde cu né he, mé béh bú ŋéné kwà ndé cú wa? À dé sâ nde né bɔ̀ Jûf ké lètenè bɔ̀ Greêk kwa wa? À nde né bɔ̀ Greêk njèh feh ndɔ wa? 36Wanɔɔ́ŋ sâ à tueé né kei, mé ye: béh nde né nyí fɔɔ́n, njèh cén, béh nyí kwà ndé cú? wa lòù sam, béh ké bèh denè nyî wá kòmò ndé ŋgwéh, sâ à jue né kei?» 37Loù mé cieé koô sâ ceré yeé teèn, kela seér yeé kɔɔ́. Loù sâ Yeésò lé naâ ter wuo njebá, à lɔgɔ njií ké ter ye bɔ̀ nùàr a: «Mɔ nuaré déì né mé nyúá, bú a, ndê ká yoòr mò, à ŋueé kwa nòmò. 38Nuaá mé né temé yoòr mò kwaá njií dɔɔ́ŋ, nòmò yɔ̀ŋ nde né lè seèn kwaré yuo den, faá bɔ́ nyagá kwaá né te mvù Càŋe nɔ.» 39Sâ Yeésò ménâ jue né Cúcuí Càŋ; wa bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr nyî kwaá njií, nde né bú kwa ma. À lé ménâ tueé den née, sâ Càŋ lé née Cúcuí seèn témá njí ŋgwéeh ye; cu sâ terreb Yeésò lé née bèsɔ́nè ŋéné ŋágá ŋgwéeh ye ndɔ. 40Cìlì nùàr yeé nde ŋgweé njií mân, bɔ̀ déì ye: «Mé gècên mene, nùà hên né lom sòn-Càŋ bú sâ.» 41Bɔ̀ déì ye: «Né Nùà Cɔ̀ŋ!» Bɔ̀ déì den seér cuù ye: «Nùà Cɔ̀ŋ yuo seér ndeè né ké Galilê naàn? 42Né te mvù Càŋe nyagá den ye: Nùà Cɔ̀ŋ nde né ndùté ndùtù Davîd, ye à yuo ndeè né ké Betelehem lɔ Davîd. Lɔɔ́ Davîd baá cu ké Galilê wa?» 43Yeé baá mân, cìlì nùàr kɔb geé hihiné felè Yeésò. 44Teèn sâ, bɔ̀ déì ye, kɔ bɔ́ sie bú sieè; mé njéh mene, bɔ́ bú be yoòr njí ŋgwéh. 45Bɔ̀ sɔ́jì cu cu ké jomo yoòr bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô mé bɔ̀ Farisiên ndɔ. Wa ké jomo, bɔ̀ kokoô bɔ̀ doô ye bɔ́ a: «Bɔɔ́ né naàn mé bí mé bú sìè wá ŋgwêh wa?» 46Bɔ̀ sɔ́jì ye bɔ́ a: «Béh tueé bí, nuaá mé nde né faá nùà sâ tueé kɔɔ́ teèn sam gùm dɔɔ́ŋ!» 47Bɔ̀ Farisiên ye bɔ̀ sɔ́jì a: «Bɔ́ ké teèn sâ bele weéh cu aá mé bí mene ndɔ wa? 48Bí ŋene ŋgàŋ sèmè cén déì, wa né Farisiên cén déì lètenè beèh né temé yoòr seèn kwaá njií wa? 49Cìlì nùàr seér sóú Músì kɔ́ ŋgwéh lòù, né bɔ̀ dúágá-tie bɔ̀!» 50Sâ Níkòdêm mé lé ndeè naâ cu déì ké yoòr Yeésò njèh bieé nyegé doô né doó sâ, à né Farisiên faá bɔ́ nɔ, à deên ndɔ, ye bɔ́ a: 51«Né faá sóú beèh tueé yeé nɔ: ye mɔ bɔ́ née ju felè nùàr bàlè ŋgwéeh ye, béh té ju felè seèn mbaá téná.» 52Bɔ́ deên ye bú a: «Wò né nùà Galilê ndɔ wa, né kei? Ndé mvù jaŋé nyegé, wò beré déì ŋéné ndé ŋgwéh ye sòn-Càŋ déì yuo ndeè né Galilê.» [ 53Jomo sâ nùà kàn fɔɔ́n gò gwò seèn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\