Jâŋ 9

1Yeésò yeé baá beré déì kelá, à ŋene njií tácugó déì, à lé mé njéh yuoó naâ lè. 2Bɔ̀ mbɔ̀ŋ Yeésò yeé ŋene aá ménâ, bɔ́ ye Yeésò a: «Nùà fèh-njèh, hên bɔɔ́ né naàn mé nùà hên yuoô dé seèn lè mé njolo cugó wa? Né mé yìè veên seèn nùà njèh, wa né felè veên tele bɔ̂ meí seèn wa?» 3Yeésò ye bɔ́ a: «Mé yìè veên seèn sam, dé bɔ̀ tele bɔ̂ meî sam ndɔ. À cugó né mân, te seé Càŋ ŋené yuo kelà cie teèn. 4Keí mé née suútenè hên, kɔ béh bɔɔ́ mboón seé nuaá mé temà naâ mè. Cibí baá ndeê; mɔ waà baá, nuaré déì seé cíbíteèn bɔ́ ndé cú. 5Keí mé mè née ká te wɔ̂ŋ mân, ŋagâ teèn né mè.» 6À yeé tueé sɔm aá, à kulu njií dèh doó, à huaán cà mé dèh, à luaré njií tácugó hèllè njolò, 7ye bú a: «Ndé njolo yí te nòmò Siloê vuaá njií.» Siloê tueé né ye: né yɔ́gɔ́ nòmò. Tácugó doô nde bèh njolo vuaá wellê ndɔ, à cu cuù, sâ à baá njolo ŋené. 8Bɔ̀ mbeí seèn bɔ́ bɔ̀ɔ́ mé à lé dua beéh njèh njolò bɔɔ̀n, yeé nde ŋene njií bú ménâ, bɔ́ ye: «Ŋgweéh hên né nuaá mé lé dua den beéh njèh mé tií doô wa?» 9Bɔ̀ déì ye: né bú; bɔ̀ déì ye: bú sam, felá né bú lòù. Nùà hèllè ye bɔ́ a: «Né ka mè.» 10Bɔ́ ye bú a: «Bɔɔ́ naâ naàn mé njolo yeè komo cu wa?» 11Ye bɔ́ a: «Nuaá mé bɔ́ yilá yeé Yeésò doô huaán naâ cà, à luaré njií mè njolò, ye mè a: ndé njolo yí te nòmò Siloê vuaá wellê ma. Mè nde baá-re ndɔ; mè yeé vua gi aá, mè ke, njolo baá ŋené.» 12Bɔ́ ye bú a: «Nùà sâ né he wa?» Ye bɔ́ a: «Mè kɔ́ ŋgwéh.» 13Bɔ́ weh njií nuaá mé la taré yuoó naâ doô ké toò bɔ̀ Farisiên ndɔ. 14Sâ Yeésò lé cà huaán naâ loù sóù, à taré sɔm bú mé njéh. 15Bɔ́ yeé baá toò bɔ̀ Farisiên, bɔ̀ Farisiên bie ŋgweé nyegé mé sòn bɔɔ̀n ndɔ, ye nùà doô a: «Bɔɔ́ naâ naàn mé wò kwa njolo wa?» À ye bɔ́ a: «À luaré njií naâ mè cà njolò, mè vua sɔm njolo ndɔ; mè yeé ke, mè baá ŋené.» 16Bɔ̀ Farisiên déì yila baá-re tueé deèn ye: «Nuaá mé bɔɔ́ naâ njií hên dé seèn beè Càŋ yùò ná ŋgwêh, wanɔɔ́ŋ à seèn cieé sóù jòlò ŋgwéh nɔ.» Bɔ̀ déì ye: «Mɔ sé la né nùà veên, à sé la naâ gèh bɔ̀ fém bú hên bɔɔ́ komo ndɔ wa?» Yeé baá môn, kèrrè die lètenè bɔɔ̀n, bɔ́ kɔb geé fà. 17Bɔ́ den cuù ye nuaá mé taré yuoó naâ doô a: «Á wò nɔ, wò ye nuaá mé taré sɔɔ́m naâ nyí doô né neì wa?» Ye bɔ́ a: «À né sòn-Càŋ.» 18Kàmbér sâ bɔ̀ Jûf kuú taré cu né toò mé saân cúg ndɔ, ye: nuaá mé né njolo ŋené hên nùà cùgò njolò hèllè sam. Yeé yɔgɔ́ baá, bɔ́ yilá bie njií weéh mé tele bɔ̂ meí, 19ye bɔ́ a: «Hên né ka ŋuna biì doô wa? Bí ye mé gècên mene, à mé njéh cugó yuoó naâ lè á? Á sâ, kei mé bɔɔ́ naâ kɔɔ́, te njolo seèn ŋene cu mân wa?» 20Bɔ̀ tele ye bɔ́ a: «Béh kɔ cegé né dé beèh ye hên né ŋuna beèh, à lé tácugó yuoó naâ lè. 21Bɔɔ́ naá-re naàn mé à ŋene njolo wa, béh dé sâ kɔ́ ŋgwéh. Béh nuaá mé bɔɔ́ komó naâ bú njolo kɔ́ ŋgwéh ndɔ. Bí bíé njí ká mé bú, à wulu baá dé njèh tueê mé sòn seèn kèn.» 22Sâ bɔ̀ tele né bɔ̀ Jûf veéh, bɔ́ bɔ́ ménâ tueé né dé cî. Sâ bɔ̀ Jûf wɔŋ kwaá gi aá doó, ye nuaá mé nde né tueé ye Yeésò né Nùà Cɔ̀ŋ dɔɔ́ŋ, bɔ́ nde né bú ké gwà Càŋ kwɔgɔ́ sɔm keéh ma. 23Bɔ̀ tele veéh naâ cí, te bɔ́ nde ye tueé ye bɔ́ a, bíé njí ká mé bú, à wulu baá dé njèh mé sòn seèn tueê. 24Yeé baá ménâ, bɔ̀ Farisiên yilá cu tácugó doô, bɔ́ ye bú a: «Dùlà Càŋ, túé lòm dé gècên. Béh né dé beèh kɔɔ́ ye nùà hên né nùà veên.» 25Nùà doô ye bɔ́ a: «À né-re nùà veên wa, à nùà veên sam wa, mè dé sâ kɔ́ ŋgwéh. Mè kɔ cegé né njèh cén, ye: mè lé naâ mé njolo cugó, kènê njolo mò baá njèh ŋené.» 26Bɔ́ den cuù ye bú a: «À bɔɔ́ naâ naàn mé à komo lɔgɔ́ wò njolo wa?» 27Ye bɔ́ a: «Mè naá giì bí tueé, bí temé teèn kwá njí ŋgwéh lòù. Bí ye mè a, túé cú naàn, te bí ŋgweé ye wa? Merré déì bí gwaán né bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn ŋaâ ndɔ?» 28Bɔ́ yeé nde ŋgweé njií dé sâ mân, bɔ́ kem sue bú yoòr mé séb, bɔ́ ye bú a: «Wò né ka mbɔ̀ŋ seèn kɔɔ́, béh sam; béh né dé beèh bɔ̀ mbɔ̀ŋ Músì. 29Béh né kɔɔ́ ye Càŋ lé njèh tueé kwaá giì naâ sònò Músì. Dé nùà bú sâ, à yuoô-re he wa, béh kɔ́ ŋgwéh.» 30Nùà doô den cuù ye bɔ́ a: «Hên baá-re njèh kèkènè sâ: nùàr né gi mè njolo mân komo lɔgɔ́, bí bèh yuoô seèn kɔ́ ŋgwéh mà! 31Béh né gi kɔɔ́ ye, Càŋ beéh sòn bɔ̀ vevenê bɔ̀ ŋgwé bèh, à ŋgweé cegé né sòn bɔ̀ɔ́ mé né bú veéh, mé né sòn seèn ŋgweé ndɔ. 32Ndɔ́g, bɔ́ née beré déì ŋgwé sɔ̀m ŋgwéeh ye, ye nuaré déì lé yuoó naâ lè mé njolo cugó, bɔ́ lɔ taré bú ndɔ. 33Mɔ nùà hên sé la beè Càŋ yùò ná ŋgwêh, à sé la njeré déì mân bɔ́ kòmò ná ŋgwêh.» 34Bɔ́ deén baá-re kènê ye bú a: «Nuaá mé jelág yuoó naâ lè léláŋ veên faá wò sam, wò sòn toò beèh weêh he wa?» Bɔ́ kwɔgɔ sɔm keéh bú te gwà Càŋe ndɔ. 35Jomo sâ Yeésò nde fɔɔ́n kwa bú ndɔ, sâ à lé ŋgweé naâ ye bɔ́ lé naâ bú cie kwɔgɔ́ kwaá. À yeé ŋene aá bú, ye bú a: «Wò né temé yoòr Huaán Nùàr kwaá njií wa?» 36Nùà hèllè ye bú a: «Huaán Nùàr sâ né neì wa, dé koô, te mè kwaá njií temé yoòr seèn?» 37Yeésò ye bú a: «Wò né bú ŋené, à mé wò hên tueé njií den né kɔɔ́.» 38Nùà doô ye bú à: «Mè kwaá njií aá temé yoòr seèn, Fehtoò mò!» À cemmé nde toò Yeésò ndɔ. 39Te Yeésò deén baá-re, ye bɔ̀ nùàr a: «Mè ká te wɔ́ŋe ndeè né, te ju die: te bɔ̀ cùgò njolo bɔ̀ ŋene njolo, te bɔ̀ɔ́ mé né njolo ŋené cugó seér cu lòù.» 40Sâ bɔ́ bɔ̀ Farisiên déì né kɔɔ́. Bɔ́ yeé ŋgweé aá môn, bɔ́ ye bú a: «Mé béh mene, béh né bɔ̀ tácugó ndɔ wa?» 41À ye bɔ́ a: «Mɔ bí sé né bɔ̀ tácugó, bí sé la mé ju felè ná cû. Á, bí biì ye, bí né ŋené; sâ ju né felè biì cu dɔɔ́ŋ teèn.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\