Jûde 1

1Né mè Jûde, nùà seê Yeésò Kristò; mè né dìm Jâk. Mè nyagá njií né mé bí bɔ̀ɔ́ mé temé Càŋ né yoòr biì, bí bɔ̀ɔ́ mé Càŋ Tele beèh né bí yilá, à né bí beè Yeésò Kristò kurú kwaá dɔɔ́ŋ. 2Bú a, kɔ́ bí jere teèn; dɔlê mé gwaân seèn a, yám sìè bí beè. 3Bɔ̀ mbeí mò, mè lé tétég lege loóm naâ ye te mè nyagá njií bí mvù felè ceér mé béh bí dɔɔ́ŋ nde gi né teèn yili yuo. Mé njéh mene, kɔ mè bí nyagá seér mvù dé hên, te toó nyegé bí toò, te bí lege njií ceér Càŋ ter. Né ceér dé kèì cên mé à lé naâ mé bɔ̀ dé seèn haá. 4Wanɔɔ́ŋ bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ déì baá lètenè biì nabé yilá; fùgò Càŋ mé béh né dé lòù kuú den hên, bɔ́ né bú lòù feré seér, bɔ́ né ceér teèn kwa keéh, te bɔ́ teré yilá kɔ te núlu. Bɔ́ yeé baá ménâ bɔɔ́, bɔ́ né Yeésò Kristò gɔndɔŋ Nùà koô beèh cén mé njéh gè jomo yalé si njií. Sâ Nùà Dueè né lom bú ndɔ. Kwá-re nɔɔ́ŋ ndɔ mà, bɔ́ nde né gèr ŋené, dàb mé mvù Càŋ luɔm kwaá gi aá kèn, ye bɔ̀ sâ bɔ̀ nde né ju die. 5Mè kɔ né ye bí né gi bagasé kɔɔ́ nyegé. Mé njéh mene, bí kwá mè kemá weh cu bí gèh dé mé Nùà Dueè lé yili sɔɔ́m naâ dàm bɔ̀ huaán Iserálà te tàbè Ejíptò hên ye. À lé naâ bɔ́ yili sɔm; mé njéh mene à yeé ŋene bɔ̀ déì temé yoòr seèn kwá njí ŋgwéh, à wula sɔm gi bɔ́. 6Lé naá cuù mé bɔ̀ cìlì Càŋ déì ménâ ndɔ; bɔ́ yeé baá mé feh bɔɔ̀n den, bɔ́ faá Càŋ lé tueé naâ nɔ dèn cú, Càŋ lé naâ mé bɔ́ ké kunduŋ te ndèndèŋ cibî mgbátág sie ndeé, à ferá lɔ bɔ́ te fɔ̀gɔ̀ lɔ̀ŋe. Wa hên bɔ́ bɔ́ née ka ké sâ jueé den ye. Càŋ ye, mɔ cieé ju tenâ ndeè waà baá, bɔ́ ju die ye dé tíndɔ̂g. 7Lé naá cuù mé Sɔ́dɔ̀m bɔ̂ Gɔmɔ̂r mé bɔ̀ lɔɔ́ kukwarè ménâ ndɔ. Bɔ́ né be mé sár kwaá njií. Njií mé môn sam bèh, bɔ́ bɔɔ́ seér cí. Yeé yɔgɔ́ baá, ŋgweéh Càŋ lé naâ bɔ́ we tarê yoòr jege si, te nùàr kàn ŋgweé kwaá dé seèn tieè wa? 8Mè tueé bí, bɔ̀ɔ́ mé né lètenè biì nabé yilá hên, né ménâ bɔɔ́ ndɔ; bɔ́ né ndòn jurá se bele, bɔ́ né bɔ̀ nùàr te núlu mé njéh kulu su, bɔ́ né terreb dé Càŋ mé njéh seb, bɔ́ né bɔ̀ kokoô bɔ̀ ké ter ka vulúu séb teèn tɔbé yií ndɔ. 9Sâ gèh njií bú séná, né mene Mikael cìlì Càŋ dé koô doô, lé ménâ bɔ́ ná ŋgwêh. Bɔ̂ Sátàn lé né mene tɔgɔ felè komó Músì nde, bɔ́ né kweé kuú, mé njéh mene Mikael lé gwàn ná ŋgwêh Sátàn ju yoòr luú njiî, à bú lòù séí ŋgwéh ndɔ, à tueé cegé ye bú a: Bî Càŋ jue nde né kɔɔ́.» 10Dé bɔ̀ nyeên bɔ̀ hèllè môn sam. Njií mé bɔ́ ŋgwé kɔ́ ŋgwéh dɔɔ́ŋ, bɔ́ né mbaá selé njií. Bɔ́ né faá bɔ̀ nyam ya dueè nɔ munó cur gɔ. Bɔ́ sé yeé baá ménâ fur gɔ, bɔ́ leér le keéh teèn. 11Gèr bɔɔ̀n fî ndɔ! Bɔ́ bɔɔ̀n gèh ceér Kaîn sâ belé né dé keì? Bɔ́ bɔɔ̀n te kàgàlɔ̀ŋ faá Balam nɔ die sabé yila né dé keì ndɔ? Bɔ́ mbaá kú ŋgwéh, yìè né ka mé táré-feh bɔɔ̀n faá Korê nɔ. 12Mɔ bɔ́ né lètenè biì teèn, loù kúmnjûg sâ bɔ̀ nùàr nde né felè bɔɔ̀n cenné dielé keéh. Bɔ́ fegùlì kwá bèh, bɔ́ kɔ cegé yeé dé bɔɔ̀n, bɔ́ dé nùàr táŋ bèh. Bɔ́ den né faá vúlú nuù nɔ mé fu né mé njéh kobó jɔgɔ́ ndeé, nu teèn sam. Bɔ́ den cu né faá toú ŋgiín ndɔ; né mene jàtenè, bɔ́ tàb wá bèh. Komó jaâr te mbeî fà mé jɔgɔb muró die gi aá cie kèn, ceré né bɔ́. 13Bɔ́ den né faá leba nòmò koô furú ŋaáŋ yeé ké dùà nɔ. Bɔ́ né bɔ̀ seé fegùlì bɔɔ́ bele, te bɔ́ sé yeé yuo, cíciíb huar le. Bɔ́ den cu né faá mbentò sàr ndɔ. Bèh denè bɔɔ̀n dé kèì cên mé Càŋ kwaá né bɔ́, né lom ké kunduŋ te ndèndèŋ cibì mgbátág. 14Né Hénɔ̀g, ndùté ndùtù Ádàm, huaán dé lèmè téhbeèh né bú, à lɔ naâ felè bɔɔ̀n ŋené, Càŋ lɔ ye bú a: Júée bɔ̀ nùàr a: Ŋgwé, Nùà Dueè ndeè né mé bɔ̀ cìlì seèn dé jojoloò kem waâ, bɔ́ nde lom né mgbɔ́ŋ mbaá, 15te à weh sie ju felè nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ tenâ ma, te bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ mé lé naâ taáb mé bú lieé njií dɔɔ́ŋ yila gi beè mé jéré-temé bɔɔ̀n sâ. Bɔ̀ɔ́ mé lé naá giì bú bɔ̀ ŋgòr jéré-temê yoòr tueé njií dɔɔ́ŋ nde gi né gèr mé nyie fî yieé.» 16Bɔ̀ nùà hên né yɔgɔ́ bɔ̀n; cu dɔɔ́ŋ temé bɔɔ̀n lè nɔ́ré bèh; sònò mbembaá ndugó gɔɔ̀ né seé bɔɔ̀n; bɔ́ njèh dɔɔ́ŋ bɔɔ́ ŋaáŋ gɔ né mé feh bɔɔ̀n; seé bɔɔ̀n né ŋgòr mèŋàŋ sònò tueé gɔɔ̀ faá bèh sâ ndɔ; bɔ́ gwagá yieé lom né mé tánágá, bɔ́ ŋueé mé leba. 17Bɔ̀ mbeí mò, bɔ̀ ŋgòr mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê Fehtoò beèh Yeésò Kristò lé naâ bí toò tueé kwaá doô, bí té nyèn. 18Bɔ́ lé ye bí a: mɔ ndeè baá te nàm cèrè jomò wa, bɔ̀ nuaré déì ndeè né yuo kelâ, bɔ́ weh bí séb ma; wa bɔ́ nde né mé bɔ̀ njèh vevenê faá temé bɔɔ̀n gwaán nê nɔ, bɔɔ́ kuú ndɔ. 19Mè tueé bí, yìè kèrrè lètenè bɔ̀ nùàr né bɔ̀ sâ bɔ̀. Bɔ́ mé Cúcuí Càŋ yoòr sam, yoòr bɔɔ̀n tab lom né njèh wɔ̂ŋ. 20Dé biì bɔ̀ mbeí mò, bí fágá feh, bí kwá yám njí lòm temé cén yoòr Yeésò, faá Càŋ né bí feh nɔ. Bí dùà lòm Càŋ mé terreb Cúcuí Ŋagâ mene dɔɔ́ŋ. 21Càŋ né bí gwaán, bí mé dèn gí ka seèn nɔɔ́ŋ, bí né Fehtoò beèh Yeésò Kristò meì bɔ̀ húɔ́m-temé bɔ̀ teèn gaán den, te à ndeè cuù, bí kwa yɔ̀ŋ tètàgà beè seèn. 22Bɔ̀ɔ́ mé né beè Yeésò den ndɔré gɔ, bí kɔ́ bɔ́ jere teèn, 23bí yìlì sɔ̀m sér bɔ́ lòù, bí né bɔ́ tuar gellé sɔm keéh. Bí kɔ́ cú bɔ̀ mbaábi déì jere toò faá bèh sâ ndɔ. Njèh cén, bí cíéŋ lòù, bí dùlà bílí mé bɔ̀ kurú cɔ̀gɔ̀ bɔɔ̀n mene, wanɔɔ́ŋ dé sâ né seé ŋgàŋ yoòr. 24Dɔɔ́ŋ né gi beè Càŋ. À né mé terreb, à nde né bí cií te bí dìè cú. À nde né bí ké mbàm bèh sùsùm weh njií, te bí den lom toò seèn kɔ́bè sâ, bí samé kuú mé vɔ́gɔ́-temé beè seèn. 25Béh sén bú seèn! Càŋ sùsùm gi lom né bú. À béh mé Fehtoò beèh Yeésò Kristò yili sɔm né kɔɔ́! Wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ a, vèh bílí gí mou terrèb seèn hên veèh. Nùà sùsùm gi cegé né bú; be terrèb seèn cie dé kèì cên ŋené le lom nde né kɔɔ́. Lɔ duɔɔ́m naâ mân, née den ka môn ye, nde den cu nde né kèì cén ménâ tɔ́g dé tueê sam. È môn!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\