Lûk 10

1Jomo sâ, Fehtoò beèh balé sɔm cu bɔ̀ mbɔ̀ŋ déì yulà téhbeh cùɔ̀b fà ndɔ, à tema keéh bɔ́ toò fèfà fèfà, te bɔ́ nde te lɔɔ́ hihinê mé à nde né teèn ndeé ndɔ. 2Ye bɔ́ a: «Yab bɔlé lom né ŋgún. Njèh cén, bɔ̀ seê bɔ̀ mé nde né ká lɔ kwaá bilí njiî màgà ŋgwéh. Bí bɔ̀ŋ nùà njèh bɔɔ̀ŋ, te à tema njií bɔ̀ seê bɔ̀ teèn, te bɔ́ kwa bilí njiî bú mé njéh ká lɔ. 3«Bí ndé-re. Mè bí hên yi njií né faá bɔ̀ huaán sòrŋgaàŋ lètenè bɔ̀ ŋgùì nɔ. 4Bí té njeré déì beè wèh sìè: né mene kàgàlɔ̀ŋ, né mene ba, né mene débágá, bí té beè wèh sìè. Bí té nuaré déì ceér dueè njébá bíé gɔ̀. 5Mɔ bí nde aá gwò nuaré déì yilá, bí jɔ̀gɔ̀ júée bɔ̀ gwà bɔ̀ a: Kùsèm, dɔlê a dèn mé bí ma! 6Mɔ nùà bagaà déì né gwò sâ teèn, sâ dɔlê biì nde né felè seèn den. Mɔ sam, bí jɔ́gɔ́ yùò cú mé dɔlê biì. 7Mɔ bí baá gwò sâ, bí dèn lè teèn, bí yíé, bí ŋúé dèn bɔ̀ njií mé bɔ́ haá né bí dɔɔ́ŋ gwò sâ. Bí kɔ́ɔ ye, nùà seê yieé né mé seé seèn. Bí té gùgwò lób ndé bèlè. 8«Mɔ bí wa lè lɔɔ́ déì, bɔ́ né bí teèn sie nyegé, bí yíé lòm ká bɔ̀ njií mé bɔ́ né bí haá. 9Bí táré sɔ̀m bèlè bɔ̀ beên bɔ̀ lɔ sâ tarè, bí júée bɔ̀ lɔɔ̂ bɔ̀ a: Càŋ baá mé Mbàm seèn ká kwarè bɔɔ̀n si ndeê ma. 10«Mɔ bí wa lè lɔɔ́ déì, bɔ́ bí teèn wèh ŋgwéh, bí ndé ké mbartɔgɔ̂, bí júée bɔ̀ lɔɔ̂ bɔ̀ a: 11fùfú lɔɔ́ bɔɔ̀n sâ ma, bú a, ndé cú mé bɔ́, à té béh gulè mbaá mègè lè. Bí júée bɔ́ a: Njèh cén, bɔ́ kɔ́ɔ ye, Càŋ baá mé Mbàm seèn kwarè bɔɔ̀n si ndeê ma. 12Mè tueé bí, sâ loù téná-juù, gèr ŋene kela nde né lɔɔ́ hèllè mé Sɔ́dɔ̀m.» 13Yeésò deén baá-re ye: «Wò lɔɔ́ Korasêŋ, wò nde né meì bɔ̀ gèr ŋené! Becaida wò nde né gèr ŋené ndɔ! Mɔ gèh fém mé lé bɔɔ́ naâ lètenè biì hên sé bɔɔ́ naâ ké Tîr bɔ̂ Sídɔ̀ŋ, mè tueé bí, dàb mé bɔ̀ nùàr ké sâ sé lɔ temé kweéh seér gi aá kèn, bɔ́ den ka nde doó, bɔ́ yií wè, bɔ́ su tou, te feh keéh ye bɔ́ kweéh seér aá temé. 14Mè tueé bí, loù ju tenâ, gèr dé biì taré kela nde né kɔɔ́ mé dé Tîr bɔ̂ Sídɔ̀ŋ hèllè. 15Déì né cu wò Kapernahûm; wò munó né ye, nyí nde né ké te vulúu ŋgulí waá wa? Ndɔ́g, mè tueé wò, bɔ́ wò ba njií seér nde né ké ndugo bɔ̀ càŋ; kwá yeè!» 16À den cuù ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn a: «Mè tueé bí, nuaá mé né sòn biì ŋgweé dɔɔ́ŋ ŋgweé né sòn mò. Nuaá mé né bí ŋgɔɔ́n, ŋgɔn né mè ndɔ. Nuaá mé ŋgɔn mè, ŋgɔn né Nuaá mé lé temà naâ mè.» 17Bɔ̀ tebé bɔ̀ yulà téhbeh cùɔ̀b fà doô cu cuù mé vɔ́gɔ́-temé, bɔ́ ye Yeésò a: «Fehtoò beèh, njií mé béh tueé naâ mé yilí yeè dɔɔ́ŋ, né mene bɔ̀ tándulu, bɔ́ naá giì sòn beèh ŋgweé.» 18Yeésò ye bɔ́ a: «Mè naâ Sátàn ŋené njií, à die suagà naâ ter faá mbàn nɔ.» 19À deén baá-re ndɔ, ye bɔ́ a: «Mè lé naâ bí terreb haá, te bí dobo keéh bɔ̀ sàb mé taŋtàŋ gulè; bí né Sátàn mé be terrèb seèn mene gulè dobo keéh, njeré déì bí bɔ́ ndé ŋgwéh. 20Njèh cén, bí té vrà ye bɔ̀ tándulu ŋgweé aá sòn biì kèn. Yilí biì mé baá ké te vulúu nyagá den, bí jɔ̀gɔ̀ vrà sér cí.» 21Loù sâ Yeésò lé naá loôm mé vɔ́gɔ́-temé dé gècên. Lòù sam, Cúcuí Ŋagâ lé naâ bú yoòr ŋgulí. Yeé baá ménâ, à vra Càŋ, ye bú a: «È môn, Tele mò, vulú bɔ̂ tàbè né gi beè yeè, mè vra baá wò! Lòù sam, njií mé né njolò bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀ mé bɔ̀ lo bɔ̀ cibi mbaá leér den, njua yeè mé wò bɔ́ feh keéh seér né mé bɔ̀ huaán tetɔɔ̂r mân. È môn, Tele mò! Sâ né njií mé wò gwaán nê. 22«Mè tueé bí, Tele mò njèh dɔɔ́ŋ kwaá lɔ gi né beè mò. Mé njéh mene nuaré déì kɔ́ ŋgwéh ye: hên né Huaán; gi cu né ka Tele. Nuaré déì kɔ́ ŋgwéh ye: hên né Tele ndɔ, gi cu né ka Huaán mé bɔ̀ɔ́ mé Huaán né bɔ́ Tele feh doô.» 23Yeé gi aá, à bele seér, à tueé njií lom mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn, ye bɔ́ a: «Dé biì, njua biì wa. Lòù sam, bí ŋene né bɔ̀ njií hên mé njolo. 24Mè tueé bí, dàm bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ mé bɔ̀ mgbè kókoó mbaá lɔ ye te bɔ́ ŋene faá bí né ŋené hên, ndɔ́g; bɔ́ ye te bɔ́ ŋgweé kwa faá bí né ŋgweé hên, ndɔ́g ndɔ, dɔɔ́ŋ lé naá giì bɔ́ liím.» 25Njí-sóù déì ndeè Yeésò sòn felá weh, ye bú a: «Nùà fèh-njèh, mè bɔɔ́ nde né naàn, te mè kwa ye yɔ̀ŋ dé ndeèr wa?» 26Yeésò ye bú a: «Bɔ́ te sóu nyagá né kei wa? Wò teèn ŋgweé yeé naàn wa?» 27Nùà hèllè ye bú a: «Bɔ́ nyagá kwaá né ye: Gwàn gí Càŋ Nùà Dueè mé temé yeè mene, mé càŋ yeè mene, mé terreb yeè mene, mé mùnò yeè mene dɔɔ́ŋ ma; wò gwaán cu mbeí yeè faá wò gwaán né ŋgàŋ yoòr yeè nɔ.» 28Yeésò ye bú a: «Môn, wò tueé yií né teèn. Ndé bɔ́ dèn ká méménâ nág, te wò yili yuo ye.» 29Nùà hèllè bie nyegé cu, te bɔ̀ nùàr ye nyí né nùà gècên, ye bú a: «Neì né cu mbeí mò kɔɔ́ wa?» 30Yeésò deên ndɔ, ye bú a: «Nuaré déì lé yuoó naâ Jerusalem, à né ké Jerikò suagá ndeé, à wa ceér dueè beré déì, à die yila beè bɔ̀ yîb bɔ̀ wúlá-feèh déì. Bɔ́ huaré gi bú cɔ̀gɔ̀ yoòr, bɔ́ lobo si lɔ bú ceér dueè, sâ à nde aá kuú dɔlé. 31«Ŋgàŋ sèmè déì naâ jomo seèn ndɔ, à waà, à né bú yí doó ŋené njií, à wɔɔ́ŋ kela sa. 32Nùà Levî déì wa cuù, ŋene njií bú yí doó, wɔɔ́ŋ kela cu ménâ ndɔ. 33«Nùà Samarî déì naâ bèh gò seèn, à waà jomo bɔɔ̀n, à ŋene njií nùà doô yí doó, jere bɔɔ́ bú njèh, 34à suaga die doó, à se weh kómó mé mbè seèn lè baà, à berré njií bú lè nyer-e, à yaga nyegé, à kaga nyegé gi bú bɔ̀ nyer sâ dɔɔ́ŋ, à jɔgɔ kwaá bú ŋgètenè nyaàm, à derré njií bú ké lɔ, à nde gwɔm bèh cèrrè lòù, à ke nyegé bú ndɔ. 35Cieé ŋaga, à sɔm kwaá lɔ nùà gwà kàgàlɔ̀ŋ déì, lé naâ kám fà, ye bú a: kè nyégé nyí nùà hên jomo mé njéh. Bɔ̀ njií mé wò nde cu né felèbɔ̀ sagá dɔɔ́ŋ, mɔ nyí cuù baá, nyí nde né wò gwɔm gií.» 36Yeésò yeé tueé gi aá, ye njí-sóù doô a: «Beè yeè, lètenè bɔ̀ nùà tagâr hên, dé heè né mbeí nuaá mé lé die yilà naâ beè bɔ̀ yíb bɔ̀ doô kɔɔ́ wa?» 37Njí-sóù hèllè ye bú a: «Mbeí seèn né dé mé kɔɔ̀ naâ bú jere doô.» Yeésò ye bú a: «Mé wò mene, ndé ménâ bɔɔ́ ndɔ.» 38Yeésò bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ né ka ndeé, bɔ́ wa lè lɔɔ́ déì; ma déì weh njií bɔ́ ké lɔ seèn; yilí ma sâ né Mártà. 39Ma sâ lé naâ mé dìm teèn ndɔ. Yilí dìm né Marî. Marî lé dé seèn ndeè naâ ké kwarè Fehtoò beèh, à den nde ka seèn, bɔ̀ njií mé Yeésò né tueé dɔɔ́ŋ, à né felá den. 40Sâ Mártà né ké gwò mé seé yâb feh hihinê kwaré. À ŋar waà ndɔ, ye Yeésò a: «Fehtoò beèh, wò yúlá ŋgwéh mé dìm mò kwaá lɔ né mè seé yâb beè mé huún wa? Sâ júée bú a, ndê gàm mè teèn.» 41Fehtoò beèh ye bú a: «Mártà, Mártà, wò dé yeè nyamé le né mé njèh ŋgún bɔɔ́ larê. 42Kɔ́ɔ ye, dé bagaà né cén. Marî dé seèn ke sɔm né dé mé huɔm kela né kɔɔ́. Nuaré déì ndeè bú beè lùàgà sɔ̀m ndé cú.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\