Lûk 13

1Cu sâ bɔ̀ nuaré déì waà ndɔ, bɔ́ ndeè Yeésò njeré déì felè bɔ̀ Galilê bɔ̀ bieé. Bɔ́ ye bú a: «Cu mé bɔ̀ Galilê bɔ̀ lé naâ sèmè ké toò Càŋ ŋɔɔ́b, Pilátò lé ye ŋɔ́b bílí mé bɔ́ mene. Bɔ́ lé naâ mé bɔ́ mene ŋɔɔ́b bilí ndɔ.» 2Yeésò ye bɔ́ a: «Beè biì, bí munó né ye gèh gèr mé bɔ̀ Galilê bɔ̀ hèllè lé naâ ŋené sâ, bɔ́ lé veên bɔɔ́ kelà naâ kɔɔ́ mé bɔ̀ mbeí wa? 3Cí sam; mè tueé bí, mɔ bí temé biì kwéh sér ŋgwéh, bí kuú gi nde né ménâ ndɔ. 4Ŋgweéh gwà tèb Siloê lé naâ ŋem, lobo wula lɔ bɔ̀ nùàr gwò yulà cùɔ̀b téndelé wa? Bí munó né ye lètenè bɔ̀ Jerusalem bɔ̀ dɔɔ́ŋ, bɔ̀ sâ bɔ̀ hèllè lé bɔɔ́ sabé kelà naâ kɔɔ́ wa? 5Môn sam; mè tueé bí, mɔ bí temé biì kwéh sér ŋgwéh, bí nde né ménâ dɔɔ́ŋ kuú gií ndɔ.» 6Jomo sâ Yeésò si cu kàn déì, ye bɔ́ a: «Nuaré déì lé naâ toú déì ké ŋueh dobo kwaá. À né ké teèn ndeé, ye te nyí kwa tàb teèn, à njeré déì teèn kwà ŋgwéh. 7Loù sâ, ye nùà seê seèn a: Baá nyèmà tagár, nyí né felè toú hên mbaá yagá kuú, tàb teèn sam. Kòmò sì njí bú doó, à né bèh dé lòù yiín kwaá den. 8Nùà seê doô ye bú a: Tele mò, kwá lɔ́ cú yeè bú nyèmà hên ménâ; mè nde né ké kaà kweé yɔŋ, mè su yelle teèn. 9Merré déì nyèmà kwêh à nde né tàb waá. Mɔ sam, te béh komo sɔm ye bú.» 10Loù sóù déì sâ Yeésò né bɔ̀ nùàr njèh ké gwà sóù feh den. 11Ma déì lé naâ gwò sâ teèn, à né mé tándulu yoòr; baá nyèmà yulà cùɔ̀b téndelé, càŋ doô né bú ŋgɔ̀gɔ̀ beè sie guú kwaá den. À bɔɔ́ mene naàn, à ter njébá dìlì kɔ́ ŋgwéh. 12Yeésò yeé ŋene aá bú, à yilá njiî bú, ye bú a: «Dé vêh, lan wò yili yuo aá lè beên yeè hên kèn.» 13À ba njií bú be felè; kwar cén ma doô njebá dilí yuo ndɔ, à yila keéh Càŋ seên. 14Nùà koô gwà sóù yeé ŋene Yeésò taré sɔm aá nùà beên loù sóù, temé yulá bú lè, à tueé njií seér, ye bɔ̀ nùàr a: «Bɔ̀ cieé seê bɔɔ̂ né ténjén. Bí ndê bèh teèn, te bí taré yuo; dèn ŋgwéh loù sóù.» 15Fehtoò beèh deên ndɔ, ye bú a: «Jue ka bí bɔ̀ leba bɔ̀! Loù sóù cén sâ nùà kàn né yeé ndeé, à né nàgà seèn se weh, wa né vuɔmndeè wa, à derré njií bú bèh nòmò ŋueê. 16Sâ, ma mé né ndùté ndùtù Abrahâm hên né gèr beè Sátàn ŋené, Sátàn né bú mé yuií lané den, lan baá nyèmà yulà cùɔ̀b téndelé. Mè yeé yili sɔm aá bú, bí ye, wa loù sóù húɔ́m ŋgwéh mé mè se sɔm bú lè yuiî sé wa?» 17À yeé tueé gi aá ménâ, fegùlì kibí kela mé bɔ̀ bùnò bɔ̀ seèn doó. Bɔ̀ nùàr dé bɔɔ̀n samé seér dé samê. Lòù sam, à lètenè bɔɔ̀n bɔɔ́ lom né bɔ̀ seé dé dudueèr. 18Jomo sâ Yeésò ye bɔ́ a: «Lò Càŋ fela né kei wee? Mè bú me njií nde né mé kei wa?» 19Ye bɔ́ a: «Lò Càŋ den né faá mvum tàb làm mé nuaré déì lé naâ ké mbar seèn dobo kwaá nɔ. Yeé baá ter baá yuo, ŋa toú, bɔ̀ non tieé fulu teèn.» 20Yeésò den cuù, ye bɔ́ a: «Mè Lò Càŋ me njií nde né mé kei wee?» 21Ye bɔ́ a: «Lò Càŋ den né faá kulu nɔ. Ma déì lé naâ dɔɔ́m weh, à si ŋgàb tàgà ndètoón cùɔ̀b tîn mé njéh. Yeé baá jelá, fulu komo njií gùm tàgà dɔɔ́ŋ ter.» 22Yeésò né te lɔɔ́ kokoô mé lɔɔ́ tetɔɔ̂r ndeé, à né njèh teèn feh bele, ye te nyí yuo kela ké Jerusalem ndɔ. 23Nuaré déì waà, ye bú a: «Dé koô, á hên bɔ̀ nùàr nde né kókoó yili yuo wa?» Yeésò tueé njií mé bɔ̀ nùàr ndɔ, ye bɔ́ a: 24«Hin né baré, bí lègè lòù te bí yila kela ye. Mè tueé bí, bɔ̀ nùàr kókoó nde né lege ke; mé njéh mene bɔ́ yílá kwà ndé ŋgwéh. 25Nùà gwà nde né ter wuo, à colo hin seèn, à ferá tena lɔ bí cie. Bí nde né hin gɔré, bí né bú teèn yilá yií, ye: Fehtoò beèh gùlù kéh béh teèn. À nde né bí tueé ye bí a: Bí yuo naá-re he wa? Nyí bí kɔ́ ŋgwéh. 26Cu sâ bí nde né tueé ye bú a: Ŋgweéh béh bí lé yieé beéh kɔɔ́, béh ŋueé kɔɔ́ wa? Ŋgweéh wò lé naâ njèh ké lɔ beèh feh ndɔ wa? 27À tueé lom nde né dé seèn ye bí a: Bí bɔ̀ vevenê bɔ̀ dɔɔ́ŋ, bí yùò doó sâ nɔɔ́ŋ, nyí bí kɔ́ ŋgwéh.» 28Yeésò den cu ye bɔ́ a: «Ké sâ kéŋ nde né silí, nyie nde né yieé. Bí nde né Abrahâm mé Isâk bɔ̂ Jakɔ̂b mé bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ dɔɔ́ŋ ké te Lò Càŋe ŋené njií. Nùàr hihiné nde né ké teèn yilá laré; bɔ̀ɔ́ mé naâ kèb bà, kèb nyiìb, kèb fenê mé kèb túnò mene dɔɔ́ŋ, nde gi né teèn yilá, bɔ́ né kùrmò yieé. Sâ bí né dé biì kèb cieè. 30Mè tueé bí, bɔ̀ déì lètenè bɔ̀ ké jomo bɔ̀ nde né ké toò kelá seér; bɔ̀ déì lètenè bɔ̀ ké toò bɔ̀ kela seér cu ké jomo.» 31Cu sâ bɔ̀ Farisiên déì bilí waà ndɔ, bɔ́ ye Yeésò a: «Yùò hên yuoò, ndé sèr toò; Herôde gwaán né wò wulâ.» 32À ye bɔ́ a: «Né sése! Bí ndé júée bú a: Mè né bɔ̀ nùàr tándulu yoòr kwɔgɔ́, mè taré sɔm bɔ̀ beên bɔ̀, wa mè nde né méménâ lan mé kwéh bɔɔ́; kulà mè bɔɔ́ sɔm ma. 33Sâ mè nde né mé seé mò toò bɔɔ́ ndeé ser lan mé kwéh bɔ̂ kulà. Lòù sam, ye sòn-Càŋ déì a: té ké cie kú lè, wa bɔ́ ndé kú gí ké Jerusalem ma. 34«'Oè Jerusalem! 'Oè Jerusalem! Dàm bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ wula gi né wò. Bɔ̀ɔ́ mé Càŋ lé naâ yoòr yeè temá njií dɔɔ́ŋ, wò bɔ́ mé taá tɔbé wula gi né kɔɔ́. Mè né mene gwaán, ye mè nde né bɔ̀ nùàr yeè ká ka mò koró bilí, faá cuar kurú kwaá yeé bɔ̀ huaán ka bà nɔ, wò gwàn bèh. Baá mbei meèn wa, Jerusalem? 35Mè tueé bí, gwà biì nde né ter le, bí mè ŋéné ŋgwé ndé cú; kɔ cu mé bí ndeè baá mé sòn biì tueé ye: Càŋ Dueè a, kúlú nyégé nuaá mé ndeè né mé yilí seèn kulù, sâ ye.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\