Lûk 16

1Yeésò den cuù, ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn a: «Nùà lieê déì lé naâ mé nùà seê seèn déì teèn. Loù sâ bɔ̀ nùàr ndeè ye bú a: Nùà seê yeè né wò bɔ̀ njèh bɔɔ́ beéh. 2À yilá njiî nùà seê doô ká toò seèn ndɔ, ye bú a: Bɔ́ ye wò bɔɔ́ beéh gi aá mè bɔ̀ njèh mò sé wa? Ndé bɔ̀ njèh mò dɔɔ́ŋ taáŋ gií, mè nde né wò seé sɔm. 3À yeé nde ŋgweé njií ménâ, ye: Tele mò mè seé sɔm aá kèn; mè kuú aá, wanɔɔ́ŋ mè mò boór kíé kòmò cú; beè mò njèh duaà né fegùlì ndɔ; te mè bɔɔ́ naàn? 4À den cuù mé be seèn ye: Mè kɔ baá kèn! Mè nde né bɔ̀ nùàr boú; mɔ tele mò sɔm aá mè seé, te bɔ́ ndeè yií keéh bɔɔ̀n mè gwò teèn. 5«À yilá njiî bɔ̀ hùà bɔ̀ teleè ká toò seèn cécéné cécéné ndɔ. À bie njií mé dé toò jɔ̀gɔ̀, ye bú a: Bî tele mò né mé hùà meèn wa? 6Ye bú a: Né bɔgɔ kómò yuií. Nùà seê ye bú a: Né ménâ; dèn ndé doó, wèh nyàgà sér á yulà tîn. 7À bie njií cu mé déì, ye bú a: Dé yeè nɔ, bî tele mò né mé hùà meèn ndɔ wa? Dé sâ ye bú a: Dé mò né ba yolò yuií tîn. Ye bú a: Né ménâ; sìè, nyàgà sér á yuií nèà. 8«Nùà lieê doô yeé ŋene nùà seê tánágà hèllè né feh seèn ménâ nyamé kɔɔ́, à vra seér cu bú lòù. Ye: bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀ nyamé kela né seé bɔɔ̀n kɔɔ́ mé bɔ̀ Càŋ bɔ̀. Lòù sam, bɔ̀ Càŋ bɔ̀ seé Càŋ ménâ nyàmè bèh.» 9Yeésò den cuù, ye bɔ́ a: «Mè tueé bí, mé ŋgùlù wɔ̂ŋ bí gàm bɔ̀ saâm bɔ̀ mé njéh gaàm. Mɔ ndeè gi aá beè biì, Càŋ ndeè né bí te dene dé nyèmà mé nyèmà yií keéh. 10«Bí kɔ́ɔ ye, nùà gècên te njèh dé maàn né nùà gècên te njèh dé koô ménâ. Nuaá mé né nùà nyeên te njèh dé maàn, né cu nùà nyeên te njèh dé koô ménâ ndɔ. 11Mɔ bí mân tueé nagá née te ŋgùlù wɔ́ŋe ye, sâ neì bí te njèh gècên yií keéh nde né kɔɔ́ wa? 12Mɔ bí njèh bɔ̀ nùàr vèh bèh, sâ neì bí njèh dé biì mbaá haá kuú nde né kɔɔ́ wa? 13«Nuaré déì seé nùà fà kèì cén bɔ́ kòmò ndé ŋgwéh. À nde né cén bunó, à gwaán déì. À beè déì den nde né nùà gècên, à seb déì. Bí seé Càŋ bɔ̂ seé kàgàlɔ̀ŋ fà dɔɔ́ŋ kèì cén bɔ́ kòmò ndé ŋgwéh.» 14Te bɔ̀ Farisiên mé temé dɔɔ́ŋ né gi yoòr kàgàlɔ̀ŋ, yeé nde ŋgweé njií mân, bɔ́ yuo die Yeésò yoòr mé séb. 15Yeésò ye bɔ́ a: «Bí den né njolò bɔ̀ nùàr faá bɔ̀ gècên bɔ̀ nɔ. Sâ bí bɔɔ́ den né mbaá, Càŋ né gi temé biì ŋené. Bí kɔ́ɔ ye, bɔ̀ njií mé né dudueèr beè bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ, né gi bɔ̀ njèh mbembaâ beè Càŋ. 16«Sóú Músì bɔ́ bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ lé naá giì mé terreb teèn, yuoô te cu sâ tɔ́g nde wa mé nàm Jâŋ Bàptîs. Sâ née mé terreb ye. Jomo sâ bɔ́ se waà mé Njàgà Bagaà felè Lò Càŋ. Kènê nùà kàn né lom lege, ye te nyí yila teèn. 17Á, sóú nɔ? Mè tueé bí, vulú bɔ̂ tàbè nde gi né faá njèh mbaâ nɔ ŋellé yuo, sóú le ter. Gwaán njolo sóù a, jíé méné gèh dé heè, ndɔ́g à nyímé ndé ŋgwéh. 18«Nuaá mé mele sɔm veèh, nde jɔgɔ cu déì dɔɔ́ŋ, kuú né yàgà. Véh mé bɔ́ naâ lòù mele sɔm, nuaá mé jɔgɔ bú dɔɔ́ŋ kuú taré né yàgà ndɔ.» 19«Nuaré déì lé naâ teèn, lé naâ nùà lieê; à né bɔ̀ cɔ̀gɔ̀ bebagaà su, cieé dɔɔ́ŋ à né yáb bebagaà yieé, à né jùjùɔ̀b yieé. 20Nùà saâm déì lé naâ teèn ndɔ, yilí seèn né Lasâr. Lasâr lé naâ mé nyer yo dɔɔ́ŋ. À lé cer den beéh ké tùtúlù nùà lieê hèllè, 21ye te nyí domó yieé kwa tòmò yâb ka seèn. Bɔ̀ boór né yeé ndeé, bɔ́ nagá bilí cu bú mé nyer mene. 22«Loù sâ, nùà saâm doô kuú, bɔ̀ cìlì Càŋ nde jɔgɔ kwaá njií bú ké te vulúu kwarè Abrahâm. Nùà lieê hèllè kuú ndɔ, bɔ́ furú bú, 23à yila nde ké dòù bèh dàm gèr ŋené kuû; sâ Abrahâm bɔ̂ Lasâr baá kɔɔ́, à ke njií den aá bɔ́ lòù. 24À lɔgɔ njií ké ter, ye Abrahâm a: Tele mò, kɔ́ yeè mè jere teèn; témá njî yeè Lasâr, te à ndeè die kwaá mè nòmò ká te leba mé nyɔ̀gɔ̀ beè, mè ŋene kuú mé gèr ká tuar. 25Abrahâm ye bú a: Huaán mò, mùnò kɔ́ cú munò, ye ké cie nyí lé naâ mé ŋgùlù sab, sâ Lasâr né mé gèr kwaré. Kɔ́ɔ ye, kènê temé Lasâr dɔlé baá; gèr baá seér felè yeè. 26Toòmá lètenè beèh béh bî jiím tena né ŋgɔbe. Né mene béh, né mene bí, bèh kelâ sam. 27«Ye Abrahâm a: Sâ mɔ né mân, kúkùr yeè tele mò, témá njí cú Lasâr ké gwò tele mò teèn. 28Bɔ̀ dìm mò né ké gwò tîn; te Lasâr nde tueé nyegé bɔ́, wanɔɔ́ŋ bɔ́ nde cuù né ká lè gèr-e yilá kuú. 29Abrahâm ye bú a: Ké jomo bɔ̀ dìm yeè né mé mvù Músì mé mvù bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ beè; bɔ́ a, ŋgwé cí. 30Ye Abrahâm a: Tele mò, dé sâ wúlú ndé ŋgwéh. Ŋgulí kela né dé nuaá mé naâ dòù komo yuo, te bɔ́ kweéh seér ye temé. 31Abrahâm ye bú a: Mɔ bɔ́ sòn Músì mé bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ ŋgúŋgwéh, sâ nuaré déì komo yuo mene dòù, ndɔ́g bɔ́ kwéh sér ndé ŋgwéh.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\