Lûk 17

1Yeésò den cuù ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn a: «Njií mé nde né bɔ̀ nùàr te veên dɔɔ́r yií, lím ndé ŋgwéh. Bɔɔ́ mene naàn, nùàr a, te mbeí teèn dɔ́r yí. Nuaá mé dɔr yií mbeí teèn nde né mé gèr kwaré. 2À dɔr yií cegé mene huaán maàn cén déì lètenè bɔ̀ huaán hên te veên, à nde né mé gèr kuú. Sâ, nùà hèllè ye, mé sòn gèr hèllè bɔ́ wèh ndé kɔ́ mé nyí ké sòn nòmò koô, bɔ́ jɔ́gɔ́ kàgà kwá nyí nyèn tuagaà, bɔ́ vela si njií kɔ nyí dùà. 3Sâ, bí bɔ̀ŋ nyégé feh biì bagasé. «Mɔ mbeí yeè déì né wò veên bɔɔ́, túé nyégé bú lòù. Mɔ à kweéh seér aá temé, kúlú njí dèh doó. 4Mɔ à né mene mbei téhbeh lè cieé sabé den, mɔ à né yoòr yeè ndeè ye wò a: kúlú njí doó, sâ kúlú njí dèn ménâ kulù.» 5Bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê deên ye Yeésò a: «Fehtoò beèh, bɔ́ te béh kwaá ŋeí seér temé yoòr yeè lòù.» 6Fehtoò beèh ye bɔ́ a: «Mɔ ndèm biì sé la né faá mvum tàb làm nɔ ham waá, bí sé la naâ tueé ye toú hên a: ndé kòmò njébá dèn yí dùà yíê; à sé la naâ sòn biì ŋgweé.» 7Yeésò den cuù ye bɔ́ a: «Hên mɔ lètenè biì nuaré déì né mé nùà seê seèn déì teèn; né nùà kíé-boór wa, tèŋ mbieè wa, mɔ à cu cuù ŋueh, tele nde né bú ká kwarè yâb lòù yilá kaár njiî wa? 8Sam, à tueé seér nde né ye bú a: Ndé nyí yáb tuar neé kwaá. Mɔ bela baá, wò su cɔ̀gɔ̀, wò ndeè geé kwaá nyí. Mɔ nyí yieé gi aá, nyí ŋueé gi aá, wò nde ye dé yeè yieé. 9Mɔ nùà seê bɔɔ́ gi aá ménâ kèn, tele seèn nde né bú lòù vra seér faá né njèh kàm déì beè seèn wa? 10Né felè biì faá bèh ménâ ndɔ: mɔ bí bɔɔ́ gi aá bɔ̀ njií mé né seé biì kèn, bí júée: Seé beèh né cí, béh né dé beèh bɔ̀ seê bɔ̀ mbaá.» 11Sâ Yeésò née ka te gò Jerusalem ye, à né lètenè Samarî bɔ̂ Galilê kelá. 12À wa lè lɔɔ́ déì; sâ bɔ̀ beén veên bɔ̀ déì yulà baá ká yoòr seèn ndeê. Bɔ́ yeé ŋene njií aá bú, bɔ́ njebá le ké dàb, 13bɔ́ lɔgɔ́ njií ké ter ye bú a: «Yeésò, dé koô, kɔ́ yeè béh jere teèn!» 14Yeésò ye bɔ́ a: «Bí ndé ké yoòr bɔ̀ ŋgàŋ sèmè, bí feh keéh bɔ́ yo biì.» Bɔ́ sɔm gò ndɔ. Bɔ́ yeé baá ceér dueè, bɔ́ taré yuo gi. 15Cén déì lètenè bɔɔ̀n yeé ŋene aá ménâ, à cu cuù dé seèn jomo. À né gɔ, à né Càŋ ké ter seén njií. 16À waà, à die sulí njií njolo doó ka Yeésò, à né bú vra. À lé dé seèn naâ nùà Samarî. 17Yeésò yeé ŋene aá ménâ, à ye: «Ŋgweéh bɔ́ yulà dɔɔ́ŋ naá giì taré yuo mà. Hên, bɔ̀ tárènèà bɔ̀ déì né he wa? 18Nuaá mé cu cuù né Càŋ vra weh, gi cegé né nùà kìn hên wa?» 19Jomo sâ Yeésò ye bú a: «Kòmò wùò ter, wò né temé yoòr mò kwaá njií, wò yili yuo aá kèn. Ndé-re baga!» 20Bɔ̀ Farisiên ye Yeésò a: «Lò Càŋ wa ndeè né heèh wa?» Ye bɔ́ a: «Lò Càŋ njolò biì bèsɔ́nè jɔ́gɔ́ wá ndé ŋgwêh, te bí nde ye ŋené kɔɔ́. 21Bɔ́ túé ndé ŋgwéh ye bí a: kè, hên nɔ; kè yíê. Bí kékɔɔ̀ ye Mbàm Càŋ ká lètenè biì die wa giì aá kèn.» 22À yeé tueé gi aá ménâ, à tueé njií mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn ndɔ, ye bɔ́ a: «Cu déì nde né teèn, bí nde né gwaán, ye bí sé la naâ biì Huaán Nùàr cieé cén ŋené ŋgweé nɔ. Mè tueé bí, bí bú ŋéné ndé ŋgwéh. 23Bɔ́ tueé nde né ye bí a: bí kè njí kán! bí kè njí kàn! Mɔ bɔ́ baá bí ménâ tueé, bí dèn lòm dé biì nɔɔ́ŋ, bí té teèn ndé. 24Gèh dé mé mbàn né yeé ké te vulúu be terré doô, loù sâ Huaán Nùàr nde né ménâ ŋagá yuo kelâ. 25Njèh cén, kɔ bɔ̀ cafanê bɔ̀ jɔ̀gɔ̀ ŋgɔn keéh gi aá bú kèn, kɔ à ŋene sɔm aá dàm bɔ̀ gèr beè bɔɔ̀n kèn ndɔ, sâ ye. 26«Loù mé Huaán Nùàr cuù nde né teèn, bɔ̀ njií mé lé bɔɔ́ giì naâ lè nàm Noê dɔɔ́ŋ nde cu né ménâ bɔɔ́. 27Sâ lè nàm Noê, bɔ̀ nùàr lé kɔ loóm naâ yieê mé ŋueê, bɔ́ né véh suaá, bɔ́ né bèh siîb ndeé ndɔ. Bɔ́ né ka mé njéh méménâ bɔɔ́ ndeé, tɔ́g nde wa loù mé Noê lé yilá naâ kɔm teèn. À yeé baá lè kɔm, nu koô die, nòmò laga kum lɔ bɔ́ teèn. 28«Nde cu né faá lè nàm Lɔ̂t bɔɔ́ ndɔ: bɔ̀ nùàr lé kɔ cegé naâ yieê mé ŋueé deèn, bɔ́ né ŋge, bɔ́ né go, bɔ́ né gèh dobo, bɔ́ né gwà sieé. 29Loù sâ, Lɔ̂t yuo lè lɔɔ́ Sɔ́dɔ̀me, we lé naâ ter lè nyùm nàgàkèn bomo suagâ, ŋgie kum sɔm cu bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ jomo seèn ndɔ. 30Loù mé Huaán Nùàr ndeè né teèn ŋené yuo kelâ, nde cu né bɔ̀ nùàr ménâ bɔɔ́. 31«Loù sâ kwa nde né nuaré déì, sâ à né ké felè gwà; bú a, fɔ́n lòm doò, à té gwò felè bɔ̀ njèh seèn mbaá yílá kú. Kwa lɔ nde né nuaré déì ké ŋueh ndɔ, à té ká lɔ mbaá cú kû. 32Bí mùnò njí cú dé mé lɔ naâ veèh Lɔ̂t kwa doô! 33Nuaá mé gwaán né yɔ̀ŋ seèn mé be seèn gagá kwaá, nde né bú leér lɔɔ́. Nuaá mé né dé seèn cio felè mò ŋgɔɔ́n seér, nde né yɔ̀ŋ seèn yili sɔm. 34Mè tueé bí: nuaré déì bɔ̂ mbeí nde né loù sâ te ndagá cén-e; bɔ́ nde né cén weh, déì le. 35Ma déì bɔ̂ mbeí nde né nyèn bècénè gwo; bɔ́ nde né cén weh, déì le. 36Nuaré déì bɔ̂ mbeí nde né ké ŋueh fà; cén nde né weh, déì le.» 37Jomo sâ, bɔ̀ mbɔ̀ŋ ye bú a: «Fehtoò beèh, ndeè ménâ bɔɔ́ den nde né he wa?» Ye bɔ́ a: «Bèh mé komó né teèn dɔɔ́ŋ, bɔ̀ jìè nde gi né teèn bilí ndeé.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\