Lûk 2

1Lè nàm sâ Sesár Agûstè lé naâ nyàgà-nùàr dé wɔ́ŋ dɔɔ̂ŋ yie. 2Lé naâ nyàgà-nùàr dé toò jɔ̀gɔ̀. Sâ mgbè te tàbè Sirî né Kirinûs. 3Ye nùà kàn a, ndé yilí seèn lɔ seèn nyagá kwaá ma. Neì dɔɔ́ŋ né lɔ seèn yuo ndeé. 4Josêf dé seèn yuoô ké Galilê lè lɔɔ́ Najarêt, à né te lò Judê ŋaá ndeé, à nde né ké Betelehem lɔ mgbè Davîd tele bɔɔ̀n dé léí jɔ̀gɔ̀, 5te bɔ́ nyagá yií bɔ̂ veèh seèn Marî jomo bɔɔ̀n. Sâ Marî né mé lèì. 6Bɔ́ wa ké Betelehem ndɔ. Nde nde, cu yeé wulu baá, 7à ŋar kwa ndoón seèn, à waga kwaá bú cɔ̀gɔ̀ yoòr, à cer kwaá njií bú te ŋgàb toû mé bɔ́ haá yeé bɔ̀ nyam nyure teèn. Sâ gwà mé bɔ̀ kìn cer yeé teèn yuú gi aá, bɔ́ bèh teèn kwà cú. 8Sâ te lò Judê sâ, bɔ̀ tèŋ déì né yeé ké ya dueè ter den ŋagá, bɔ́ né bɔ̀ mbieè bɔɔ̀n ke. 9Yeé baá loù sâ lètenè cibî, cìlì Càŋ Nùà Dueè déì ba kar suagà ter felè bɔ̀ tèŋ, sùsùm Càŋ sie bɔ́, veéh kibí su bɔ́ yoòr. 10Cìlì Càŋ ye bɔ́ a: «Bí té vèh, mè ndeè bí njàgà bagaà tueé weh, nùàr dɔɔ́ŋ nde né mé njéh samé. 11Lan ké lɔ Davîd, bɔ́ ŋar aá nuaá mé nde né bí yili sɔm. Né Kristò, Nùà Cɔ̀ŋ, Fehtoò biì. 12Bí nde né bú dé seèn ŋené kɔɔ́, né huaán mbɔgɔ̀, bɔ́ waga kwaá né bú cɔ̀gɔ̀ yoòr, à né lè ŋgàb mé bɔ́ haá yeé bɔ̀ nyam nyure teèn cer den.» 13Bɔ̀ tèŋ yeé ke, bɔ̀ cìlì Càŋ ŋgún kem wa cuù aá kèn. Bɔ́ né Càŋ ké ter seén njií, ye: 14«Càŋ ké ter te vulúu né duesé! Cɔ̀ŋ baá ká doó lètenè bɔ̀ yíé-temé bɔ̀ seèn.» 15Bɔ̀ cìlì Càŋ yeé kem ŋagá cu aá ké te vulúu, bɔ̀ tèŋ ye: «Béh jɔ̀gɔ̀ nde ké Betelehem njií mé Càŋ Dueè né béh tueé hên ŋené wellê ye.» 16Bɔ́ sɔm gò ndɔ, bɔ́ né ké lɔ ŋaá ndeé. Bɔ́ wa, bɔ́ kwa Marî bɔ̂ Josêf, bɔ́ ŋene njií tɔ́gɔtí né lè ŋgàb mé bɔ́ haá yeé bɔ̀ nyam nyure teèn cer den. 17Bɔ́ yeé ŋene aá ménâ, njií mé cìlì Càŋ naâ bɔ́ felè huaân tueé dɔɔ́ŋ, bɔ́ se kwaá gi cie. 18Bɔ̀ɔ́ mé lé naá giì ŋgweé dɔɔ́ŋ, geí laré bɔ́. 19Marî bɔ̀ njií sâ dɔɔ́ŋ ŋgweé kwaá den né felè, à né teèn munó den. 20Jomo sâ, bɔ̀ tèŋ fɔɔ́n cu gò, bɔ́ né ndeé, bɔ́ né Càŋ ceceér seén gɔ. Bɔ̀ njií mé bɔ́ la naâ ŋené mé bɔ́ naâ ŋgweé dɔɔ́ŋ, bɔ́ seén laré gi bú teèn. Né nág faá cìlì Càŋ la tueé naâ bɔ́ nɔ. 21Huaán yeé baá mé cieé téndelé, bɔ́ ŋɔb bú ŋgór ndɔ. Bɔ́ yilá bú yilí Yeésò faá cìlì Càŋ lɔ naá giì yilá kwaá te meí nde ye lèì seèn weh nɔ. 22Yeé baá te cieé mé bɔ́ sené yeé bɔ̀ meí faá sóú Músì lé naâ tueé nɔ, Josêf bɔ̂ Marî weh nde mé huaán ké Jerusalem te bɔ́ feh keéh bú toò Càŋ ndɔ, 23faá né te mvù Càŋe tueé nɔ, ye bɔ̀ ndoón dé sisiîb dɔɔ́ŋ né gi bɔ̀ gà dé Càŋ ma. 24Kɔ bɔ́ haá sèmè faá sóú Càŋ tueé nê ndɔ: vɔgɔb fà, mɔ sam, kɔ́rkɔ́dɔg ma. 25Sâ nuaré déì lé naâ ké Jerusalem teèn, yilí seèn né Simeɔ̂ŋ, né nùà dilî, nùà dùlà-Càŋ ndɔ. Cieé dɔɔ́ŋ, à né nuaá mé nde né Iserálà yili sɔm kela sɔɔ́; à lé yoòr naâ mé Cúcuí Ŋagâ ndɔ. 26Lé naá giì bú toò tueé kwaá, ye bú a: «Wò ndeè kú ndé ŋgwéh, kɔ wò ŋene aá Nùà Cɔ̀ŋ mé Càŋ Dueè ndeè né temá njiî, sâ ye.» 27Loù sâ Cúcuí Ŋagâ jɔgɔ njií bú ke gwà Càŋ koô ndɔ. Josêf bɔ̂ Marî weh waà mé huaán te bɔ́ bɔɔ́ felè seèn faá sóú tueé nê nɔ. 28Simeɔ̂ŋ yeé nde ŋene njií huaán mân, à jɔgɔ sie bú beè, à né Càŋ seén, ye bú a: 29«Kùsèm Càŋ Dueè, kènê ndéb yeè jegé baá. Kwá nùà seê yeè yuo gò mé dɔlê mene. 30Lòù sam, mè ceér cɔ̀ŋ mé njolo ŋene baá kèn. 31Wò bú nyegé kwaá né toò bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ. 32Né ŋagâ mé lò nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ nde né wò teèn ŋené kɔɔ́. Iserálà nùàr yeè be ter sɔm njií nde né mé bú ndɔ.» 33Tele bɔ̂ meí yeé nde ŋgweé njií Simeɔ̂ŋ baá felè huaân ménâ tueé, geí si njií bɔ́ doó. 34Simeɔ̂ŋ kulu bɔ́ ndɔ, ye Marî meí seèn a: «Càŋ huaán hên balé sɔm keêh né te ké Iserálà nùàr ŋgún dielé gi ju felè seèn; te ŋgún yili yuo gi mé bú ndɔ. À nde né cìè den. Mé njéh mene, nùà ŋgún nde né bú lòù bar seér. 35À nde né mùnò bɔ̀ nùàr cie salé su gií. Dé yeè wò meí, loù sâ wò lè yulá nde né faá bòù taâb naâ wò sieé nɔ.» 36Sâ ma déì lé naâ teèn, yilí seèn né Ánà, à lé naâ sòn-Càŋ ndɔ. Né ŋunà Fanuêl, tele bɔɔ̀n dé koô lé naâ Asêr. Ma sâ lé baá ma kuúm ndɔ, nyèmà seèn lé baá yulà téndelé cùɔ̀b nèà. À lé naâ siíb jɔgɔ́, bɔ̂ si bɔɔ́ cegé nyèmà téhbeh, si kuú kwaá lɔ bú. Ma sâ lɔ seé Càŋ bɔɔ́ beéh suútenè mé cíbítenè mene: à né gwà Càŋ yagá, à né yáb jolo, à sòn mé Càŋ duaà dù ŋgwéh. 38À yeé nde cu aá gwà Càŋ loù sâ, à ŋene njií huaán mân, ye Càŋ a: «Kùsèm, mè vra baá wò.» Bɔ̀ɔ́ mé né cu dɔɔ́ŋ kela den, ye Càŋ nde né Jerusalem yili sɔm doô, à yila bɔ́ kùr huaân seè ndɔ. 39Josêf bɔ̂ Marî yeé bɔɔ́ gi aá faá sóú Càŋ Dueè né tueé sâ, bɔ́ bɔ̀ huaán fɔɔ́n gò lɔɔ̂, bɔ́ cu cu ke Galilê, lè lɔɔ́ Najarêt. 40Huaán né kulá, à né taré ndeé, à né mé kékɔŋ mene kulá, à né Càŋ yoòr mé gècên mene huɔɔ́m. 41Sâ nyèmà dɔɔ́ŋ bɔ̀ tele Yeésò né yeé bèh cieé koô Páskà ké Jerusalem ndeé sɔɔ́. 42Nyèmà déì bɔ́ yeé baá cu mé gò, sâ Yeésò baá nyèmà yulà cùɔ̀b fà, à nde ké teèn ndɔ. 43Wa ké teèn, Páskà yeé gi aá, tele bɔ̂ meí nde cu lɔ, Yeésò le dé seèn ké sâ mé be, tele bɔ̂ meí kɔ́ ŋgwéh, 44bɔ́ dé bɔɔ̀n ye, merré déì Yeésò bɔ́ bɔ̀ mbeí gɔ né kɔɔ́. Bɔ́ yeé baá ménâ munó, bɔ́ kɔ lom aá gò ndɔ, bɔ́ gɔ sɔɔ́ gùm cieê te bɔ́ nde ye bú lètenè bɔ̀ nùàr bɔɔ̀n fɔɔ́n, bɔ́ né bú lètenè bɔ̀ mbaábɔɔ̀n fɔɔ́n yɔŋ ndɔ. 45Bɔ́ yeé bú ŋéné cú, bɔ́ ŋaá nde cu bú ké Jerusalem fɔɔ́n ke. 46Bɔ́ nde bú kwa baá ké gwà Càŋ koô, sâ baá te cieé dé tagáre. À né yí lètenè bɔ̀ fèh-njèh bɔ̀ den den. Njií mé bɔ́ né feh dɔɔ́ŋ, à né felá, à né bɔ́ njèh bieé ndɔ. 47Njií mé à lé naâ tueé dɔɔ́ŋ, lé naá giì bɔ̀ njèh nùà kɔ́gɔ̀n. Gèh kɔ́gɔ̀n bú sâ lé naâ bɔ̀ nùàr doó dɔɔ́ŋ geí laré. 48Te tele bɔ̂ meí yeé nde ŋene njií bú ménâ, hiím yɔgɔ́ bɔ́ dé tueê. Meí deên ndɔ, ye bú a: «Huaán mò, sâ wò bɔɔ́ né béh kei? Kè kú, bêh tele yeè né wò ndio, béh né wò fɔɔ́n kán.» 49Ye bɔ́ a: «Bí mè fɔɔ́n gɔ né mé ŋgei wa? Bí kɔ́ ŋgwéh ye, mè sé la né ká gwò Tele mò wa?» 50Mé njéh mene, bɔ́ ŋgwé kòmò ŋgwéh. 51Yeé baá ménâ, à komo wuo ter ndɔ, bɔ́ bɔ́ fɔɔ́n gò, bɔ́ nde cu Najarêt. À ŋgweé den ka sòn bɔɔ̀n méménâ cu dɔɔ́ŋ. Bɔ̀ njií mé né kelá sâ dɔɔ́ŋ, meí né teèn munó den. 52Yeésò né kulá ndeé, à né kɔgɔ́n ŋaá, temé né Càŋ mé bú nɔré ndeé, né bɔ̀ nùàr mé bú nɔré ndeé ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\