Lûk 21

1Yeésò né ke den, à ŋene bɔ̀ lilieê bɔ̀ né kàgàlɔ̀ŋ lè mvugó gwà Càŋ si den. 2À ŋene njií ma kû déì baá kɔ́bɔ̀ fà teèn si yií ndɔ. 3Ye bɔ̀ nùàr a: «Mè né tueé ye bí a, ma kû hên si kela né kɔɔ́ mé bɔ̀ déì dɔɔ́ŋ. 4Bɔ̀ nùàr dé bɔɔ̀n kabe si lom né wèllè kàgàlɔ̀ŋ. Dé ma kû hên môn sam, à dé seèn horó si sɔm né cèr gwà seèn.» 5Sâ bɔ̀ nùàr baá lom gwà Càŋ koô keí; à lé naâ yàgà huɔɔ́m dé gècên. Bɔ́ lé bú meè naâ mé bɔ̀ taá bebagaà mân, bɔ́ bú yàgà nyegé cu mé bɔ̀ njèh há-be ndɔ. Bɔ́ yeé baá gwà ménâ keí, Yeésò ye bɔ́ a: 6«Gwà mé bí né ŋené hên, cieé déì nde né teèn, à nde gi né dɔɔ́ŋ tɔbé yuo. Mè jue mene taá cén tà cén felè mbeî lè nyì ndé ŋgwéh.» 7Bɔ́ ye bú a: «Nùà fèh-njèh, dé sâ ndeè ménâ bɔɔ́ nde né heèh wa? Mɔ ndeè nde aá ménâ bɔɔ́, bɔ́ ŋene kɔ nde né mé kei ndɔ wa?» 8Yeésò ye bɔ́ a: «Bí kɔ́gɔ́n ká lòù; nùàr a, té bí bèlè. Mɔ sam, bɔ̀ nùàr kókoó mbaá nde né yilí mò ŋaá weh, nùà kàn nde né tueé ye bí a, Nùà Cɔ̀ŋ né nyí; nùà kân ye bí a, cu waà baá ndɔ. Mè tueé bí, bí té tie teèn félá njí. 9Mɔ bí baá njàgà taâb mé bɔ̀ bèmè hihiné ŋgweé njií, bí té lòù ndèrrè. Kɔ seèn bɔɔ́ ménâ. Mé njéh mene, wɔ́ŋ mé njéh cèrè ndé ŋgwéh.» 10À den cuù, ye bɔ́ a: «Taáb nde né lètenè lɔɔ́ déì bɔ̂ mbeí kɔɔ́ die. Lò déì nde né mbeí mé taáb ŋaár kwa. 11Tàbè nde né jilí taré; cùè nde né te tàbè hihinê die; teèn yila bele cu mé fùà mene ndɔ. Bɔ̀ kèkènè njèh ndùàn feh hihiné nde né bɔɔ́ bele; bɔ̀ cìè feh hihiné ndeè né ké te vulúu ŋené yuo kelâ. 12«Bɔ̀ nùàr jɔ̀gɔ̀ bunó nde née bí lòù ye, te waà ye. Bɔ́ nde né bí mé sòn fuû sie, bɔ́ sie njií bí ké gwà sóù bèh juù, bɔ́ yií bí gwà cibì. Bɔ́ nde né bí ké toò bɔ̀ mgbè mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ mgbɔmé njií, ye bí né bɔ̀ nùàr mò fí. 13Mè tueé bí, toò bɔɔ̀n sâ baá cu ye-re bèh mé bí den nyegé nde né sòn mò teèn. 14Mɔ bɔ́ baá bí ménâ bɔɔ́, bí njébá lòm tég, ye béh njeré déì toò nyàmè ndé ŋgwéh. 15Mè nde né bí kɔ́ŋkɔŋ haá, mè nde né bí ŋgòr sònò tueé kwaá gií ndɔ. Bɔ̀ bùnò bɔ̀ biì toò biì njébá ndé ŋgwéh, bɔ́ tueé komo njeré déì.» 16À den cuù, ye bɔ́ a: «Né mene bɔ̀ tele biì, bɔ́ nde né bí go sɔm. Né mene bɔ̀ bei biì, bɔ̀ dìm biì, bɔ̀ nùàr biì mé bɔ̀ mbeí biì mene dɔɔ́ŋ, bɔ́ nde né bí go sɔm. Lètenè biì, bɔ́ nde né bɔ̀ nuaré déì teèn wulá. 17Nùàr nde né bí bèh dɔɔ́ŋ bunó laré; sâ dɔɔ́ŋ né gi felè mò. 18Mé njéh mene, yúlí feèh biì cén lèr nyì ndé ŋgwéh. 19Kɔ bí yolo lòù, te bí yili sɔm ye yɔ̀ŋ biì.» 20«Mɔ bí ŋene taáb baá Jerusalem beè kaáŋ sie, sâ bí kɔ́ɔ ye, Jerusalem nde aá cim le. 21Mɔ baá môn, sâ bɔ̀ Judê bɔ̀ a, dùrà ŋá gí ké te tòre; bɔ̀ Jerusalem bɔ̀ durá taré môn ndɔ. Bɔ̀ɔ́ mé né ké ŋueh dɔɔ́ŋ a, té ká lɔ mbaá dùlà ndé cû. 22Loù sâ né cieé njùŋ sɔɔ̀m, te yuo ka nág faá bɔ́ lé naâ lè mvù Càŋe nyagá kwaá nɔ. 23Loù sâ bɔ̀ véh mé lèì hueêh mé bɔ̀ ma vùlù nde né mé gèr ŋené kuú. Wɔ́ŋ nde né bɔ̀ nùàr loù sâ nyunò dulí. Mè tueé bí, Càŋ feh keéh nde né yúlá-temê seèn yoòr bɔ̀ nùàr loù sâ. 24Bɔ́ nde né bɔ̀ déì lòù kɔré wulá, bɔ́ nde né mé bɔ̀ déì lò nùàr dɔɔ́ŋ sie ŋellé ndeé. Loù sâ Jerusalem gule doró keéh nde né bɔ̀ cɔɔ́ŋ. Kɔ cu bɔɔ̀n wulu baá, sâ ye.» 25«Loù mé Huaán Nùàr cuù nde né teèn, bɔ̀ njèh ndùàn nde né ké te vulúu feh hihiné bɔɔ́ bele: bɔ̀ déì nde né te lou, bɔ̀ déì te weêh, bɔ̀ déì te mbentòo. Ká doó, bɔ̀ nùàr nde né mé veéh ndɔré kuú: nòmò nde né naŋ, à nde né ŋgulí tulú. 26Bɔ̀ njií mé né gi mé terreb ké ter nde gi né loù sâ jilí laré. Bɔ̀ njií mé nde né ká lè wɔ́ŋe bɔɔ́, veéh nde né bɔ̀ nùàr mé njéh sie, bɔ́ nde né seé cer. 27Jomo sâ bɔ́ nde né Huaán Nùàr ŋené njií, à né te mvulu bège mé terreb mene sum suagâ. 28Mɔ bɔ̀ njií sâ ndeè baá ménâ bɔɔ́, bí sàmè wùò sér dé biì ter lòù; bí kɔ́ɔ ye, nùà gàm biì baá dìdì ma.» 29Jomo sâ Yeésò si cu bɔ́ kàn déì, ye bɔ́ a: «Bí kè wèh yoòr bɔ̀ toú túé-kùr. 30Mɔ bí ŋene, bɔ́ baá tɔɔ́, ŋgweéh sâ bí kɔ gi aá ye jà baá dìdì wa? 31Nde né mé Lò Càŋ ménâ ndɔ; mɔ bí ŋene bɔ̀ njèh kèkènè hèllè baá bɔɔ́ bele, sâ bí kɔ́ɔ ye, Lò Càŋ baá dìdì. 32Mè né tueé ye bí a, mé bɔ̀ cafanê bɔ̀ nde dɔɔ́ŋ kuú gií, sâ bɔ̀ njèh hèllè bɔɔ́ gi aá. 33Vulú bɔ̂ tàbè nde né leér yuo; ndɔ́g, bɔ̀ ŋgòr mò dé bɔɔ̀n nyímé ndé ŋgwéh.» 34«Bí dèn dèn làŋ cu dɔɔ́ŋ, bí té mé cieé koô tùgò lè; bí té mé mbè sèlà lè, bí té mé wɔ́ŋ nyàmè lè ndɔ. Mɔ sam, ndeè né lòù kaár waâ, 35tena lɔ bí teèn. Kar waà nde né felè bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ. 36Bí té lɔ́m cèr, bí dùà dèn Càŋ cu dɔɔ́ŋ, te à haá bí terreb, bí yolo komo njèh, bí mvelé yuo te gèr-e. Mɔ baá mene jueé, te bí njebá le ter toò Huaán Nùàr.» 37Cieé dɔɔ́ŋ Yeésò né bɔ̀ nùàr ké gwà Càŋ koô feh sɔɔ́. Liyilì, à né ké te tòre ndeé, à cer le toò. Tòr sâ, bɔ́ bú yilá né tòr Oliviê. 38Maánjɔ̀gɔ̀ dɔɔ́ŋ bɔ̀ nùàr lé naâ beéh gwà Càŋ komo ndeé, bɔ́ né ŋgòr sònò seèn ŋgweé ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\