Lûk 24

1Yeé baá loù sɔ́ndè toò cieê, bɔ̀ véh doô komo nde ké te sàa, mé bɔ̀ kómó múmû doô beè. 2Bɔ́ wa ké teèn, taá baá ké jomo komo den, sà baá lɔŋ. 3Bɔ́ yila nde gè dòù, bɔ́ komó Fehtoò beèh Yeésò teèn kwà cú. 4Bɔ́ yeé baá-re munó den mân, bɔ́ ke, bɔ̀ nuaré déì fà kar yuo kelà baá yí toò bɔɔ̀n mé cɔ̀gɔ̀ wuwulê mân yoòr. 5Veéh bɔɔ́ bɔ́ njèh, bɔ́ sulí njií njolo doó. Bɔ̀ nùà fà doô ye bɔ́ a: «Bí nùà làŋ ká lètenè bɔ̀ komô fɔɔ́n né dé keì wa? 6À doó hên sam cuú; à baá cu mé njolo. Bí mùnò kò cú dé mé à lé tueé naâ bí ké Galilê doô; 7à lé ye: kɔ bɔ́ Huaán Nùàr go haá njií mé bɔ̀ vevenê bɔ̀, te bɔ́ faga wula bú. Mɔ baá cieé tagár, à komo yuo cu lè cio.» 8Bɔ́ munó ko cu baá-re dé mé Yeésò lé naâ bɔ́ tueé sâ. 9Bɔ́ fɔɔ́n gò, bɔ́ nde bɔ̀ mbɔ̀ŋ dé yulà cùɔ̀b cên mé bɔ̀ nuaré déì ménâ tueé bele ndɔ. 10Lé naâ Marî Magdalâ, mé Jâne, bɔ̂ Marî meì Jâk mé bɔ̀ véh déì. 11Bɔ́ yeé baá bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê ménâ tueé, bɔ̀ mbɔ̀ŋ doô ke njií faá né ŋgòr kùlù nɔ, bɔ́ temé teèn kwá njí ŋgwéh. 12Piêr komo wuo dé seèn ter, à dula nde ké te sàa; à wa, à gimé ke njií gè dòù, à ŋene le mé bɔ̀ cɔ̀gɔ̀ mé lé naâ yoòr komô doô. À cu cu ké lɔ; bɔ̀ njií sâ dɔɔ́ŋ geí lɔ lom bú mbaá. 13Ka loù cên sâ, bɔ̀ mbɔ̀ŋ fà déì baá lè lɔɔ́ déì ndeé; yilí lɔɔ́ sâ né Emayûs, à né kwarè Jerusalem, njèh kílòmétà yulà cùɔ̀b cén mân. 14Bɔ́ né felè bɔ̀ njií mé lé naâ kelá dɔɔ́ŋ tueé den. 15Bɔ́ né ka tueé ndeé, bɔ́ né teèn saán yií ndɔ. Wa beré déì, Yeésò yila kwa bɔ́, bɔ́ bɔ́ né bècénè gɔ ndeé. 16Njèh cén, bɔ́ bú ŋéné kɔ́ cú, njeré déì lé naâ bɔ́ yiín. 17Yeésò bie njií bɔ́ ndɔ, ye bɔ́ a: «Bí ceceér saán gɔ né kei wa?» Bɔ́ njebá ke mierré njií gi bú fà dɔɔ́ŋ. 18Yilí déì lé naâ Kelopâs, à tueé njií mé Yeésò, ye bú a: «Wò né gèh nùà Jerusalem dé heè, mé à dé seèn kèkènè njií mé lé kelà naâ cieé fà hên kɔ́ ŋgwéh wa?» 19Ye bɔ́ a: «Lé naâ caâ gèh dé heè wa?» Bɔ́ ye bú a: «Béh jue né bɔ̀ njií mé lé kwaá naâ Yeésò nùà Najarêt doô. À lé naâ sòn-Càŋ; à lé naâ mé terreb te seê teèn, te ŋgòr-e ménâ ndɔ. À lé naâ nùà tarê beè Càŋ, mé beè bɔ̀ nùàr mene. 20Bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ beèh lé naâ bɔɔ́ te bɔ́ tena ju felè seèn, bɔ́ faga njií bú ter te toû, à kuú. 21Sâ béh lé baá giì ndèm kwaá, ye à bɔ̀ huaán Iserálà yili sɔm nde aá kɔɔ́. Sâ kè cú-re, bɔ̀ njèh sâ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ baá lan baá cieé tagár. 22Mé njéh mene, né béh mbaá hiím yɔgɔ́: bɔ̀ véh déì lètenè beèh naâ lan komo yuo, bɔ́ nde ké te sàa, 23bɔ́ wa, bɔ́ komó seèn ké teèn kwà cú. Bɔ́ cu cuù, bɔ́ ye béh a: bɔ̀ cìlì Càŋ déì naâ toò bɔɔ̀n ŋené yuo kelá, ye bɔ́ a: à baá cu làŋ ma. 24Bɔ̀ mbeí beèh déì nde cu ké te sàa ménâ ndɔ, bɔ́ wa, dɔɔ́ŋ né gi ka faá bɔ̀ véh doô la naâ béh tueé nɔ, bɔ́ bú dé seèn kwà cú.» 25Te Yeésò deên baá-re ndɔ, ye bɔ́ a: «Bí mé feh felè sam. Bɔ̀ njií mé bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ lé tueé belé naâ dɔɔ́ŋ, bí ŋgweé faŋ njií den né lòù, 26wanɔɔ́ŋ lé túé ná ŋgwêh ye kɔ Nùà Cɔ̀ŋ ŋene gèr mân, te jomo sâ à lie ye wa?» 27À yeé tueé gi aá ménâ, à se nyegé gi bɔ́ bɔ̀ njií mé bɔ́ lé naâ felè seèn nyagá kwaá dɔɔ́ŋ. À duɔɔ́m weêh ké jomo lè mvù Músì, à nde yuo kela mé njéh lè mvù bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ dɔɔ́ŋ. 28Bɔ́ yeé nde aá lɔ waá, Yeésò bɔɔ́ faá à nde né dé seèn kelá sa nɔ. 29Bɔ́ sie lɔ bú mé sòn ye bú a: «Lou yila baá, cibí nde aá yilí; kwá béh bí cer le.» Bɔ́ bɔ́ yila nde gwò ndɔ. 30Bɔ́ yeé kaŋ aá yáb, à weh breêd, à vra Càŋ teèn, à kɔlé haá njií bɔ́. 31Njolo ŋagá bɔ́, bɔ́ ŋene kɔ cu bú. À nyue leér yuo toò bɔɔ̀n doó sâ ndɔ. 32Déì ye mbeí a: «Jɔ̀gɔ̀ mé à la naâ ké ceér dueè tueé, à né béh ŋgòr Càŋ se komo, ŋgweéh la naâ béh te temé njerré yilá wa?» 33Bɔ́ cu ka ter komo wuoò, bɔ́ cu cu ké Jerusalem, bɔ́ wa, sâ bɔ̀ mbɔ̀ŋ yulà cùɔ̀b cén doô bɔ́ bɔ̀ mbeí déì né kɔɔ́. 34Bɔ́ né sònò tueé den ye: «Fehtoò beèh komo yuo aá bɔ̀n. Simɔ̂ŋ naâ bú ŋené.» 35Bɔ̀ fà bɔ̀ doô tueé yií cu bɔ́ teèn ndɔ, bɔ́ tueé bɔ́ gèh dé mé la naâ ké ceér dueè kelá; bɔ́ tueé cu bɔ́ gèh dé mé à la naâ breêd kɔlé, mé bɔ́ ŋene kɔ bú mé njéh ndɔ. 36Bɔ́ née sònò mân tueé den, sâ Yeésò mé feh seèn baá cu lètenè bɔɔ̀n ndɔ, à bie njií bɔ́, ye bɔ́ a: «Dɔlê a, dèn mé bí.» 37Veéh sie bɔ́, hèhèm sie bɔ́ ndɔ. Bɔ́ ye merré déì né càŋ tándulu. 38Yeésò ye bɔ́ a: «Feh ŋellé né bí ter mé ŋgei wa? Bí lè biì saán den né kei ndɔ wa? 39Bí jɔ̀gɔ̀ kè njí ke bɔ̀ be mé gule mò kán ye, né ka mè! Bí jɔ̀gɔ̀ kema ke ke ye; tándulu né yeé mé kuú bɔ̂ njeba yoòr faá ká yoòr mò hên wa?» 40À né sònò ménâ tueé, à né bɔ́ be mé gule feh keéh bele ndɔ. 41Bɔ́ yeé ŋene aá ménâ, vɔ́gɔ́-temé hiím yɔgɔ́ bɔ́ dé tueê, hiím yɔgɔ́ bɔ́ dé temé teèn kwaá njiî ndɔ. À deên baá-re ye bɔ́ a: «Bí né mé njèh yâb teèn wa?» 42Bɔ́ weh haá bú ten ŋgò keê. 43À yieé njolò bɔɔ̀n ndɔ. 44Jomo sâ, ye bɔ́ a: «Hên baá njií mé mè lé naâ bí tueé sâ, lé naâ sâ béh bí née kɔɔ́ ye. Mè lé ye bí a: bɔ̀ njií mé bɔ́ lé naá giì felè mò nyagá kwaá dɔɔ́ŋ nde gi né ménâ bɔɔ́ ma. Né mene lè sóú Músì, né mene lè mvù bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀, né mene lè mvù benê Davîd dɔɔ́ŋ, mè lé ye bí a, kɔ bɔɔ́ gi ménâ. Hên baá cí.» 45À ndoón cu bɔ́ feh ndɔ, te bɔ́ nde ye bɔ̀ njií mé bɔ́ nyagá né sâ ŋgweé komo, 46ye bɔ́ a: «Hên baá dé mé bɔ́ lé naâ nyagá kwaá, ye: Nùà Cɔ̀ŋ nde né gèr ŋené; wa lè cieé tagâr, à nde cu né lè cio komo yuo. 47Wa nùàr nde né mé yilí seèn lò nùàr dɔɔ́ŋ se ndeé, ye bɔ̀ nùàr a: Bí kwéh sér temé biì, te Càŋ kulu sɔm bí veên yoòr. Wa jɔ̀gɔ̀ duɔɔ́m nde née ká Jerusalem ye ma. 48Sòn mò ké teèn né bí. 49Terreb mé Tele mò lé naâ tueé kwaá sâ, mè ndeè né bí temá njií. Bí jɔ̀gɔ̀ bílí dèn ká lɔ ye, kɔ bí ndeè kwa baá terreb mé suagaà nde né ké te vulúu sâ, sâ ye.» 50Jomo sâ, Yeésò weh nde mé bɔ́ ké jomo lɔɔ̂, lé naâ kèb Betanî. Wa ké teèn, à sɔm njií be ter, à kulu bɔ́. 51À né bɔ́ kulú, à né ké te vulúu nyueé ŋaá ndeé. 52Sâ bɔ́ né doó cemmé den, bɔ́ né bú keí. Jomo sâ bɔ́ cu cu ké Jerusalem mé vɔ́gɔ́-temé mene. 53Cu dɔɔ́ŋ bɔ́ né ké gwà Càŋ koô bilí ndeé, bɔ́ né Càŋ teèn seén den.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\