Lûk 3

1Sâ mgbè dueè mé yilí né Tibér Sesâr cer aá mgbè ké Rɔ̂m baá nyèmà yulà cùɔ̀b tîn. Cu sâ ŋgɔ́mnà ké Judê lé naâ Pɔ́nsè Pilátò. Sâ Herôde mgbè cer né dé seèn ké Galilê. Dìm seèn Filîp mgbè cer ké Itúrè bɔ̂ Trikonîk. Lisaniâs dé seèn lé naâ mgbè ké Abilên. 2Bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô cu sâ lé naâ Hánà bɔ̂ Kayîf. Jâŋ ŋunà Jakarî né loù sâ ké ya dueè den, à ŋgweé Càŋ baá bú ŋgòr seèn sònò tueé kwaá. 3À komo wuo ter ndɔ, à nde ké kwarè nòmò Jurdên, à né mé ŋgòr Càŋ te tàbè sâ se ndeé, ye bɔ̀ nùàr a: «Bí yúé fɔ́n feh biì yueè, bí kwéh sér temé, bí ndê, bí weh nòmò Càŋ, te Càŋ kulu sɔm bí veên yoòr.» 4Hên yuo né faá Esáyà sòn-Càŋ lé naá giì te mvù Càŋe nyagá kwaá nɔ, ye: «Hueh nuaré déì né ké ya dueè ŋgulí den, ye: Bí tɔ́ nyégé ceér nùà Dueè tɔɔ̀, bí tɔ́ dìlì nyégé bagasé! 5Bí né ŋgɔbe cu yuú nyegé, bí né bɔ̀ tòr mé gbég doó legé njií, bɔ̀ ceér gogobô né tɔɔ́ dilí nyegé, bɔ̀ lùgò né ceér dueè furú nyegé, 6te bɔ̀ nùàr ŋene kɔ gèh dé mé Càŋ ye te nyí yili sɔm bɔ́.» 7Cìlì nùàr ŋgún kem wa giì ká yoòr Jâŋ bèh nòmò Càŋ koù ndɔ. Ye bɔ́ a: «Bí bɔ̀ gèh ŋgòbò, neì ye bí a, temé né Càŋ mé bí lè yulá, bí dùlà ndê, wanɔɔ́ŋ bí nde né gèr beè seèn ŋené wa? 8Sâ bí bɔ́-re faá Càŋ gwaán nê ndɔ, te feh keéh ye, kènê bí kweéh seér aá temé kèn. Bí té mé huún biì mbaá túé kú ye: Abrahâm tele beèh dé koô né teèn. Bí kɔ́ɔ ye, Càŋ né mé terreb bɔ̀ taá hên kwellé seêr te ŋa bɔ̀ ndùté ndùtù Abrahâm. 9Mè tueé bí, mbɔ̀gɔ̀ fa gi aá kèn, baá gi ka toû. Toú mé tàb dé bagaà wá ŋgwéh dɔɔ́ŋ, bɔ́ nde né bú tuar komo fuú njií.» 10Cìlì nùàr duɔɔ̂m mé bú bieé njiî ndɔ, ye bú a: «Á sâ, béh bɔ́ naàn wa?» 11Jâŋ ye bɔ́ a: «Nuaá mé cɔ̀gɔ̀ né bú beè fà, bú a, há nuaá mé njéh teèn sam cén. Mɔ né yáb, bú a, gè lòù ndɔ.» 12Bɔ̀ɔ́ mé weh yeé kàgàlɔ̀ŋ làmpɔ̂ŋ bilí wa giì, te Jâŋ kou bɔ́ nòmò Càŋ. Bɔ́ né Jâŋ ménâ bieé ndɔ, ye bú a: «Á béh nɔ, dé koô, béh bɔ́ naàn ndɔ wa?» 13Ye bɔ́ a: «Mɔ bí baá kàgàlɔ̀ŋ làmpɔ̂ŋ weh, bí wèh lòm ká faá sóú tena kwaá nê nɔ.» 14Bɔ̀ sɔ́jì né taré bú ménâ bieé ndɔ, ye: «Á dé beèh nɔ, béh bɔɔ́ nde né naàn ndɔ wa?» Jâŋ ye bɔ́ a: «Bí té bɔ̀ nùàr kàgàlɔ̀ŋ beè mbembaá wèh bèlè, bí té nuaré déì nyeén yoòr cɔ̀rè sù, bí kɔ́ lòm kàgàlɔ̀ŋ weêh biì, sâ gi aá.» 15Sâ cìlì nùàr né yeé Nùà Cɔ̀ŋ kela den ndɔ, bɔ́ ye merré déì Jâŋ baá Nùà Cɔ̀ŋ sâ kɔɔ́. 16Jâŋ tueé ŋagá bɔ́ ndɔ, ye bɔ́ a: «Mè sam, mè dé mò bí kou lom né mé nòmò. Nuaré déì baá jomo ndeê, taré kela né bú mé mè. Né mene yuií débágâ seèn, mè wúlú ŋgwéh nuaá mé nde né yuií débágâ seèn se. À bí dé seèn kou nde né mé Cúcuí Ŋagâ bɔ̂ we. 17À beè né mé suúŋ, à nde né mvum bɔ̂ tùlù mé njéh nyegé geé, te à kwaá mvum te mbèŋ seèn, à tùlù kobo su njií ké tuar te we mé nyímé bèh.» 18Jâŋ tueé keéh baá-re bɔ́ Njàgà Bagaà te bɔ̀ ŋgòr hihiné faá bèh ménâ kókoó mbaá ndɔ. 19Sâ né bèh mé Jâŋ lé naâ mgbè Herôde teèn nde kwa keéh. Lòù sam, Herôde lé naâ Herodiâs veèh dìm seèn Filîp gwò ŋgaá kwaá. À lé naá cuù bɔ̀ seé vevenê déì ŋgún bɔɔ́ ndɔ. 20Te à nde cu ye baá-re dé koô déì saáb veé: à nde kela cu Jâŋ ké gwà cibì, à sie yií. 21Cìlì nùàr yeé kou gi aá nòmò Càŋ, Yeésò yila kela ndɔ, Jâŋ kou sɔm bú. Yeésò yeé weh aá nòmò Càŋ, à yeé baá Càŋ dua, vulú gulu lɔgɔ́ ké ter, 22Cúcuí Ŋagâ yuo kelà ké teèn faá gùm vɔgɔɔ̀b nɔ, né ká felè seèn suagâ. Hueh déì né ké jomo te vulúu ŋgulí, ye: «Wò né huaán yíé-temé mò; temé mò né lè mé wò nɔré.» 23Mé Yeésò lɔ nde seé duɔɔ́m, sâ à baá njèh nyèmà yulà tagár. Sâ bɔ́ lé naâ munó, ye à né ŋunà Josêf ndɔ. Josêf lé naâ ŋunà Hèlî. 24Hèlî ŋunà Matatà; Matatà ŋunà Levî; Levî ŋunà Melkî; Melkî ŋunà Janayií; Janayií ŋunà Josêf; 25Josêf ŋunà Matiâs; Matiâs ŋunà Amos; Àmôs ŋunà Nahûm; Nahûm ŋunà Èsèlî; Èsèlî ŋunà Naggáyì; 26Naggáyì ŋunà Maâtè; Maâtè ŋunà Màtàtíâs; Màtàtíâs ŋunà Semeyín; Semeyín ŋunà Josêk; Josêk ŋunà Jódà; 27Jódà ŋunà Joanaàn; Joanaàn ŋunà Résà; Résà ŋunà Sorobábèl; Sorobábèl ŋunà Salatiêl; Salatiêl ŋunà Nerî; 28Nerî ŋunà Melkî; Melkî ŋunà Àdî; Àdî ŋunà Kósàm; Kósàm ŋunà Elmadâm; Elmadâm ŋunà Êr; 29Êr ŋunà Yeésò; Yeésò ŋunà Eliesêr; Eliesêr ŋunà Jorîm; Jorîm ŋunà Matâtè; Matâtè ŋunà Levî; 30Levî ŋunà Simeɔ̂ŋ; Simeɔ̂ŋ ŋunà Júdà; Júdà ŋunà Josêf; Josêf ŋunà Jonâm; Jonâm ŋunà Elíákìm; 31Elíákìm ŋunà Méléà; Méléà ŋunà Menâ; Menâ ŋunà Mátálà; Mátálà ŋunà Natân; Natân ŋunà Davîd; 32Davîd né ŋunà Jésè, Jésè né ŋunà Jobêd; Jobêd ŋunà Bɔɔ̂s; Bɔɔ̂s ŋunà Salâ; Salâ ŋunà Násɔ̀ŋ; 33Násɔ̀ŋ ŋunà Aminádàb; Aminádàb ŋunà Admîn; Admîn ŋunà Arnî; Arnî ŋunà Eserɔ̂m; Eserɔ̂m ŋunà Farésà; Farésà ŋunà Júdà; 34Júdà ŋunà Jakɔ̂b; Jakɔ̂b ŋunà Isâk; Isâk ŋunà Abrahâm; Abrahâm ŋunà Tárà; Tárà ŋuna Nakɔ̂r; 35Nakɔ̂r ŋunà Serûk; Serûk ŋunà Rágò; Rágò ŋunà Falêk; Falêk ŋunà Èbèr; Èbèr ŋunà Salâ; 36Salâ ŋunà Kayinâm; Kayinâm ŋunà Arfasâk; Arfasâk ŋunà Sêm; Sêm ŋunà Noê; Noê ŋunà Lamêk; 37Lamêk ŋunà Matusálà; Matusálà ŋunà Hénɔ̀k; Hénɔ̀k ŋunà Jarêd; Jarêd ŋunà Maleleêl; Maleleêl ŋunà Káyínàn; 38Káyínàn ŋunà Enôs; Enôs ŋunà Sêtè; Sêtè ŋunà Ádàm. Ádàm dé seèn né ŋunà Càŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\