Mârk 1

1Njàgà Bagaà felè Yeésò Kristò Ŋunà Càŋ duɔɔ́m né hên. 2Né te mvù Esáyà sòn-Càŋ nyagá den ye: «Kè njí, mè toò yeè tema keéh né nùà tebê te à tɔɔ́ nyegé wò ceér. 3Né hueh nuaré déì; ké ya dueè ŋgulí den né cí, né tueé ye: Bí tɔ́ nyégé ceér Nùà Dueè tɔɔ̀, bí tɔ́ dìlì nyégé bagasé.» 4Yeé baá mân Jâŋ Bàptîs ŋené yuo kelà ké ya dueè ndɔ, à né ŋgòr Càŋ se, ye bɔ̀ nùàr a: «Bí kwéh sér temé biì, bí ndê, bí weh nòmò Càŋ, te Càŋ kulu sɔm bí veên yoòr.» 5Bɔ̀ Jerusalem bɔ̀ mé bɔ̀ nùàr te tàbè Judê dɔɔ́ŋ kem nde giì yoòr seèn, bɔ́ né veên bɔɔ̀n cie tueé sɔm, Jâŋ né bɔ́ dùà Jurdên kou den. 6Cɔ̀gɔ̀ seèn lé naâ mé yúlí ŋgelobà, à ké teneè cam tena né mé kàndá paàr mân; yáb seèn lé naâ kètàr mé nyuií. 7À né ké ter tueé njií, ye bɔ̀ nùàr a: «Nuaré déì baá jomo mò ndeê, taré kela né bú mé mè. Né mene yuií débágâ seèn, mè wúlú ŋgwéh nuaá mé nde né toò seèn cemmé, te à se yuií débágâ seèn. 8Dé mò, mè bí kou lom né mé nòmò; dé seèn à bí kou nde né mé Cúcuí Ŋagâ.» 9Loù sâ Yeésò yuoô ké Najarêt te tàbè Galilê, à waà ké dùà Jurdên, Jâŋ kou bú nòmò Càŋ ndɔ. 10À yeé baá yí dùà yuo kelâ, à ŋene njií vulú gulu lɔgɔ́ aá ké ter, Cúcuí Ŋagâ né ké felè seèn faá vɔgɔb nɔ suagâ. 11Hueh déì né ké jomo te vulúu ŋgulí, ye: «Wò né huaán yíé-temé mò; temé mò né lè mé wò nɔré.» 12Tètèì sam, Cúcuí Ŋagâ lu njií bú ké ya dueè ndɔ, 13à bɔɔ́ ké teèn cieé yulà nèà, à né ké lètenè bɔ̀ nyam cer den; Sátàn né bú mé veên ké sâ taáb sɔɔ́; bɔ̀ cìlì Càŋ né bú yo taré gam. 14Bɔ́ yeé yií njií aá Jâŋ gwà cibì, Yeésò fɔɔ́n gò ndɔ, à nde ké Galilê, à né Njàgà Bagaà mé yuoó naâ beè Càŋ se yɔŋ, 15ye bɔ̀ nùàr a: «Cu waà baá kèn. Càŋ baá mbàm seèn ká kwarè biì si njiî. Bí yúé fɔ́n feh biì yueè, bí kwéh sér temé, bí kwaá njií temé te Njàgà Bagaà.» 16Yeésò yeé baá ké sòn tub Galilê gɔ ndeé, à ŋene njií Simɔ̂ŋ bɔ̂ dìm seèn Andrê né ndoór dùà vuú den. Né bɔ̀ sìè-ŋgò bɔ̀. 17À ye bɔ́ a: «Bí bèlè mè; mè bí kènê sie kwaá nde aá bɔ̀ kòrò nùàr.» 18Bɔ́ vu njií ndoór doó lè sòn Yeésò, bɔ́ yuo bele bú ndɔ. 19À gɔ ser cu, à ŋene njií Jâk bɔ̂ dìm seèn Jâŋ bɔ̀ ŋunà Jebedê, bɔ́ né yí te kɔm bɔɔ̀n ndoór bɔɔ́ nyegé den. 20À yilá njií cu bɔ́. Bɔ́ komo wuo ter kwar, bɔ́ kwaá lɔ tele bɔɔ̀n Jebedê te kɔme mé bɔ̀ seé bɔ̀ mene, bɔ́ yuo bele bú. 21Yeésò bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn wa lè lɔɔ́ Kapernahûm ndɔ. Yeé baá loù sóù, à yila nde lè gwà sóù, à né bɔ̀ nùàr njèh feh den. 22À yeé baá feh, hiím seér bɔ̀ nùàr dé hiîm. Lòù sam, à lé bɔ́ feh loóm naâ faá nùà njèh nɔ, à lé bɔ́ faá bɔ̀ njí-sóù nɔ fèh ná ŋgwêh. 23Sâ lè gwà sóù sâ, nuaré déì lé naâ teèn, à né mé càŋ yoòr. 24À lɔgɔ njií ké ter, ye: «'Oè, Yeésò nùà Najarêt, wò ndeè né béh wulá sɔm wa? Béh bí né lè keé-re? Mè né gi ndègè yeè kɔɔ́, wò dé yeè né jolosé, Càŋ wò temà naâ kɔɔ́.» 25Yeésò pam bú ndɔ, ye bú a: «Húné sòn yeè, yùò kélâ lè nùà hên wágácén.» 26Tándulu jege si njií nùà hèllè doó, yuo kelà, né kéŋ sɔm. 27Geí laré bɔ̀ nùàr gwà dɔɔ́ŋ. Bɔ́ né lètenè bɔɔ̀n bieé kuú ye: «Hên né kei mân? Né lom njèh dé feê mé terreb mene. Kè kú, né mene bɔ̀ càŋ, à né tueé, bɔ́ né gi sòn seèn ŋgweé.» 28Tètèì sam, ŋgɔ́g Yeésò ŋgulí sie aá tàbè Galilê dɔɔ́ŋ beè. 29Bɔ́ yuo kelà lè gwà sóù, tètèì sam, bɔ́ nde ké lɔ Simɔ̂ŋ bɔ̂ Andrê; bɔ́ bɔ̀ Jâk mé Jâŋ lé naâ kɔɔ́. 30Sâ gùnà Simɔ̂ŋ né baán, à né doó cer den, à né mé dùlù yoòr. Yeésò yeé yila kweêh, bɔ́ tueé keéh bú cí ndɔ. 31À ŋgoró nde kwarè ma doô, à sie bú be, à komo sɔm bú ter; dùlù kem yuo ma doô yoòr ndɔ. Ma doô bɔɔ́ haá bɔ́ yáb. 32Lou yeé yila baá, bɔ̀ nùàr weh waà mé bɔ̀ beén bɔ̀ bɔɔ̀n dɔɔ́ŋ, bɔ̀ déì né mé tándulu yoòr ndɔ. 33Cìlì nùàr lɔ sâ dɔɔ́ŋ bilí nde giì ká tùtúlù gwà. 34À né nùàr ŋgún te beén hihinê taré sɔm bele; à né cu bɔ̀ tándulu kókoó mbaá yoòr bɔ̀ nùàr kwɔgɔ́ sɔm bele ndɔ. À yiín bɔ́ sòn tueê. Lòù sam, bɔ́ lé naâ bú ŋené kɔɔ́. 35Yeé baá toò cieê, Yeésò komo yuo kelà gwò, à nde ké bèh ndɔ́ŋ-ndɔ̀ŋ Càŋ dua. 36Simɔ̂ŋ bɔ́ bɔ̀ mbeí nde bú fɔɔ́n ndɔ. 37Bɔ́ nde kwa bú, bɔ́ ye bú a: «Bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ né wò fɔɔ́n.» 38À tueé seér ye bɔ́ a: «Béh nde ser toò, te mè tueé ju Càŋ te bɔ̀ lɔɔ́ déì ndɔ. Lòù sam, mè ndeè naâ dé cî.» 39Yeé baá môn, bɔ́ bɔ́ yɔŋ sie tàbè Galilê dɔɔ́ŋ beè. À né ŋgòr Càŋ te gwà sóù se bele, à né bɔ̀ tándulu yoòr bɔ̀ nùàr kwɔgɔ́ sɔm bele ndɔ. 40Nùà beén veên déì waà, cemmé nde toò Yeésò ndɔ, ye bú a: «Kúkùr yeè, mɔ wò né gwaán, wò nde né mè taré sɔm, mè den cu ŋagásé.» 41Jere bɔɔ́ Yeésò njèh, à kema njií bú be yoòr, ye bú a: «Mè gwaán aá kèn, táré yùò tarè.» 42Beén nùà hèllè nyimé yuo doó sâ ndɔ, à taré yuo. 43Yeésò yeé baá bú gò bieé, à luɔm bú, 44ye bú a: «Càŋ a bɔ́ wò tueé nuaré déì. Ndé lòm ké yoòr ŋgàŋ sèmè, wò feh keéh bú yo yeè, wò haá bú gèh dàgà beén sâ, faá Músì lɔ naâ tueé nɔ, te bɔ̀ nùàr ŋene kɔ seér teèn.» 45Nùà hèllè yuo ndɔ. Njèh cén, à nde seér cu bɔ̀ nùàr tueé laré. Yeé baá ménâ, Yeésò lɔ́ŋ kwà cú mé à nde né ké lɔ bèsɔ́nè yuo kelá, à nde den seér cu aá ké ya bèh ndɔ́ŋ-ndɔ̀ŋ. Kàn né yuoô, kán né yuoô, bɔ́ né ké yoòr seèn ndeé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\