Mârk 13

1Yeésò yeé baá ké gwà Càŋ koô yuo kelá, mbɔ̀ŋ seèn cén déì ye bú a: «Nùà fèh-njèh, kè njí, sâ né gèh taá huɔmê kei mân? Sâ né gèh gwà dudueèr kei mân ndɔ?» 2Yeésò ye bú a: «Ŋgweéh wò né bɔ̀ gwà dudueèr hên ŋené wa? Nde gi né dɔɔ́ŋ tɔbé yuo. Mè jue mene taá cén tà cén felè mbeî lè nyì ndé ŋgwéh.» 3Yeésò né ké te tòr Oliviê den den, sâ gwà Càŋ koô né kèb yágà. Bɔ́ bɔ̀ Piêr mé Jâk mé Jâŋ mé Andrê yeé baá léláŋ bɔɔ̀n, bɔ́ ye bú a: 4«Bɔ̀ njií sâ bɔɔ́ nde né te cu dé heè wa? Túé yeè béh teèn. Béh ŋene kɔ nde né mé kei, ye hên baá cí wa?» 5Yeésò yila baá-re bɔ́ tueê ndɔ, ye bɔ́ a: «Bí kɔ́gɔ́n ká lòù; nùàr a té bí bèlè. 6Mɔ sam, bɔ̀ nùàr kókoó mbaá nde né yilí mò ŋaá weh, te bɔ́ bele weh gi bɔ̀ nùàr mé njéh; nùà kàn nde né tueé, nùà kân ye: Nùà Cɔ̀ŋ né nyí. 7Mɔ bí baá njàgà taâb mé bɔ̀ bèmè hihiné ŋgweé njií, bí té lòù ndèrrè. Kɔ seèn bɔɔ́ ménâ. Mé njéh mene, wɔ́ŋ mé njéh cèrè ndé ŋgwéh. 8Taáb nde né lètenè lɔɔ́ déì bɔ̂ mbeí kɔɔ́ die, lò déì nde né mbeí mé taáb ŋaár kwa; tàbè nde né te bèh hihinê jilí; cùè nde né die. Sâ née seèn jèrè ye, kar weh né faá nyer nɔ. 9«Mɔ né mân, sâ bí dèn lòm dé biì làŋ. Bí kɔ́ɔ ye, bɔ́ nde né bí te mbàgà juù mé sòn fuû jɔgɔ́ njií, bɔ́ nde né bí ké gwà sóù lobo, bɔ́ nde né bí toò bɔ̀ kokoô bɔ̀ mé bɔ̀ mgbèémgbè mgbɔmé njií, ye bí né bɔ̀ nùàr mò fí. Sâ dɔɔ́ŋ, mè ye te bí den nyegé cu ye baá-re bɔ̀ sòn mò teèn. 10Mé njéh mene, kɔ Njàgà Bagaà ndeè wɔ́ŋ beè ka sie gi aá kèn, te wɔ́ŋ ceré ye. 11Sâ mɔ bɔ́ baá mé bí te mbàgà juù sie ndeé, njií mé bí nde né sònò tueé, bí té nyàmè. Bí túé lòm cu sâ ŋgòr mé bɔ́ nde né bí sònò tueé kwaá. Bí kɔɔ́ túé ndé ŋgwéh, Cúcuí Ŋagâ tueé nde né sòn biì kɔɔ́.» 12À den cuù ye bɔ́ a: «Dìm bɔ̂ bei nde né yo bɔɔ̀n go kuú, te bɔ́ wula bɔ́ wulà. Bɔ̀ tele nde né bɔ̀ huaán go, bɔ̀ huaán nde né yoòr bɔ̀ teleè ŋaár die; bɔ́ go sɔm bɔ́, te bɔ̀ nùàr wula taré bɔ́ ménâ ndɔ. 13Nùàr dɔɔ́ŋ nde né bí bunó laré; sâ dɔɔ́ŋ né gi felè mò. Mè tueé bí, nuaá mé nde né dɔɔ́ŋ yoló komo gií, nde né dé seèn yili yuo.» 14«Bí nde né gègè veên ŋené, à den seér nde né bèh mé à sé la teèn dèn ná ŋgwêh. (Nuaá mé né ŋgòr hên jaŋé, bú a, ŋgwé nyégé bagasé.) 15Mɔ baá môn, sâ bɔ̀ Judê bɔ̀ a, dùrà ŋá gí ké te tòre. Nuaá mé né ké felè gwà, bú a, fɔ́n lòm doò, à té ké gwò seèn felè bɔ̀ njèh seèn mbaá yílá kú cú. 16Nuaá mé né ké ŋueh, bú a, té ká lɔ cû, ye te nyí weh sie cɔ̀gɔ̀ dùlù nyî beè. 17Loù sâ bɔ̀ véh mé lèì hueêh mé bɔ̀ ma vùlù nde né mé gèr ŋené kuú. 18«Bí dùà lòm Càŋ, te cu sâ bí lè cu dùlù kwà cú, 19wanɔɔ́ŋ gèr né teèn. Gèr dé loù sâ dé tueê sam. Bèh lɔ mé Càŋ lɔ sií naâ wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ, gèr déì lɔ née teèn faá gèr bú hên nɔ sam ŋgwéeh ye; déì ndeè ménâ wá ŋgwé ndé cû ndɔ. 20Mɔ Càŋ Dueè jere kɔ́ ŋgwéh, à bɔ̀ cieé gèr sâ kèb déì sɔ̀m wàgà ŋgwéh, sâ nuaré déì seèn làŋ lè ndé ŋgwéh. Njua mé Càŋ lé naá giì ménâ taáŋ kwaá ndɔ, ye nyí nde né bɔ̀ cieé sâ kèb déì sɔm waga; nyí sɔm waga nde né felè bɔ̀ɔ́ mé nyí lé naâ balé weh doô. 21«Sâ bí dèn lòm làŋ, wanɔɔ́ŋ nuaré déì sé den né mbaá ye bí a: Kè Nùà Cɔ̀ŋ hên! Kè à yíê! Mɔ à baá ménâ tueé, bí té temé teèn kwá njí. 22Bɔ̀ Kristò dé kòkòb mé bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ dé nyenyenê nde né cie bomó sue, bɔ́ nde né bɔ̀ fém bɔɔ́ bele, ye mɔ yieé né yieè, te bɔ́ bele weh gi bɔ̀ɔ́ mé Càŋ lé balé kwaá naâ mé njéh. 23Mè bí tueé kwaá gi aá kèn, bí dèn lòm á làŋ.» 24«Loù sâ, jomo gèr hèllè, lou nde né yilí, weéh nde né cib, 25bɔ̀ mbentò ndeè né ké te vulúu suelé suagâ, bɔ̀ njií mé né mé terreb ké te vulúu dɔɔ́ŋ nde gi né jilí. 26Jomo sâ bɔ̀ nùàr nde né Huaán Nùàr ŋené njií, à né te mvulu bège mé terreb mene sum suagâ. 27À nde né bɔ̀ cìlì seèn kàn mé kán wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ temá njií, te bɔ́ nde koró bilí bɔ̀ɔ́ mé à lé naá giì balé kwaá.» 28«Bí kè wèh yoòr toú túé-kùr hên. Mɔ bí ŋene, à baá tɔɔ́, ŋgweéh sâ bí kɔ gi aá, ye jà baá dìdì mà. 29Loù mé Huaán Nùàr ndeè né teèn cuû né ménâ ndɔ. Mɔ bí ŋene bɔ̀ njèh kèkènè hèllè baá bɔɔ́ bele, sâ bí kɔ́ɔ ye: baá bú, à baá dìdì. 30Mè né tueé ye bí a, mé bɔ̀ cafanê bɔ̀ nde dɔɔ́ŋ kuú gií, sâ bɔ̀ njèh hèllè bɔɔ́ gi aá. 31Vulú bɔ̂ tàbè nde né leér yuo; ndɔ́g bɔ̀ ŋgòr mò dé bɔɔ̀n nyímé ndé ŋgwéh.» 32«Nuaá mé né cieé bú sâ kɔɔ́ sɔm teèn sam; nuaré déì cu sâ kɔ́ ŋgwéh ndɔ. Bɔ̀ cìlì Càŋ cieé sâ kɔ́ ŋgwéh. Né mene Huaán nùà njèh, à cieé bú sâ kɔ́ ŋgwéh ndɔ; gi cegé né Tele mé huún. 33Bí bɔ̀ŋ feh biì, bí té lɔ́m cèr, wanɔɔ́ŋ bí cu sâ kɔ́ ndé ŋgwéh. 34Den nde né faá nuaá mé nde né bèh gò ndeé nɔ. À yeé baá mé gò, à geé kwaá gi bɔ̀ seê bɔ̀ seèn seé, nùà kàn mé seé seèn, nùà kân mé seé seèn; ye gó-lɔ́m a, dèn làŋ ma. 35Mɔ né mân, sâ bí dèn làŋ ndɔ, wanɔɔ́ŋ bí cu mé nùà gwà cuù nde né teèn kɔ́ ndé ŋgwéh. Merré déì nde né liyilì, merré déì lɔgɔ̀tenè, merré déì toò cieê, merré déì maánjɔ̀gɔ̀. 36Mɔ à kar yuo kelà mene lòù, bí té gwàn mé à waà, sâ bí né lɔ́m. 37Njií mé mè né bí tueé hên, mè tueé njií né mé nùàr dɔɔ́ŋ ndɔ, ye: Bí dèn dèn làŋ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\