Mârk 16

1Cieé sóù sâ yeé kela baá, Marî Magdalâ bɔ̂ Marî meì Jâk bɔ́ bɔ̀ Salomê nde ŋge wellê bɔ̀ kómó múmû, te bɔ́ nde komó Yeésò mé njéh waá nyegé. 2Cieé ŋaga mé sɔ́ndè bɔ́ komo yuo, bɔ́ nde ké te sà, sâ lou baá ŋagá. 3Bɔ́ né lètenè bɔɔ̀n tueé kuú, ye: «Te neì béh taá sònò sà teré sɔm nde né kɔɔ́ wa?» 4Bɔ́ yeé wa, bɔ́ kwa tàgèrà taâ hèllè baá gi ké jomo komo den. 5Bɔ́ yila nde gè dòù ndɔ, bɔ́ ŋene njií huaán ndà déì né kèb be gaâ den den, à né mé cɔ̀gɔ̀ wulésé mân yoòr. Bɔ́ yeé nde ŋene njií bú ménâ, veéh bɔɔ́ bɔ́ njèh. 6À ye bɔ́ a: «Bí té vèh. Ŋgweéh bí fɔɔ́n né Yeésò nùà Najarêt mé bɔ́ lé naâ fagá wulá doô mà. À komo yuo aá lè cio, à doó hên sam cuú. Bí kè njí bèh mé bɔ́ lé naâ bú teèn cer kwaá hên nɔ. 7Bí ndé túé bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn mé Piêr mene, bí júée bɔ́ a: à nde né toò kelá, à nde ké Galilê. Bí ndé ké teèn, bí nde ŋene nde né bú ké doó sâ. Né faá à lé naâ bí tueé nɔ.» 8Bɔ́ yuo kelà gè dòù ndɔ, bɔ́ fɔɔ́n doò, dùlù né bɔ́ yoòr su, bɔ́ né bené, bɔ́ nuaré déì túé ŋgwéh ndɔ. Lòù sam, veéh lé naá loôm bɔ́ njèh bɔɔ́ dé gècên. [ 9Yeésò yeé komo yuo aá lè cio mé loù sɔ́ndè toò cieê mân, à ŋené yuo kela lɔgɔ̂ toò Marî Magdalâ. À lé naâ Marî sâ càŋ téhbeh yoòr kwɔgɔ́ sɔm. 10Marî yeé ŋene aá bú ménâ, à nde mé bɔ̀ mbaábɔn tueé, sâ bɔ́ né mbà yueé. 11À né mene bɔ́ tueé, ye bɔ́ a, Yeésò baá cu mé njolo, nyí naâ bú ŋené, mé njéh mene bɔ́ temé teèn kwá njí ŋgwéh. 12Jomo sâ Yeésò nde ŋené yuo kela cuù gèh déì toò bɔ̀ mbɔ̀ŋ déì fà, sâ bɔ́ né te lɔɔ́ maàn déì ndeé den. 13Bɔ́ yeé ŋene aá bú, bɔ́ cu cuù, bɔ́ tueé cu mé bɔ̀ mbeí. Bɔ́ cu temé teèn kwá njí ŋgwéh. 14Yeésò nde ŋené yuo kelà baá-re toò bɔ̀ mbɔ̀ŋ dé yulà cùɔ̀b cên doô, sâ bɔ́ né yáb yieé. À né bɔ́ mé táré-feh bɔɔ̀n nde, ye bɔ́ a: «Bɔɔ́ né naàn mé bɔ́ né mene bí tueé, ye bí a, bɔ́ naâ mè mé njolo ŋené, bí temé teèn kwá njí ŋgwéh wa?» 15Jomo sâ à ye bɔ́ a: «Bí ndé Njàgà Bagaà mé bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ se yɔŋ. 16Nuaá mé nde né temé teèn kwaá njií, bɔ́ kou bú nòmò Càŋ, nde né yili yuo. Nuaá mé dé seèn temé teèn kwá njí ndé ŋgwéh, nde né ju die. 17Bɔ̀ɔ́ mé nde né temé yoòr mò kwaá dɔɔ́ŋ nde né fém bɔɔ́: bɔ́ nde né tándulu mé yilí mò kwɔgɔ́; bɔ́ nde né leba juù hihiné tueé. 18Bɔ́ né mene sàb mé be sie, bɔ́ né mene kwɔbé naga, njeré déì bɔ́ bɔ́ ndé ŋgwéh. Bɔ́ nde né be felè bɔ̀ beén bɔ̀ baá, bɔ̀ beén bɔ̀ sâ nde né taré yuo ndɔ.» 19Fehtoò beèh Yeésò yeé tueé gi aá bɔ́ mân, à komo ŋaá yuo ké te vulúu ndɔ, à nde den nde ké te be gaâ Càŋe. 20Bɔ̀ mbɔ̀ŋ yuo nde baá-re bèh dɔɔ́ŋ, bɔ́ né Njàgà Bagaà se yɔŋ. Fehtoò beèh né be te seé bɔɔ̀ne kwaá, bɔ́ né fém mé terreb seèn bɔɔ́ bele, te feh keéh ye, njií mé bɔ́ né tueé dɔɔ́ŋ, né gi ŋgòr gècên.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\