Mârk 3

1Jomo sâ Yeésò nde cu ké gwà sóù ndɔ. Sâ nùà be ŋemâ déì né ké gwò sâ. 2Bɔ́ né Yeésò mé ju taáb, ye mɔ à taré sɔm nùà sâ loù sóù, bɔ́ nde né bú sie ma. 3Yeé baá ménâ, Yeésò ye nùà mé be ŋemâ doô a: «Wùò njébá ter njolò bɔ̀ nùàr.» 4À den cuù, ye bɔ̀ nùàr a: «Sóú biì ye naàn wa? Ye loù sóù béh bɔ́ njèh bagaà wa, béh bɔ́ sér dé veên wa? Ye huɔm kela né nùàr loù sóù yili sɔɔ̀m wa, dé nùàr wulá seêr wa?» Bɔ́ sòn kòmò ŋgwéh. 5À né bɔ́ doó dɔɔ́ŋ mé njèh mene ke laré, temé né bú lè mé jéré-temé bɔɔ̀n yulá. À tueé njií mé nùà hèllè ndɔ, ye bú a: «Nèbbè be yeè nebbè.» À nebbé be ndɔ, be seèn taré yuo. 6Te bɔ̀ Farisiên yeé nde ŋene njií ménâ, bɔ́ kem yuo kela gi cie, bɔ́ bɔ̀ nùàr Herôde nde sòn nyɔgɔ, te bɔ́ wula sɔm Yeésò. 7Yeésò fɔɔ́n gò ndɔ, bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn nde cu ké sòn tub Galilê. Bɔ̀ nùàr ŋgún né bú jomo kem bele: bɔ̀ déì né bɔ̀ Galilê bɔ̀, bɔ̀ déì yuoô Jerusalem 8mé te tàbè Judê sâ bèh hihiné. Bɔ̀ déì yuoô te tàbè Idumê bɔ̂ Jurdên kèb yágà, bɔ̀ déì lè lɔɔ́ hihinê kwarè Tîr bɔ̂ Sídɔ̀ŋ. Bɔ̀ nùàr hên dɔɔ́ŋ lé ŋgweé giì naâ njií mé Yeésò né yeé bɔɔ́, bɔ́ ndeè né bèh cî. 9Yeé baá ménâ, ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn a: «Bí wèh kwá mè kɔm ká kwarè, wanɔɔ́ŋ bɔ̀ nùàr nde aá mè baré wulá.» 10Lòù sam, à né lom bɔ̀ nùàr taré sɔm dé gècên; bɔ̀ beén bɔ̀ dɔɔ́ŋ né ká yoòr seèn lege ndeê, ye te bɔ́ kema kwa bú kemà. 11Bɔ̀ tándulu mé lé naá giì bú ŋené, suelé nde gi toò seèn, bɔ́ né ké ter tueé njií, ye bú a: «Ŋgweéh wò dé yeè né Ŋunà Càŋ mà.» 12À né lom bɔ́ mé terreb luɔm, te bɔ́ ndègè seèn cie túé sɔ̀m cú. 13Jomo sâ Yeésò ŋaá nde ké te tòre ndɔ. À yilá njií bɔ̀ nùàr ké yoòr seèn; lé naâ bɔ̀ɔ́ mé à né gwaân. Bɔ́ yeé waà baá, 14à balé weh bɔ̀ yulà cùɔ̀b fà bɔ̀ déì teèn, te bɔ́ bɔ́ den beh, te à tema beh bɔ́, bɔ́ nde ŋgòr Càŋ se yɔŋ; 15à haá bɔ́ terreb ndɔ te bɔ́ kwɔgɔ sɔm bele bɔ̀ nùàr càŋ tándulu yoòr. 16Lé naâ Simɔ̂ŋ, ye yilí seèn déì baá cu Piêr ma. 17Déì né Jâk ŋunà Jebedê bɔ̂ dìm seèn Jâŋ; à yilá cu bɔ́ Boaneje, ye: bɔ́ né faá mbàn nɔ. 18Bɔ̀ déì né cu Andrê, Filîp, Bartelemî, Matíô, Tomâs, Jâk ŋunà Alfê, Tadê, mé Simɔ̂ŋ nuaá mé gwàn bèh dé mé bɔ̀ kìn den felè bɔ̀ lɔɔ́ bɔ̀ doô, 19mé Júdàs sàrnyé Yeésò. 20Yeésò nde cu lɔ ndɔ. À yeé wa baá, bɔ̀ nùàr ŋgún bilí wa cuù, yɔgɔ́ bilí bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn mé yáb yieê mene. 21Bɔ̀ nùàr seèn yeé ŋgweé aá ménâ, bɔ́ ndeè bú sie weh, ye: «À vera baá kèn.» 22Bɔ̀ njí-sóù mé lé yuoó naâ ké Jerusalem ye: «À yila baá beè Beljebu kèn. Mgbè bɔ̀ tándulù sâ haá né bú terreb kɔɔ́, à né bɔ̀ tándulu mé njéh kwɔgɔ́ den.» 23Yeésò yilá njiî bɔ́ ká toò seèn ndɔ, à né bɔ́ njèh lè kàne tueé keéh, ye bɔ́ a: «Naàn naàn mé Sátàn nde né yo seèn nùà njèh kwɔgɔ́ wa? 24Mè tueé bí, né mene lè lò mgbè dé heè, mɔ bɔ̀ nùàr né lètenè bɔɔ̀n kerré kuú, sâ lò sâ nde né ŋellé veé. 25Né mene te mbàgà dé heè ndɔ, mɔ bɔ̀ nùàr né lètenè bɔɔ̀n kerré kuú, sâ mbàgà hèllè nde né tɔb yuo. 26Mɔ Sátàn hên lege kuú cu né mé yo seèn nùà njèh, te lò seèn kerré den hihiné, sâ terreb seèn toò ndé ndé ŋgwéh, nde né gií. 27«Nuaré déì gwò nùà terrèb déì yílá kòmò ndé ŋgwéh, à ŋuɔb bú. Kɔ à nùà hèllè doó kaga si gi aá, à nde ye bú ŋuɔɔ́b. 28«Mè tueé bí, nùàr a bɔ́ mene gèh veên dé heè, bú a: júé mene yilí Càŋ, Càŋ nde né dé sâ doó kulú njií. 29Nuaá mé dé seèn jue seér né Cúcuí Ŋagâ, Càŋ veên seèn doó kúlú njí ndé ŋgwéh, veên bú yoòr gí ndé cú dé nyèmà mé nyèmà.» 30Sâ bɔ́ la naâ tueé ye, Yeésò yoòr né seér mé càŋ tándulu. À bɔ́ ménâ tueé né dé cî. 31Meì Yeésò mé bɔ̀ dìm Yeésò waà ndɔ, bɔ́ njebá le yí cie, bɔ́ ye bɔ̀ nùàr a: «Yílá kêh béh Yeésò teèn.» 32Sâ nùàr ŋgún né kwarè seèn den kaáŋ yɔŋ, bɔ́ ye bú a: «Meí yeè bɔ́ bɔ̀ dìm yeè né yí cie, bɔ́ ye yílá kêh wò ma.» 33Ye bɔ́ a: «Meí mò mé bɔ̀ dìm mò né bɔ̀ neì wa?» 34À né bɔ̀ nùàr gwà dɔɔ́ŋ ke yɔŋ. À den cuù, ye bɔ́ a: «Meí mò mé bɔ̀ dìm mò né seér bɔ̀ hên bɔ̀. 35Bɔ̀ɔ́ mé né sòn Càŋ ŋgweé dɔɔ́ŋ, bɔ̀ meí mò, bɔ̀ dìm mò, bɔ̀ tie mò né bɔ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\