Mârk 4

1Yeésò yila cu ŋgòr Càŋ ké sòn tub Galilê feèh. Cìlì nùàr ŋgún merré wa cuù, faŋ sie bú beè. Yeé baá yɔgɔ́, à nde ŋa den dé seèn yí dùà te kɔme, bɔ́ le ká cie sòn nòmò. 2À lé bɔ́ njèh kókoó mbaá feh keéh giì naâ te kàne te kàne, ye bɔ́ a: 3«Bí ŋgwé! Nuaré déì lé ndeè naâ ké ŋueh bèh gèh vuû. 4À yeé baá gèh vuú, kèb déì sue le ceér dueè. Bɔ̀ non waà gwaré yieé sɔm. 5Kèb déì nde sue yila te kérré taâ, bèh sâ tàbè teèn màgà ŋgwéh. Ba yuoô wágácén ndɔ. 6Lou yeé baá li, ŋema yuo cu. Lòù sam, bèh jɔgɔb yiî lé teèn ná ŋgwêh. 7Kèb déì nde sue yila lètenè bɔ̀ ŋgobó deduanê, ba yuo ter. Yeé baá kulá, bɔ̀ ŋgobó deduanê hèllè lané wula sɔm bɔ́, bɔ́ tàb wá kwà cú. 8Kèb déì nde dé seèn sue yila bèh tàbè bagaà, ba yuo kelà, kula, wa tàb: tab déì mvum teèn yulà tagár, tab déì yulà ténjén, déì yuií.» 9Yeésò den cuù, ye bɔ́ a: «Nuaá né mé tie dé ŋgweê, bú a, ŋgwé nyégé ŋgòr hên bagasé.» 10Bɔ̀ nùàr yeé ŋellé gi aá, bɔ̀ɔ́ mé né kwarè seèn bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ yulà cùɔ̀b fà doô bie bú bɔ̀ kàn sâ ndɔ. 11À ye bɔ́ a: «Dé biì, ŋgòr felè Lò Càŋ mé Càŋ lɔ naâ lòù leér kwaá, né tieè biì. Dé bɔ̀ déì, kɔ bɔ́ né bɔ́ lè kàne ménâ si keéh, 12te bɔ́ ke den dé keè, bɔ́ ŋéné cú; te bɔ́ felá den dé felâ, bɔ́ ŋgwé kɔ́ cú ndɔ. Mɔ sam, bɔ́ nde né temé kweh seér, Càŋ nde né veên bɔɔ̀n doó kulú njií.» 13Yeésò den cuù, ye bɔ́ a: «Bí kàn hên ŋgwé kɔ́ ŋgwéh wa? Sâ bí bɔ̀ déì ŋgweé kɔ nde né naàn wa? 14Nùà vú-gèh né nuaá mé né ŋgòr Càŋ tueé. 15Bɔ̀ nuaré déì né mapelîm mbaá faá kpɔŋ ceêr nɔ, gèh naá giì teèn sue. Bɔ́ yeé ŋgweé gi aá, tètèì sam, Sátàn waà baá kèn, luaga sɔm cu bɔ́ lè. 16Bɔ̀ déì kwa né dé bɔɔ̀n gèh faá bèh kérré taâ nɔ. Bɔ́ nde né ŋgòr Càŋ ŋgweé, bɔ́ gwaán nyegé mé vɔ́gɔ́-temé mene. 17Njèh cén, ŋgòr sâ jɔgɔb lè bɔɔ̀n yí ŋgwéh; bɔ́ gwaán lom né cuúr cén mbaá. Gèr sé yeé baá bɔ́ te ŋgòr Càŋe coró, bɔ̀ nùàr né bɔ́ mé njéh bunó, bɔ́ cuaré yuo wúwágá. 18Bɔ̀ɔ́ mé né lètenè bɔ̀ ŋgobó deduanê sue yilá doô né bɔ̀ɔ́ mé né ŋgòr Càŋ ŋgweé, 19njèh cén, bɔ́ né mé wɔ́ŋ nyamé le, bɔ́ né te ŋgùlù wɔ́ŋe faá bɔ́ gwaán nê nɔ samé ndeé, bɔ̀ tuaá hihiné né mé bɔ́ bele ndeé ndɔ. Nde nde, bɔ̀ njèh hèllè karé wula sɔm njií ŋgòr Càŋ lè bɔɔ̀n, bɔ́ le cùr. 20Bɔ̀ nuaré déì dé bɔɔ̀n né faá bɔ̀ gèh mé bɔ́ vuú né te tàbè bagaà nɔ. Bɔ̀ sâ bɔ̀ né ŋgòr Càŋ ŋgweé, bɔ́ né gwaán nyegé. Yeé baá ménâ, bɔ́ né tàb waá ndɔ; tab déì mvum teèn yulà tagár, tab déì yulà ténjén, déì yuií.» 21Yeésò den cuù ye bɔ́ a: «Mɔ bɔ́ mɔgɔ yilà baá mé lâm gwò, bɔ́ sulí kwaá seér nde né bú ka sɔɔ̀ wa? Bɔ́ nde né bú ka ndagâ sulí kwaá seér ndɔ wa? Ŋgweéh bɔ́ tuú njií nde né yí te súgo mà. 22Mè tueé bí, bɔ̀ njií mé né bèh cibì dɔɔ́ŋ nde gi né cie ŋené le; bɔ̀ dé bèh lèrrèb ŋené yuo kela giì bèsɔ́nè ndɔ. 23Nuaá né mé tie dé ŋgweê, bú a, ŋgwé nyégé ŋgòr hên bagasé.» 24À den cuù, ye bɔ́ a: «Bí ŋgwé nyégé bɔ̀ njií mé bí né felá dɔɔ́ŋ bagasé. Bí kɔ́ɔ ye, mòù mé bí né bɔ̀ nùàr njèh teèn me haá dɔɔ́ŋ, Càŋ bí me haá cu nde né teèn, à haá sagá cu bí déì felèbɔ̀. 25Nuaré déì nde gi né mé njèh beè, bɔ́ haá sagá cu bú déì teèn. Nuaré déì dé seèn mé njèh beè sam nde ŋgweéh, né mene dé maàn mé à né mé njéh dɔɔ́ŋ, bɔ́ nde né bú beè horó sɔm.» 26Yeésò den cuù, ye bɔ́ a: «Lò Càŋ den né faá nùàr né gèh ké ŋueh vuú kwaá nɔ. 27À yeé vu kwaá baá, cíbíteèn à né lɔ́m cer, suútenè à né bèh seé seèn ndeé; gèh hèllè né jomo seèn kar, né noóm, nùà hèllè kèkènè dé sâ ŋgwé kɔ́ ŋgwéh. 28Gèh bɔ̂ tàbè né ka bɔɔ̀n jueé den; à ba yuo kelà ndɔ, ŋa jìlì, velé sem, nde nde sie kèh. 29Yeé ŋema gi aá, wulu dé kwaâ. Nùà ŋueèh doô kwaá sɔm ndɔ.» 30Yeésò den cuù, ye bɔ́ a: «Béh Lò Càŋ me njií nde né mé kei wee? Den né faá kàn dé heè wa?» 31Ye bɔ́ a: «Lò Càŋ den né faá mvum tàb làm nɔ. Mɔ bɔ́ baá bú dòù dobo yií, támbên lètenè bɔ̀ mvum dɔɔ́ŋ né bú. 32Mɔ à kula baá, tàyàm lètenè bɔ̀ toû dɔɔ́ŋ né cu bú. Bɔ̀ béh seèn nde né bèh beè yaám sie; bɔ̀ non tieé beh fulu te yùm seène.» 33Yeésò lé bɔ̀ nùàr njèh kókoó feh giì naâ te kàne te kàne, faá bɔ̀ kàn dé hên nɔ. À lé si beéh bɔ́ dé mé bɔ́ nde né ŋgweé komo ndɔ. 34À ŋgòr déì lòù mbaá túé njí ŋgwéh, kɔ né lè kàne. Dé bɔ̀ mbɔ̀ŋ, mɔ bɔ́ baá léláŋ bɔɔ̀n, à né bɔ́ se gií. 35Cu ka loù sâ liyilì, Yeésò ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn a: «Béh nde tub kèb yágà.» 36Bɔ́ yuo kwaá lɔ cìlì nùàr ndɔ. Bɔ̀ mbɔ̀ŋ weh yuo mé bú te kɔm mé à né lè doô; sâ bɔ̀ kɔm déì né kwarè mân. 37Wa beré déì, fu tarê kobo yilà dùà, né nòmò lè kɔme pieém njií den, kɔm baá yuú. 38Sâ Yeésò baá ké jomo bɔɔ̀n lɔ́m, à né feh te kékèh cer kwaá den. Bɔ́ nyimé sɔm bú, bɔ́ ye bú a: «Nùà fèh-njèh, béh nde aá kum le, wò yúlá ŋgwéh wa?» 39À nyimé yuoô, à pam huné sɔm fu, ye nòmò a: «Húné nɔɔ́ŋ.» Fu hèllè nɔɔ́ŋ, pɔ́ŋ die dùà dɔɔ́ŋ. 40À ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ a: «Bí veéh né dé keì wa? Bí temé mé mè kwá njí cú wa?» 41Veéh bɔɔ́ bɔ́ njèh. Bɔ́ né lètenè bɔɔ̀n bieé kuú ye: «Hên né neì, mé sòn seèn ŋgweé bilí né mé fu bɔ̂ nòmò mene wa?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\