Mârk 5

1Bɔ́ wa yí sònò tuùb kèb yágà, te tàbè bɔ̀ Jerasénè bɔ̀. 2Yeésò suaga die doó. À yeé ke, nuaré déì yuoô ké màsou, baá ká yoòr seèn ndeê. Nùà hèllè lé naâ mé càŋ yoòr, 3à lé cer beéh ké màsou ndɔ. Né mene mé yuií lɔ̀ŋ, nuaré déì lé bú kàgà kòmò ná ŋgwêh. 4Sâ bɔ́ lé bú be kaga beéh lòù, bɔ́ yií bú fɔ̀gɔ̀ gulè ndɔ. Mé njéh mene, à lé naá beh tené sɔm. Nuaá mé nde né bú taré yɔgɔ́ sam. 5Suútenè mé cíbítenè mene à né ké lètenè bɔ̀ sà keéŋ sɔɔ́, mé te tòre mene ndɔ, à né yo mé taá tulú ŋerré. 6À yeé nde ŋene njií Yeésò ké dàb mân, à sɔm doò, à dula ndeè ká toò seèn, à cemmé nde doó, 7à né ké ter lɔgɔ́ njií, ye bú a: «Yeésò Ŋunà Càŋ terrèb, bélɔ̀ né lè keé-re wa? Mé yilí Càŋ, té mè gèr fèh.» 8Sâ Yeésò la baá càŋ lè seèn paám, ye bú a: «Tándulu, yùò kélâ nùà hên lè nɔɔ́ŋ.» 9Jomo sâ Yeésò ye bú a: «Yilí yeè né neì wa?» Ye Yeésò a: «Yilí nyî né Bilíbɔ́. Lòù sam, béh bilí den né lòù.» 10À né Yeésò bɔŋ den, ye bú a: «Té béh te tàbè hên sɔ̀m.» 11Sâ bɔ̀ŋ ŋguiâŋ né ké cueè tòr yieé den, bɔ́ né teèn ŋgún. 12Bɔ̀ càŋ doô bɔŋ baá-re Yeésò, ye bú a: «Kwá béh nde yila den seér ké lè bɔ̀ ŋguiâŋ kíê.» 13Yeésò gwaán ndɔ. Bɔ́ durá yuo kela baá-re, bɔ́ nde yila nde lè bɔ̀ ŋguiâŋ hèllè. Bɔ̀ ŋguiáŋ kem suagà ké cueè, bɔ́ sue yila nde ké te tube. Bɔ́ lé naâ dɔɔ́ŋ kám fà. Bɔ́ kum le teèn. 14Bɔ̀ tèŋ ŋguiâŋ durá yuo gi ndɔ; bɔ́ nde bɔ̀ nùàr ké lɔ mé kè kèbè mene tueé. Bɔ̀ nùàr né teèn kem ndeé, te bɔ́ nde ŋene mé njolo bɔɔ̀n ndɔ. 15Bɔ́ yeé wa baá kwarè Yeésò, bɔ́ ŋene nuaá mé lé naâ mé tándulu yoòr doô, né doó den den, à su kwaá baá cɔ̀gɔ̀ yoòr, à taré yuo aá kèn. Veéh bɔɔ́ bɔ̀ nùàr njèh. 16Bɔ̀ njií mé la kelà naâ felè nùà beên mé bɔ̀ ŋguiâŋ dɔɔ́ŋ, bɔ̀ɔ́ mé naâ ŋené, né bɔ̀ nùàr se nyegé. 17Yeé baá ménâ, bɔ́ bɔŋ Yeésò, ye bú a: «Kúkùr yeè, yùò lè tàbè beèh yuoò.» 18Yeésò yeé baá te kɔme yilá ndeé, nuaá mé la naâ mé càŋ yoòr doô bɔŋ bú, te bɔ́ bú nde. 19Yeésò berɔ́ŋ ye bú a: «Ndé dèn sér á ké lɔ yeè, wò tueé bele bɔ̀ mbeí yeè njií mé Nùà Dueè la naâ felè yeè bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, wò tueé bɔ́ jere mé à la naâ wò kɔɔ́ doô.» 20Nùà hèllè fɔɔ́n gò ndɔ. Njií mé Yeésò naâ felè seèn bɔɔ́ keéh dɔɔ́ŋ, à né mé njéh lè lò Dèkàpòlî sâ saán ndeé. Bɔ̀ɔ́ mé lé naâ ŋgòr hên ŋgweé dɔɔ́ŋ geí laré gi. 21Yeésò yuo cuù kèb yágà te kɔme, à cu cuù kèb kân. Cìlì nùàr bilí wa cuù kwarè seèn ŋgún, sâ à né sòn nòmò njebá den. 22À yeé ke, nùà koô gwà sóù déì waà baá, yilí seèn né Jàrûs. À yeé nde ŋene njií Yeésò mân, à cemmé nde ka seèn, 23à bɔŋ bú, ye bú a: «Huaán nyî dé vêh nde aá kuú dɔlé. Kúkùr yeè, ndê kèmà njí yeè bú be yoòr teèn, te à yili yuo, à kú cú.» 24Yeésò yuo bele bú ndɔ. Cìlì nùàr né Yeésò jomo kem bele, bɔ́ né lom bú dé barê baré ŋeí. 25Sâ ma déì né doó sâ teèn; baá nyèmà yulà cùɔ̀b fà húɔ́m né bú yoòr yuo den. 26À né bèh lèh dé kàn mé dé kân ndeé, à né gèr teèn mbaá ŋené kuú, kàgàlɔ̀ŋ né bú beè gií. Mé njéh mene, toò ndé ŋgwéh, à né seér gèr mé njéh lòù ŋené ŋeí. 27Sâ ma hèllè lé naá baá njàgà Yeésò ŋgweé ndɔ. Yeé baá ménâ, à yila nde lètenè bɔ̀ nùàr, à ŋgoró nde yí jomo seèn, à kema weh cɔ̀gɔ̀ seèn. 28À né ké lè tueé den ye: «Mɔ mè kema cegé mene léláŋ cɔ̀gɔ̀ seèn, nde né mè yili sɔm.» 29À yeé baá kema, húɔ́m tené bú yoòr ndɔ. À ŋgweé kɔ ye nyí taré baá kèn. 30Yeésò ŋgweé kɔ yoòr dé seèn ndɔ, ye terreb nyî kèb déì naâ yuo. À bele seér lètenè bɔ̀ nùàr, ye: «Neì cɔ̀gɔ̀ nyî kema naâ kɔɔ́ wa?» 31Bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn ye bú a: «Bɔ̀ nùàr baré sela baá ndɔ, wò ye neì nyí kemá naâ kɔɔ́ wa?» 32Yeésò né ka kwarè seèn ke yɔŋ, ye te nyí ŋene nuaá mé la naâ nyí kema sâ. 33Ma doô yeé ŋgweé kɔ aá yoòr seèn ménâ, à ndelé ndeè mé veéh mene, à die nde ka Yeésò, à tueé komo bú gècên seèn dɔɔ́ŋ. 34Yeésò ye bú a: «Huaán mò, wò né lom temé cén yoòr mò kwaá njií, wò taré yuo aá kèn. Mvélé yùò teèn, ndé bá-re.» 35Yeésò née seèn mé ma doô tueé den, tóm waà ndɔ, bɔ́ ye nùà koô doô a: «Ŋuna yeè kuú aá ma. Té yeè Nùà fèh-njèh mbaá kì kú cú.» 36Yeésò dé sâ táŋ ŋgwéh, à kɔ lom né nùà hèllè tueê, ye bú a: «Té vèh, kwá njí lòm ndèm mé mè.» 37À gwàn cú dé nuaré déì bele bɔ́ jomo ndɔ, à weh lom aá Piêr mé Jâk bɔ̂ dìm seèn Jâŋ. 38Bɔ́ bɔ́ nde ké lɔ nùà koô gwà sóù doô. Bɔ́ wa ké teèn, bèmè né lom bɔgɔ́ faá cí nɔ, mbà né doó jɔgɔ́r ŋellé. 39À yila nde yí gwò teèn, ye bɔ̀ nùàr a: «Gèh bèmè mé yúé mene hên né dé keì wa? Huaán njeré déì kú ŋgwéh, à cer né lɔ́m.» 40Te bɔ̀ nùàr yeé nde ŋgweé njií ménâ, bɔ́ kem sue bú yoòr mé séb. À sɔm keéh gi bɔ̀ nùàr cie ndɔ, à weh lom tele bɔ̂ meí mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn doô, bɔ́ bɔ́ yila nde ké mí yoòr huaân, 41à sie njií bú be ter, à tueé bú mé ju bɔɔ̀n, ye bú a: «Tàlítà kúmì.» Sâ tueé né ye: «Huaán vêh, mè ye wò a, wùò ter.» 42Huaán doô komo wuo ter ndɔ, yila gò gɔɔ̀. Sâ à lé baá giì mé nyèmà yulà cùɔ̀b fà. Bɔ́ yeé nde ŋene njií mân, hiím laré bɔ́ doó dɔɔ́ŋ. 43Yeésò luɔm lom bɔ́ dé gècên ndɔ, ye bɔ́ a: «Càŋ a bɔ́ bí tueé nuaré déì. Bí há huaán yáb, à yieé.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\