Mârk 7

1Bɔ̀ Farisiên mé bɔ̀ njí-sóù déì yuoô ké Jerusalem, bɔ́ bilí ndeè ká kwarè Yeésò. 2Waà ká toò, bɔ́ ŋene, ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn déì né yáb yieé, bɔ́ be faá tabɔ́ né tueé nɔ yàgà ŋgwéh. 3Sâ bɔ̀ Farisiên mé bɔ̀ Jûf déì né yeé dé bɔɔ̀n tabɔ́ jolo: mɔ bɔ́ be faá tabɔ́ né tueé nɔ yàgà ŋgwéh, bɔ́ yáb yíé bèh. 4Mɔ bɔ́ cuù baá tan, kɔ bɔ́ yaga kellé gi aá yo, bɔ́ yieé ye yáb. Bɔ́ né cu tòù hihiné faá tabɔ́ tueé nê nɔ jolo ndɔ: gèh dé mé bɔ́ yaga yeé njèh mé njéh, né mene bɔ̀ ŋgàb, né mene bɔgɔ, né mene sɔɔ̀, né mene ndagá, bɔ́ né gi jolo. 5Bɔ̀ Farisiên mé bɔ̀ njí-sóù hèllè yeé nde ŋene njií bɔ̀ mbɔ̀ŋ Yeésò né tabɔ́ ménâ kwaá, bɔ́ bie njií baá-re Yeésò ndɔ, ye bú a: «Bɔɔ́ né naàn mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeè tabɔ́ bèlè ŋgwéh, bɔ́ né yáb mé be yilî yieé wa?» 6Yeésò deên ndɔ, ye bɔ́ a: «Esáyà lɔ jueè bɔ̀n, ye bí né bɔ̀ sòn fà bɔ̀! À yeé baá sòn-Càŋ tueé, à nyagá kwaá te mvù ménâ ndɔ, ye: Càŋ ye: Bɔ̀ nùà hên nyí seén kuú den né mé par sòn mbaá, temé bɔɔ̀n né bèh hiîn. 7Den né faá bɔ́ né nyí dua nɔ, sâ né dé lòù; bɔ́ kwaá lɔɔ̀ né tòù nyî, bɔ́ feh seér tòù bɔ̀ tele bɔɔ̀n.» 8Yeésò den cuù, ye bɔ́ a: «Wanɔɔ́ŋ bí né tòù Càŋ kwaá lɔɔ́, bí feh seér tòù bɔ̀ tele biì nɔ.» 9Yeésò den cuù baá-re, ye bɔ́ a: «Dé tòù Càŋ, bí né lom bú doó si njií kɔɔ́ dé gècên, te bí bele nyegé tòù biì. 10Sâ Músì né gi tueé ye: Léb toò tele mé meí yeè, wò ŋgweé sòn bɔɔ̀n. À né cu tueé, ye nuaá mé duagá tele, wa né meí wa, bú a, kú táré lè teèn ŋgwán. 11Mé njéh mene, bí ménâ fèh bèh. Bí den seér cu né ye: Mɔ nuaré déì tueé njií mé tele, wa mé meí wa, ye bú a: nyí sé la naâ wò gam; njèh cén, baá gi sèmè, (sâ tueé né ye: baá gi dé Càŋ), 12à né mene môn tueé seér, bɔɔ́ né naàn mé bí ye né baga wa? Ŋgweéh sâ bí ye bú a: Té tele mbaá gàm kú cú mà. 13Ŋgweéh bí sâ bɔɔ́ ŋellé né ŋgòr Càŋ, te bí feh keéh tòù lɔɔ̂ biì wa? Bí né ménâ bɔɔ́, bí né cu mé bɔ̀ tòù ŋgún ménâ feh ndeé den.» 14Jomo sâ Yeésò yilá bilí bɔ̀ nùàr ndɔ, ye bɔ́ a: «Bí dɔɔ́ŋ, bí ndɔ̀gɔ̀ gí tie, te bí ŋgweé. 15Mè tueé bí, njií mé yuo yeé kèb cieè, yila seér lè nùàr lòù, bú kɔɔ́ bɔ́ yílí bèh. Né seér dé mé yuo né ké lè te temê bɔɔ́ yili né nùàr kɔɔ́. [ 16Nuaá né mé tie, bú a, ŋgwé nyégé ŋgòr hên bagasé.»] 17Yeésò yeé kwaá lɔ aá bɔ̀ nùàr, à baá ké gwò, bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn bie bú kàn sâ ndɔ. 18À ye bɔ́ a: «Mé bí mene, bí ŋgwé kòmò ŋgwéh ndɔ wa? Bí née kɔ́ ŋgwéeh ye: njií mé yuo yeé kèb cieè, yila lè nùàr lòù, bú kɔɔ́ bɔ́ yílí ŋgwéh wa? 19Lòù sam, dé sâ temé kèmà bèh, bele lom né tɔŋ, yuo kela nde ké cie.» Mé kàn hên, sâ Yeésò tueé lɔgɔ́ baá kèn, ye yáb dɔɔ́ŋ né gi dé yieê ma. 20À deén baá-re, ye bɔ́ a: «Bí kɔ́ɔ ye, njií mé yuo yeé lè nùàr bɔɔ́ yili seér né nùàr kɔɔ́. 21Lòù sam, mùnò veên dɔɔ́ŋ jeré yuo den né te temé nùàr: sár yɔɔ̀ŋ né sâ; yíb né teèn sâ, wúlá-feh né sâ; yàgà ndeê né teèn; 22temé te njèh nùàre kwaá njiî né sâ; jélá-temé né sâ; nùàr beleè né sâ; tándabé né sâ; sà né teèn sâ; súí né sâ; hàm feh ceré né teèn mé kùlù mene, 23dɔɔ́ŋ yuo giì né te temê, bɔ́ nùàr bɔɔ́ yili yeé kɔɔ́.» 24Jomo sâ, Yeésò yuo doó sâ ndɔ, à nde ser kwarè lɔɔ́ Tîr, à yila nde lè gwà déì, ye te nuaré déì kɔ́ cú ye nyí waà baá. Mé njéh mene, à lèr kòmò ŋgwéh. 25Dèn sɔ́ ŋgwéh, ma déì ŋgweé ŋgɔ́g seèn, à waà, à cemmé nde doó toò seèn. Sâ ŋuna seèn dé vêh lé naâ mé tándulu yoòr. 26Bú nùà njèh lé naâ nùà kìn, bɔ́ lé ŋaár naâ bú ké Fenisî te tàbè Sirî. À yeé cemmé nde aá doó, ye Yeésò a: «Kúkùr yeè, ndê kwɔ́gɔ́ sɔ̀m yeè huaán nyî càŋ yoòr teèn.» 27Yeésò den seêr, ye bú a: «Kwá mè jɔ̀gɔ̀ koó lɔgɔ̂ bɔ̀ huaán lɔɔ̂ ye. Mɔ bɔ́ si njií yáb bɔ̀ huaân mé boór, húɔ́m ŋgwéh.» 28Ma doô gwaán ndɔ, ye Yeésò a: «Né ka môn jég, dé koô. Á sâ, bɔ̀ boór domó yieé yeé tòmò yâb ka bɔ̀ huaân ndɔ.» 29Yeésò deén baá-re, ye bú a: «Môn, mé ŋgòr yeè hên, ndé á yeè lɔ. Tándulu yuo aá ŋuna yeè yoòr kèn.» 30Ma doô cu cu lɔ ndɔ. À wa, sâ ŋuna baá te ndagáa cer den; càŋ bú yoòr yuo aá kèn. 31Jomo sâ Yeésò yuo te tàbè Tîr ndɔ, à kela seér ké Sídɔ̀ŋ, à cu cu seêr te lò Dèkàpòlî lòù, ye te nyí yuo kelà te tub Galilê. 32Bɔ́ weh waà bú mé nuaré déì ndɔ, tie né ndúg, sòn né tácobó. Bɔ́ ye bú a: «Kúkùr yeè kèmà njí yeè bú be yoòr teèn.» 33Yeésò weh nde mé bú ké bèh ndɔ́ŋ-ndɔ̀ŋ, à fagá yií bú nyɔ̀gɔ̀ beè tieè. Jomo sâ à kulu kwaá dèh te nyɔ̀gɔ̀ beè, à kema njií bú te leba, 34à ke njií njolo ké te vulúu, à homo, ye nùàrè a: «Efátà.» Sâ tueé né ye: «Lélɔgɔ̀!» 35Tie fuŋ, leba weh yuo ter, nùà hèllè yila keéh sòn tueê ndɔ. 36Yeé baá ménâ, Yeésò luɔm bɔ̀ nùàr, ye bɔ́ a: «Càŋ a bɔ́ bí tueé nuaré déì.» À né mene bɔ́ dé luɔɔ̀m luɔm, bɔ́ né dé tueê tueé ŋeí. 37Gèh fém dé sâ lé naâ bɔ́ geí yɔgɔ́ dé gècên. Bɔ́ né lom tueé ye: «Seé seèn dɔɔ́ŋ né lom seé gècên! Né mene bɔ̀ tándúg, à né bɔ́ taré sɔm; bɔ́ ŋgweé cu tie, bɔ́ tueé sòn.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\