Mârk 8

1Cu sâ bɔ̀ nùàr kókoó mbaá bilí wa cuù. Bɔ́ yeé mé yáb beè sam cuú, Yeésò yilá njiî bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn, ye bɔ́ a: 2«Jere né mè mé bɔ̀ nùà hên sie: kè kú lan baá cieé tagár, béh bɔ́ né lom kɔɔ́; bɔ́ mé yáb beè sam cuú ndɔ. 3Mɔ mè yi njií bɔ́ lɔ mé lèì cùè, bɔ́ nde né ceér dueè die le; lòù sam, bɔ̀ déì yuoó naâ bèh dàb.» 4Bɔ̀ mbɔ̀ŋ ye bú a: «Béh yáb ká ya dueè hên kwa caá nde né he, te béh koó laré bɔ́ mé njéh wa?» 5Yeésò ye bɔ́ a: «Bí beè né mé breêd meèn wa?» Bɔ́ ye bú a: «Né téhbeh.» 6Yeésò ye bɔ̀ nùàr a: «Bí dèn ndé gí doó.» Jomo sâ à weh breêd téhbeh doô, à vra Càŋ teèn, à kɔlé haá njií bɔ̀ mbɔ̀ŋ, te bɔ́ geé haá bɔ̀ nùàr. Bɔ́ geé haá gi bɔ́ ndɔ. 7Bɔ́ lé naá cuù mé ŋgò déì tetegér mân beè teèn. Yeésò weh, à dua Càŋ teèn, ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ a: «Gè há cú bɔ́.» Bɔ́ geé haá gi bɔ́ ndɔ. 8Bɔ́ yieé fulu gi; ndilí le. Bɔ̀ mbɔ̀ŋ ŋuaán bilí, yuú sɔgɔ́ téhbeh. 9Bɔ̀ɔ́ mé lé yieé naâ yáb sâ dɔɔ́ŋ lé naâ kám nèà. 10Bɔ́ yeé yieé gi aá, Yeésò yi njií ye bɔ́, à nde dé seèn kɔm yilá. Bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ fɔɔ́n gò, bɔ́ nde te tàbè Dalemanútà. 11Bɔ̀ Farisiên waà ndɔ, bɔ́ duɔɔ́m Yeésò sòn fɔɔ̂n, te bɔ́ sie bú teèn. Bɔ́ ye bú a: «Jɔ̀gɔ̀ bɔ́ ke fém déì mé feh keéh né ye wò bɔɔ́ né seé mé terreb Càŋ ye.» 12Homo yɔgɔ́ Yeésò dé tueê, à den cuù ye bɔ́ a: «Bɔɔ́ né naàn mé bɔ̀ cafanê bɔ̀ ye: kɔ bɔ́ ŋene fém wa? Mè né tueé ye bí a, ndɔ́g bɔ́ ŋéné ndé cú!» 13Jomo sâ à fɔɔ́n gò seèn, à yila cu kɔme, à sela nde tub kèb yágà. 14Sâ bɔ̀ mbɔ̀ŋ lé naâ breêd nyen lɔɔ́; lè kɔɔ̀m lé gi cegé naâ breêd cén. 15Yeésò yeé baá bɔ́ luɔm, bɔ́ munó seér cí. Sâ à lé ye bɔ́ a: «Bí bɔ̀ŋ feh biì mé kulu bɔ̀ Farisiên, bí bɔŋ feh mé kulu Herôde.» 16Bɔ̀ mbɔ̀ŋ duɔɔ́m baá-re lètenè bɔɔ̀n tueé kuû, ye: «À jue né breêd mé béh mé njéh beè sam doô.» 17Yeésò yeé ŋene aá ménâ, ye bɔ́ a: «Bí môn tueé den né dé keì, ye: mè jue né breêd mé bí mé njéh beè sam doô wa? Hên bí née ka njèh ŋgwé kòmò ŋgwéeh ye wa? Feh biì née ka ter ndegé den á? 18Bí né gi mé njolo; dé ŋenê sam wa? Bí né gi mé tie; dé ŋgweê sam ndɔ wa? Bí mùnò kɔ́ cú, 19ye mè lé naâ breêd tîn kɔlé, koó bɔ̀ nùàr kám tîn mà. Bɔ̀ sɔgɔ́ ndilí yâb mé bí lé jɔgɔ́ sɔɔ́m naâ doô lé naâ meèn?» Bɔ́ ye bú a: «Lé naâ yulà cùɔ̀b fà.» 20À den cuù, ye bɔ́ a: «Mè yeé kɔlé cu aá breêd téhbeh, te koó nùàr kám nèà, sɔgɔ́ ndilí yâb lé naá cuù meèn ndɔ wa?» Bɔ́ ye bú a: «Téhbeh ndɔ.» 21À deén baá-re ye bɔ́ a: «Wa mene hên, bí née ŋgwé kòmò ŋgwéeh ye wa?» 22Wa ké Becaida, bɔ̀ nùàr weh wa cuù mé tácugó déì toò seèn, bɔ́ ye bú a: «Kúkùr yeè, kèmà njí yeè bú be yoòr teèn.» 23Yeésò sie weh tácugó doô be, weh nde mé bú ké jomo lɔɔ̂. Wa ké teèn, à kulu kwaá bú dèh njolò, à kema bú mé be, ye bú a: «Wò baá njeré déì ŋené wa?» 24Tácugó sɔm njií njolo ter, ye bú a: «Mè baá bɔ̀ nùàr ŋené; bɔ́ den né faá toú nɔ. Njèh cén, bɔ́ gɔ seér né lòù.» 25Yeésò kema njií cu bú be njolò. Kènê tácugó ke njege njií lom aá ké toò seèn, à taré yuo, à ŋene ŋagá gi njèh dɔɔ́ŋ ndɔ. 26Yeésò ye bú a: «Ndé lòm á lɔ yeè, té lètenè lɔɔ̂ kélá cú.» 27Jomo sâ Yeésò bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn fɔɔ́n gò, bɔ́ nde ser te bɔ̀ lɔɔ́ déì te tàbè Sesarê Filîp. Bɔ́ yeé baá ceér dueè, à bie ye bɔ́ a: «Bɔ̀ nùàr ye mè né neì wa?» 28Bɔ́ ye bú a: «Bɔ̀ déì ye wò né Jâŋ Bàptîs, bɔ̀ déì ye wò né Elî, bɔ̀ déì ye wò né sòn-Càŋ cén déì.» 29Ye bɔ́ a: «Á bí nɔ, bí ye mè né neì wa?» Piêr ye bú a: «Wò né Nùà Cɔ̀ŋ.» 30Yeésò luɔm bɔ́ ndɔ, ye bɔ́ a: «Càŋ a bɔ́ bí tueé nuaré déì ménâ.» 31Jomo sâ à yila bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn njèh feèh ndɔ, ye bɔ́ a: «Kɔ Huaán Nùàr nde dàm bɔ̀ gèr ŋené laré. Bɔ̀ kokoô bɔ̀ lɔɔ̂, bɔ́ bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô mé bɔ̀ njí-sóù dɔɔ́ŋ nde gi né bú ŋgɔɔ́n, te bɔ́ wula sɔm bú. Lè cieé tagáre à nde cu né lè cio komo yuo ndɔ.» 32À lé bɔ́ dé sâ tueé ŋagá loóm naâ bèsɔ́nè. Piêr yeé nde ŋgweé njií ménâ, à weh nde mé bú ké bèh ndɔ́ŋ-ndɔ̀ŋ, à yila bú teèn ndeè. 33Yeésò bele seér ndɔ, ke njií bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn, pam Piêr, ye bú a: «Máb Sátàn, cú yo nɔɔ́ŋ! Wò faá Càŋ nɔ mùnò ŋgwéh, wò munó seér né faá bɔ̀ nùàr nɔ.» 34À yilá njiî bɔ̀ nùàr mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn ndɔ, ye bɔ́ a: «Nuaá mé ye nyí gwaán né jomo mò beleè dɔɔ́ŋ, kɔ à ŋgɔn feh seèn, à nde mbin weh toú gèr seèn, à bele mè, sâ ye. 35Mè tueé bí: nuaá mé gwaán né yɔ̀ŋ seèn mé feh seèn yili sɔm, nde né bú leér lɔɔ́. Nuaá mé né dé seèn cio felè mò ŋgɔɔ́n seér, né mé Njàgà Bagaà beè kuú, nde né yɔ̀ŋ seèn yili sɔm. 36Njií mé gam nde né nuaá mé né njèh ká lè wɔ́ŋe dɔɔ́ŋ kwa laré te yɔ̀ŋ seèn leér le teèn, né kei wa? 37Njií mé nùàr nde né yɔ̀ŋ seèn mé njéh ŋaá sɔm né teèn wa? Ndɔ́g teèn sam. 38«Sâ lètenè bɔ̀ cafanê bɔ̀ mé né veên bɔɔ́, mé temé yoòr Càŋ kwá njí cú, mɔ nuaré déì né mè teèn yaáŋ, à né ŋgòr mò yaáŋ, loù mé mè Huaán Nùàr cuù nde né teèn, mè sum waà nde né lètenè bɔ̀ cìlì Càŋ, mé terreb Tele mò yoòr, loù sâ mè nde né nùà hèllè yaáŋ sɔm ndɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\