Mârk 9

1Yeésò den cuù, ye bɔ́ a: «Mè né tueé ye bí a, mé bí nde dɔɔ́ŋ kuú gií, sâ Lò Càŋ mé terreb seèn mene ŋené yuo kelà baá cie, bɔ̀ déì lètenè biì hên ŋene mé njolo.» 2Yeé kela baá cieé ténjén, mé téhbeh Yeésò weh Piêr bɔ̂ Jâk mé Jâŋ, bɔ́ bɔ́ ŋaá nde ké felè tòr mé huún bɔɔ̀n. Wa ké teèn, Yeésò kweéh seér yo njolò bɔɔ̀n. 3Bɔ̀ cɔ̀gɔ̀ yoòr seèn ŋa seér bɔ̀ dé wuwulê, wula ŋuerré seér dé ŋuerrê, gèh wulâ dé sâ ká doó dɔɔ́ŋ, nuaá mé nde né bú bɔɔ́ komo teèn sam. 4Bɔ̀ nuaré déì kar yuo kelà toò bɔɔ̀n ndɔ. Lé naâ Elî bɔ̂ Músì. Bɔ́ bɔ̀ Yeésò né sòn tueé den. 5Piêr ye Yeésò a: «Nùà fèh-njèh, kwá béh den le kɔ hên, béh sie pàgà tagár, dé yeè cén, dé Músì cén, dé Elî cén ndɔ.» 6Sâ Piêr tueé nderré weh né mbaá, veéh né bɔ́ njèh bɔɔ́. 7Jomo sâ bègè déì suagà ter, ka sie bɔ́ beè. Hueh déì né yí lètenè-bɔ̀ ŋgulí den, ye: «Hên né Huaán yíé-temé mò; bí ŋgwé gí sòn seèn.» 8Bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeé ke cu, bɔ́ nuaré déì teèn ŋéné cú, le lom aá Yeésò. 9Bɔ́ yeé baá ké te tòre suagá cuû, Yeésò luɔm bɔ́, ye bɔ́ a: «Càŋ a bɔ́ bí tueé nuaré déì njií mé bí ŋenè naâ hên. Bí kwá lɔ́ lè biì, kɔ loù mé Huaán Nùàr komo yuo aá lè cio, sâ ye.» 10Bɔ́ ŋgweé sòn seèn ndɔ. Mé njéh mene, bɔ́ né lètenè bɔɔ̀n bieé kuú, ye: «À ye nyí nde né te cio komo yuo; sâ ye naàn?» 11Jomo sâ bɔ́ ye bú a: «Bɔ̀ njí-sóù tueé né dé keì, ye Elî wa lɔgɔ́ ndeè né kɔɔ́ mé Nùà Cɔ̀ŋ wa?» 12Ye bɔ́ a: «Né bɔ̀n! Elî ndeè né kɔɔ́ waá lɔgɔ̂, te à sie nyegé cu bɔ̀ njèh dɔɔ́ŋ. Á, dé mé bɔ́ nyagá kwaá né te mvù Càŋe, ye né môn, Huaán Nùàr nde né gèr kókoó ŋené, wa bɔ́ nde né bú seb ndɔ nɔ? 13Mé njéh mene, mè tueé bí, Elî lé naá giì waâ, bɔ̀ nùàr bú sie seér cu faá bɔ́ gwaán nê nɔ. Ŋgweéh sâ né faá bɔ́ lɔ naâ felè seèn te mvù Càŋe nyagá kwaá mà.» 14Bɔ́ wa ké kwarè bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn déì, bɔ́ ŋene cìlì nùàr né kwarè bɔɔ̀n kaáŋ den. Bɔ́ bɔ̀ njí-sóù né njèh saán den ndɔ. 15Bɔ̀ nùàr yeé nde ŋene njií Yeésò mân, geí yɔgɔ́ bɔ́ mbaá. Bɔ́ sɔm doò, bɔ́ nde bú kwa weh ndɔ. 16À ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn a: «Bí bɔ̀ njí-sóù saán den né kei wa?» 17Nuaré déì deên yí lètenè bɔ̀ nùàr, ye bú a: «Nùà fèh-njèh, mè la weh ndeè naâ wò mé huaán mò; à né mé càŋ yoòr, né bú sòn sie huné. 18Mɔ baá bú ŋaâ, né yeé bú doó jɔgɔ́ si, fuú né bú sònò yuo, à né nyie yieé, à né nab ndɔ. Mè la naâ bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeè dua, te bɔ́ kwɔgɔ sɔm bú, né bɔ́ taré yɔgɔ́.» 19Yeésò deên ndɔ, ye bɔ́ a: «Jue ka bí bɔ̀ dúágá-tie bɔ̀! Hên béh bí née cu-re heèh wa? Mè bí seŋ den cu nde né heèh ndɔ wa? Wèh ndê mé huaán sâ kán.» 20Bɔ́ weh ndeè mé huaán ká yoòr seèn ndɔ. Càŋ doô yeé nde ŋene njií Yeésò mân, à jilí komo si huaán hèllè doó mé terreb. Huaán né mé fuú sònò teré seér. 21Yeésò ye tele a: «Lé bú mân bɔɔ́ duɔɔ́m naâ heèh wa?» Tele ye bú a: «Lé naâ sâ à née huaán maàn ye. 22Né yeé bú tuar jɔgɔ́ si, jɔgɔ si cu bú dùà, ye te nyí wula bú. Mɔ wò nde né bɔɔ́ komo, kɔ́ yeè béh jere, wò gam béh teèn.» 23Yeésò deên ndɔ, ye bú a: «Wò ye: mɔ mè nde né bɔɔ́ komo sé wa? Mɔ nùàr né temé cén yoòr Càŋ kwaá njií, dɔɔ́ŋ nde gi né bɔɔ́ komo.» 24Tele huaân doô lɔgɔ njií ké ter ndɔ, ye bú a: «Mè né gi temé kwaá njií dág. Njèh cén, mè dɔɔ́ŋ kwá kòmò bèh; gàm yeè mè teèn.» 25Yeésò yeé ŋene bɔ̀ nùàr baá ká yoòr bɔɔ̀n kem ndeê, à pam njií càŋ hèllè ndɔ, ye bú a: «Wò tándulu mé né nùàr sòn mé tie duagá hên, mè jue né wò, yùò kélà lè huaán hên nɔɔ́ŋ. Càŋ a bɔ́ wò yila ŋgweé cu teèn.» 26Càŋ doô sɔm kéŋ ndɔ, jilí komo si huaán hèllè doó mé terreb, yuo kela sa. Huaán doô den lom faá komó nɔ. Bɔ̀ nùàr lé naá giì tueé ye: à kuú né lòù. 27Yeé baá ménâ, Yeésò sie sɔm bú ter, à yuo njebá ndɔ. 28Yeésò bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn yeé baá ké gwò léláŋ bɔɔ̀n, bɔ́ ye bú a: «La bɔɔ́ naâ naàn mé béh bú kwɔ́gɔ́ kòmò ŋgwéh wa?» 29Yeésò ye bɔ́ a: «Gèh càŋ bú sâ, kɔ bɔ́ né lom Càŋ dua, bɔ́ kwɔgɔ ye bú.» 30Bɔ́ yuo doó sâ. Bɔ́ yeé baá te tàbè Galilê kelá, Yeésò gwàn cú mé bɔ̀ nùàr kɔ bèh mé à né teèn. 31Lòù sam, à lé naâ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn njèh feh, ye bɔ́ a: «Huaán Nùàr nde né beè bɔ̀ nùàr yilá, bɔ́ wula sɔm bú. Mɔ bɔ́ wula sɔm aá bú, te cieé tagáre à nde cuù né lè cio komo yuo.» 32Mé njéh mene, bɔ̀ mbɔ̀ŋ lé ŋgwé kòmò ná ŋgwêh. Bɔ́ mé Yeésò bíé njí ŋgwéh ndɔ, veéh lé naâ bɔ́ sie yɔgɔ́. 33Bɔ́ wa ké Kapernahûm. Bɔ́ yeé baá ké gwò, Yeésò bie njií mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ, ye bɔ́ a: «Bí la ceceér saán gɔɔ́ naâ kei wa?» 34Bɔ́ sòn kòmò ŋgwéh. Sâ ceér dueè bɔ́ la naâ saán gɔ ye: «Dé koô lètenè beèh né neì wa?» 35Yeé baá ménâ, Yeésò den nde doó ndɔ, à yilá njiî bɔ̀ mbɔ̀ŋ dé yulà cùɔ̀b fà doô, ye bɔ́ a: «Nuaá mé gwaán né feh lètenè bɔ̀ mbeî deèn, bú a: dèn sér ka bɔ̀ mbeî dɔɔ́ŋ kɔɔ́, à ŋa seér kwer bɔɔ̀n dɔɔ́ŋ ndɔ.» 36Jomo sâ à weh njebá kwaá huaán déì ká toò bɔɔ̀n, à kumó weh bú, ye bɔ́ a: 37«Nuaá mé né huaán déì faá bú hên nɔ sie nyegé, mɔ à bú sie nyegé né felè mò, sâ à sie nyegé né mè. Nuaá mé né mè sie nyegé, mè mé huún sìè nyégé lòm ŋgwéh, né bêh Tele mò mé lé temà naâ mè, fà dɔɔ́ŋ.» 38Jâŋ deên ndɔ, ye Yeésò a: «Nùà fèh-njèh, béh la naâ nuaré déì ŋené, à lè bɔ̀ŋ beèh sam, à né bɔ̀ tándulu kwɔgɔ́, à bɔ́ kwɔgɔ́ den né mé yilí yeè; béh la naâ bú yiín.» 39Yeésò ye bú a: «Bí té bú yín. Mɔ nùàr né fém mé yilí mò bɔɔ́, sâ à yilí mò kɔɔ́ bɔ́ béh ndé ŋgwéh. 40Mɔ nùàr béh bùnò ŋgwéh, sâ à né jomo beèh. 41Mè né tueé ye bí a, nuaá mé kwe haá cegé mene bí léláŋ nòmò, ye bí né bɔ̀ nùàr Kristò dɔɔ́ŋ, nùà sâ nde né sàgà kwa.» 42«Bɔ̀ huaán tetɔɔ̂r mé né temé yoòr mò kwaá njií hên, nuaá mé dɔr njií cén déì lè veéne, nde né mé gèr kwaré. Sâ nùà hèllè ye, mé sòn gèr hèllè bɔ́ wèh ndé mé nyí ké sòn nòmò koô, bɔ́ jɔ́gɔ́ kàgà kwá nyí nyèn tuagaà, bɔ́ vela si njií kɔ nyí dùà. 43«Mɔ be yeè wò te veên dɔr yií né kɔɔ́, sâ cɔ̀ téná sɔ̀m bú lòù. Huɔm kela né yɔ̀ŋ mé be cén kwaà; wanɔɔ́ŋ mɔ wò né mé be fà seŋ den, gùm yeè dɔɔ́ŋ nde né tuar te we tarê die yila. [ 44Ké doó sâ, bí bɔ̀ ŋgu nde né cu dɔɔ́ŋ jueé den; we teèn nyímé bèh ndɔ.] 45«Mɔ gule yeè wò te veên dɔr yií né kɔɔ́, sâ téná sɔ̀m bú tenà. Huɔm kela né yɔ̀ŋ mé gule cén kwaà; wanɔɔ́ŋ mɔ wò né mé gule fà seŋ den, bɔ́ nde né gùm yeè dɔɔ́ŋ tuar si njií. [ 46Ké doó sâ, bí bɔ̀ ŋgu nde né cu dɔɔ́ŋ jueé den; we teèn nyímé bèh ndɔ.] 47«Mɔ njolo yeè wò te veên dɔr yií né kɔɔ́, lùàgà sɔ̀m bú luagà. Huɔm kela né Lò Càŋ mé njolo cén yilâ, wanɔɔ́ŋ mɔ wò né mé njolo fà seŋ den, bɔ́ nde né gùm yeè dɔɔ́ŋ tuar si njií. 48Ké doó sâ, bí bɔ̀ ŋgu nde né cu dɔɔ́ŋ jueé den; we teèn nyímé bèh ndɔ. 49Bɔ́ nde né nùàr dɔɔ́ŋ mé we temá, bɔ́ waá túɔ́m teèn. 50«Túɔ́m né njèh bagaà. Á, mɔ túɔ́m cuaré baá, bɔ́ bú bɔɔ́ ŋgulí cu nde né naàn wa? Bí dèn beè bɔ̀ nùàr faá túɔ́m nɔ, bí dèn dèn cu dɔɔ́ŋ mé sòn cên.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\