Matíô 10

1Yeésò yilá bilí bɔ̀ mbɔ̀ŋ yulà cùɔ̀b fà doô, à jege haá bɔ́ terreb te bɔ́ kwɔgɔ́ sɔm bele bɔ̀ nùàr càŋ tándulu yoòr, bɔ́ taré sɔm bele bɔ̀ beén bɔ̀, mé bɔ̀ núr bɔ̀ ndɔ. 2Yilí bɔ̀ mbɔ̀ŋ yulà cùɔ̀b fà sâ lé naâ: Simɔ̂ŋ mé yilí seèn déì né cu Piêr, bɔ̂ dìm seèn Andrê; bɔ̀ ŋunà Jebedê, Jâk bɔ̂ dìm seèn Jâŋ; 3Filîp bɔ̂ Bartelemî; Tomâs bɔ̂ Matíô nùà wèh-kàgàlɔ̀ŋ làmpɔ̂ŋ; Jâk ŋunà Alfê bɔ̂ Tadê; 4Simɔ̂ŋ nuaá mé gwàn bèh dé mé bɔ̀ kìn den felè bɔ̀ lɔɔ́ bɔ̀ doô; mé Júdàs Iskariô, sàrnyé Yeésò. 5Yeésò tema sɔm bɔ̀ yulà cùɔ̀b fà bɔ̀ sâ ndɔ, à luɔm ye bɔ́ a: «Bí té lè tàbè bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam ndé, bí té lè lɔɔ́ déì te tàbè Samarî yílá ndɔ. 6Bí ndé lòm yoòr bɔ̀ Iserálà, bɔ́ né dé bɔɔ̀n faá bɔ̀ mbieè mé né lòù leér le nɔ. 7Bí túé gɔ̀ ŋgòr Càŋ ceceér, bí júée bɔ̀ nùàr a: Càŋ baá mbàm seèn ká kwarè bɔɔ̀n si njiî ma. 8Bí táré sɔ̀m bèlè bɔ̀ beén bɔ̀, bí né bɔ̀ komó nyimé sɔm, bí né bɔ̀ beén veên bɔ̀ taré sɔm bele, bí kwɔ́gɔ́ sɔ̀m bèlè bɔ̀ nùàr tándulu yoòr ndɔ. Bí terreb kwa né dé lòù, bí ndé bɔ́ cú ká dé lòù ménâ ndɔ. 9«Mɔ bí baá mé gò, bí té kàgàlɔ̀ŋ beè wèh sìè; né mene tòmò kàgàlɔ̀ŋ, bí té beè wèh sìè. 10Bí té ba beè wèh sìè; bí té cɔ̀gɔ̀ su fà mé débágá beè wèh sìè; bí té cùgò beè wèh sìè ndɔ. Bí kɔ́ɔ ye, nùà seê yieé né mé seé seèn. 11«Mɔ bí wa baá te lɔɔ́ déì, bí fɔ́n lòm nuaá mé gwaán né bí weèh, bí cer teèn. Bí cèr lòm lɔ nùà sâ. Mɔ cieé gò biì wulu baá, bí yuo cu. 12Mɔ bí nde aá gwò yilá, bí júée bɔ̀ gwà bɔ̀ a: Kùsèm, dɔlê a dèn mé bí ma! 13Mɔ bɔ́ né gwaán, sâ dɔlê biì nde né bɔ́ kwa. Á, mɔ bɔ́ né bí berɔ́ŋ, bí jɔ́gɔ́ yùò cú mé dɔlê biì. 14Mɔ bí wa beré déì, bɔ́ bí wèh ŋgwéh, bɔ́ tie te ŋgòr biì félá njí ŋgwéh, bí yùò kwá lɔ́ bɔ́ nɔɔ́ŋ. Mɔ bí baá doó sâ yuo, né mene gwà, né mene lɔɔ́ déì, bí kàrè sɔ̀m gí fùfú bɔɔ̀n gulè biì karè. 15Mè né tueé ye bí a, loù ju tenâ, gèr ŋene kela nde né lɔɔ́ hèllè mé Sɔ́dɔ̀m bɔ̂ Gɔmɔ̂r.» 16À den cuù ye bɔ́ a: «Bí né ŋgweé wa, mè bí hên yi njií né faá bɔ̀ sòrŋgaŋ lètenè bɔ̀ ŋgùì nɔ; bí dèn lòm dene kɔ́ŋkɔɔ̀ŋ faá sàb nɔ; bí den mé sòn fuû faá vɔgɔb ndɔ. 17Bí dèn làŋ, bí kɔ́ɔ ye, bɔ̀ nùàr nde né bí te mbàgà juù mé sòn fuû jɔgɔ́ njií, bɔ́ nde né bí núr ké gwà sóù bɔɔ̀n tegé ndɔ. 18Bɔ́ nde né bí ké toò bɔ̀ kokoô bɔ̀ mé bɔ̀ mgbèémgbè mgbɔmé njií, ye bí né bɔ̀ nùàr mò fí. Sâ dɔɔ́ŋ, mè ye te bí den nyegé cu ye baá-re bɔ̀ sòn mò ké toò bɔɔ̀n mé toò bɔ̀ Càŋ-kɔ̂ ndɔ. 19Sâ mɔ bɔ́ baá mé bí ké te mbàgà juù jɔgɔ́ ndeé, njií mé bí nde né sònò tueé dɔɔ́ŋ, bí té nyàmè. Loù sâ Càŋ nde né bí bɔ̀ ŋgòr sònò tueé kwaá gií. 20Bí kɔɔ́ túé ndé ŋgwéh, Cúcuí Tele biì ké te vulúu tueé nde né sòn biì kɔɔ́.» 21À den cuù ye bɔ́ a: «Dìm bɔ̂ bei nde né yo bɔɔ̀n go kuú, te bɔ́ wula bɔ́ wulà. Bɔ̀ tele nde né bɔ̀ huaán go. Bɔ̀ huaán nde né yoòr bɔ̀ teleè ŋaár die; bɔ́ go sɔm bɔ́, te bɔ̀ nùàr wula taré bɔ́ ménâ ndɔ. 22Bɔ̀ nùàr nde né bí felè mò bunó kum. Mè tueé bí, nuaá mé nde né dɔɔ́ŋ yoló komo gií, yili yuo nde né kɔɔ́.» 23À den cuù ye bɔ́ a: «Mɔ bɔ́ né bí lè lɔɔ́ déì bunó, bí dùlà ndé sèr te lɔɔ́ déì. Mè né tueé ye bí a, bí ndeè bɔ̀ lɔɔ́ te tàbè Iserálà hên dɔɔ́ŋ yɔ̀ŋ làrè ndé ŋgwéh, mé Huaán Nùàr née cú ŋgwéeh ye. 24«Mbɔ̀ŋ a, dèn méné naàn, à kɔɔ́ táré kélá ŋgwéh mé ŋgàŋ. Nùà seê dèn méné naàn, à tele seê seèn táré yɔ́gɔ́ ŋgwéh ndɔ. 25Mɔ mbɔ̀ŋ den wa né faá ŋgàŋ nɔ, bú a, sèsamè. Mɔ nùà seê né faá nùà koô seèn nɔ den waá, bú a, sèsamè ndɔ. Mè tueé bí, mɔ bɔ́ né mè nùà koô biì “mgbè bɔ̀ tándulù” yilá, sé tagá bí bɔ̀ jomo bɔ̀ mò wa?» 26À den cuù ye bɔ́ a: «Sâ, bí té bɔ́ mbaá vèh dèn; bɔ̀ njèh lèrrèb dɔɔ́ŋ nde gi né cie ŋené yuo; bɔ̀ njèh dé nénâb ŋené yuo kela giì bèsɔ́nè ménâ ndɔ. 27Bɔ̀ njií mé bí né ká sònò mò bèh cibì ŋgweé gií dɔɔ́ŋ, bí ndé túé bèh ŋagâ. Bɔ̀ njií mé bí né lòù ŋgweé naáb hên dɔɔ́ŋ, bí ndé yìè dèn ké felè gwà. 28Bí té bɔ̀ wúlá-nùàr bɔ̀ vèh; bɔ́ wula lom né léláŋ ŋgàŋ yoòr, sâ gi aá, bɔ́ yɔ̀ŋ wúlá kɔ́ ŋgwéh. Bí vèh sér Càŋ nuaá mé nde né gùm nùàr mé yɔ̀ŋ mene te we tarê ŋgie njií. 29«Hên faá bɔ̀ tásuagár doô, mɔ bɔ́ domó laáb mene bɔ́ fà, bɔ́ go sɔm kɔ́bɔ̀ cén, nde né nùàr yulá wa? Mé njéh mene, cén déì lètenè bɔɔ̀n mbaá lèr lè bèh, bɔ́ né gi njolò Tele biì. 30Sé tagá bí wa? Mè tueé bí, né mene bɔ̀ yúlí feèh biì, né gi njolò seèn. 31Bí té mbaá vèh kú, kela né bí te mbeî yuií mé dàm bɔ̀ tásuagár hèllè.» 32«Nuaá mé né mè cie toò bɔ̀ nùàr gwaán njií dɔɔ́ŋ, loù sâ mè nde né bú toò Tele mò ké te vulúu gwaán weh ndɔ, ye né nùàr mò. 33Nuaá mé né mè toò bɔ̀ nùàr ŋgɔɔ́n dɔɔ́ŋ, mè nde né bú toò Tele mò ké te vulúu ménâ ŋgɔɔ́n ndɔ.» 34«Bí té mùnò ye mè ká te wɔ́ŋe ndeè né bɔ̀ nùàr dɔlê haá. Mè tueé bí, né seér salê. 35Mè ndeè nùàr bɔ̂ tele kerré kwaá; huaán dé vêh bɔ̂ meí kerré kwaá; véh bɔ̂ makoò kerré kwaá ndɔ. 36Nuaré déì bɔ̂ mbeí nde né mé gwà cên, déì nde né mbeí bunó. 37Nuaá mé gwaán kela né tele seèn mé mè, nùàr mò wúlú ŋgwéh. Nuaá mé gwaán kela né meí seèn mé mè, nùàr mò wúlú ŋgwéh. Nuaá mé gwaán kela né ŋuna seèn mé mè, nùàr mò wúlú ŋgwéh ndɔ. 38Nuaá mé toú gèr seèn jɔ́gɔ́ wèh ŋgwéh, à mè bèlè ŋgwéh dɔɔ́ŋ, nùàr mò wúlú ŋgwéh. 39Nuaá mé né yɔ̀ŋ seèn mé feh seèn gagá kwaá, nde né bú leér lɔɔ́. Nuaá mé né dé seèn cio felè mò ŋgɔɔ́n seér, nde né yɔ̀ŋ kwa.» 40«Nuaá mé né bí sie nyegé dɔɔ́ŋ, sie nyegé né mè; nuaá mé sie nyegé né mè dɔɔ́ŋ, sie nyegé né Nuaá mé lé temà naâ mè ndɔ. 41Nuaá mé né sòn-Càŋ déì sie nyegé, ye Càŋ bú temà naâ kɔɔ́ dɔɔ́ŋ, nde né sàgà faá bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ nɔ kwa. Nuaá mé né nùà dilî sie nyegé, ye né nùà gècên dɔɔ́ŋ, nde né gèh sàgà bɔ̀ gècên bɔ̀ kwa. 42Mè né tueé ye bí a, nuaá mé kwe haá cegé mene huaán déì lètenè bɔ̀ mbɔ̀ŋ mò hên léláŋ nòmò, ye né mbɔ̀ŋ mò, nùà sâ nde né sàgà kwa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\