Matíô 11

1Yeésò yeé feh gi aá bɔ̀ mbɔ̀ŋ yulà cùɔ̀b fà doô faá bèh ménâ, à fɔɔ́n gò ndɔ, à nde ŋgòr Càŋ lè lɔɔ́ mé lɔɔ́ tueé yɔŋ, à né bɔ̀ nùàr feh. 2Sâ Jâŋ Bàptîs né cu sâ ké gwà cibì. Jâŋ yeé ŋgweé njií bɔ̀ nùàr baá felè seé Kristò tueé den, à tema njií bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn déì ké teèn, ye bɔ́ a: 3«Bí ndé bíé ke ye bú a: Né bú mé béh né kela den doô wa, dé béh kèlà sèr nùà dé hiîn wa?» Bɔ́ nde ndɔ, bɔ́ wa. 4Yeésò ye bɔ́ a: «Bɔ̀ njií mé bí né ŋgweé, mé bí né gi ŋené hên dɔɔ́ŋ, bí ndé túé gí mé Jâŋ ménâ, 5bí júée bú a: bɔ̀ cùgò njolo bɔ̀ baá njolo ŋené, bɔ̀ gule kuú bɔ̀ baá gɔ, bɔ̀ beén-veên bɔ̀ né taré yuo bele, bɔ̀ tándúg baá ŋgweé, bɔ̀ komó baá lè cio nyimé yuo bele, bɔ̀ saám bɔ̀ baá Njàgà Bagaà ŋgweé ma. 6Wa nuaá mé temé yoòr mò sɔ̀m ŋgwéh dɔɔ́ŋ nde né samésé den ma.» 7Bɔ̀ mbɔ̀ŋ Jâŋ yeé nde cu aá, Yeésò duɔɔ́m ye bɔ̀ nùàr njèh felè Jâŋ tueé ŋagâ, ye bɔ́ a: «Bí lé ké ya dueè nde ŋenè naâ kei wa? Fu lé kobo jilí deén naâ gui wa? Háyè ndɔ! 8Á, bí lé ké sâ ke deén naâ kei wa? Bí lé ŋenè naâ nuaré déì mé cɔ̀gɔ̀ nyàgàm yoòr wa? Bɔ̀ɔ́ mé su yeé cɔ̀gɔ̀ nyàgàm bɔɔ̀n yuo yeé ké mbàm ndɔ. 9Á, ké ya dueè nɔ, bí lé ndeè naâ dé keì wa? Bí lé ye te bí ŋene sòn-Càŋ déì wa? Mè tueé bí, né sòn-Càŋ sâ bɔ̀n. Njèh cén, bí kɔ́ɔ ye nùà dé sâ né sòn-Càŋ yɔgɔ́ keéh. 10Lòù sam, Jâŋ dé seèn né nùà tebê mé bɔ́ lé naâ felè seèn nyagá kwaá ye: Càŋ ye, nyí nde né nùà tebê nyî toò yeè temá njií, te à tɔɔ́ nyegé wò ceér.» 11À den cuù ye bɔ́ a: «Mè né tueé ye bí a, bèh lɔ mé wɔ́ŋ lɔ deén naâ, bɔ́ lɔ née nùà koô déì faá Jâŋ Bàptîs nɔ ŋàr ŋgúŋgwéeh ye. Mé njéh mene, te Lò Càŋe né mene huaán dé maàn, à ham kela seér cu né kɔɔ́ mé Jâŋ. 12Bèh léí mé Jâŋ Bàptîs lé tueé duɔɔ́m naâ ŋgòr Càŋ, tɔ́g nde wa hên, Lò Càŋ né lom mé taáb kwaré ndeé; bɔ̀ taáb bɔ̀ ye kɔ bɔ́ yieé bú yieè. 13Dàm bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ lé naá giì felè Lò Càŋ tueé; mvù Músì tueé cu felè seèn môn ndɔ, te nde wa ye mé nàm Jâŋ. 14Ŋgweéh bí né yeé Elî kela den wa? Mɔ bí nde né gwaán, mè tueé bí Elî sâ né Jâŋ. 15Nuaá né mé tie, bú a, ŋgwé nyégé ŋgòr hên bagasé.» 16À den cuù ye bɔ́ a: «Cafanê bɔ̀ nùàr den né faá kei wee? Mè tueé bí, bɔ́ den né faá bɔ̀ huaán mé né ké mbartɔgɔ̂ vɔgɔ́ den nɔ; bɔ̀ déì né mé bɔ̀ mbeí tueé njií, ye bɔ́ a: 17Béh né mé térèm mbaá tuagá kuú, bí ŋgɔ̀ ŋgwéh! Béh né mene bɔ̀ bené kú-jerè genné, bí yúé ŋgwéh ndɔ! Bí ye: bɔ́ sà bá naàn wa? 18Wanɔɔ́ŋ Jâŋ yeé waà, à sér yíé ŋgwéh, à mbè ŋúé ŋgwéh, bɔ́ ye: À né mé tándulu yoòr. 19Huaán Nùàr yeé waà dé seèn, à yieé sér, à ŋueé mbè, bɔ́ den cuù ye: Nùà hên kɔ lom né yieê mé ŋueê; à né mbeí bɔ̀ vevenê bɔ̀ mé bɔ̀ wèh-kàgàlɔ̀ŋ làmpɔ̂ŋ bɔ̀ mene! Mé njéh mene, mè tueé bí: seé Càŋ né gi tueé ŋagá, ye kékɔŋ Càŋ yila né teèn.» 20Jomo sâ, bɔ̀ lɔɔ́ mé Yeésò lé naâ fém teèn kókoó bɔɔ́, à duɔɔ́m bɔ́ nde njiî. Lòù sam, bɔ́ lé dene bɔɔ̀n kwéh sér ná ŋgwêh. 21À ye bɔ́ a: «Wò lɔɔ́ Korasêŋ, wò nde né meì bɔ̀ gèr ŋené! Becaida, wò nde né gèr ŋené ndɔ! Mɔ gèh fém mé lé bɔɔ́ naâ lètenè biì hên sé bɔɔ́ naâ ké Tîr bɔ̂ Sídɔ̀ŋ, mè tueé bí, dàb mé bɔ̀ nùàr ké sâ sé lɔ temé kweéh seér gi aá kèn, bɔ́ yií wè, bɔ́ su tou, te feh keéh ye bɔ́ kweéh seér aá temé. 22Mè tueé bí, loù ju tenâ, gèr dé biì taré kela nde né kɔɔ́ mé dé Tîr bɔ̂ Sídɔ̀ŋ hèllè. 23Déì né cu wò Kapernahûm. Wò munó né ye, nyí nde né ké te vulúu ŋgulí waá wa? Ndɔ́g, mè tueé wò, bɔ́ wò ba njií seér nde né ké ndugo bɔ̀ càŋ. Mɔ gèh fém mé lé bɔɔ́ naâ lètenè bɔ̀ nùàr yeè hên sé lé bɔɔ́ naâ ké Sɔ́dɔ̀m, lɔɔ́ hèllè sé née teèn ye. 24Mé gècên mene, loù ju tenâ, ju dé yeè nde né dé Sɔ́dɔ̀m taré yɔgɔ́ ndɔ.» 25Jomo sâ Yeésò deên ndɔ, ye Tele a: «È môn, Tele mò, vulú bɔ̂ tàbè né gi beè yeè, mè vra baá wò! Lòù sam, njií mé né njolò bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀ mé bɔ̀ lo bɔ̀ cibi mbaá leér den, njua yeè mé wò bɔ́ feh keéh seér né mé bɔ̀ huaán tetɔɔ̂r mân. 26È môn, Tele mò! Sâ né njií mé wò gwaán nê. 27«Mè tueé bí, Tele mò njèh dɔɔ́ŋ kwaá lɔ gi né beè mò. Mé njéh mene, nuaré déì kɔ́ ŋgwéh ye: hên né Huaán; gi cu né ka Tele. Nuaré déì kɔ́ ŋgwéh ye: hên né Tele ndɔ, gi cu né ka Huaán mé bɔ̀ɔ́ mé Huaán né bɔ́ Tele feh doô.» 28Jomo sâ, ye bɔ́ a: «Bí bɔ̀ɔ́ mé seé né bí felè mbiín den dɔɔ́ŋ, bí ndé gî ká beè mò, te bí kwa dù. 29Bí ndê màn njèh ká beè mò. Lòù sam, mè né mé temé dɔlê mé kɔ́-jere lè, temé biì nde né lè die. 30Tòù dé mò táré ŋgwéh; seé mò bí líé yɔ́gɔ́ ndé ŋgwéh ndɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\