Matíô 14

1Sâ Herôde né mgbè cu sâ lè tàbè Galilê kɔɔ́. À yeé baá ŋgɔ́g Yeésò ménâ ŋgweé njií, 2ye bɔ̀ seê bɔ̀ seèn a: «Né Jâŋ Bàptîs komo yuo cuù né dòù kɔɔ́! À fém bɔɔ́ né mé terreb sâ.» 3Sâ lòù sam, à lé seèn tueé naâ kɔɔ́, ye bɔ́ sìè kàgà njí Jâŋ gwà cibì. À lé bú môn bɔɔ́ kuú naâ felè Herodiâs veèh Filîp dìm seèn; à lé naâ ma sâ gwò ŋgaá kwaá njií. 4Sâ Jâŋ lé naâ bú teèn bèsɔ́nè tueé njií ndɔ, ye bú a: «Né jolo. Wò sé lé veèh dìm yeè gwò wèh kwá ná ŋgwêh!» 5Yeé baá mân, Herôde kaga lom kàgà-ndòn veên ndɔ, ye kɔ nyí wula sɔm aá Jâŋ. Njèh cén, à lé naâ bɔ̀ nùàr veéh. Lòù sam, bɔ́ lé naá giì dé bɔɔ̀n kɔɔ́ ye Jâŋ né sòn-Càŋ. 6Te cu sâ cieé mé bɔ́ lé ŋaár naâ Herôde teèn yɔŋ kwaré cu ndɔ, à bɔɔ́ cieé koô. Ŋunà Herodiâs dé vêh waà, à ŋgɔ bené toò bɔ̀ kokoô bɔ̀ mé né doó sâ. Temé yeé nɔré kela baá Herôde lè, 7à jege toò huaán doô, ye bú a: Njií mé wò né gwaán dɔɔ́ŋ nyí nde né wò haá ma! 8Te meí yeé nde ŋgweé njií ménâ, à soób ŋuna ndɔ, te ŋuna nde ye Herôde tueé, ye bú a: Téná kwá nyí feh Jâŋ Bàptîs te suúŋe ma. 9Mgbè Herôde yeé nde ŋgweé njií mân, temé yili lom bú lè lég, à né jègè mé à la naâ toò bɔ̀ nùàr jege doô munó njií. Sie bú beè, ye sâ bɔ́ nde né bú feh Jâŋ tená haá. 10À tema njií ndɔ, ye bɔ́ ndé téná wèllè feh Jâŋ Bàptîs ké gwà cibì ma. 11Bɔ́ tena waà mé njéh te suúŋe, bɔ́ haá njií mé huaán doô. Huaán nde mé meí haá njií ndɔ. 12Bɔ̀ mbɔ̀ŋ Jâŋ nde jɔgɔ furu sɔm kukuŋ. Bɔ̀ njií mé lé naâ kelá dɔɔ́ŋ, bɔ́ nde Yeésò tueé. 13Yeésò yeé ŋgweé aá njàgà sâ, à yuo doó sâ, à yila kɔm, à nde ser ké bèh ndɔ́ŋ-ndɔ̀ŋ mé huún seèn. Bɔ̀ nùàr ŋgweé gi ndɔ, bɔ́ kem yuo cu ké lɔ, bɔ́ bele bú ké sâ, bɔ́ gɔ bele seér dé bɔɔ̀n sòn nòmò sòn nòmò. 14À yeé suaga die aá doó, à ŋene njií cìlì nùàr né merré den. Jere bɔɔ́ bú njèh, à duɔɔ́m cu bɔ̀ beén bɔ̀ lètenè bɔɔ̀n taré sɔm beleè. 15Lou yeé yuɔm aá, bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn ŋgoró nde ké kwarè seèn, bɔ́ ye bú a: «Cu nde aá kelá, bèh hên né ká jomo ndɔ. Wò sé la kwaá lɔ bɔ̀ nùà hên nde cu lelɔ njèh yâb fɔɔ́n ŋge yieé.» 16Yeésò ye bɔ́ a: «Mɔ bɔ́ nde cu ménâ, húɔ́m ŋgwéh. Bí há bɔ́ yáb kɔɔ́.» 17Bɔ́ ye bú a: «Beè beèh gi cegé né breêd tîn mé ŋgò fà té fá.» 18Ye bɔ́ a: «Bí há njî môn.» 19Jomo sâ ye bɔ̀ nùàr a: «Bí dèn ndé gí doó te nyure.» À weh breêd tîn mé ŋgò fà doô, à ke njií njolo ké te vulúu, à dua Càŋ teèn, à kɔlé haá njií mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ, te bɔ́ geé haá bele bɔ̀ nùàr. 20Nùàr dɔɔ́ŋ yieé fulu gi; ndilí le. Bɔ̀ mbɔ̀ŋ ŋuaán bilí, yuú sɔgɔ́ yulà cùɔ̀b fà. 21Bɔ̀ɔ́ mé lé yieé naâ yáb sâ lé naâ nùàr kám tîn. Sâ bɔ́ bɔ̀ véh mé bɔ̀ huaán teèn kùlà yí ŋgwéh. 22Bɔ́ yeé yieé sɔm aá, Yeésò kou yií njií bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn lè kɔme, te bɔ́ sela kela toò, bɔ́ nde kela den bú tub kèb yágà; à le ŋgɔgɔ̂ dé seèn ká jomo, te à sɔm gi bɔ̀ nùàr. 23À yeé sɔm gi aá bɔ́, à ŋaá nde ké te tòre mé huún, bèh Càŋ duaà. Cibí yili lɔ bú ké teèn. 24Sâ bɔ̀ mbɔ̀ŋ mé kɔm nde gi aá kèn; bɔ́ baá gi ké dàb; bɔ́ né mé fu tarê kwaré ndɔ, sâ nòmò né mé kɔm ké dùà libí ŋaáŋ yɔŋ. 25Yeé baá mé be lɔ̂m nèà, Yeésò nde ké yoòr bɔɔ̀n ndɔ, à dé seèn gɔ nde seér né felè nòmò felè nòmò. 26Te bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeé nde ŋene njií, à baá felè nòmò gɔ ndeê ménâ, veéh bɔɔ́ bɔ́ njèh, bɔ́ ye né càŋ tándulu, bɔ́ sɔm kéŋ, sâ veéh nde aá bɔ́ sie wulá. 27Tètèì sam, Yeésò ye bɔ́ a: «Bí sìè temé, né mè; bí té vèh.» 28Piêr tueé keéh njií ndɔ, ye bú a: «Fehtoò beèh, mɔ né wò, há mè terreb teèn, te mè gɔ nde yí yoòr yeè felè nòmò ndɔ.» 29Yeésò ye bú a: «Ndê!» Piêr yuo kela te kɔme ndɔ, duɔɔ̂m yí yoòr seèn felè nòmò gɔ ndeê. 30À yeé ke, fu né ménâ kobó taré, càŋ tené bú lè, gule lɔgɔ́ yila dùà. À yeé baá ké ka nòmò lɔgɔ́ suagá, à sɔm kéŋ, ye Yeésò a: «Yìlì sɔ̀m mè teèn Fehtoò mò!» 31Yeésò njií be, kwa sie bú ndɔ, ye bú a: «Temé yeè né kuú, wanɔɔ́ŋ wò ménâ saán naâ dé keì?» 32Bɔ́ bú ŋaá yila nde te kɔme fà dɔɔ́ŋ, fu hèllè pɔ́ŋ ndɔ. 33Bɔ̀ mbɔ̀ŋ mé né gi lè kɔɔ̀m cemmé nde doó toò Yeésò, bɔ́ ye bú a: «Mé gècên mene, wò né Ŋunà Càŋ bɔ̀n!» 34Bɔ́ nde sela yuo kela tub kèb yágà. Bɔ́ suaga die doó te tàbè Jenesarétè. 35Bɔ̀ lɔɔ̂ bɔ̀ ŋene kɔ cu Yeésò, bɔ́ duɔɔ́m mé bɔ̀ déì tueé keêh, bɔ́ né nùàr te lɔɔ́ kukwarè temá njií ndɔ, te bɔ́ ye bɔ̀ nùàr a: Yeésò waà baá ma. Bɔ̀ nùàr domó wa giì mé dàm bɔ̀ beên bɔ̀ ká toò Yeésò, 36bɔ́ né bú bɔŋ, ye bú a: «Mɔ bɔ̀ beén bɔ̀ kema weh cegé mene léláŋ sòn cɔ̀gɔ̀ yeè, bɔ́ nde né taré.» Bɔ̀ɔ́ mé lé naá belê kema dɔɔ́ŋ, lé naá giì taré yuo ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\