Matíô 15

1Jomo sâ bɔ̀ nuaré déì yuoô ké Jerusalem lètenè bɔ̀ Farisiên mé bɔ̀ njí-sóù, bɔ́ nde kwa Yeésò, bɔ́ ye bú a: 2«Bɔɔ́ né naàn mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeè né tabɔ́ kwaá lɔɔ́ wa? Wò ŋéné ŋgwéh, bɔ́ né yáb yieé, bɔ́ be faá tabɔ́ tueé nê nɔ, yàgà ŋgwéh wa?» 3Yeésò deên ndɔ, ye bɔ́ a: «Á bí nɔ? Bí sòn Càŋ ŋgeén né dé keì wa? Ŋgweéh bí né tòù Càŋ kwaá lɔɔ́, bí feh seér tòù bɔ̀ tele biì wa? 4Sâ Càŋ né gi tueé ye: Léb toò tele mé meí yeè, wò ŋgweé sòn bɔɔ̀n. À né cu tueé, ye nuaá mé duagá tele, wa né meí wa, bú a, kú táré lè teèn ŋgwán. 5Mé njéh mene, bí ménâ fèh bèh; bí den seér cu né ye: Mɔ nuaré déì tueé njií mé tele, wa mé meí wa, ye bú a: nyí sé la naâ wò gam; njèh cén, baá gi sèmè. Mɔ à né ménâ tueé, bí né gwaán. 6Ŋgweéh sâ bí ye bú a: Té tele mbaá vèh kú cú wa? Ŋgweéh bí sâ bɔɔ́ ŋellé né ŋgòr Càŋ, te tòù lɔɔ̂ biì yam seér kɔɔ́ wa? 7Bɔ̀ sòn fà bɔ̀ faá bí nɔ, Esáyà sòn-Càŋ lɔ felè biì jue bɔ̀n, wa Càŋ ye: 8Bɔ̀ nùà hên nyí seén kuú den né mé par sòn mbaá, temé bɔɔ̀n né bèh hiîn. 9Den né faá bɔ́ né nyí dua nɔ, sâ né dé lòù. Bɔ́ kwaá lɔɔ̀ né tòù nyî, bɔ́ feh seér tòù bɔ̀ tele bɔɔ̀n.» 10Jomo sâ Yeésò yilá bilí bɔ̀ nùàr, ye bɔ́ a: «Bí ŋgwé nyégé bagasé: 11njií mé yila seér né sònò nùàr dé yilâ, bú kɔɔ́ bɔ́ yílí bèh; dé mé yuo kela seér né sònò seèn lòù bɔɔ́ yili yeé bú kɔɔ́.» 12Bɔ̀ mbɔ̀ŋ ŋgoró nde kwarè seèn ndɔ, bɔ́ ye bú a: «Wò né kɔɔ́ ye bɔ̀ Farisiên la ŋgweé naâ ménâ, naâ bɔ́ seé weh wa?» 13Yeésò ye bɔ́ a: «Bɔ̀ toú mé Tele mò ké te vulúu lé kɔɔ́ dòbò ná ŋgwêh dɔɔ́ŋ, bɔ́ nde né bɔ́ doó muró su njií. 14Bí gè mé ceér bɔɔ̀n, né bɔ̀ tácugó! Mɔ tácugó derré né tácugó be kɔɔ́, sâ bɔ̂ mbeí fà dɔɔ́ŋ nde gi né ké dòù lùgò vulú die suagá.» 15Piêr den cuù ye bú a: «Kàn njií mé bɔɔ́ yili né nùàr kɔɔ́ doô, sè béh teèn.» 16Yeésò ye bú a: «Mé bí mene, bí née njèh ŋgwé kòmò ŋgwéeh ye wa? 17Bí née kɔ́ ŋgwéeh ye: njií mé yila yeé sònò nùàr, mɔ baá ké lè, nde né ké cie suagá yuo kelá wa? 18Njií mé né sònò nùàr yuo kelâ, yuo yeé ké lè temê. Dé sâ nùàr bɔɔ́ yili né kɔɔ́. 19Lòù sam, mùnò veên dɔɔ́ŋ jeré yuo den né te temé nùàr: wúlá-feh né sâ; yàgà ndeê né teèn; sár yɔɔ̀ŋ né sâ; yíb né teèn sâ; nyeén mé súí né gi teèn yaám den, 20dɔɔ́ŋ yuo giì né te temê. Bɔ́ nùàr bɔɔ́ yili yeé kɔɔ́. Mè tueé bí, yáb mé be yilî yieê, nùàr kɔɔ́ bɔ́ yílí ŋgwéh.» 21Jomo sâ Yeésò yuo doó sâ ndɔ, à nde ser kwarè lɔɔ́ Tîr bɔ̂ Sídɔ̀ŋ. 22Wa ké teèn, ma Kanahân déì keéŋ waà doó sâ, né ma lɔɔ̂ ndɔ, ye bú a: «Dé koô, Ŋunà Davîd, kɔ́ yeè mè jere teèn, huaán mò dé vêh nde aá mé gèr ŋené kuú, à né mé tándulu yoòr.» 23Mé njéh mene, Yeésò bú sòn kòmò ŋgwéh. Bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeé ŋene aá ménâ, bɔ́ ŋgoró nde yoòr Yeésò, bɔ́ ye bú a: «Njí cú ma hên lɔ, à né béh jomo mbembaá keéŋ bele gɔ.» 24Yeésò deên ndɔ, ye bɔ́ a: «Bɔ́ hên tema kuú naâ mè felè bɔ̀ Iserálà bɔ̀. Bɔ́ den né faá bɔ̀ mbieè mé né lòù leér le nɔ.» 25Ma doô nde cemmé die nde toò Yeésò ndɔ, ye bú a: «Dé koô, gàm yeè mè teèn.» 26Yeésò ye bú a: «Mɔ bɔ́ si njií yáb bɔ̀ huaân mé boór, húɔ́m ŋgwéh.» 27Ye Yeésò a: «Né ka môn jég, dé koô. Á sâ, bɔ̀ boór tòmò yâb domó yieé yeé ka teleè ndɔ.» 28Yeé baá ménâ, Yeésò ye bú a: «Môn, dé vêh, wò né temé yoòr mò mé terreb mene kwaá njií; bú a, bɔ́ wò faá wò né gwaán nɔ.» Ŋunà ma hèllè taré yuo beè nomo ndɔ. 29Yeésò yuo cuù doó sâ, à nde ké sòn tub Galilê. Wa ké teèn, à ŋaá nde ké te tòre. À yeé baá ké sâ den den, 30bɔ̀ nùàr ŋgún kem wa cuù ké teèn mé bɔ̀ beên bɔ̀ beè: bɔ̀ gule kukuû bɔ̀, bɔ̀ cùgò njolo bɔ̀, bɔ̀ gule cécéné bɔ̀, bɔ̀ tándúg mé bɔ̀ beên bɔ̀ déì ndɔ. Bɔ́ nde bilí kwaá gi bɔ́ ké toò Yeésò, à taré sɔm bɔ́. 31Bɔ̀ tándúg tueé gi sòn, bɔ̀ gule kuú bɔ̀ mé bɔ̀ tácɔgɔ́ gɔ dilí gi, bɔ̀ cùgò njolo bɔ̀ ŋene gi njolo. Cìlì nùàr yeé ŋene aá ménâ, hiím yɔgɔ́ bɔ́ dé tueê. Bɔ́ né Càŋ ké ter seén njií, ye Tele Iserálà né lom bú. 32Yeésò yilá njiî bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn, ye bɔ́ a: «Jere né mè mé bɔ̀ nùà hên sie: kè kú lan baá cieé tagár, béh bɔ́ né lom kɔɔ́; bɔ́ mé yáb beè sam cuú ndɔ. Mè gwàn ŋgwéh bɔ́ lɔ mé lèì cùè ménâ yi njiî, bɔ́ nde né ceér dueè die le.» 33Bɔ̀ mbɔ̀ŋ ye bú a: «Á, gèh cìlì nùàr dé hên, béh yáb ká ya dueè hên weh ndeè né he, te béh koó komo bɔ́ mé njéh wa?» 34Yeésò ye bɔ́ a: «Bí beè né mé breêd meèn wa?» Bɔ́ ye bú a: «Né téhbeh mé bɔ̀ ŋgò tetegér mân.» 35Yeésò ye bɔ̀ nùàr a: «Bí dèn ndé gí doó.» 36Jomo sâ à weh breêd téhbeh mé bɔ̀ ŋgò doô, à vra Càŋ teèn, à kɔlé haá njií bɔ̀ mbɔ̀ŋ, te bɔ́ geé haá bɔ̀ nùàr. Bɔ́ geé haá gi bɔ́ ndɔ. 37Bɔ́ dɔɔ́ŋ yieé fulu gi; ndilí le. Bɔ̀ mbɔ̀ŋ ŋuaán bilí, yuú sɔgɔ́ téhbeh. 38Bɔ̀ɔ́ mé lé yieé naâ yáb sâ dɔɔ́ŋ lé naâ kám nèà; sâ bɔ́ bɔ̀ véh mé bɔ̀ huaán teèn kùlà yí ŋgwéh. 39Bɔ́ yeé yieé gi aá, Yeésò yi njií ye bɔ́. À yila cu dé seèn kɔm, à nde ser te tàbè Magádàn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\