Matíô 16

1Bɔ̀ Farisiên mé bɔ̀ Sadusiên bilí ndeè yoòr Yeésò te bɔ́ felá bú sòn, bɔ́ ye bú a: «Jɔ̀gɔ̀ bɔ́ ke fém déì mé feh keéh né ye wò bɔɔ́ né seé mé terreb Càŋ ye.» 2Yeésò ye bɔ́ a: «Jue ka bí! Mɔ baá liyilì mé bí ke vulú né ter bèlèsé, bí ye: kwéh nom nde né sɔɔ́. Sɔɔ́ ka môn. 3Mɔ bí ŋene, yuoô maánjɔ̀gɔ̀ vulú né ter bɔ hunó, bí ye: nu nde né lan neé. Ne ka môn ndɔ. Bí né gi bɔ̀ njií sâ ŋené kɔɔ́. Yeé baá bɔ̀ njèh dé nàm biì hên, taré yɔgɔ́ bí wa? 4Bɔ̀ cafanê bɔ̀ né lom bɔ̀ jélá-temé bɔ̀, bɔ́ temé yoòr Càŋ mbaá kwá njí cú, kɔ bɔ́ né fém ŋené, sâ ye. Kènê bɔ́ ŋéné ndé cú ndɔ, faga le aá te fém mé Càŋ lé bɔɔ́ naâ yoòr Jonâs léí doô.» À yeé tueé gi aá mân, à fɔɔ́n gò seèn ndɔ. 5Jomo sâ bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn sela yuo kela tub kèb yágà ndɔ, bɔ́ nyen njií breêd beè weh sieè. 6Yeésò yeé baá bɔ́ luɔm, bɔ́ munó seér cí. Sâ à lé ye bɔ́ a: «Bí bɔ̀ŋ feh biì mé kulu bɔ̀ Farisiên bɔ́ bɔ̀ Sadusiên.» 7Yeé baá ménâ, bɔ́ yila lètenè bɔɔ̀n tueé kuû, ye: «À jue né breêd mé béh la naâ nyen doô.» 8Yeésò yeé ŋene aá ménâ, ye bɔ́ a: «Bí lètenè biì môn tueé den né dé keì ye: mè jue né breêd mé bí mé njéh beè sam doô wa? Temé kuú né bí lòù. 9Hên bí née ka njèh ŋgwé kòmò ŋgwéeh ye wa? Hên bí mùnò kɔ́ cú mé breêd tîn lé naâ nùàr kám tîn koó doô wa? Bí bɔ̀ sɔgɔ́ ndilí yâb kùlà kɔ́ cú ndɔ wa? 10Bí dé breêd téhbeh mé lé koó naâ nùàr kám nèà doô mùnò kɔ́ cú á? Bí bɔ̀ sɔgɔ́ ndilí yâb mé bí lé jɔgɔ́ sɔɔ́m naâ doô kɔ́ cú ndɔ sé wa? 11Wanɔɔ́ŋ mè yeé tueé, ye bí a: Bɔ̀ŋ feh biì mé kulu bɔ̀ Farisiên bɔ́ bɔ̀ Sadusiên, kei mé bɔɔ́ bí kwɔ̀m sâ ŋgwé kɔ́ ŋgwéh wa? Bí kɔ́ ŋgwéh, ye mè felè breêd júé ŋgwéh wa?» 12Yeé baá môn, te bɔ̀ mbɔ̀ŋ nde ye ŋgweé komo, ye à bɔ́ luɔm seér né felè leba mé bɔ̀ Farisiên bɔ́ bɔ̀ Sadusiên né yeé feh doô, à felè kulu dé breêd túé ŋgwéh ma. 13Yeésò yuo doó sâ, à nde ser te tàbè Sesarê Filîp. Wa ké teèn, ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn a: «Bɔ̀ nùàr ye Huaán Nùàr né neì wa?» 14Bɔ̀ mbɔ̀ŋ ye bú a: «Bɔ̀ déì ye wò né Jâŋ Bàptîs, bɔ̀ déì ye wò né Elî, bɔ̀ déì ye: wò ne Jeremî, mɔ sam, sâ né sòn-Càŋ déì.» 15Ye bɔ́ a: «Á bí nɔ, bí ye mè né neì wa?» 16Simɔ̂ŋ Piêr ye bú a: «Wò né Nùà Cɔ̀ŋ, ŋunà Càŋ làŋ.» 17Yeé baá môn, Yeésò ye bú a: «Njua yeè Simɔ̂ŋ ŋunà Jâŋ, nùàr wò gècên sâ kɔɔ́ fèh ná ŋgwêh; né Tele mò ké te vulúu feh né wò ménâ kɔɔ́. 18Kwá mè tueé ŋagá wò mân: yilí yeè né Piêr, sâ jue né kweéh; mè bɔ̀ŋ bɔ̀ nùàr mò bilí kwaá nde né felè kweéh sâ. Cio mé terreb seèn mene bú njeré déì bɔ́ ndé ŋgwéh. 19Mè nde né wò kî Lò Càŋ beè haá kwaá: mɔ wò yiín njeré déì ká doó, bɔ́ yiín bú ké te vulúu ménâ; mɔ wò yi ká doó, bɔ́ yi cu ké te vulúu ménâ ndɔ.» 20À yeé tueé gi aá mân, ye bɔ́ a: «Càŋ a bɔ́ bí ye nuaré déì a, mè né Nùà Cɔ̀ŋ!» 21Jomo sâ, à yila baá-re bɔ̀ mbɔ̀ŋ njèh feèh, ye bɔ́ a: «Kɔ mè nde ké Jerusalem, te mè ŋene laré dàm gèr beè bɔ̀ kokoô bɔ̀ lɔɔ̂, bɔ́ bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô mé bɔ̀ njí-sóù. Bɔ́ nde né mè wulá; lè cieé tagáre mè nde cu né lè cio komo yuo ndɔ.» 22Yeé baá mân, Piêr weh nde mé bú ké jomo bèh ndɔ́ŋ-ndɔ̀ŋ mân, à nde bú ndɔ, ye bú a: «Càŋ a bɔ́ wò kuú gèh cio bú sâ, Fehtoò mò. Càŋ a, lùàgà sɔ̀m sér wò teèn lòù.» 23Yeésò bele seér ndɔ, ye Piêr a: «Máb Sátàn, cú yo nɔɔ́ŋ! Hên, wò gwaán né mè te veéne tulu si njiî; wò faá Càŋ nɔ mùnò ŋgwéh, wò munó seér né faá bɔ̀ nùàr nɔ.» 24Jomo sâ à tueé njií mé bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn ndɔ, ye bɔ́ a: «Nuaá mé ye nyí gwaán né jomo mò beleè dɔɔ́ŋ, kɔ à ŋgɔn feh seèn, à nde mbin weh toú gèr seèn, à bele mè, sâ ye. 25Mè tueé bí: nuaá mé gwaán né yɔ̀ŋ seèn mé feh seèn yili sɔɔ̀m, nde né bú leér lɔɔ́. Nuaá mé né dé seèn cio felè mò ŋgɔɔ́n seér, nde né yɔ̀ŋ kwa. 26Njií mé gam nde né nuaá mé né njèh ka lè wɔ́ŋe dɔɔ́ŋ kwa laré te yɔ̀ŋ seèn leér le teèn, né kei wa? Njií mé nùàr nde né yɔ̀ŋ seèn mé njéh ŋaá sɔm né teèn wa? Ndɔ́g, teèn sam. 27«Bí kɔ́ɔ ye Huaán Nùàr wa ndeè né loù sâ mé terreb Tele seèn yoòr. À sum wa ndeè né lètenè bɔ̀ cìlì seèn mé sàgà nùà kàn beè: à gwɔm nde né nùà kàn faá seé seèn tueé keéh nê nɔ. 28Mè né tueé ye bí a, mé bí nde dɔɔ́ŋ kuú gií, sâ Huaán Nùàr waà baá kèn, bɔ̀ déì lètenè biì hên ŋene bú te kɔgɔ mé njolo.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\