Matíô 17

1Yeé kela baá cieé ténjén, mé téhbeh Yeésò weh Piêr bɔ̂ Jâk mé Jâŋ dìm Jâk, bɔ́ bɔ́ ŋaá nde ké felè tòr mé huún bɔɔ̀n. 2Wa ké teèn, Yeésò kweéh seér yo njolò bɔɔ̀n: kuún seèn ba seér faá lou nɔ, bɔ̀ cɔ̀gɔ̀ yoòr seèn ŋa seér bɔ̀ dé wuwulê, wula ŋuerré seér faá lou ndɔ. 3Bɔ̀ nuaré déì kar yuo kelà toò bɔɔ̀n. Lé naâ Músì bɔ̂ Elî. Bɔ́ bɔ̀ Yeésò né sòn tueé den. 4Piêr ye Yeésò a: «Fehtoò beèh, kwá béh den le kɔ hên. Mɔ wò né gwaán, mè nde né pàgà tagár sieé: dé yeè cén, dé Músì cén, dé Elî cén ndɔ.» 5Piêr yeé baá sònò mân tueé den, bègè déì ba wula suagà ter, ka sie bɔ́ beè. Hueh déì né yí lètenè-bɔ̀ ŋgulí den ye: «Hên né Huaán yíé-temê mò, temé mò né lè mé bú nɔré, bí ŋgwé gí sòn seèn.» 6Bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeé nde ŋgweé njií ménâ, veéh kibí su bɔ́ yoòr, bɔ́ die sulí njií gi njolo doó. 7Yeésò ŋgoró nde yí kwarè bɔɔ̀n ndɔ, à kema njií bɔ́ be yoòr, ye bɔ́ a: «Bí wùò ter, bí té vèh.» 8Bɔ́ komó njií cu feh ter, bɔ́ ke, bɔ́ nuaré déì ŋéné cú, bɔ́ ŋene lom aá Yeésò mé huún. 9Bɔ́ yeé baá ké te tòre suagá cuû, à luɔm bɔ́, ye bɔ́ a: «Càŋ a bɔ́ bí tueé nuaré déì bɔ̀ njií mé bí ŋenè naâ hên. Bí kwá lɔ́ lè biì, kɔ loù mé Huaán Nùàr komo yuo aá lè cio, sâ ye.» 10Jomo sâ, bɔ̀ mbɔ̀ŋ ye bú a: «Bɔ̀ njí-sóù tueé né dé keì ye Elî wa lɔgɔ́ ndeè né kɔɔ́ mé Nùà Cɔ̀ŋ wa?» 11Ye bɔ́ a: «Né bɔ̀n! Elî ndeè né faá bèh sâ waâ, te à sie nyegé cu bɔ̀ njèh dɔɔ́ŋ. 12Mé njéh mene, mè tueé bí, Elî lé naá giì waâ, bɔ̀ nùàr lé bú ŋéné kɔ́ ná ŋgwêh lòù, bɔ́ sie seér cu bú faá bɔ́ lé gwaán naâ nɔ. Nde né mé Huaán Nùàr ménâ ndɔ, bɔ́ nde né bú gèr feh keéh.» 13À yeé tueé aá ménâ, bɔ̀ mbɔ̀ŋ nde ye ŋgweé komo, ye Elî mé à né tueé doô, à jue né Jâŋ Bàptîs ma. 14Bɔ́ wa beré déì, cìlì nùàr né silí den, nuaré déì ŋgoró nde kwarè Yeésò, à cemmé nde doó toò seèn, 15ye bú a: «Dé koô, kɔ́ yeè huaán mò jere teèn, à né yeé nab die. Gèh dé sâ né lom taré dé gècên: mɔ baá bú ŋaâ, à né yeé tuar die yilá; cu déì, à die yila dùà ndɔ. 16Mè weh njií mene bú ké yoòr bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeè, bɔ́ tándulu sâ yoòr seèn kwɔ́gɔ́ kòmò ŋgwéh.» 17Yeésò deên ndɔ, ye: «Jue ka bí bɔ̀ dúágá-tie bɔ̀ mé jéré-temé biì sâ! Hên béh bí née cu-re heèh wa? Mè bí seŋ den cu nde né heèh ndɔ wa? Wèh ndê mé huaán sâ kán.» 18Huaán yeé waà baá, Yeésò pam kwɔgɔ sɔm tándulu hèllè yoòr seèn ndɔ, huaán doô taré yuo beè nomo. 19Bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeé ŋene aá ménâ, bɔ́ ŋgoró nde yí kwarè Yeésò léláŋ bɔɔ̀n, bɔ́ ye bú a: «La bɔɔ́ naâ naàn mé béh bú kwɔ́gɔ́ kòmò ŋgwéh wa?» 20Yeésò ye bɔ́ a: «Bí biì né mé temé kuú nɔ! Mè né tueé ye bí a, mɔ ndèm biì sé la né faá mvum tàb làm nɔ ham waá, bí sé la naâ tueé ye tòr hên a: Ndé kòmò dèn kíê, à sé la né sòn biì ŋgweé, njeré déì sé la bí yɔ́gɔ́ ná ŋgwêh. [ 21Mè tueé bí: gèh tándulu bú hên kwɔgɔ́ sɔɔ̀m, kɔ né lom te Càŋ duaà mé yáb joloò ndɔ, sâ ye.»] 22Cieé déì bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeé baá gi cu ké Galilê bècénè dɔɔ́ŋ, Yeésò ye bɔ́ a: «Huaán Nùàr nde né beè bɔ̀ nùàr yilá, 23bɔ́ wula sɔm bú; te cieé tagáre à nde cuù né lè cio komo yuo.» Bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeé nde ŋgweé njií ménâ, yo bɔɔ̀n kuú gi mé gùm mene. 24Yeésò bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ cu cu ké Kapernahûm ndɔ. Wa ké teèn, bɔ̀ɔ́ mé weh yeé kàgàlɔ̀ŋ làmpɔ̂ŋ te gwà Càŋe ŋgoró nde, ye Piêr a: «Tele biì dé seèn làmpɔ̂ŋ gwà Càŋ gwɔ̀m bèh wa?» 25Piêr ye bɔ́ a: «À né yeé gwɔm.» Cu mé Piêr yeé baá ké gwò yilá ndeé, Yeésò jɔ̀gɔ̀ bie lɔgɔ́ cuù bú kɔɔ́ ye, ye bú a: «Wò dé yeè ŋene né naàn Simɔ̂ŋ? Ká lè wɔ́ŋe dɔɔ́ŋ, bɔ̀ mgbèémgbè làmpɔ̂ŋ weh yeé beè bɔ̀ huaân wa, né yeé beè bɔ̀ nùàr wa?» 26Piêr ye bú a: «Né yeé beè bɔ̀ nùàr.» Yeésò ye bú a: «Ne môn, kɔ bɔɔ́-re naàn wanɔɔ́ŋ bɔ̀ huaán yeé gwɔ̀m bèh. 27Mé njéh mene, béh gwàn ŋgwéh bɔ́ temé lè bɔɔ́ yulâ. Wèh nób, ndé ké te tube si, mèlè sɔ̀m kêh ŋgò cén, wò sie ŋaám bú sòn, wò luaga weh kàgàlɔ̀ŋ teèn, wò nde, wò gwɔm njií bɔ́, dé làmpɔ̂ŋ mò, mé dé yeè.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\