Matíô 19

1Yeésò yeé tueé nyegé gi aá bɔ́ mân, à kwaá lɔ Galilê, à nde ser yí sòn nòmò Jurdên kèb yágà te sòn tàbè Judê kèb déì. 2Cìlì nùàr kem bele cu bú ké sâ ndɔ; à taré sɔm gi bɔ̀ beén bɔ̀ lètenè bɔɔ̀n. 3Bɔ̀ Farisiên déì ŋgoró nde baá-re Yeésò sòn felá, bɔ́ ye bú a: «Mɔ veèh nuaré déì bɔɔ́ sab aá njeré déì, né mene kei, sóú beèh ye nùàr a, té bú sɔ̀m wa?» 4Yeésò ye bɔ́ a: «Bí te mvù Càŋe jáŋé ŋéné ŋgwéh, ye: ké bèh duɔɔ̂m, Càŋ lɔ naâ nùàr meé, dé siîb cén, dé vêh cén wa? 5À ye, né dé cî mé nùàr nde né tele mé meí si lɔɔ́, à nde kwa veèh, bɔ́ bú den, te bɔ́ fà dɔɔ́ŋ ŋa lom cén. 6Sâ tueé né ye, kènê bɔ́ fà sam cuú, bɔ́ baá seér njèh cén. Mɔ né mân, njií mé Càŋ nyɔgɔ́ bilí gi aá, ndɔ́g nùàr a, té gè sɔ̀m.» 7Bɔ̀ Farisiên ye bú a: «Á, dé mé Músì lɔ ye: mɔ nùàr sɔm véh, bú a, nyàgà há ma sâ mvù beè nɔ?» 8Yeésò ye bɔ́ a: «Músì lɔ ménâ gwaán kuú naâ felè dúágá-tie biì, wanɔɔ́ŋ ké te ndègè lé môn ná ŋgwêh. 9Mè né ka bí cicie tueé kwaá: nuaá mé sɔm véh mé yàgà ndé ná ŋgwêh, jɔgɔ cu déì ká jomo dɔɔ́ŋ, kuú baá yàgà.» 10Bɔ̀ mbɔ̀ŋ deên ndɔ, ye bú a: «Mɔ hên né ka njií mé nde né felè huaán siîb bɔ̂ ma vêh kelá bɔ̀n, sâ nùàr a, té véh mbaá jɔ́gɔ́ kú.» 11Yeésò ye bɔ́ a: «Né taré, bɔ̀ nùàr ŋgòr hên dɔɔ́ŋ ŋgwé kòmò bèh, gi cegé yeé bɔ̀ɔ́ mé Càŋ né bɔ́ terreb sâ haá.» 12À den cuù ye bɔ́ a: «Bɔ̀ nùàr liím cu né véh jɔgɔ̂ mé yìè bɔ̀ njèh hihinê ndɔ: bɔ̀ déì né kuú, yɔgɔ́ né bɔ́ cí; bɔ̀ déì, bɔ̀ nùàr ka né bɔ́ tùlù kɔɔ́; dé bɔ̀ déì, ju Lò Càŋ yila né bɔ́ yoòr kɔɔ́. Yeé baá ménâ, bɔ́ liím ye véh ndɔ. Nuaá mé nde né ŋgòr hên ŋgweé, bú a, ŋgwé nyégé bagasé!» 13Jomo sâ bɔ̀ nùàr né mé bɔ̀ huaán tetɔɔ̂r ká yoòr Yeésò weh ndeê, te à ba bɔ́ be felè, à dua Càŋ teèn. Bɔ̀ mbɔ̀ŋ nde seér cu bɔ́ dé ndeè. 14Yeésò ye bɔ́ a: «Bí kwá bɔ̀ huaán ndeè ká yoòr mò, bí té bɔ́ yín. Bí kɔ́ɔ ye, Lò Càŋ né dé bɔ̀ɔ́ mé den né faá bɔ́ nɔ.» 15Jomo sâ à ba bɔ́ be felè, à yuo doó sâ ndɔ. 16Nuaré déì ŋgoró ndeè kwarè Yeésò, ye bú a: «Nùà fèh-njèh, mè bɔɔ́ nde né gèh bagaà dé heè, te mè kwa yɔ̀ŋ tètàgà teèn wa?» 17Yeésò ye bú a: «Wò mè te njèh dé bagaà bie né mé ŋgei wa? Dé bagaà né lom Càŋ. Mɔ wò gwaán né yɔ̀ŋ kwaà, wò jòlò sóú Càŋ.» Ye Yeésò a: 18«Sóú Càŋ dé heè wa?» Yeésò ye bú a: «Té feh wúlá, te yàgà ndé, te yíb ŋúɔ́b, te nuaré déì nyeén yoòr cɔ̀ kwá. 19Ŋgwé sòn tele yeè mé meí yeè; gwàn mbeí yeè faá wò gwaán né ŋgàŋ yoòr yeè nɔ.» 20Nùà doô ye bú a: «Mè né yeé bɔ̀ sâ bɔ̀ jolo gií. Njeré déì né cu mè le ye wa?» 21Yeésò ye bú a: «Mɔ wò gwaán né ye te nyí yuo lom kɔ́bè sâ jég, ndé gò sɔ̀m bɔ̀ njèh yeè, wò geé haá njií bɔ̀ saám bɔ̀ kàgàlɔ̀ŋ sâ, te wò kwa seér ŋgúlú ké ter te vulúu. Jomo sâ wò ndeè, wò bele mè ndɔ.» 22Te huaán ndà hèllè yeé nde ŋgweé njií dé sâ mân, à munó njií gi ŋgúlú seèn dɔɔ́ŋ, à durú yuo seér aá doó sâ lòù. 23Yeésò yeé ŋene aá ménâ, à ye bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn a: «Mè né tueé ye bí a, te Lò Càŋ yilâ, nde né beè nùà lieê taré. 24Ŋgweéh né taré mé ŋgelobà yila kela te lɔ́ŋ kɔ̀gɔ̀târ wa? Né ménâ mé nùà lieê ndɔ; te Lò Càŋe yilâ nde né beè seèn taré.» 25Bɔ̀ mbɔ̀ŋ yeé ŋgweé aá ménâ, bɔ́ hiím gi dɔɔ́ŋ; bɔ́ ye bú a: «Sâ, mɔ né mân, nuaá mé nde né yili yuo né neì?» 26Yeésò ke njií bɔ́, ye bɔ́ a: «Taré yɔgɔ́ né bɔ̀ nùàr, wanɔɔ́ŋ dé Càŋ njeré déì bú táré yɔ́gɔ́ ŋgwéh gùm dɔɔ́ŋ.» 27Piêr deên ndɔ, ye bú a: «Ŋgweéh béh hên vu lɔ gi aá bɔ̀ njèh beèh dɔɔ́ŋ, béh bele wò mà. Sâ béh ndeè dé beèh kwa nde né kei wa?» 28Yeésò ye bɔ́ a: «Mè né tueé ye bí a, mɔ Huaán Nùàr ndeè baá ké te lɔɔ́ feê te kɔgɔ seèn ŋaá sum den, bí bɔ̀ yulà cùɔ̀b fà bɔ̀ mé né gi jomo mò hên, nde né te kɔgɔ ménâ den gií ndɔ, te bí tueé ju felè gèh bɔ̀ huaán Iserálà yulà cùɔ̀b fà doô. 29Bí kɔ́ɔ ye, bɔ̀ɔ́ mé vu lɔ né gwà bɔɔ̀n wa, né bei wa, né dìm wa, né mene tie, né mene tele mé meí, né mene ŋuna, né mene ŋueèh, mɔ bɔ́ vu lɔ né felè mò, bɔ́ nde cu né méménâ te mbeí yuiî kwa gií, te bɔ́ teèn kwa bilí cu ye mé yɔ̀ŋ tètàgà mene. 30Mè tueé bí: nùàr kókoó lètenè bɔ̀ ké toò bɔ̀ nde gi né ké jomo kelá seér; nùàr kókoó lètenè bɔ̀ ké jomo bɔ̀ kela seér cu ké toò.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\