Matíô 2

1Bɔ́ lé Yeésò ŋaár naâ ké Betelehem, te tàbè Judê; cu sâ Herôde lé naâ mgbè teèn kɔɔ́. Bɔ̀ fém bɔ̀ déì yuoô gè Bà, bɔ́ wa ké Jerusalem, 2bɔ́ bie ye: «Bɔ́ lé Mgbè bɔ̀ Jûf ŋaár naâ he wa? Béh lé ŋene kɔɔ̀ naâ mé mbentò seèn gè Bà; béh hên ndeè né bú die weh.» 3Te mgbè Herôde yeé nde ŋgweé njií mân, feh ŋellé bú ter, mé bɔ̀ Jerusalem bɔ̀ mene; 4à yilá bilí bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô mé bɔ̀ njí-sóù te tàbè seèn dɔɔ́ŋ, à bie njií mé bɔ́, ye bɔ́ a: «Bɔ́ lɔ ye, bɔ́ ndeè Nùà Cɔ̀ŋ sâ ŋar nde né he wa?» 5Bɔ́ ye bú a: «Bɔ́ lɔ ye, bɔ́ ndeè bú ŋar nde né ká te tàbè Judê hên lè lɔɔ́ Betelehem mà. Sòn-Càŋ lé nyagá kwaá naâ te mvù ménâ kɔɔ́, ye: 6Betelehem, wò jie né mbaá lètenè bɔ̀ lɔɔ́ kokoô te tàbè Judê dɔɔ́ŋ, Mgbè Dueè yuo ndeè né beè yeè, te à feh dàm bɔ̀ nùàr mò Iserálà ceér.» 7Mgbè Herôde yeé ŋgweé gi aá ménâ, à yilá nab njiî bɔ̀ fém bɔ̀ doô ká toò seèn, te à bie ŋgweé nyegé sònò bɔɔ̀n cu mé mbentò sâ lé ba duɔɔ́m naâ teèn. 8Jomo sâ à ye bɔ́ a: «Bí ndé-re, né ké Betelehem; bí fɔ́n nyégé ká huaán sâ bagasé, mɔ bí ŋene aá bú, bí cuù, bí tueé keéh mè teèn; te mè nde ké toò seèn mé feh mò ménâ cemmé weh ndɔ.» 9Mgbè Herôde yeé tueé gi aá bɔ́ mân, bɔ́ sɔm gò. Bɔ́ ke mbentò mé bɔ́ lé ŋenè naâ gè Bà doô baá cu toò bɔɔ̀n baá kelá; bɔ́ né ndeé, à né ka méménâ baá ndeé den. Bɔ́ yeé wa baá ké teèn, mbentò ba njebá le ké ter felè gwà mé huaán né teèn. 10Bɔ́ yeé ŋene kɔ aá ménâ, vràb die, yo taré ŋellé bɔ́ dɔɔ́ŋ. 11Bɔ́ samé yila nde gwò, bɔ́ ŋene njií huaán bɔ̂ meí seèn Marî, bɔ́ cemmé nde gi doó toò huaân, bɔ́ komó lɔgɔ́ bɔ̀ ba bɔɔ̀n, bɔ́ haá bele bú bɔ̀ njèh huaân feh hihiné, bɔ̀ goó, bɔ̀ san, mé bɔ̀ kómó múmû. 12Jomo sâ vuú kulu bɔ́ ndɔ, Càŋ ye bɔ́ a: «Mɔ bí baá mé gò lɔɔ̂, bí té ké yoòr Herôde kélá cú.» Yeé baá ménâ, bɔ́ kela seér baá-re ceér dé hiîn, bɔ́ nde cu lɔ bɔɔ̀n. 13Bɔ̀ fém bɔ̀ doô yeé nde gi aá, cìlì Càŋ Nùà Dueè nde ŋené yuo kela cuù ké toò Josêf lè vuû, ye bú a: «Wùò ter, wèh huaán bɔ̂ meí, bí bɔ́ dùlà ndé ké Ejíptò, bí den den ké sâ, kɔ mè tueé cu aá wò kɔɔ́, bí cu cuù ye; wanɔɔ́ŋ Herôde nde aá huaán fɔɔ́n, te à wula sɔm bú.» 14Josêf komo wuo ter kwar ndɔ, à weh huaán bɔ̂ meí, bɔ́ bɔ́ dula ŋaga cíbíteèn, bɔ́ fɔɔ́n gò Ejíptò. 15Bɔ́ ké teèn cer den ka ménâ, tɔ́g nde wa mé cio Herôde. Sâ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né te yuo faá Càŋ Dueè lé tueé keéh naâ sònò sòn-seèn déì nɔ, ye: «Mè yilá sɔm aá huaán mò ké Ejíptò kèn.» 16Herôde yeé ŋgweé bɔ̀ fém bɔ̀ pɔ lɔ aá bú ménâ, temé bɔgɔ́ ŋaâ bú ká jomo lè. À tema njií ye bɔ́ ndé kɔ̀rè wúlá gí bɔ̀ huaán dé sisiîb ké Betelehem mé kukwarè mene dɔɔ́ŋ, wa bɔ́ dùɔ̀m mé bɔ̀ huaán mbembɔgɔ̀, nde wa mé bɔ̀ huaán dé nyèmà fèfà ma. À lé sâ taáŋ naâ mé nyèmà mbentò, mé bɔ̀ fém bɔ̀ lé tueé naâ bú doô. 17Sâ dɔɔ́ŋ yuo gi né faá Jeremî sòn-Càŋ lé naá giì tueé kwaá nɔ, ye: 18«Kéŋ baá ké Rámà silí, mbà né lom ter jɔgɔ́r ŋaá. Né Ràchêl yueé den né bɔ̀ ŋuna. Ye bɔ́ yì nyí be, bɔ̀ huaán nyî kuú gi aá, nùàr té nyí bɔ̀ŋ gùm dɔɔ́ŋ.» 19Herôde yeé kuú aá, cìlì Càŋ Nùà Dueè nde ŋené yuo kela cuù ké Ejíptò toò Josêf lè vuû, 20ye bú a: «Wùò ter, weh huaán bɔ̂ meí, bí bɔ́ cu cu ké Iserálà; bɔ̀ɔ́ mé lé gwaán naâ huaán wulâ doô kuú gi aá kèn.» 21Josêf komo wuo ter ndɔ, weh huaán bɔ̂ meí, bɔ́ bɔ́ cu cu ké lè tàbè Iserálà. 22Wa ké teèn, à ŋgweé njií ye Arkelayúsè né ké Judê te kɔgɔ Herôde tele seèn kɔɔ́. Veéh sie bú, à gwàn cú ké teèn ceèr. Yeé baá mân, vuú feh bú ceér, à nde cer seér ké Galilê 23te lɔɔ́ Najarêt. Sâ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né te yuo faá bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ lé tueé naâ nɔ, ye: «Bɔ́ yilá nde né bú nùà Najarêt.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\