Matíô 20

1«Mè tueé bí, Lò Càŋ felá né dèbbè nùà ŋueèh déì; à lé komo yuoó naâ maánjɔ̀gɔ̀, à nde bɔ̀ seé bɔ̀ ké ŋueh yií. 2Bɔ́ bɔ́ colo gi sòn, ye nyí gwɔm nde né bɔ́ cieé cén kám cén faá bɔ́ gwɔm yeé nɔ. Jomo sâ à weh njií bɔ́ ké ŋueh bèh seê ndɔ. 3À yuo kela cuù mé lou lɔ̀ŋ tárènèà, sâ bɔ̀ déì né ké cie mbaá tɔɔ́m den, 4ye bɔ́ a: Bí ndé ké ŋueh mò seé bɔɔ́ ndɔ, mè gwɔm yií nde né bí teèn. 5Bɔ̀ sâ bɔ̀ nde cu ké teèn. Nùà doô yɔŋ yuo kela cuù déì, sâ lou dilí baá; déì mé lou lɔ̀ŋ tagár; dɔɔ́ŋ à bɔɔ́ den ka njèh cén sâ. 6À nde yuo kela weéh baá dé jomò mé lou lɔ̀ŋ tîn, sâ bɔ̀ déì baá cu ké cie mbaá tɔɔ́m den, ye bɔ́ a: Bí ká cie mbaá bɔɔ́ sɔɔ́ yeé kei wa? 7Bɔ́ ye bú a: Nuaré déì seèn béh seé wèh ŋgwéh nɔ! Ye bɔ́ a: Sâ bí ndé ké ŋueh mò bèh seê ndɔ. 8«Yeé baá liyilì, nùà ŋueèh doô ye mabɔn a: Yílá bílí bɔ̀ seé bɔ̀ yilà, te wò gwɔm bɔ́ kàgàlɔ̀ŋ seê bɔɔ̀n; gwɔ̀m dùɔ̀m bɔ̀ɔ́ mé yila ceré naâ ká jomo, te wò nde ceré seér mé bɔ̀ɔ́ mé la yila lɔgɔ́ naâ maánjɔ̀gɔ̀. 9«Bɔ̀ɔ́ mé yilà naâ seé liyilì mé lou lɔ̀ŋ tîn doô waà ndɔ, bɔ́ weh bele kám cécéné. 10Bɔ̀ɔ́ mé la yila lɔgɔ́ naâ seé kɔɔ́ yeé ŋene aá ménâ, bɔ́ ye merré déì kàgàlɔ̀ŋ dé bɔɔ̀n maga kela nde né kɔɔ́; kàmbér dɔɔ́ŋ né gi ka kám cécéné sâ. 11Bɔ́ duɔɔ̂m kám cécéné hèllè ménâ weèh ndɔ; bɔ́ né weh, bɔ́ né teèn ndugó yií, 12ye nùà ŋueèh a: Hên béh bɔ̀ liyilì bɔ̀ weh cu né kàgàlɔ̀ŋ kèì cên, sâ béh duɔɔ́m naâ dé beèh seé maánjɔ̀gɔ̀; lou ŋgela sɔɔ́ béh teèn gùm cieê; yeé baá gi liyilì, te bɔ̀ hên bɔ̀ nde ye waâ; bɔ́ bɔɔ́ cegé seé yɔ̀ŋ loù cén, sâ gi aá. Kènê yeé baá dé gwɔɔ̀m, wò gwɔm ŋgeré béh bɔ́ lòù; hên né dilí wa? 13«Nùà ŋueèh doô tueé njií mé cén déì lètenè bɔɔ̀n ndɔ, ye bú a: Mè wò lòù yíé ŋgwéh, mbeí mò. Ŋgweéh bélɔ̀ naá giì sòn coló ye gùm cieê né kám cén, wò gwaán ndɔ mà. 14Hên né ka cí, sìè mè beè, fɔ́n lòm gò nɔɔ́ŋ; mè gwɔm nde né bí bɔ̀ɔ́ mé yila ceré naâ ká jomo dɔɔ́ŋ kèì cén; baga né mè cí. 15Bɔ́ ye mè a: té mé kàgàlɔ̀ŋ mɔ̀ faá mè gwaán keéh nê nɔ bɔ́ wa? Wò né huer mé húɔ́m-temé mò hên bɔɔ́ wee?» 16Yeésò den cuù ye bɔ̀ nùàr a: «Nde né ka faá bèh mân nág: bɔ̀ ké jomo bɔ̀ nde né ké toò kelá seér, bɔ̀ ké toò bɔ̀ kela seér cu ké jomo.» 17Sâ Yeésò né ké Jerusalem ndeé. Wa beré déì, à weh kwaá njií bɔ̀ mbɔ̀ŋ yulà cùɔ̀b fà doô bèh ndɔ́ŋ-ndɔ̀ŋ, ye bɔ́ a: 18«Hên béh bí ŋaá nde baá ké Jerusalem sâ. Wa ké teèn, bɔ́ nde né Huaán Nùàr sar, bɔ́ yií njií bú beè bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô, mé bɔ̀ njí-sóù. Bɔ̀ sâ bɔ̀ nde né bú ké bèh juù weh njií, te bɔ́ wula bú wulà. 19Bɔ́ nde né bú beè bɔ̀ lòù bɔ̀ jɔgɔ́ yií. Bɔ̀ lòù bɔ̀ nde né bú selé, bɔ́ nde né bú lobo, bɔ́ nde né bú ter fagá njií ndɔ. Te cieé tagáre, à nde né lè cio komo yuo cuú.» 20Jomo sâ meì bɔ̀ ŋunà Jebedê ŋgoró nde mé bɔ̀ ŋuna seèn kwarè Yeésò, à cemmé nde toò seèn bèh njeré déì bieê. 21Yeésò ye bú a: «Wò gwaán né kei wa?» Ye Yeésò a: «Kwá bɔ̀ huaán mò hên kwa gi bèh denè ké Mbàm yeè fà dɔɔ́ŋ: déì te be gaâ, déì te be ŋgoù yeè.» 22Yeésò ye bú a: «Njií mé bí né bieé hên, bí kɔ́ ŋgwéh, wanɔɔ́ŋ bí nde né ŋgàb jelâ faá mè nɔ jɔgɔ́ ŋueé komo wa?» Bɔ́ ye bú a: «Béh nde né ŋueé komo.» 23À ye bɔ́ a: «Né bɔ̀n, bí nde né ŋgàb mò ŋueé; bí ŋueé gi nde né dág. Njèh cén, dé te be gaâ mé be ŋgoù mò deèn, beè mò sam. Bɔ̀ɔ́ mé Tele mò lé nyegé kwaá naâ bèh denè sâ mé bɔ́, kwa nde né kɔɔ́.» 24Bɔ̀ mbɔ̀ŋ dé yulà doô yeé nde ŋgweé njií ménâ, temé yulá gi bɔ́ lè mé bɔ̀ fà bɔ̀ doô. 25Yeésò yeé ŋene aá môn, à yilá njiî bɔ́ ká toò, ye bɔ́ a: «Bí né kɔɔ́ ye bɔ̀ mgbèémgbè mé tàbè hihiné né bɔ̀ nùàr lòù tuú; bɔ̀ kokoô bɔ̀ né bɔ́ ménâ tuú taré ndɔ. 26Dé biì, bú a, té lètenè biì ménâ dèn. Nuaá mé gwaán né nùà koô lètenè biì ŋaâ dɔɔ́ŋ, bú a, ŋá sér nùà seê bɔ̀ mbeî kɔɔ́. 27Nuaá mé gwaán né feh lètenè biì deèn, bú a, ŋá sér kwer bɔ̀ mbeî kɔɔ́ ndɔ. 28Mè tueé bí, Huaán Nùàr ndé ná ŋgwêh ye te bɔ́ bɔɔ́ kwaá nyí seé beè. À tétég nde seér naâ ye te nyí den nùà seê bɔ̀ nùàr, te nyí ŋa weh cio nùàr ŋgún mé húɔ́m nyî.» 29Bɔ́ yeé baá Jerikò yuo, bɔ̀ nùàr ŋgún kem bele cu bɔ́ jomo. 30Wa beré déì, sâ bɔ̀ tácugó déì fà né te sòn ceêr den den. Bɔ́ yeé baá ŋgweé ye, Yeésò kela né kɔɔ́ mân, bɔ́ sɔm hueh, ye: «Fehtoò beèh Ŋunà Davîd, kɔ́ yeè béh jere teèn.» 31Bɔ̀ nùàr yeé ŋgweé aá ménâ, bɔ́ nde seér bɔ́ lòù, bɔ́ ye bɔ́ a: «Bí máb sòn biì doó sâ.» Mé njéh mene, bɔ́ kɔ lom né méménâ ké ter lɔgɔ́ njiî, ye: «Fehtoò beèh Ŋunà Davîd, kɔ́ yeè béh jere teèn!» 32Yeésò njebá le ndɔ, à yilá njiî bɔ́, ye bɔ́ a: «Bí ye mè a, gàm bí naàn wa?» 33Bɔ́ ye bú a: «Fehtoò beèh, bɔ́ yeè te béh ŋene njolo teèn.» 34Yeésò yeé ŋgweé aá ménâ, jere bɔɔ́ bú njèh, à kema njií bɔ́ be njolò, njolo bɔɔ̀n kwɔgɔ yuo doó sâ. Bɔ́ yuo bele bú ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\