Matíô 24

1Yeésò yuo kelà gwà Càŋ koô. À yeé nde aá ndeé, bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn ŋgoró nde kwarè seèn, te bɔ́ feh keéh bú bɔ̀ gwà hihiné mé bɔ́ me kwaá né te gwà Càŋ sâ. 2Yeésò deên ndɔ, ye bɔ́ a: «Ŋgweéh bí né bɔ̀ gwà sâ dɔɔ́ŋ ŋené wa? Mè né tueé ye bí a: nde gi né dɔɔ́ŋ tɔbé yuo. Mè jue mene taá cén tà cén felè mbeî lè nyì ndé ŋgwéh.» 3Yeésò yeé baá ké te tòr Oliviê den den, bɔ̀ mbɔ̀ŋ léláŋ bɔɔ̀n ŋgoró ndeè kwarè seèn, bɔ́ ye bú a: «Bɔ̀ njií sâ bɔɔ́ nde né te cu dé heè wa? Túé yeè béh teèn. Béh ŋene kɔ nde né mé kei, ye wò baá ndeê, wɔ́ŋ nde aá ceré ndɔ wa?» 4Yeésò ye bɔ́ a: «Bí kɔ́gɔ́n ká lòù; nùàr a té bí bèlè. 5Mɔ sam, bɔ̀ nùàr kókoó mbaá nde né yilí mò ŋaá weh, te bɔ́ bele weh gi bɔ̀ nùàr mé njéh. Nùà kàn tueé nde né ye: nyí né Nùà Cɔ̀ŋ kɔɔ́ ma. 6Bí nde né bèmè taâb kwarè biì ŋgweé, bí ŋgweé njií njàgà bɔ̀ taâb déì te lò hihiné ndɔ. Mɔ bí baá ménâ ŋgweé, bí té lòù ndèrrè. Kɔ seèn bɔɔ́ ménâ. Mé njéh mene, wɔ́ŋ mé njéh cèrè ndé ŋgwéh. 7Taáb nde né lètenè lɔɔ́ déì bɔ̂ mbeí kɔɔ́ die, lò déì nde né mbeí mé taáb ŋaár kwa; cùè nde né die; tàbè nde né te bèh hihinê jilí. 8Sâ dɔɔ́ŋ née seèn jèrè ye, kar weh né faá nyer nɔ. 9Te bɔ̀ nùàr ŋar yila ye bí yoòr: bɔ́ nde né bí lè gèr-e fulú, te bí kuú le teèn. Lò nùàr dɔɔ́ŋ nde né bí bunó, sâ dɔɔ́ŋ né gi felè mò. 10«Sâ né cu mé bɔ̀ nùàr ŋgún sɔm gi nde né temé yoòr mò teèn ndɔ; bɔ́ nde né lètenè bɔɔ̀n suií kuú, bɔ́ né bunó kuú ndɔ. 11Bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ dé nyenyenê nde né cie gɔlé ŋab yɔŋ bele, bɔ́ né bɔ̀ nùàr bele gɔ. 12Dàm bɔ̀ veên nde né cie kulu su, temé nde né nùàr kókoó mbaá lè kuú gií, te bɔ́ bɔ̀ mbeí gwàn kòmò cú. 13Mè tueé bí, nuaá mé nde né dɔɔ́ŋ yoló komo gií, nde né dé seèn yili yuo. 14Njàgà Bagaà felè Lò Càŋ nde né wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ ŋgulí yɔŋ, te nùà kàn ŋgweé mé tie seèn. Jomo sâ wɔ́ŋ ceré ye ndɔ.» 15«Bí nde né gègè veên ké te mɔ̀ Càŋe ŋené; njebá den nde né faá Daniel sòn-Càŋ lé naâ tueé nɔ. (Nuaá mé né ŋgòr hên jaŋé, bú a, ŋgwé nyégé bagasé). 16Mɔ baá môn, sâ bɔ̀ Judê bɔ̀ a, dùrà ŋá gí ké te tòre. 17Nuaá mé né ké felè gwà, bú a, fɔ́n lòm doò, à té ké gwò seèn felè bɔ̀ njèh seèn mbaá yílá kú cú. 18Nuaá mé né ké ŋueh, bú a, té ká lɔ cû, ye te nyí weh sie cɔ̀gɔ̀ dùlù nyî beè. 19Loù sâ bɔ̀ véh mé lèì hueêh mé bɔ̀ ma vùlù nde né mé gèr ŋené kuú. 20«Bí dùà lòm Càŋ, te cu sâ bí lè cu dùlù dùrà gɔ̀ cú; bú a, té mé sóú yílá ndɔ; 21wanɔɔ́ŋ gèr né teèn! Gèr dé loù sâ dé tueê sam. Bèh lɔ mé wɔ́ŋ lɔ naâ duɔɔ́m dɔɔ́ŋ, gèr déì lɔ née teèn faá gèr bú hên nɔ sam ŋgwéeh ye; déì ndeè ménâ wá ŋgwé ndé cû ndɔ. 22Mɔ Càŋ jere kɔ́ ŋgwéh, à bɔ̀ cieé gèr sâ kèb déì sɔ̀m wàgà ŋgwéh, sâ nuaré déì seèn làŋ lè ndé ŋgwéh. Njua mé Càŋ lé naá giì ménâ taáŋ kwaá ndɔ, ye nyí nde né bɔ̀ cieé sâ kèb déì sɔm waga; nyí sɔm waga nde né felè bɔ̀ɔ́ mé nyí lé naâ balé weh doô. 23«Sâ bí dèn dèn làŋ, wanɔɔ́ŋ nuaré déì sé den né mbaá ye bí a: Kè Nùà Cɔ̀ŋ hên! Kè à yíê! Mɔ à baá ménâ tueé, bí té temé teèn kwá njí. 24Bɔ̀ Kristò dé kòkòb mé bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ dé nyenyenê nde né cie bomó sue, bɔ́ nde né bɔ̀ fém tetarê bɔɔ́ bele, ye mɔ yieé né yieè, te bɔ́ bele weh bilí mé bɔ̀ɔ́ mé Càŋ lé balé kwaá naâ mene. 25Mè bí tueé kwaá gi aá kèn, bí ŋgwé nyégé bagasé! 26«Sa kènê, mɔ bɔ́ ye bí a: Ké ya dueè kíê né bú! bí té ké teèn ndé. Mɔ nuaré déì ye bí a: Hên leér den né bú sâ! bí té gwàn. 27Gèh dé mé mbàn be njerré yeé ter, né gè Bà yuo, né nyiìb tehr ndeé doô, Huaán Nùàr wa ndeè né ka môn nág. 28Komó né mene he, bɔ̀ jìè nde gi né teèn bilí ndeé.» 29«Loù sâ, jomo gèr tètèì sam, lou nde né yilí, weéh nde né cib, bɔ̀ mbentò ndeè né ké te vulúu suelé suagâ, bɔ̀ njií mé né mé terreb ké te vulúu dɔɔ́ŋ nde gi né jilí. 30Sâ baá cu mé njàgà Huaán Nùàr ŋagá yuo kela ndeè né ké te vulúu teèn ndɔ. Bɔ̀ nùàr mé gèh hihiné ká doó dɔɔ́ŋ nde gi né loù sâ yueé ŋgaré kuú, bɔ́ nde né Huaán Nùàr ŋené njií, à né te mvulu bège mé terreb mene sum suagâ. 31Meì bɔ̀ tàŋ nde né tuagá, à nde né bɔ̀ cìlì seèn kàn mé kán wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ temá njií, te bɔ́ nde koró bilí bɔ̀ɔ́ mé à lé naá giì balé kwaá.» 32«Bí kè wèh yoòr toú túé-kùr. Mɔ bí ŋene à baá tɔɔ́, ŋgweéh sâ bí kɔ gi aá, ye jà baá dìdì mà. 33Loù mé Huaán Nùàr nde né teèn cuû né ménâ ndɔ. Mɔ bí ŋene bɔ̀ njèh kèkènè hèllè baá bɔɔ́ bele, sâ bí kɔ́ɔ ye: baá bú, à baá dìdì. 34Mè né tueé ye bí a, mé bɔ̀ cafanê bɔ̀ nde dɔɔ́ŋ kuú gií, sâ bɔ̀ njèh hèllè bɔɔ́ gi aá. 35Vulú bɔ̂ tàbè nde né leér yuo; ndɔ́g bɔ̀ ŋgòr mò dé bɔɔ̀n nyímé ndé ŋgwéh.» 36«Nuaá mé né cieé bú sâ kɔɔ́ teèn sam, nuaré déì cu sâ kɔ́ ŋgwéh ndɔ; bɔ̀ cìlì Càŋ cieé sâ kɔ́ ŋgwéh; né mene Huaán nùà njèh, à cieé bú sâ kɔ́ ŋgwéh ndɔ; gi cegé né Tele mé huún. 37Loù mé Huaán Nùàr cuù nde né teèn, njií mé lé kelà naâ te nàm Noê, nde cu né ménâ bɔɔ́. 38Sâ te nàm Noê bɔ̀ nùàr lé kɔ loóm naâ yieê mé ŋueê, bɔ́ né véh suaá, bɔ́ né bèh siîb ndeé ndɔ. Bɔ́ né ka mé njéh méménâ bɔɔ́ ndeé den, tɔ́g nde wa loù mé Noê lé yilà naâ kɔm teèn. 39Bɔ́ yeé táŋ cú, nu koô die, nòmò laga kum lɔ bɔ́ teèn ndɔ. Loù mé Huaán Nùàr cuù nde né teèn, nde cu né ka ménâ nág. 40Nuaré déì bɔ̂ mbeí nde né ké ŋueh fà, bɔ́ nde né cén weh, cén le. 41Ma déì bɔ̂ mbeí nde né ké jomo nyèn, bɔ́ nde né cén weh, cén le. 42Bí dèn lòm làŋ, wanɔɔ́ŋ bí cieé mé Fehtoò biì cuù nde né teèn kɔ́ ndé ŋgwéh. 43«Bí félá nyégé bagasé: mɔ nùà gwà sé né kɔɔ́ ye loù sâ cíbítenè yíb nde né nyí yilá, à sé naâ làŋ den, à mɔm ŋaga gwà seèn te yíb gwò yílá cú. 44Sâ bí dèn dèn làŋ ménâ, wanɔɔ́ŋ Huaán Nùàr kar waà nde né, loù mé bí cí mùnò ŋgwéh.» 45«Kwá mè tueé bí felè nùà kɔ́gɔ̀n mé né seé tele seê seèn mé temé cén bɔɔ́. Né nuaá mé tele lé bɔ̀ seé bɔ̀ dɔɔ́ŋ haá kwaá naâ beè seèn, te à geé haá bɔ́ yáb, à geé faá né tueé nɔ. 46Mɔ tele seê seèn waà, à né seé seèn te ceér-e bɔɔ́ yií, à nde né beè teleè samé. 47Mè né tueé ye bí a, tele beè seèn haá lɔ bilí nde né mé bɔ̀ njèh seèn mene dɔɔ́ŋ. 48«Mɔ nùà seê cén sâ né seér nùà veên, à tueé seér nde né mé feh seèn ye: Tele seê nyî wágá cú ndé ŋgwêh; 49à yila bɔ̀ mbaábɔn loboò, à né yáb yieé ndabé, bɔ́ bɔ̀ sèlà-mbè bɔ̀ né ŋueé ndabé gɔ ndɔ. 50Mɔ à sé baá ménâ bɔɔ́, ŋgweéh tele seê seèn nde né lòù kaár waâ, à weh bú seé wa? 51À nde né bú kwɔgɔ́ sɔm, te bɔ́ bɔ̀ leba bɔ̀ den mé gèh nûr cên bèh kéŋ silî mé nyie yieé kuû.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\