Matíô 28

1Jomo cieé sóù sâ, loù sɔ́ndè toò cieê, Marî Magdalâ bɔ̂ Marî déì komo nde bèh sà ke wellê. 2Wa ké teèn, bɔ́ ke, tàbè baá mé terreb mene jilí, cìlì Càŋ Nùà dueè déì suagà ké te vulúu, teré kwaá njií taá sònò sà doô yí jomo, den nde felèbɔ̀. 3À né teèn wulá njerré den faá mbàn nɔ, bɔ̀ cɔ̀gɔ̀ seèn né lom yoòr ménâ wulá njerré den ndɔ. 4Càŋ tené bɔ̀ sɔ́jì doô lè. Veéh keré su njií bɔ́ doó, faá bɔ́ kuú gi aá nɔ. 5Cìlì Càŋ tueé njií mé bɔ̀ véh doô ndɔ, ye bɔ́ a: «Bí té vèh, mè né gi kɔɔ́ ye bí ndeè naâ yoòr Yeésò mé bɔ́ lé naâ fagá wulá doô. 6À doó hên sam cuú, à komo yuo aá lè cio faá à lé naâ tueé nɔ. Bí ndê, kè kú biì, bèh mé à naâ teèn cer hên nɔ. 7Bí ndé lòm wúwágá, bí júée bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn a: à komo yuo aá lè cio, à nde né toò kelá, à nde ké Galilê; wa bí ndé ké teèn, bí nde ŋene nde né bú ké doó sâ ma. Mè ndeè naâ bí cí tueé weh.» 8Bɔ́ yeé nde ŋgweé gi ménâ, bɔ́ feré yuo ké te sà mé vɔ́gɔ́-temé mene, mé veéh mene ndɔ, bɔ́ dula nde baá-re bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn ménâ tueé. 9Bɔ́ yeé baá ceér dueè, Yeésò kar yuo kelà ndɔ, ye bɔ́ a: «Mè bie aá bí.» Te bɔ̀ véh doô yeé nde ŋene ŋgweé cu bú mân, bɔ́ ŋar nde yoòr seèn, bɔ́ sue cemmé nde doó, bɔ́ kumó sie bú gule ndɔ. 10Yeésò ye bɔ́ a: «Bí té njeré déì vèh. Bí ndé júée bɔ̀ nùàr mò a: bɔ́ ndé ké Galilê, bɔ́ nde ŋene nde né mè ké sâ ma.» 11Bɔ̀ véh doô fɔɔ́n gò ndɔ. Cu sâ bɔ̀ sɔ́jì déì lètenè bɔ̀ɔ́ mé mɔm deén naâ sà doô, ŋellé cu cu ké lɔ, te bɔ́ nde bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô njií mé la kelà naâ tueé weh. 12Bɔ̀ ŋgàŋ sèmè dé kokoô yeé ŋgweé aá ménâ, bɔ́ yilá bilí bɔ̀ kokoô bɔ̀, bɔ́ bɔ́ colo sòn, bɔ́ weh kàgàlɔ̀ŋ kókoó mbaá, bɔ́ haá mé bɔ̀ sɔ́jì doô, 13bɔ́ ye bɔ́ a: «Bí júé lòm ye bɔ̀ nùàr a: bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn la waà naâ cíbíteèn, sâ bí baá gi lɔ́m, bɔ́ ŋuɔb weh komó seèn ma. 14Mɔ ŋgɔ́mnà ŋgweé mene, béh nde né bú nagá yɔgɔ́, te bí gèr ŋéné cú.» 15Yeé baá môn, bɔ̀ sɔ́jì doô weh kàgàlɔ̀ŋ hèllè ndɔ, bɔ́ yuo die teèn, bɔ́ né faá bɔ̀ kokoô bɔ̀ tueé naâ bɔ́ nɔ, tueé gɔ. Nyeén hèllè nde tum die yila lètenè bɔ̀ Jûf dɔɔ́ŋ. Wa mene hên, née yaám ndeé den ye. 16Bɔ̀ mbɔ̀ŋ dé yulà cùɔ̀b cén doô wa ké Galilê, bɔ́ ŋaá nde ké te tòr mé Yeésò lé tueé naâ bɔ́ sâ. 17Bɔ́ yeé nde ŋene njií bú mân, bɔ́ sue cemmé nde gi doó toò seèn. Mé njéh mene, bɔ̀ déì né dé bɔɔ̀n lòù saán seér. 18Yeésò ŋgoró nde kwarè bɔɔ̀n ndɔ, ye bɔ́ a: «Terreb ké ter mé ká doó dɔɔ́ŋ lé baá giì beè mò jege den. 19Sâ bí wùò ter, bí yila nde lètenè bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ, bí né bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ mò sie kwaá bele: bí né bɔ́ nòmò Càŋ mé yilí Teleè, mé yilí Huaân mé yilí Cúcuí Ŋagâ ber bele ndɔ. 20Ŋgòr mò mé bí naá giì sònò mò ŋgweé dɔɔ́ŋ, bí fèh lòm bɔ́ nág, te bɔ́ jolo ménâ. Bí kɔ́ɔ ye, cieé dɔɔ́ŋ béh bí né kɔɔ́, tɔ́g nde wa loù mé wɔ́ŋ gi nde né teèn.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\