Matíô 3

1Nde nde, Jâŋ Bàptîs ŋené yuo kelà ké ya dueè te tàbè Judê, à né ŋgòr Càŋ teèn tueé, ye bɔ̀ nùàr a: 2«Bí yúé fɔ́n feh biì yueè, bí kwéh sér temé. Càŋ baá mbàm seèn ká kwarè biì si njiî.» 3Jâŋ né nuaá mé Esáyà sòn-Càŋ lé naâ felè seèn tueé ye: «Hueh nuaré déì né ké ya dueè ŋgulí den, ye: Bí tɔ́ nyégé ceér Nùà Dueè tɔɔ̀, bí tɔ́ dìlì nyégé bagasé.» 4Cɔ̀gɔ̀ Jâŋ lé naâ mé yúlí ŋgelobà, à ké teneè cam tena né mé kàndá paàr mân; yáb seèn lé naâ kètàr mé nyuií. 5Bɔ̀ Jerusalem bɔ̀ lé naá giì yoòr seèn kem ndeé, mé bɔ̀ nùàr te tàbè Judê sâ dɔɔ́ŋ. Bɔ̀ɔ́ mé né ké kwarè nòmò Jurdên dɔɔ́ŋ kem nde gi ké yoòr Jâŋ ménâ ndɔ. 6Bɔ́ né veên bɔɔ̀n cie tueé sɔm, Jâŋ né bɔ́ dùà Jurdên kou den. 7Jâŋ yeé ke, bɔ̀ Farisiên bɔ́ bɔ̀ Sadusiên baá ká yoòr seèn bèh nòmò koù kem ndeê ndɔ, à ye bɔ́ a: «Bí bɔ̀ gèh ŋgòbò, neì ye bí a, temé né Càŋ mé bí lè yulá, bí dùlà ndê, wanɔɔ́ŋ bí nde né gèr beè seèn ŋené wa? 8Sâ bí bɔ́-re faá Càŋ gwaán nê nɔ, te feh keéh ye, kènê bí kweéh seér aá temé kèn. 9Bí té mé huún biì mbaá mùnò kú, ye: Abrahâm, tele beèh dé koô né teèn. Bí kɔ́ɔ ye, Càŋ né mé terreb bɔ̀ taá hên kwellé seêr, te ŋa bɔ̀ ndùté ndùtù Abrahâm. 10Mè tueé bí, mbɔ̀gɔ̀ fa gi aá kèn, baá gi ka toû. Toú mé tàb dé bagaà wá ŋgwéh dɔɔ́ŋ, bɔ́ nde né bú tuar komo fuú njií. 11Mè bí kou lom né dé mò mé nòmò, te feh keéh ye bí baá temé kweéh seér. Nuaré déì baá jomo mò ndeê, taré kela né bú mé mè. Né mene débágá seèn, mè wúlú ŋgwéh nuaá mé nde né bú débágá seèn huaár. À bí dé seèn kou nde né mé Cúcuí Ŋagâ bɔ̂ we. 12À beè né mé suúŋ, à nde né mvum bɔ̂ tùlù mé njéh nyegé geé; à nde né mvum ter te mbèŋ kwaá, à tùlù kobo su njií ké tuar te we mé nyímé bèh.» 13Jomo sâ Yeésò yuoô ké Galilê, à nde ké dùà Jurdên, te Jâŋ kou bú ndɔ. 14Wa ké teèn, Jâŋ berɔ́ŋ ye bú a: «Wò sé la kou seér naâ mè kɔɔ́, wanɔɔ́ŋ mè mò wò kou nde né naàn wa!» 15Mé njéh mene, Yeésò ye bú a: «Né dé kènê; gwàn ŋgɔ́gɔ yeè gwaàn. Kɔ béh bɔɔ́ gi ka ménâ dɔɔ́ŋ, te yuo ye faá Càŋ gwaán nê nɔ.» Yeé baá ménâ, Jâŋ gwaán ndɔ. 16À yeé kou sɔm aá bú, Yeésò yuo kela cuù ká cie. À yeé ke, vulú gulu lɔgɔ́ baá ké ter, à ŋene njií Cúcuí Càŋ baá ké ter faá vɔgɔb nɔ suagâ, waà die felè seèn. 17Hueh déì né ké jomo te vulúu ŋgulí, ye: «Hên né huaán yíé-temê mò; temé mò né lè mé bú nɔré.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\