Matíô 4

1Jomo sâ, Cúcuí Ŋagâ weh njií Yeésò ké ya dueè te Sátàn tab bú mé veên. 2À sɔɔ́ ké teèn cieé yulà nèà, cibí yulà nèà ndɔ; à njeré déì sònò nágá kéh ŋgwéh. Jomo sâ, cùè yeé baá bú sie, 3táhòrò doô ŋgoró nde ké kwarè seèn, ye bú a: «Mɔ wò né ka Ŋunà Càŋ bɔ̀n, jɔ̀gɔ̀ júé ke ye bɔ̀ taá hên a, ŋá ke sér ye.» 4Yeésò ye bú a: «Né te mvù Càŋe nyagá den ye: Nùàr mé ndândaà sêr yìlì lòm ndé ŋgwéh, à yili seér nde né mé ŋgòr mé yuo giì né sònò Càŋ.» 5Yeé baá ménâ, táhòrò doô weh njií bú te lɔɔ́ joloò, à weh ŋaá mé bú ké te ndɔ́ŋ gwà Càŋ koô, 6ye bú a: «Mɔ wò né ka Ŋunà Càŋ bɔ̀n, sâ lɔ́ súágá ké doó lòù; né gi te mvù Càŋe nyagá den ye: Càŋ nde né bɔ̀ cìlì seèn felè yeè tueé, te bɔ́ kwa sie wò teter, gule yeè te taá déì cén cú.» 7Yeésò ye bú a: «Né te mvù Càŋe nyagá den ye: Té Càŋ Dueè Nùà koô yeè sòn félá.» 8Sátàn nde weh ŋaá cu mé bú ké te ndɔ́ŋ tòr déì dàbsé mân. Wa ké teèn, à feh laré bú lò nùàr ká doó dɔɔ́ŋ mé ŋgùlù bɔɔ̀n mene, 9ye bú a: «Mɔ wò cemmé né ka mò, wò né mè die, sâ mè bɔ̀ njií hên dɔɔ́ŋ haá gi nde né mé wò.» 10Yeésò ye bú a: «Yùò doó sâ nɔɔ́ŋ, Sátàn. Né gi te mvù Càŋe nyagá den ye: Cémmé cégé toò Càŋ Dueè Nùà koô yeè, wò die lom bú.» 11Sátàn kwaá lɔɔ́ bú ndɔ. Bɔ̀ cìlì Càŋ waà, bɔ́ taré cu bú yo. 12Yeésò ŋgweé njií ye Jâŋ baá gwà cibì ndɔ. À yeé ŋgweé aá ménâ, à sɔm gò, à nde ké Galilê. 13À kwaá lɔɔ̀ Najarêt, à nde cer den ké Kapernahûm; lɔɔ́ sâ né ké sòn tub Galilê mân, né te gwèn tàbè Jebulɔ̂ŋ bɔ̂ Naftalî. 14Sâ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né te yuo faá Esáyà sòn-Càŋ lé naâ tueé nɔ ye: 15«Lò Jebulɔ̂ŋ, lò Naftalî, mé né nòmò koô lemé, mé nòmò Jurdên né ká jomo doô, mè jue né Galilê tàbè bɔ̀ kurû, 16bɔ́ né gi te cibî cer den, bɔ́ nde né meì bɔ̀ ŋagâ ŋené. Ŋagâ te lò bɔ̀ cio bɔ̀ waà baá kèn.» 17Yeésò lé ŋgòr Càŋ tueé duɔɔ́m naâ cu sâ, ye bɔ̀ nùàr a: «Bí yúé fɔ́n feh biì yueè, bí kwéh sér temé. Càŋ baá mbàm seèn ká kwarè biì si njiî.» 18Cieé déì Yeésò yeé baá ké sòn tub Galilê, à né sòn nòmò bele ndeé, à ŋene njií nuaré déì bɔ̂ dìm né ndoór ké dùà vuú njií den. Lé naâ bɔ̀ sìè-ŋgò bɔ̀ Simɔ̂ŋ, mé yilí seèn déì né cu Piêr, bɔ̂ dìm seèn Andrê. 19Yeésò ye bɔ́ a: «Bí bèlè mè; mè bí kènê sie kwaá seér nde aá bɔ̀ kòrò nùàr.» 20Bɔ́ vu njií ndoór doó lè sòn Yeésò, bɔ́ yuo bele bú ndɔ. 21À né ka ndeé. Wa beré déì, à ŋene njií cu bɔ̀ fà bɔ̀ déì, Jâk bɔ̂ dìm seèn Jâŋ; né bɔ̀ ŋunà Jebedê. Sâ, bɔ́ bɔ̀ tele bɔɔ̀n Jebedê né gi lè kɔme, bɔ́ né ndoór bɔɔ́ nyegé. Yeésò yilá njií cu bɔ́. 22Bɔ́ komo wuo ter kwar, bɔ́ kwaá lɔ tele bɔɔ̀n mé kɔm mene, bɔ́ yuo bele bú. 23Yeésò né lè tàbè Galilê bèh dɔɔ́ŋ ndeé, à né ŋgòr Càŋ te gwà sóù feh bele, à né bɔ̀ nùàr Njàgà Bagaà felè Lò Càŋ se, à né bɔ̀ beén dé kàn mé núr dé kân lètenè bɔ̀ nùàr taré sɔm bele. 24Bɔ̀ɔ́ mé né lè tàbè Sirî mene dɔɔ́ŋ ŋgweé gi njàgà seèn. Bɔ́ né mé bɔ̀ beén bɔ̀ hihiné toò seèn weh ndeê: bɔ̀ déì lé naâ mé tándulu yoòr, bɔ̀ déì né bɔ̀ tì bɔ̀, bɔ̀ déì gule mé be né kuú, dɔɔ́ŋ à lé naá giì bɔ́ taré sɔm. 25Cìlì nùàr mé lò hihiné né lom bú jomo kem bele: bɔ̀ déì yuoô te lò Galilê, bɔ̀ déì te lò Dèkàpòlî, bɔ̀ déì yuoô ké Jerusalem te tàbè Judê mé bɔ̀ lɔɔ́ dé kukwarè, mé lò dé yí jomo nòmò Jurdên mene, bɔ́ dɔɔ́ŋ kem nde giì yoòr Yeésò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\