Matíô 6

1«Mɔ bí baá njèh mé yilí Càŋ bɔɔ́, bí té toò bɔ̀ nùàr lòù sàn gɔ̀, ye te bɔ́ keí bí. Mɔ sam, bí sàgà beè Tele biì ké te vulúu kwà ndé cú. 2Sâ mɔ wò nde aá nùà saâm njeré déì mé be yeè haá, té jùàgà lòbò. Dé sâ né seé bɔ̀ fù-ŋgàŋ bɔ̀. Né mene ké gwà sóù, né mene ceér dueè, bɔ́ ménâ luerré gɔ né te bɔ̀ nùàr keí bɔ́ keì. Mè né tueé ye bí a, bɔ́ sàgà bɔɔ̀n kwa gi aá kèn, déì toò sam cuú. 3Té dé yeè ménâ bɔ́. Mɔ wò baá nùà saâm njeré déì mé be gaâ haá, be ŋgoù a, té kɔ́. 4Náb há bú lòù, te Tele yeè ŋene dé nâb ménâ, à wò sàgà haá seér kɔɔ́.» 5«Mɔ bí baá Càŋ dua, bí té faá bɔ̀ lòbò-kàŋ bɔ̀ nɔ dèn. Mɔ bɔ́ nde aá Càŋ dua, kɔ bɔ́ njeba ter njolò bɔ̀ nùàr; né mene ké gwà sóù, né mene te làrè ceér-e, kɔ né njolò bɔ̀ nùàr. Mè né tueé ye bí a, bɔ́ sàgà bɔɔ̀n kwa gi aá kèn, déì toò sam cuú. 6Té dé yeè ménâ bɔ́. Mɔ wò nde aá Càŋ dua, yílá ndé ké mí yeè, wò colo njií hin, wò dua leér Tele yeè lòù, te Tele yeè mé né bèh lèrrèb ménâ ŋené, à wò sàgà haá seér kɔɔ́. 7«Mɔ bí baá Càŋ dua, bí té njèh sònò faá bɔ̀ Càŋ-kɔ́ nɔ mbèì gɔ̀. Bɔ́ munó né ye, kɔ bɔ́ kulá laré dàm njèh dɔɔ́ŋ te Càŋ ŋgweé ye. 8Bí té dé biì ménâ bɔ́. Njií mé né bí saám dɔɔ́ŋ, Tele biì né gi ŋené, te bí nde ye bú dua. 9Sâ mɔ bí baá Càŋ dua, bí júée: Tele beèh mé né ké ter te vulúu, yilí yeè a: dèn beè bɔ̀ nùàr jolosé. 10Ndê kɔgɔ yeè ká lètenè beèh dilí kwaá. Gàm béh te béh ŋgweé sòn yeè ká doó faá bɔ́ né sòn yeè ké te vulúu ŋgweé nɔ. 11Há béh yáb mé nde né béh lan wulú. 12Kúlú njí bɔ̀ veên beèh doó faá béh né veên bɔ̀ mbeí beèh lè beèh kulú sɔm nɔ. 13Bèh mé veên né béh taáb dɔɔ́ŋ, té béh teèn njí, cí sér béh lòù. [Kɔgɔ mé terreb mé sùsùm né gi dé yeè dé nyèmà mé nyèmà. È môn.] 14Sâ tueé né ye: mɔ bí né veên bɔ̀ mbaábiì lè biì kulú sɔm, Càŋ nde né bí veên yoòr ménâ kulú sɔm ndɔ. 15Á, mɔ bí veên bɔ̀ mbaábiì lè biì kúlú sɔ̀m ŋgwéh, sâ Tele biì ké te vulúu bí veên yoòr kúlú sɔ̀m ndé ŋgwéh ndɔ.» 16«Mɔ bí baá yáb jolo, bí té kuún faá bɔ̀ lòbò-kàŋ bɔ̀ nɔ kàgà gɔ̀. Bɔ́ ménâ kaga gɔ né, te bɔ̀ nùàr ŋene kɔ teèn, ye bɔ́ né yáb jolo. Mè né tueé ye bí a, bɔ́ sàgà bɔɔ̀n kwa gi aá kèn, déì toò sam cuú. 17Té dé yeè ménâ bɔ́. Mɔ wò baá yáb jolo, vúá ŋágá njolo yeè, wò sieé feh, 18te wò mé nùàr fèh kéh cú ye nyí né yáb jolo; wò feh keéh cegé mé Tele yeè nuaá mé né bèh lèrrèb ŋené, à wò sàgà haá seér kɔɔ́.» 19«Bí té mé ŋgúlú wɔ̂ŋ bílí lè. Sueé bɔ̂ jagàb nde né yieé sɔm; yíb nde né gwà komo, à ŋuɔɔ́b yuo mé njéh ndɔ. 20Bí ŋgúlú bílí sér dé ké te vulúu; dé sâ sueé bɔ̂ jagàb bú yíé kòmò ndé ŋgwéh, yíb bú ŋúɔ́b kòmò ndé ŋgwéh ndɔ. 21Bí kɔ́ɔ ye, temé nùàr né gi bèh mé ŋgúlú seèn né teèn.» 22«Njolo nùàr den né yoòr seèn faá lâm nɔ. Mɔ njolo yeè né ŋené, gùm yeè dɔɔ́ŋ nde né bèsɔ́nè ŋagá den. 23Mɔ njolo yeè baá nyimé, sâ gùm yeè dɔɔ́ŋ den nde né bèh cibì. Mè tueé wò: mɔ ŋagâ mé né yoòr yeè doô ŋa seér cibí, gùm yeè dɔɔ́ŋ nde né toò yilí kelá ndeé.» 24«Nuaré déì seé nùà fà kèì cén bɔ́ kòmò ndé ŋgwéh. À nde né cén bunó, à gwaán déì. À beè déì den nde né nùà gècên, à seb déì. Bí seé Càŋ bɔ̂ seé kàgàlɔ̀ŋ fà dɔɔ́ŋ kèì cén bɔ́ kòmò ndé ŋgwéh.» 25«Mè tueé bí, mɔ né mân, bí té mé yáb bɔ̂ mbè nyàmè lè, ye te bí koó feh biì. Bí té mé cɔ̀gɔ̀ nyàmè lè, ye te bí su kwaá yoòr ndɔ. Ŋgweéh kela né yɔ̀ŋ nùàr mé yab mà. Gùm nùàr huɔm kela né kɔɔ́ mé cɔ̀gɔ̀ ndɔ. 26Bí jɔ̀gɔ̀ kè njí ke bɔ̀ non ye; bɔ́ yab dòbò bèh, bɔ́ kwá bèh, bɔ́ mé mbáŋ sam ndɔ; mé njéh mene, Tele biì ké te vulúu né gi bɔ́ koó laré; sé tagá bí wa? Ŋgweéh kela né bí mé bɔ̀ non mà.» 27À den cuù ye bɔ́ a: «Bí né mene nyamé, lètenè biì dɔɔ́ŋ neì cieé déì felè bɔ̀ cieé seèn sagá komo nde né kɔɔ́ wa? 28Mɔ sam, bí cɔ̀gɔ̀ nyamé den né dé keì? Bí kè wèh yoòr bɔ̀ mvue nyurè mé né ké ŋueh baá: bɔ́ seé témá bèh, bɔ́ cɔ̀gɔ̀ cóló kɔ́ bèh ndɔ. 29Mé njéh mene, mè tueé bí, mgbè Salomɔ̂ŋ mé be ŋgùlù seèn mene dɔɔ́ŋ lé gèh nòmò cɔ̀gɔ̀ faá bɔ̀ mvue nɔ sù kwà ná ŋgwêh. 30Mɔ Càŋ né nyure ké ya dueè mbaá yàgà ménâ nyegé huɔɔ́m, à cɔ̀gɔ̀ mé bí há kélá ndé ŋgwéh wa? Ŋgweéh bɔ̀ nyure ké ya den weh né dé laàn, kwéh bɔ́ nde né saá sɔm wa? Temé kuú né bí lòù, mè tueé bí! 31«Sâ bí té mbaá nyàmè dèn ye: béh yieé nde né kei? Béh ŋueé nde né kei? Béh su nde né kei wa? 32Dé sâ né seé bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀. Bɔ́ né gi ménâ nyamé fɔɔ́n. Bí né dé biì mé Tele ké te vulúu teèn; bɔ̀ njií mé saám né bí dɔɔ́ŋ, à né gi kɔɔ́. 33Bí jɔ̀gɔ̀ yúé fɔ́n lɔ́gɔ Lò Càŋ ye, bí dèn dilísé faá Càŋ gwaán nê nɔ; Càŋ nde né bí bɔ̀ njèh dé jomò teèn haá keéh gií. 34Sâ mɔ né mân, bí té dé kwêh nyàmè; kɔ baá kwéh sâ, bí nyamé ye. Cieé dé kàn né mé seé seèn yoòr.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\