Matíô 7

1«Bí té ju felè bɔ̀ mbaábiì mbaá téná gɔ̀, te Càŋ ju felè biì téná cú. 2Mɔ sam, Càŋ nde né ju felè biì faá bí né dé bɔ̀ mbaábi nɔ tená. Mòù mé bí né bɔ̀ nùàr njèh teèn me haá dɔɔ́ŋ, Càŋ bí me haá cu nde né teèn. 3Mbeí mò, wò yeè tòmò nyurè dé njolò mbeí yeè ŋene keéh naâ he, mé gùm ndilí toû dɔɔ́ŋ né wò njolò ŋgelá den, wò cí ŋéné ŋgwéh wa? 4Wò ye bú a: kwá nyí ge sɔm wò tòmò nyurè njolò! Ŋgweéh wò njolò né mé gùm ndilí toû wa? Wò bú tòmò nyurè hèllè njolò ge sɔm keéh nde né naàn wa? 5Nùà lòbò-kàŋ, jɔ̀gɔ̀ mvúá sɔ̀m lɔ́gɔ ndilí toû dé njolò yeè; mɔ njolo ŋagá baá, wò ge sɔm ye nyure dé njolò mbeí yeè. 6«Bí té bɔ̀ njèh jojoloò mé bɔ̀ boór há; mɔ sam, bɔ́ nde cuù né mé bí ŋaár cu cuû, bɔ́ nema ŋaré sɔm seér bí lòù. Bí té gɔ̀m matàn toò bɔ̀ ŋguiâŋ sì kwá; mɔ sam bɔ́ nde né gulè dobo calé keéh.» 7«Bí dùduaà, bɔ́ nde né bí haá; bí féfɔɔ̀n, bí nde né kwa; bí gɔ́ hin gɔɔ̀, bɔ́ nde né bí gulu keéh. 8Lòù sam, nuaá mé né dua dɔɔ́ŋ nde né kwa. Nuaá mé né fɔɔ́n dɔɔ́ŋ nde né ŋené. Bɔ́ nde né nuaá mé né gɔɔ́ dɔɔ́ŋ, gulu keéh ndɔ. 9«Hên, mɔ lètenè biì nuaré déì né mé huaán teèn, mɔ ŋuna dua bú sér, à bú dɔm haá seér nde né taá wa? 10Mɔ sam, à sie haá seér bú sàb, sâ ŋuna dua né bú ŋgò wa? 11Bí mé jéré-temé biì mene, bí né bɔ̀ ŋuna biì bɔ̀ njèh bebagaà haá komo; sé tagá Tele biì ké te vulúu wa? Bí kɔ́ɔ ye: bɔ̀ɔ́ mé né bú bɔ̀ njèh bebagaà dua dɔɔ́ŋ, à nde né bɔ́ haá. 12«Bí bɔ́ mé bɔ̀ nùàr faá bí ye bɔ̀ nùàr a, bɔ́ mé bí nɔ. Sóú Músì mé bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ tueé gi né ménâ.» 13«Bí yílá kélá sér lè hin dé barê; hin dé tàŋɔ̀r, mé ceér tàkpèlàŋ dé bɔɔ̀n nde né ké tuar. Mé njéh mene, bɔ̀ nùàr due kela gi né teèn. 14Ceér mé nùàr nde né yɔ̀ŋ teèn kwa, né seér ceér dé ŋgoû mé hin dé barê. Nùàr ŋgɔ́b bú fɔɔ́n kwa né kɔɔ́.» 15«Bí bɔ̀ŋ feh biì toò bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ dé kòkòb. Bɔ́ yila den né lètenè biì mé par yoòr faá sòrŋgaŋ nɔ, sâ yí lè né ŋgùì. Bí nde né bɔ́ mé seé bɔɔ̀n ŋené kɔɔ́. 16Mè tueé bí, màkpelâŋ beéh te kaáŋkaŋ wá bèh; nyie ŋgòbò máŋgɔ̀rè wá bèh ndɔ. 17Toú bagaà wa né dé seèn tàb dé bagaà; toú veên wa cu ka tàb dé veên. 18Toú bagaà beéh tàb veên wá sér bèh; toú veên tàb dé bagaà wá ŋgwéh ndɔ. 19Mè tueé bí, toú mé tàb dé bagaà wá ŋgwéh dɔɔ́ŋ, bɔ́ nde né bú tuar komo fuú njií. 20Sâ te bí ŋene kɔ bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ dé nyenyenê teèn mé seé bɔɔ̀n.» 21«Bí té mùnò ye, bɔ̀ɔ́ mé yilá né mè Nùà Dueè, Nùà Dueè doô nde gi né Lò Càŋ dɔɔ́ŋ yilá. Mè tueé bí, bɔ̀ɔ́ mé bɔɔ́ né faá Tele mò ké te vulúu gwaán nê nɔ, Lò Càŋ yila cegé nde né kɔɔ́. 22Kwá nɔɔ́ŋ, loù mé ndeè jueè né jueè, bɔ̀ nùàr ŋgún nde né tueé ye: Nùà Dueè, Nùà Dueè, béh lé naâ sòn-Càŋ mé yilí yeè tueé, béh lé naá giì bɔ̀ tándulu mé yilí yeè kwɔgɔ́, béh lé naâ bɔ̀ fém hihiné mé yilí yeè bɔɔ́ bele ndɔ. 23Mè tueé bí, loù sâ mè nde né tueé ye bɔ́ a: Mè bí kɔ́ ŋgwéh, bí né bɔ̀ dúágá-tie bɔ̀. Bí ndé sèr mé njéh toò.» 24«Nuaá mé né ŋgòr mò hên ŋgweé, né ménâ bɔɔ́ dɔɔ́ŋ den né faá nùà kɔ́gɔ̀n mé lé meè naâ gwà seèn felè kweêh nɔ. 25À yeé me gi aá, nu die ndɔ. Nu yeé baá neé, nòmò yuo ber cie, né gwà doô luú; fu tarê né mene gwà doô kobó, njeré déì lé bú bɔ́ ná ŋgwêh, njua kweêh. 26Nuaá mé né ŋgòr mò hên ŋgweé, à dé seèn ménâ bɔ́ ŋgwéh dɔɔ́ŋ, den nde né faá nùà yánè mé lé meè naâ gwà felè mbésebê nɔ. 27Nu yeé baá neé, nòmò yeé baá cie yuo ber, fu yeé baá kobó taré, vela ŋem sɔm gwà sâ, gwà hèllè calé yuo.» 28Yeésò yeé nde feh sɔm bɔ̀ nùàr mân, hiím laré bɔ́ doó dɔɔ́ŋ. 29Lòù sam, à lé bɔ́ njèh feh loóm naâ faá nùà njèh nɔ, à lé bɔ́ faá bɔ̀ njí-sóù nɔ fèh ná ŋgwêh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\