Matíô 8

1Yeésò suaga cuù ké te tòre ndɔ, bɔ̀ nùàr ŋgún kem bele cu bú jomo. 2Nùà beén veên déì waà dé seèn, cemmé nde toò seèn, ye bú a: «Dé koô, mɔ wò né gwaán, wò nde né mè taré sɔm, mè den cu ŋagásé.» 3Yeésò kema njií bú be yoòr ndɔ, ye bú a: «Mè gwaán aá kèn, táré yùò tarè.» Beén nùà doô nyimé yuo doó sâ ndɔ. 4Yeésò ye bú a: «Càŋ a bɔ́ wò tueé nuaré déì. Ndé lòm ké yoòr ŋgàŋ sèmè, wò feh keéh bú yo yeè, wò haá bú sèmè faá Músì lɔ naâ tueé nɔ, te bɔ̀ nùàr ŋene kɔ seér teèn.» 5Yeésò yeé nde aá Kapernahûm yilá ndeé, kwaá-taâb bɔ̀ Rɔ̂m bɔ̀ déì ŋgoró ndeè kwarè seèn, 6ye bú a: «Kúkùr yeè, dé koô, nùà seê mò galé ŋgaga le aá ké gwò, à né lom mé beén kwaré.» 7Yeésò ye bú a: «Hin, béh nde, te mè taré sɔm bú.» 8Kwaá-taâb doô yeé ŋgweé aá môn, ye Yeésò a: «Dé koô, mè nuaá mé wò nde né ké lɔ seèn yilá, wúlú ŋgwéh. Kòmò njí cégé yeè léláŋ sòn, nde né nùà seê mò taré sɔm. 9Mè né kɔɔ́ ye, bɔ̀ kokoô bɔ̀ né mé terreb teèn. Lòù sam, mè né ka bɔ̀ déì, bɔ̀ déì né ka mò. Mè né mé bɔ̀ŋ bɔ̀ sɔ́jì beè. Mɔ mè ye déì a: Ndé mân! à nde. Mɔ mè ye cén déì a: Ndê! à ndeè. Mɔ mè ye nùà seê mò a: Bɔ́ mân! à bɔɔ́ ka ménâ nág ndɔ. Mɔ né mân, túé cégé yeè lòù, nùà seê mò nde né taré yuo.» 10Te Yeésò yeé nde ŋgweé njií mân, hiím lɔ bú mbaá, à tueé njií mé bɔ̀ɔ́ mé né jomo seèn ndɔ, ye bɔ́ a: «Mè né tueé ye bí a, ká te tàbè Iserálà hên dɔɔ́ŋ, mè gèh ndèm hên teèn ŋéné ŋgúŋgwéh. 11Mè tueé bí, bɔ̀ nùàr yuo ndeè né kèb bà, mé kèb nyiìb, bɔ́ kwa gi bèh denè te Lò Càŋe kwarè Abrahâm mé Isâk bɔ̂ Jakɔ̂b, 12sâ bɔ̀ɔ́ mé Lò Càŋ sé né dé bɔɔ̀n, bɔ́ bɔ́ si njií aá ké cie te ndèndèŋ cibî, bèh kéŋ silî mé nyie yieé kuû.» 13Yeésò tueé njií mé kwaá-taâb doô ndɔ, ye bú a: «Ndé cú yeè ké lɔ. Bú a, bɔ́ wò faá wò né temé yoòr mò kwaá njií sâ.» Nùà seê kwaá-taâb doô taré yuo beè nomo ndɔ. 14Jomo sâ Yeésò nde ké lɔ Piêr. À wa ké teèn, sâ gùnà Piêr né doó cer den, à né mé dùlù yoòr. 15Yeésò kema njií bú beè, dùlù kem yuo bú yoòr. Ma doô komo wuo ter, bɔɔ́ haá bú yáb. 16Yeé baá liyilì, bɔ̀ nùàr kem waà mé bɔ̀ beên bɔ̀ ká yoòr Yeésò kókoó mbaá. À komo njií cegé né léláŋ sòn mbaá, bɔ̀ càŋ tándulu né bɔ́ yoòr durá yuo bele, bɔ̀ beén bɔ̀ dɔɔ́ŋ taré yuo gi ndɔ. 17Sâ ménâ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né, te yuo faá Esáyà sòn-Càŋ lé naá giì tueé nɔ, ye: «Dé seèn, à jɔgɔ weh né núr beèh, à ŋa weh beén beèh ndɔ.» 18Bɔ̀ nùàr yeé baá kwarè Yeésò ŋgún, à ye: «Kwá béh sela yuo kela tub kèb yágà.» 19Njí-sóù déì ndeè ndɔ, ye bú a: «Nùà fèh-njèh, wò nde mene he, bélɔ̀ nde né kɔɔ́.» 20Yeésò ye bú a: «Hên bɔ̀ nyam bɔɔ̀n né mé gbàŋ, bɔ̀ non mé fulu ndɔ. Kɔ́ɔ ye, Huaán Nùàr dé seèn mé bèh cèrrè teèn sam.» 21Mbɔ̀ŋ Yeésò cén déì deên ndɔ, ye Yeésò a: «Dé koô, kwá mè ndeè furú sɔm tele mò ye.» 22Yeésò ye bú a: «Bèlè lòm mè. Kwá lɔ́ bɔ̀ komó nde furú bɔ̀ mbeí bɔɔ̀n kɔɔ́.» 23Jomo sâ, Yeésò ŋaá yila te kɔme, bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn njií lɔ bú. 24Fu tarê kɔ die dùà te tub sâ ndɔ, né lom mé terreb kobó taré, né nòmò te kɔme pieém yií. Sâ Yeésò baá lɔ́m. 25Bɔ̀ mbɔ̀ŋ ŋgoró nde kwarè seèn, bɔ́ nyimé bú, bɔ́ ye bú a: «Fehtoò beèh, béh nde aá kum le, yìlì sɔ̀m yeè béh teèn.» 26Yeésò ye bɔ́ a: «Bí môn veéh né dé keì wa? bɔ̀ temé kuû bɔ̀!» À komo wuo ter ndɔ, à pam fu bɔ̂ nòmò; pɔ́ŋ die dùà dɔɔ́ŋ. 27Geí lɔ bɔ̀ nùàr mbaá, bɔ́ ye: «Hên né gèh nùà kei, mé sòn seèn ŋgweé bilí né mé fu bɔ̂ nòmò mene wa?» 28Bɔ́ wa yí sònò tuùb kèb yágà, te tàbè Gadarénà, bɔ́ kwa bɔ̀ nuaré déì teèn fà; bɔ́ yuoó naâ ké màsou, bɔ́ ndeè né te bɔ́ bɔ̀ Yeésò kwaré. Sâ nùà hèllè bɔ̂ mbeí né gi mé bɔ̀ càŋ jejelâ mân yoòr fà dɔɔ́ŋ, nùàr doó sâ kélá cú bèh mé veéh. 29Bɔ́ yeé waà baá toò Yeésò, bɔ́ sɔm hueh, bɔ́ ye bú a: «Ŋunà Càŋ Dueè, béh bí né lè keé-re wa? Wò ká doó waà né te wò feh duɔɔ́m béh gèr mé cu née le ye wa?» 30Sâ bɔ̀ŋ bɔ̀ ŋguiâŋ kókoó mbaá né yab ké bèh ndɔ́ŋ-ndɔ̀ŋ mân ŋalé yieé den. 31Bɔ̀ càŋ hèllè bɔŋ baá-re Yeésò, ye bú a: «Mɔ wò nde né béh kwɔgɔ́, kwɔ́gɔ́ yí sér béh ké lè bɔ̀ ŋguiâŋ kíê.» 32Yeésò ye bɔ́ a: «Bí fɔ́n gò!» Bɔ́ durá yuo kela gi ndɔ, bɔ́ nde yila nde ké lè bɔ̀ ŋguiâŋ hèllè. Bɔ̀ŋ ŋguiâŋ doô kem suagà ké cueè, bɔ́ sue yila nde ké te tube, bɔ́ kum le teèn. 33Bɔ̀ tèŋ ŋguiâŋ durá yuo gi ndɔ; bɔ́ nde cu ké lɔ, bɔ́ né bɔ̀ nùàr njií mé la kelà naâ felè bɔ̀ tándulu bɔ̀ tueé, bɔ́ né bɔ́ dé toò tueé ndɔ. 34Yeé baá ménâ, bɔ̀ lɔɔ́ bɔ̀ kem yuo gi ké lɔ dɔɔ́ŋ, bɔ́ né yoòr Yeésò ndeé, te bɔ́ bɔ́ kwaré. Bɔ́ yeé ŋene aá bú, bɔ́ ye bú a: «Kúkùr yeè, yùò lè tàbè beèh yuoò.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\