Filîp 1

1Né mè Pɔ̂l, bêh Timotê nyagá njií né mé bí kɔɔ́. Béh né bɔ̀ seê bɔ̀ Yeésò Kristò. Béh bie né bí bɔ̀ Càŋ bɔ̀ lè lɔɔ́ Filîp; béh né bɔ̀ kokoô bɔ̀ mé bɔ̀ mabɔn lètenè bi`i dɔɔ́ŋ bieé ndɔ. Bí né gi te ceér Yeésò Kristò. 2Càŋ Tele beèh bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, kúlú bí, bɔ́ haá bí dɔlê. 3Cu dɔɔ́ŋ, mɔ mè baá bí munó, mè né yeé Càŋ felè bi`i vra. 4Mɔ mè baá bú felè bi`i dua, mè dua lom yeé bú mé vɔ́gɔ́-temé mene ndɔ. 5Lòù sam, bí lé naâ mè seé Càŋ gam. Bí lé duɔɔ́m naâ loù mé bí lé ŋgweé lɔgɔ́ naâ ŋgòr Càŋ teèn, tɔ́g nde waà hên, bí y`i ŋgwéh. 6Mè né kɔɔ́ ye, seé bagaà mé Càŋ lé baŋ lɔɔ̀ naâ ké lètenè bi`i hên, Càŋ nde né bú mboón sɔm keéh; nde né loù mé Yeésò Kristò cu ndeè né teèn. 7Mè dé hên tueé yií né teèn. Lòù sam, mè né kwàgà bi`i yieé. Béh bí baá gi dé beèh kènê te fùgò Càŋe. Mè né kɔɔ́ ye, bí né jomo mò ká gwà cib`i, faá bí lé naâ jomo mò te ŋgòr Càŋ nɔ. Béh bí lé Njàgà Bagaà ter lege njií naâ kɔɔ́. 8Càŋ né dé seèn kɔɔ́ ye, mè gwaán né bí mé temé Yeésò Kristò mene dɔɔ́ŋ ndɔ. 9Mè né lom Càŋ cu dɔɔ́ŋ felè bi`i dua, te gwaân yam nde den lètenè bi`i ménâ, te bí den komo ye mé kékɔŋ, bí ŋene kɔ bɔ̀ njèh dé bebagaà mé dé vevenê, 10bí geí weh bɔ̀ dé bebagaà. Te Kristò ndeè cuù loù sâ, à kwa gi bí ŋagásé mé veên yoòr sam. 11Bí bɔɔ́ komo gi nde né bɔ̀ seé didilî mé terreb Yeésò Kristò, te bɔ̀ nùàr ŋene môn, bɔ́ seén Càŋ teèn, bɔ́ sumú bú ndɔ. 12Bɔ̀ nùàr mò, bí kɔ́ɔ ye, bɔ̀ njií mé né gi mè kwa hên dɔɔ́ŋ né seér ŋgòr Càŋ lòù gam ma. 13Bɔ̀ sɔ́j`i mé ke yeé bɔ̀gɔ̀ mgbè Rɔ̂m né gi kɔɔ́, ye mè né mbɔ̀ŋ Yeésò Kristò, wa mè gwà cib`i hên yila kuú né dé cî ma. Bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ né gi mân kɔɔ́ ndɔ; 14te bɔ̀ Yeésò bɔ̀ kókoó mbaá yeé nde ŋene mè né ká gwà cib`i te ŋgòr Càŋe mân, haá bɔ́ terreb te ceér Fehtoò beèh ndɔ, bɔ́ ŋar yila lom ŋgòr Càŋ seè, bɔ́ njeré dé`i vèh cú. 15Mè né gi kɔɔ́ ndɔ, ye bɔ̀ nuaré dé`i dé bɔɔ̀n ŋgòr Kristò tueé lom né mé sà mene, te bɔ́ ba njií mè doó. Mé njéh mene, ju sam, bɔ̀ dé`i né teèn, bɔ́ né ŋgòr Càŋ mé temé cén tueé. 16Temé bɔɔ̀n né gi yoòr mò, bɔ́ né kɔɔ́ ye mè né ká gwà cib`i, te gam Njàgà Bagaà ma. 17Dé bɔ̀ dé hèllè, bɔ́ ŋgòr Kristò tueé né mé temé fà, bɔ́ né huer felè mò kuú, te ká gwà cib`i mè ŋene seér gèr mé njéh lòù. 18Yúlá ŋgwéh ndɔ. Bɔ̀ temé fèfà bɔ̀ tueé mene kɔɔ́, né mene bɔ̀ temé cécéné bɔ̀, dɔɔ́ŋ bɔ́ tueé gi né ŋgòr Yeésò Kristò, temé mò né gi mé njéh vɔgɔ́; nde né ménâ vɔgɔ́ ndeé den ndɔ. 19Mè né kɔɔ́ ye, bɔ̀ njií hên nde né dɔɔ́ŋ huɔɔ́m gií, te gam sɔm mè lè gwà cib`i, njua Càŋ duaà mé bí dua yeé felè mò doô; njua Cúcuí Yeésò Kristò mé né gàm mò ndɔ. 20Mè tueé bí, mè fegùl`i gwàn ŋgwéh, mè gwaán seér né dene tarê lè ŋgòr Càŋe. Mè kɔ né ye nde né ménâ bɔɔ́ ndɔ, ndèm mò né gi teèn sâ. Mè née mene làŋ, mè kuú mene, mè gwaán lom né te ŋgɔ́g Yeésò ŋgulí yuo kelà yoòr mò cu dɔɔ́ŋ faá bèh mân. 21Mè kɔ né ye, cu mé mè née mé njolo, yɔ̀ŋ mò né Kristò. Mɔ mè kuú, huɔm kela cu ye baá-re cí sâ. 22Á hên, mɔ ye mè dèn lè ká cie, te mè bɔɔ́ nyegé seé Càŋ, sâ mè ke weh nde né dé heè? 23Mè ndaŋ le aá kèn. Mè gwaán kela né yí kwarè Kristò yuo den ndeê; yí doó sâ huɔm kela né kɔɔ́. 24Á, ká lè wɔ́ɔŋ kwarè bi`i mé njolo deèn, né cu njèh bagaà ndɔ, te gam bí, 25mè né dé sâ ménâ kɔɔ́ nyegé. Mɔ né mân, sâ, mè né kɔɔ́ ye, mè nde née ká cie den weh ye. Béh bí den nde né kɔɔ́, te gam njií ser bí ké toò, te bí samé kwaá njií nyegé temé yoòr Càŋ bagasé. 26Mè nde né te gwà cib`i yuo. Mɔ béh bí baá cu kɔɔ́, bí nde né sagár, te bí seén nyegé Yeésò Kristò felè mò, ye mè baá cu lètenè bi`i ma. 27Njèh cén, bí dèn d`il`i yí teèn faá Njàgà Bagaà Kristò tueé né nɔ. Mɔ bí né teèn ménâ den yií, sâ mè né mene kwarè bi`i, mè né mene dàb, mè nde né ŋgweé njií, ye bí né lom ceér seèn tég sie huɔɔ́m, wa bí né gi mé sòn cên, bí né gi dɔɔ́ŋ mé temé cên lege, te Njàgà Bagaà yam, bɔ̀ nùàr kwaá njií temé teèn ma. 28Mɔ né mân, bí té bɔ̀ bùnò bɔ̀ bi`i vèh ny`i gùm dɔɔ́ŋ, te bɔ́ ŋene kɔ teèn, ye bɔ́ vu le aá kèn; wa bí dé bi`i yili yuo aá kèn ndɔ. Càŋ yili sɔm nde né bí kɔɔ́. 29Njua mé bí né beè Kristò, bí baá gi dé bi`i mé fùgò Càŋ yoòr. Fùgò sâ né mân: dé`i né temé yoòr Kristò kwaá njiî; dé`i né gèr jomo seèn ŋenê ndɔ. 30Sâ tueé né ye, bí yií aá be teèn kèn; béh bí taáb hên lieé né dɔɔ́ŋ. Mè lé naá gi`i mé njéh ké lètenè bi`i lieé yuo kelâ, lé naâ njolò bi`i ndɔ. Hên nde den née cí ye, bí bú ŋgweé gi aá kèn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\