Filîp 2

1Yoòr Kristò nyɔgɔ́ deèn, né bí terreb haá wa? Gwaân mé à né bí gwaán hên, né bí yoòr taré ndɔ wa? Teèn sâ Cúcuí Ŋagâ te bilí aá bí bècénè wa? Bí né jere lètenè bi`i kɔɔ́ kuú wa? Bí né temé lètenè bi`i huɔɔ́m kuú ndɔ wa? 2Mɔ né mân, sâ bí mɔ́gɔ́ dèn cu dɔɔ́ŋ mé sòn cên, mé temé cên, bí né lètenè bi`i gwaán kuú. Mɔ bí né lètenè bi`i ménâ jéjég bɔɔ́, temé mò nde né lè sagár dé gècên. 3Bí té keên ŋgéré, bí té bɔ̀ mbaábi yoòr ŋgúmó. Nùà kàn a, ŋá sér nùà dɔlê toò bɔ̀ mbeî lòù. Nùà kân a, wèh mbeí faá nùà koô seèn nɔ. 4Nuaré dé`i té njèh léláŋ dé seèn bɔ́ lòm; njèh dɔɔ́ŋ bí bɔ́ kwá dé bɔ̀ mbaábi`i teèn. 5Bí dèn lètenè bi`i mé temé Yeésò Kristò lè. 6Kèkènè Càŋ mé gùm mene né gi yoòr seèn. Mé njéh mene, à teèn ŋéí ŋgwéh. 7À bèh denè seèn kwaá lɔ seér naâ mé be, à ŋa nùàr; bɔ́ ŋar bú lòù, à ŋa kwer ndɔ. 8À ndabé lɔ feh seèn teèn mé sòn Càŋ ŋgweê. À yila nde weéh te cio; né mene cio te toû, à lé ŋgén ná ŋgwêh. 9Yeé baá ménâ, Càŋ sumú njií bú ter ndɔ, à bú sie kwaá seér dé koô felè njèh dɔɔ̂ŋ, à yilá kwaá bú yilí dé koô yoòr ndɔ. Yilí bú sâ né gi yilí bɔ̀ nùàr dɔɔ̂ŋ mé terreb yɔgɔ́ keéh. 10Né yilí Yeésò. Ye te wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ veéh gi cí; né mene ké ter, né mene ká doó, mé ké dòù mene dɔɔ́ŋ, te bɔ́ cemmé gi toò seèn, 11bɔ́ né mé sòn bɔɔ̀n tueé ye: Yeésò Kristò né Nùà Dueè kɔɔ́; te terreb Càŋ Tele seèn ŋené yuo kelà bèsɔ́nè mé njéh. 12Bɔ̀ mbeí mò, sâ mɔ né mân, mè la mene kwarè bi`i sam cuú, bí ŋgwé dèn ká tie cu dɔɔ́ŋ, faá bí lé ŋgweé naâ, cu mé mè né ké yoòr bi`i nɔ; bí ŋgwé yɔ́gɔ́ kéh cú ménâ. Bí vèh Càŋ veèh, bí béné yílá gí lè seé seène, te bí yili yuo. 13Bí kɔ́ɔ ye, Càŋ bɔɔ́ den né seé yoòr bi`i kɔɔ́ te bí gwaán ye njií mé à gwaán nê, bí bɔɔ́ ye njií mé né bú yoòr huɔɔ́m ndɔ. 14Mɔ bí baá seé dé kàn bɔɔ́, bí té ndúgó, bí té lùlù ndɔ. 15Bí né bɔ̀ ŋunà Càŋ; bí dèn mé sòn fuû, bí dèn ŋagásé; njeré dé`i a, té bí yoòr túán, wanɔɔ́ŋ bí né lètenè bɔ̀ gogobó bɔ̀ kela, bɔ́ veên dùlà bèh. Bí né ŋagâ lètenè bɔɔ̀n, bí né faá mbentò nɔ. 16Bí kɔ́ɔ ye, bí né mé ŋgòr yɔ̀ŋ beè, te bí feh bɔ̀ nùàr. Mɔ bí bɔɔ́ né ka mân jéjég, sâ loù cuû Kristò temé mò nde né felè bi`i sagár, ye seé mò ké lètenè bi`i lé mbaá vù lè ná ŋgwêh, mè lé núr mbaá kú ná ŋgwêh ndɔ. 17Bí kɔ́ɔ ye, mbe dé bi`i né temé mé bí né yoòr Càŋ kwaá njií sâ. Dé mò, merré dé`i bɔ́ nde né mè wulá. Mɔ mè kuú mene, sâ húɔ́m mò nde né lè mbe bi`i doô sagá yilá ndɔ. Mɔ né mân, sâ mè né mé vɔ́gɔ́-temé dé gècên; bí sàmè gàm mè teèn. 18Bí dèn mé vɔ́gɔ́-temé ménâ ndɔ, te mè samé gam bí teèn. 19Mɔ Fehtoò beèh Yeésò né gwaán, sâ toò hên mè ndeè né Timotê ké yoòr bi`i temá njií, te mè ŋgweé nyegé njàgà bi`i sònò seèn, yo taré mè. 20Nuaá mé béh bú né seé hên munó, né lom bú. À munó lom né bí dé gècên. 21Bɔ̀ dé`i nyamé lom né seé bɔɔ̀n, bɔ́ dé Yeésò Kristò táŋ ŋgwéh. 22Dé Timotê, bí né kwàgà seèn yieé, bí né kɔɔ́ ye, à né yeé mè seé bɔɔ́ gam, béh bú seé Njàgà Bagaà bɔɔ́ lom né faá tele bɔ̂ huaán nɔ. 23Kɔ mè ŋgweé ŋagá baá njií mé né felè mò ndɔ, te mè tema njií ye bú ké yoòr bi`i. 24Mè né kɔɔ́ nyegé, ye Fehtoò beèh né mé terreb teèn; sâ toò hên mè mé feh mò, mè ndeè né bí yɔŋ ke ndɔ. 25Mè ye te kènê Èpàfèrodî jɔ̀gɔ̀ nde cuù ké lɔ ye. Né mbeí seê mò, à mè taáb Njàgà Bagaà lie gam yeé kɔɔ́. Bí lé ye bú a, ndé gàm mè teèn; à gam aá mè kèn. Huɔm né dé kènê à cu cu ké lɔ yoòr bi`i. 26Lòù sam, à lé naâ baán, bí lé naá gi`i ŋgweé. À yeé ŋgweé aá ménâ, temé bú lè d`iè cú ndɔ, à né mé tuaá bi`i. 27Mè tueé bí, à lé naâ beén tarê die; le man à kuú yili. Càŋ lé kɔ loóm naâ bú jere kɔɔ́. Dé sâ Càŋ lé kɔ bilí naâ teèn mé jere mò mene, wanɔɔ́ŋ mè sé naâ mé yúlá-temé te mbeî kuú ndɔ. 28Mè bú ké jomo wágácén hên tema njií cuù né te yo taré bí, temé die bí lè, die mè lè ndɔ. 29À baá ké yoòr bi`i ndeê. Mɔ à waà, bí s`iè nyégé bú mé vɔ́gɔ́-temé, bí sie bú mé temé Fehtoò beèh lè mene. Bí wèh kwá bú nùàr beè bi`i. 30Mè tueé bí, à lé naâ cio te seé Kristò ŋgɔɔ́n; ye kɔ nyí gam aá mè sòn bi`i kèn. Le man à kuú yili teèn ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\