Filîp 3

1Bɔ̀ nùàr mò, mè tueé lɔ né ye bí a: bí sàmè dèn beè Fehtoò beèh lòù. Mè né mene lòù tueé ferré, mè hómó ndé ŋgwéh, te gam bí. 2Mè ye bí a, bí bɔ̀ŋ feh bi`i mé bɔ̀ nyeên bɔ̀; né bɔ̀ nyam; bɔ́ ŋgela seér né te ŋgór ŋɔɔ̀b tég, wa te nùàr ŋa ye nùà Càŋ. 3Sâ ŋgór gècên ŋɔɔ̂b né yeé dé beèh ndɔ. Seé Càŋ mé terreb Cúcuí seèn bɔɔ́ yeé béh; béh sagár lom né mé Yeésò Kristò, béh ndèm mé tòù bɔ̀ nùàr kwá bèh. 4Mɔ sam, mè sé né ndèm teèn kwaá njií ndɔ. 5Lòù sam, mè lé yeé baá cieé téndelé, bɔ́ lé naâ mè ŋgór ŋɔɔ́b. Mè né bɔ̀ huaán Iserálà, bɔ́ lé mè ŋaár naâ lè gèh bɔ̀ Benjamên, mè né bɔ̀ Hebreêh bɔ̀ jéjég sâ. Mɔ bɔ́ jue né sóú beèh joloò, mè né Farisiên. 6Mè lé jolo lom beéh sóú beèh faá cí nɔ, mè nde teèn wula bilí cu mé bɔ̀ nùàr Yeésò Kristò mene. Mɔ bɔ́ sé ye, nùàr nde né mé sóú yili yuo, mè sé yili yuo naâ mé sòn fuû. 7Mé njéh mene, bɔ̀ njií mé lé naá gi`i beè mò faá njèh kàm hèllè dɔɔ́ŋ kènê baá seér beè mò mb`ièrrè mbaá. Mè kɔ lom aá njií mò Kristò. 8Léláŋ bɔ̀ dé hên gí lòm ŋgwéh, mè né cu mé bɔ̀ njèh dɔɔ́ŋ mene ŋgɔɔ́n bilí. Mè bɔ́ ŋgɔn né te mè kɔ lom Yeésò Kristò Fehtoò mò, tétán né cí. Mè horó sɔm aá be mò te bɔ̀ njií sâ dɔɔ́ŋ kèn. Mè su njií gi aá bɔ́ doó faá ŋgwɔɔ̀b nɔ, te Kristò den lom njèh kàm beè mò kɔɔ́, 9mè nyɔgɔ́ nde yoòr seèn. Yeé baá môn, mè baá toò Càŋ dilísé ndɔ. Dé sâ dèn cú mé sóú hèllè joloò, baá seér mé temé yoòr Kristò kwaá njiî. Bú sâ né njua Càŋ. Bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr Kristò kwaá njií dɔɔ́ŋ, à né gi bɔ́ ménâ bɔɔ́ ndɔ. 10Kènê mè gwaán lom né Kristò kɔɔ́ nyegê; mè gwaán né terreb seèn felè cioò kɔɔ́ nyegê ndɔ. Mè gwaán né gèr faá bú nɔ ŋenê, te mè kuú faá bú ndɔ. 11Mè né ndèm kwaá, ye mɔ nde né yieé, mè nde né lè cio komo yuo faá bú nɔ. 12Mè túé ŋgwéh ye, mè wa baá dé mò ké teèn kèn, wa mè baá dé mò ŋagásé ndɔ; môn sam. Mè née te doò ye. Yeésò Kristò ke sɔm aá mè kèn, mè bú hên ke weh né dé cî. 13Bɔ̀ mbeí mò, mè baá lè doò. Mè mùnò ŋgwéh ye mè sie kwa baá; dé sâ ndɔ́g. Mè kɔ lom né njèh cén, ye dùlà ndé lòm tetoò, mè njolo jomo kè njí ndé cú. 14Hên mè dula nde den né ké sònòbɔ̀ te mè yieé weh sàgà doò mò. Né ké te vulúu, bèh mé Càŋ né béh jomo Yeésò Kristò yilá njií. 15Béh bɔ̀ɔ́ mé taré gi aá lè ceér Càŋe dɔɔ́ŋ, béh mùnò gí kè`i cén ménâ ndɔ. Mɔ lètenè bi`i bɔ̀ dé`i né mene bèh hiîn munó keéh, Càŋ nde né bɔ́ feh nyegé. 16Bɔɔ́ mene naàn, béh bèlè dèn ká ceér Càŋ kè`i cén faá béh lé bele duɔɔ́m naâ nɔ. 17Bɔ̀ mbeí mò, bí bèlè lòm gule mò. Bí kè wèh yoòr bɔ̀ɔ́ mé den né faá béh ndɔ. 18Mè lé bí tueé beéh cu dɔɔ́ŋ, mè bí kènê tueé né mé yímé njolò mene, ye bí a: bɔ̀ nùàr kókoó mbaá né Kristò bunó. Béh né yoòr bɔɔ̀n ŋené kɔɔ́, ye cio mé à lé kuú naâ ké te toú doô né faá njèh mbaâ beè bɔɔ̀n nɔ. 19Bɔ̀ sâ bɔ̀ nde né dé bɔɔ̀n mbaá kum le. Lòù sam, bɔ́ Càŋ dùlà bèh, bɔ́ kɔ lom né lè`i bɔɔ̀n. Bɔ̀ njií mé bɔ́ nde né teèn gulí, bɔ́ né seér teèn taré kuú. Temé bɔɔ̀n gwaán kela né bɔ̀ njèh wɔ̂ŋ. 20Dé beèh môn sam, béh bí né gi dé beèh bɔ̀ huaán lɔɔ̂ ké te vulúu. Hên béh kela den né Y`il`i nùàr Fehtoò beèh Yeésò Kristò mé ndeè né suagâ. 21Mɔ à ndeè waà baá, à nde né yo beèh dé wàn hên kweéh seér, te den ŋagásé faá yo dé seèn nɔ. À bɔɔ́ nde né mé terreb seèn; à njèh dɔɔ́ŋ ka seèn bilí kwaá gi né mé terreb bú sâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\