Filîp 4

1Mɔ né mân bɔ̀ nùàr mò, bí dèn ndé lòm dé bi`i ka Fehtoò beèh nɔɔ́ŋ. Temé mò né gi yoòr bi`i, mè né mé tuaá bi`i ndɔ. Bí sɔm keéh né be seê mò cie kɔɔ́. Bɔ̀ mbeí mò, mè né mé vɔ́gɔ́-temé felè bi`i dé gècên. 2Mè hên tueé njií né mé Èvòd`i bɔ̂ Sèntîk; mè ye bɔ́ a: Kúkùr bɔɔ̀n, bɔ́ dèn kè beè Fehtoò beèh mé sòn cên. 3Mbeí mò, mè né wò bɔŋ ndɔ, bélɔ̀ né lè seé cén-e fà dɔɔ́ŋ; kúkùr yeè ndé gàm bɔ̀ véh fà hên gaàm; béh bɔ́ lé seé Njàgà Bagaà bɔɔ́ naâ dɔɔ́ŋ, béh bɔ́ lé naâ seé temá dé gècên. Bɔ̀ fà bɔ̀ hên mé Klèmâŋ bɔ́ bɔ̀ mbeí seê mò dé`i lé naâ kɔɔ́. Mè tueé wò, yilí bɔɔ̀n baá gi ké te mvù yɔ̀ŋ nyagá den. 4Bí sàmè dèn cu dɔɔ́ŋ beè Fehtoò beèh; mè né tueé ferré, bí sàmè dèn teèn lòù. 5Bí dèn dɔlésé toò bɔ̀ nùàr dɔɔ̂ŋ. Fehtoò beèh baá ndeê. 6Bí té njeré dé`i nyàmè gùm dɔɔ́ŋ. Né mene cu dé heè, mɔ njeré dé`i né bí yɔgɔ́, bí dùà njí mé Càŋ, bí né bú kugór, bí né bú vra ndɔ. 7Càŋ nde né bí dɔlê haá, te temé die bí lè, bí den lom beè Yeésò Kristò pɔ́ŋ. Gèh dɔlê bú sâ, bɔ̀ nùàr bú ŋgwé kòmò bèh. 8Bɔ̀ nùàr mò, mè tueé lɔ né ye bí a: bɔ̀ njèh dé bebagaà mé bɔ̀ nùàr nde né Càŋ teèn seén, bí s`iè nyégé bɔ́ sieè. Bɔ̀ dé gècên mé bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ nde né veéh gií, bɔ̀ dé didilî, bɔ̀ dé ŋeŋagâ mé né njolò bɔ̀ nùàr lieé huɔɔ́m dɔɔ́ŋ, bí s`iè nyégé cí. 9Bɔ̀ njií mé bí lé naá gi`i sònò mò ŋgweé, mé bí lé naâ gwaán, bí bɔ́ bá cí. Mè lé tueé deén naâ tieè bi`i, mè bɔɔ́ den njolò bi`i ndɔ, kènê bí bɔ́ bá mé be bi`i. Mɔ bí né ménâ bɔɔ́, bí bɔ̀ Càŋ mé haá yeé dɔlê den nde né kɔɔ́. 10Mè beè Fehtoò beèh né mé vɔ́gɔ́-temé dé gècên. Lòù sam, bí baá cu mè ke nyegé. Sâ bí lé naá gi`i ménâ felè mò munó ndɔ, ye te bí gam mè. Njèh cén, bí lé lɔ́ŋ kwà ná ŋgwêh lòù. 11Mè túé ŋgwéh ye njeré dé`i né mè saám ndɔ. Mè den meh gi aá dé mò mé gèh dé hên kèn. 12Né mene dene saâm, né mene dene sèsàm, mè né gi den kɔɔ́. Né mene he, né mene naàn, beè mò táré cú. Mè né mene fulu, mè sɔɔ́ mene cùè, njèh né mene teèn, mene teèn sam, mè maán kɔ gi aá dene bú sâ kèn. 13Mè né bɔ̀ njií sâ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ kɔɔ́ gií. Né Kristò haá né mè terreb sâ kɔɔ́. 14Mé njéh mene, bí lé naâ mè lè gèr-e gam dé gècên; mè né bí vra. 15Bí bɔ̀ Filîp bɔ̀, bí né gi kɔɔ́, ye cu mé mè lé ndeè naâ Njàgà Bagaà ké Tesalonîk tueé duɔɔ́m, bí lé mè njèh ké sâ tema njií beéh kɔɔ́, te gam mè. Mè kwaá lɔ mene tàbè bi`i Masedínà, béh bí lé gam kuú cegé naâ kɔɔ́, bɔ̀ Càŋ bɔ̀ dé`i lé be teèn yí ná ŋgwêh. 17Mè túé ŋgwéh ye mè né njeré dé`i beè bi`i gwaán; háyè, mè gwaán seér né te bí kwa sagá cu nòmò bi`i teèn. 18Bɔ̀ njií mé bí lé naá gi`i mè temá njií sâ dɔɔ́ŋ, mè lé naá gi`i ŋené; né kókoó. Kènê mè baá lom mé njèh beè ŋgún. Èpàfèrodî lé waà naâ mé njéh kɔɔ́, ye naâ beè bi`i ma. Kùsèm sâ né mbe dé bi`i, Càŋ né njolo teèn ke njií, né njèh bagaà beè seèn dé gècên. 19Càŋ mò né Càŋ sèsàm; njií mé né bí saám dɔɔ́ŋ, à nde né bí mé be terrèb seèn haá laré; à bí haá né mé njua Yeésò Kristò. 20Kùsèm Tele beèh Càŋ, be terrèb yeè a, ŋá dèn cu dɔɔ́ŋ ter dé nyèmà mé nyèmà. È môn. 21Bí bíé kéh bɔ̀ Yeésò bɔ̀ lɔɔ́ dɔɔ́ŋ mé yilí seèn. Bɔ̀ mbeí mò mé béh bɔ́ né kɔɔ́, ye bíé kéh bí ndɔ. 22Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ká lɔ dɔɔ́ŋ ye bíé kéh bí; tétég né bɔ̀ɔ́ mé né ké mbàm lè bɔ̀gɔ̀ mgbè dueè. 23Húɔ́m-temé Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, ká s`iè gí bí beè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\