Filemɔ̂ŋ 1

1Né mè Pɔ̂l, mè né ká gwà cibì felè Yeésò Kristò; bêh dìm beèh Timotê nyagá né kɔɔ́, béh tema njií né mé wò mbeí seé beèh Filemɔ̂ŋ. Temé beèh né yoòr yeè. 2Béh né bí bɔ̀ tie beèh Apiâ bieé. Arsîp mé né sɔ́jì Yeésò Kristò faá béh nɔ, béh né bú bieé ndɔ. Bíé kéh bɔ̀ Càŋ bɔ̀ mé bilí dua yeé Càŋ ké gwò yeè dɔɔ́ŋ ndɔ. 3Càŋ Tele beèh bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, kúlú bí, bɔ́ haá bí dɔlê. 4Cu dɔɔ́ŋ, mɔ mè baá Càŋ dua, mè né yeé bú felè yeè dua, mè né lom bú felè yeè vra dé gècên. 5Lòù sam, bɔ́ ye mè a, wò né bɔ̀ Yeésò bɔ̀ mé temé cén gwaán, wa wò né temé yoòr Fehtoò beèh Yeésò kwaá njií ndɔ ma, mè né bú vra. 6Mè né Càŋ dua, te bilí mé béh bí né ka Yeésò Kristò den bilí hên, yam sɔm keéh giì húɔ́m-temé Càŋ mé né yoòr beèh dɔɔ́ŋ bèsɔ́nè. 7Dìm mò, gèh dé mé wò né bɔ̀ mbaábi gwaán sâ né lom mè yoòr sagár dé gècên, né lom mè yoòr taré huɔɔ́m dé gècên ndɔ. Lòù sam, wò sâ bɔɔ́ nɔré né temé bɔ̀ Càŋ bɔ̀. 8Mè né wò bɔŋ ndɔ. Mè né mbɔ̀ŋ tebê Kristò, à mè terreb jege haá né kɔɔ́. Mè sé la ye wò a: bɔ́ lòm mân bɔɔ̀. 9Mé njéh mene, dé bɔ̀ mbaábi gwaân, kɔ mè bɔŋ wò lòù. Kɔ́ɔ ye né mè Pɔ̂l, gùm tela kàm dɔɔ́ŋ. Mè né cu ká gwà cibì felè Yeésò Kristò ndɔ. 10Mè wò bɔŋ né kɔɔ́. Né felè Onesîm. Onesîm né huaán mò te ceér Yeésò Kristò; mè ká gwà cibì ŋa baá tele seèn. 11Léí toò, à lé njèh gàm beè yeè ná ŋgwêh, kènê njèh gàm beè beèh fà dɔɔ́ŋ faá bú nɔ sam cuú. 12Mè nde né bú ké yoòr yeè temá njiî, mè bú tema njií né faá mè cua tema njií né wò temé mò ká lè nɔ. 13Mè sé la ye bú a: Cu mé mè né ká gwà cibì felè Njàgà Bagaà hên, à dèn bèh kwarè mò, te à gam beh mè faá sòn yeè nɔ. 14Mé njéh mene, mè ménâ bɔ́ ndé ŋgwéh. Sâ dɔɔ́ŋ mè gwàn ŋgwéh dé mé ba wò lòù, te wò bɔɔ́ ye mè bagaà; huɔm kela né mé wò gwaán seér mé be yeè. 15Merré déì lé ye bú a: dùlà kwá lɔ́ wò ménâ, te à ndeè cu cuù, wò kwa ye bú dé kèì cên. 16Mɔ né mân, sâ kènê à faá kwer nɔ sam cuú, à huɔm kela seér cu aá kɔɔ́ mé kwer. Né nùà yíé-temê beèh beè Yeésò Kristò. Tétég né ká beè mò, à né lom nùà yíé-temê mò dé tueê sam. Mè né kɔɔ́ ye à nde né ké beè yeè ménâ huɔɔ́m yɔgɔ́ keéh. Lòù sam, kèb déì à né kwer yeè, à baá dìm yeè te ceér Nùà Dueè ndɔ. 17Sâ mɔ wò né mè faá mbeí seê yeè weh, sìè nyégé bú faá wò sé la sie nyegé naâ mè nɔ. 18Mɔ à lé naâ wò njeré déì bɔɔ́ sabé, wò né bú hùà bele, túé njî kán, mè gwɔm wò. 19Mè wò bèh hên nyagá lom né mé be mò Pɔ̂l, ye mè nde gi né wò bɔ̀ njií sâ gwɔm ma. Kékɔɔ̀ ye, nyí né mé hùà mò yoòr ndɔ; mè lé wò ŋgòr Càŋ feéh naâ kɔɔ́, te wò nde ye yɔ̀ŋ dé feê kwa. 20Mɔ né mân, sâ kúkùr yeè dìm mò, bɔ́ sɔ̀m yeè mè seé hên mé temé Nùà Dueè lè teèn; bɔ́ nɔ́ré yeè mè temé lè faá nùà Yeésò Kristò nɔ teèn ndɔ. 21Mè né kɔɔ́ ye mè baá nyagá hên, wò nde lom né mân bɔɔ́; wò nde né ménâ bɔɔ́ yɔgɔ́ keéh, mè né gi kwàgà yeè yieé. 22Nyégé kwá mè bèh cèrrè déì teèn ndɔ. Mè né ndèm kwaá ye Càŋ nde né faá bí né bú dua nɔ gwaán, bí nde cu né mè ŋené. 23Epaferâs mé né ká gwà cibì felè Yeésò Kristò faá mè nɔ, ye bíé kéh wò baga. 24Bɔ̀ mbeí seé mò Mârk bɔ̂ Aristârk mé Demâs bɔ̂ Lûk ye bíé kéh wò baga ndɔ. 25Húɔ́m-temé Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, ká sìè gí bí beè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\