Mvù vuû 1

1Te mvù hên né gi dɔ̀gɔ̀tì njií mé Yeésò Kristò lé naâ cie ŋené sɔm keéh. Càŋ lé ye bú a, bɔ̀ njií mé nde giì né waâ dɔɔ́ŋ, ndé bɔ̀ seé bɔ̀ seèn njolò ŋené feh kwaá ma. Yeé baá ménâ, Yeésò Kristò tema njií cìlì seèn déì ké yoòr Jâŋ nùà seê seèn ndɔ. 2Jâŋ yeé ŋene gi aá, à se kwaá gi bɔ̀ nùàr njií sâ dɔɔ́ŋ tieè, ye bɔ́ a: Hên né ŋgòr Càŋ, njèh gècên mé Yeésò Kristò tueé naâ mé sòn seèn. 3Bɔ̀ ŋgòr mé né sònò Càŋ yuo hên, nuaá mé né bú ké ter toò bɔ̀ nùàr jaŋé njií dɔɔ́ŋ, Càŋ nde né bú kulú. Bɔ̀ɔ́ mé né ŋgweé, mé né faá tueé nê nɔ bɔɔ́, à kulu nde né bɔ́ ménâ ndɔ. Mè tueé bí, baá dìdì. 4Né mè Jâŋ, mè nyagá njií né mé bɔ̀ Yeésò bɔ̀ bɔ̀ŋ téhbeh te tàbè Asíà dɔɔ́ŋ. Càŋ a, kúlú bí, à haá bí dɔlê. À né léí jɔ̀gɔ̀, à né kènê, ké jomo yɔ́ŋgɔŋ né cu bú ndɔ. Bɔ̀ cúcuí téhbeh mé njebá yeé toò kɔgɔ seèn a, kúlú bí, bɔ́ haá bí dɔlê. 5Yeésò Kristò a, kúlú bí, à haá bí dɔlê ndɔ. Sòn-Càŋ jéjêg né bú, à lé te cio komo yuo lɔgɔ́ naâ kɔɔ́. Nùà njèh né bú, felè bɔ̀ mgbè dɔɔ́ŋ né bú ndɔ. À né béh gwaán. Mé húɔ́m seèn, à lé naâ béh lè veên yili sɔm, 6béh ŋa bɔ̀ huaán ké mbàm, te béh den bɔ̀ ŋgàŋ sèmè, béh bɔɔ́ seé Tele seèn Càŋ. Kùsèm be terrèb seèn a, sùmù yùò kélá dèn cie dé nyèmà mé nyèmà. È môn. 7Bí kè njí ké ter te bègè kíê, ka suaga né bú. Bɔ̀ nùàr nde né bú dɔɔ́ŋ ŋené laré; bɔ̀ɔ́ mé lé naâ bú kwar mé gwaga sieé lɔgɔ́ dɔɔ́ŋ nde gi né bú loù sâ mé njolo ŋené cuú. Dàm bɔ̀ nùàr ká doó dɔɔ́ŋ nde né loù sâ mé yúé jomo seèn saá kuú. Dé sâ nde né môn bɔɔ́. È môn. 8Feh né mè; tií né mè ndɔ.» Né Càŋ ndeèr tueé né kɔɔ́. Sâ bí kɔ́ɔ ye, à né léí jɔ̀gɔ̀, à né kènê, ké jomo yɔ́ŋgɔŋ né cu bú ndɔ. Terreb dɔɔ́ŋ né gi beè seèn. 9Né mè Jâŋ, bei biì. Béh bí dɔɔ́ŋ né gi yoòr Yeésò. Né mene gèr, né béh bí dɔɔ́ŋ. Ké mbàm né béh bí dɔɔ́ŋ. Béh bí dɔɔ́ŋ yolo bilí né kɔɔ́ ndɔ. Bɔ́ lé mè dé mò sieé naâ, sâ mè né ŋgòr Càŋ tueé, bɔ́ weh njií mè ké Pàtòmósè; ten tàbè sâ tené le né ké lètenè ndèndèŋ nòmò mân. Bɔ́ ye, mè lé ye bɔ̀ nùàr a: Yeésò né lom nùà gècên kɔɔ́ fí. 10Yeé baá mé cieé dé Fehtoò beèh, Cúcuí Ŋagâ waà kema mè ndɔ. Mè yeé ŋgweé, ké jomo mò hueh déì baá teèn ŋgulí mbamé den faá tàŋ nɔ; 11ye: Bɔ̀ njií mé wò né ŋené hên dɔɔ́ŋ, wèh mvù, nyàgà kwá gí teèn, wò tema njií mé bɔ̀ Yeésò bɔ̀ bɔ̀ŋ téhbeh dɔɔ́ŋ ma; bɔ̀ŋ dé ké Efêse, bɔ̀ŋ dé ké Smírnè, bɔ̀ŋ dé ké Pérgàm, bɔ̀ŋ dé ké Tiatîr, bɔ̀ŋ dé ké Sârdè, bɔ̀ŋ dé ké Filadelfî mé bɔ̀ŋ dé ké Laodísè.» 12Mè yeé baá mân ŋgweé, mè bele seér, te mè ke njií nuaá mé né tueé den sâ. Mè ŋene njií tàndáŋ lâm téhbeh; bɔ́ me né mé goó. 13Njeré déì né ké lètenè bɔɔ̀n faá nùàr nɔ. À né mé cɔ̀gɔ̀ suù dàbsé mân yoòr, à cam tena né ká te kàŋe mé kàndá goô mân ndɔ. 14Yúlí feèh wula njeré lom né bú felè pób faá nyɔgɔ́r nɔ; njolo né lom bú lè bɔ gui faá bɔgɔ́ weè ndɔ. 15Bɔ̀ gule né lom yɔ̂ŋ, faá tugó sieé né yí tuar nɔ. Hueh ŋgugó lom né bú beè faá vùvù nòmò koô ndɔ. 16Be gaâ seèn weh sie né mbentò téhbeh. À nema kwaá né tàndɔ̀ŋ bòù sònò, kèb fà dɔɔ́ŋ nulásé túéŋ. Kuún seèn beéh tɔgɔ́m lom né dé tɔgɔ̂m faá lou suútenè nɔ. 17Mè yeé ŋene aá bú ménâ, mè jɔgɔ die nde doó gulè seèn faá komó nɔ. À kema njií mè be gaâ yoòr, ye mè a: Té vèh! Feh né mè; tií né mè ndɔ. 18Yɔ̀ŋ né beè mò. Mè lé naâ kuú, mè baá cu làŋ dé kèì cên, mè baá mé terreb felè cio mé ndugo bɔ̀ càŋ mene.» 19Jomo sâ ye mè a: Nyàgà-re nyagà mà! Nyàgà gí ká bɔ̀ njií mé wò né ŋené hên: bɔ̀ɔ́ mé né kènê bɔɔ́, mé bɔ̀ɔ́ mé nde cu né toò hên bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, nyènyagà.» 20À den cuù ye mè a: Kwá mè se wò kwɔ̀m mbentò téhbeèh mé wò né ká te be gaâ mò ŋené hên; mè se cu wò dé bɔ̀ tàndáŋ lâm goô téhbeh doô ndɔ. Bɔ̀ mbentò téhbeh hên né bɔ̀ cìlì Càŋ felè bɔ̀ Yeésò bɔ̀ bɔ̀ŋ téhbeh; bɔ̀ tàndáŋ lâm téhbeh hên né bɔ̀ Yeésò bɔ̀ bɔ̀ŋ téhbeh ndɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\