Mvù vuû 11

1Bɔ́ weh gor, bɔ́ haá mè beè faá cùgò nɔ, bɔ́ ye mè a: Wùò ter, ndé mè gwà Càŋ koô mé kɔ mene meè; kùlà gí bɔ̀ dùà-Càŋ bɔ̀ ké gwò dɔɔ́ŋ ndɔ. 2Kwá lɔ́ caá kèb cieè dé seèn ménâ, té bú mè, né beè bɔ̀ Càŋ-kɔ́ bɔ̀, bɔ́ nde né lɔɔ́ joloò gulè doró keéh, bɔ́ bɔɔ́ nde né teèn weéh yulà nèà cùɔ̀b fà. 3Te cu sâ mè nde né bɔ̀ sòn mò fà tema njií, te bɔ́ tueé den sòn mò ké lètenè bɔ̀ nùàr. Bɔ́ yií nde né wè, bɔ́ bɔɔ́ nde né ké sâ weéh yulà nèà cùɔ̀b fà. Bɔ̀ weéh yulà nèà cùɔ̀b fà né cieé kám mé yuií fà mé yulà ténjén.» 4Bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ fà doô né bɔ̀ toú fà mé feí yeé kómó; bɔ́ né bɔ̀ lâm tàndáŋ fà mé den yeé toò Nùà tàbè doô ndɔ. 5Nuaá mé né bɔ́ mé veên munó dɔɔ́ŋ, we ndeè né sònò bɔɔ̀n bomó yuo kelâ, ŋgie sɔm bú. Bɔ̀ɔ́ mé nde né bɔ́ mé veên coór kema dɔɔ́ŋ, kuú gi nde né ménâ ndɔ. 6Bɔ́ né mé terreb nu ŋgaáŋ lɔɔ̂, te bɔ́ tueé den sòn-Càŋ. Bɔ́ né cu mé terreb nòmò kweéh seêr, te ŋa húɔ́m. Mɔ bɔ́ gwaán né wɔ́ŋ gèr dé kàn feh keêh, cu mé bɔ́ gwaán nê dɔɔ́ŋ, bɔ́ né gi mé terreb dé ménâ bɔɔ̂ teèn. 7Bɔ́ tueé den nde né ka sòn-Càŋ ménâ. Mɔ gi aá, nyam veên yuo kelà nde né te lege ŋgɔbè doô, ŋar sie bɔ́, à nde né bɔ́ yɔgɔ́, à nde né bɔ́ wulá sɔm ndɔ. 8Bɔ̀ komó bɔɔ̀n dielé le nde né cie te kpɔŋe lè lɔɔ́ koô. Né lɔɔ́ mé bɔ́ lé faga wulà naâ Fehtoò beèh teèn doô. Bɔ́ né lɔɔ́ sâ yilí Sɔ́dɔ̀m mé Ejíptò yoòr yilá kwaá. 9Dàm nùàr mé gèh hihiné, ju hihiné, lò hihiné dɔɔ́ŋ, nde gi né komó bɔɔ̀n cie ŋené sɔɔ́; nde né cieé tagár mé kwèh. Bɔ̀ nùàr gwàn ndé ŋgwéh mé nuaré déì furú nyegé bɔ́. 10Bɔ̀ nùàr ká doó samé seér nde né mé cio bɔ̀ nùà fà hên dé samê; bɔ́ nde né sagá; bɔ̀ nùàr nde né mé kùrmò felè cio bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ fà hên yieé kuú, ye bɔ̀ fà bɔ̀ hên naâ bɔ́ gèr feh keéh fí. 11Komó bɔ̀ nùà fà hên lé cie bɔɔ́ naâ cieé tagár mé kwèh. Jomo sâ, Càŋ lé naá cuù bɔ́ cúcuí lè fulu yií, bɔ́ njebá cu ter. Bɔ̀ɔ́ mé lé naâ ŋené, veéh lé naâ bɔ́ njèh bɔɔ́. 12Jomo sâ hueh tarê déì yilá bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ fà hên ké te vulúu, ye bɔ́ a: Bí ŋâ kán!» Bɔ́ ka ŋaá yuo ké te vulúu lètenè bègè ndɔ. Lé naâ njolò bɔ̀ bùnò bɔ̀ bɔɔ̀n hèllè. 13Cu sâ tàbè lé naâ jilí taré; lɔɔ́ kèb déì lugo su doó. Te gwà yulà dɔɔ́ŋ, cén lé naâ lugo die. Nùàr kám téhbeh kuú teèn. Veéh lé naâ bɔ̀ jomo bɔ̀ lè yilá, te bɔ́ nde ye Càŋ Nùà vulû seén. 14Hên baá ye gèr dé mbelèm fà; dé tagâr baá cuù hên ndeê. 15Jomo sâ cìlì Càŋ dé téhbeèh yi cu tàŋ dé seèn: bɔ̀ hueh déì tetarê mân né ké te vulúu ŋgulí, ye: Mbàm Nùà Dueè bɔ̂ Nùà Cɔ̀ŋ baá kènê wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ beè kaá sie. À teèn cer den nde né dé nyèmà mé nyèmà.» 16À yeé tueé gi aá mân, bɔ̀ kokoô bɔ̀ ndètoón cùɔ̀b nèà mé né gi ké toò Càŋ te kɔgɔ bɔɔ̀ne dɔɔ́ŋ cemmé sulí nde gi doó, bɔ́ né Càŋ keí, bɔ́ ye: 17Môn, Càŋ Dueè Nùà terrèb, wò né léí jɔ̀gɔ̀, wò né kènê ndɔ. Béh né wò vra mé kènê be terrèb yeè baá ter. Kènê mbàm yeè wɔ́ŋ beè ka sie né kɔɔ́. 18Cècàgà, lò nùàr hihiné lé ŋaáŋ baá wò yoòr kela. Kènê baá cu yúlá-temê; wò nde aá ju felè bɔ̀ komô tená. Bɔ̀ sòn yeè mé né seé yeè bɔɔ́, nde né sàgà kwa. Bɔ̀ nùàr yeè mé bɔ̀ɔ́ mé né wò veéh dɔɔ́ŋ, huaán maàn mé kàm bɔ̀ mene, nde né sàgà kwa laré. Bɔ̀ɔ́ mé né yeé wɔ́ŋ bɔɔ́ beéh dɔɔ́ŋ nde né nyoló yuo.» 19Bɔ́ yeé tueé gi aá mân, gwà Càŋ koô ké te vulúu gulu lɔgɔ́ ndɔ, mbèŋ ŋgɔ̀ŋ ŋené yuo kela ké gwò, mbàn né die, nu né gwaán, bɔ̀ hueh né ŋgulí, tàbè né jilí taré, boó sue lom mé gècên mene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\