Mvù vuû 12

1Jomo sâ cìè déì ŋené yuo kelà ké te vulúu: lé naâ ma déì, lou né bú faá cɔ̀gɔ̀ nɔ vuɔb keéh; à né weéh gulè dobo kwaá; felè seèn né mbentò yulà cùɔ̀b fà, né tàm kàgà seèn. 2À né mé lèì, nyer né bú nemá, à né mé gèr keéŋ den. 3Jomo sâ cìè déì ŋené yuo kela cuù ké te vulúu ndɔ; lé naâ mèmàm bèlèsé mân mé feh felè téhbeh, lulí teèn yulà; feh dé kàn né mé tàm kàgà felè. 4Ŋgere ké jomo né bɔ̀ mbentò ké te vulúu komó sɔm; né ká doó su njiî. Kɔ̀b cén sue suagà, kɔ̀b fà le. Mèmàm hèllè né toò ma nyeèr doô njebá den, ye te huaán yuo kelà, nyí dɔm yieé sɔm. 5Nde nde, ma doô ŋar ndɔ, à ŋar kwa huaán dé siîb. Huaán sâ nde né lò nùàr dɔɔ́ŋ seé weh. Nde né mé cùgò lɔ̀ŋ. À yeé ŋar aá bú, bɔ́ weh njií huaán sâ ké toò Càŋ te kɔgɔ seèn. 6Meí dula nde dé seèn ké ya dueè. Càŋ lé naâ bú bèh sâ nyegé kwaá, te bɔ́ koó den bú teèn. À bɔɔ́ ké sâ cieé kám mé yuií fà, mé yulà ténjén. 7Yeé baá ménâ, taáb kɔ die ké te vulúu ndɔ: Mikael bɔ́ bɔ̀ cìlì seèn kaga taáb mé mèmàm bɔ́ bɔ̀ cìlì dé seèn. Bɔ́ bɔ́ kwaá njií taáb doó. Mikael bɔ́ bɔ̀ cìlì Càŋ ŋar yila bɔ́ yoòr, 8bɔ́ yɔgɔ́ bɔ́, bɔ́ kwɔgɔ sɔm bɔ̀ mèmàm hèllè, bɔ́ sɔm bèh denè bɔɔ̀n ndɔ. 9Bɔ́ lu si keêh mèmàm doô ká doó. Né cu ka bú kuúm sàb cên sâ; bú táhòrò; yilí seèn déì né cu Sátàn, à dàm nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ bele gi né kɔɔ́. Bɔ́ lé ká doó si keéh naâ bú mé bɔ̀ cìlì seèn hèllè mene. 10Jomo sâ mè ŋgweé njií hueh taré déì né ké te vulúu mbamé den, ye: Hên, Càŋ sɔm keéh né be terrèb seèn. Mbàm seèn baá wɔ́ŋ beè kaá sie; à béh yili sɔm aá kèn. Kènê, ŋgɔ́g Nùà Cɔ̀ŋ ŋgulí yuo kela baá cie. Cècàgà, bɔ́ nùà súî hèllè lu sɔm aá kèn. Suútenè mé cíbíteèn mene, à lé naá loôm bɔ̀ mbeí beèh ké toò Càŋ yoòr njoró. 11Kènê bɔ̀ mbeí beèh bú doó jɔgɔ si aá kèn. Bɔ́ bú yɔgɔ́ né mé terreb húɔ́m Mbieè Sèmè. Njua mé bɔ́ lé naâ cio ŋgɔɔ́n, bɔ́ te ŋgòr Càŋe njebá taré lom tég, ye bɔ̀ nùàr a: lár, hên né lom ŋgòr gècên kɔɔ́. 12Né bɔ̀n! Vulú a, sèsamè! Bí bɔ̀ teèn bɔ̀ a, sàmè gí ménâ ndɔ.» Jomo sâ hueh doô den cuù, ye tàbè bɔ̂ nòmò a: Gèr-e, gèr waà baá kèn, bɔ́ táhòrò lu si njií aá ké yoòr biì, à né mé yúlá-temé furú gɔ. Cu seèn nde aá gií, ŋaáŋ gɔ né bú cí.» 13Mèmàm doô yeé ke, bɔ́ bú ká doó lu si njií aá ménâ, temé ŋaâ bú ndɔ; à ŋar bele keéh ma vùlù hèllè jomo dé ŋaâr. 14Bɔ́ haá ma doô bà fà, né faá bà jìè nɔ, te à lɔ nde mé njéh ké ya dueè bèh denè seèn. Bɔ́ nde né bú ké teèn nyèmà tagár mé kwèh koó den, te sàb doô bú fɔ́n kwà cú. 15Sàb hèllè yeé ŋene aá ménâ, à fam sɔm keêh nòmò sònò faá gùm nòmò koô nɔ, né ma doô jomo pieém bele, te sie bú. 16Tàbè yeé ŋene aá ménâ, tàbè gam ma doô ndɔ, tàbè ŋueé ŋemá sɔm nòmò hèllè, njíêr. 17Furú yɔgɔ́ cu mèmàm mé ma doô, à ŋar nde seér mé taáb ké jomo yoòr bɔ̀ ŋuna seèn, ye te nyí wula sɔm gi bɔ̀ɔ́ mé né sòn Càŋ mé ŋgòr Yeésò ŋgweé dɔɔ́ŋ. 18Mèmàm hèllè nde baá-re ké sòn nòmò ménâ njebá den.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\