Mvù vuû 13

1Jomo sâ, mè yeé ke, nyam déì baá yí lètenè ndèndèŋ nòmò yuo kelâ; à né mé feh felè téhbeh, lulí né teèn yulà; lulí dé kàn né mé tàm kàgà felè; feh dé kân né mé yilí séb-Càŋ yoòr nyagá den. 2Nyam sâ den né faá ŋgùì nɔ; gule né faá gule séseè mân, sòn né faá sòn gélɔ̂g ndɔ. Mèmàm weh kɔgɔ seèn, haá njií mé nyam doô, haá bú terreb, jege haá njií gi bú seé seèn ndɔ. 3Nyam doô né mé bàŋ felè, den né faá bɔ́ lé ye bɔ́ nde aá bú feh cén déì kɔ wulá sɔm nɔ. Njèh cén, nyer hèllè te gi cu aá kèn. Né bɔ̀ nùàr mé njéh hiím yɔgɔ́. Wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ kem bele gi nyam doô ndɔ. 4Bɔ̀ nùàr yeé ŋene mèmàm haá baá nyam doô terreb ménâ, bɔ́ yila mèmàm keî, bɔ́ né nyam doô keí ndɔ; bɔ́ ye: Neì den né faá nyam hên kɔɔ́ wa? Nuaré déì nde né bú mé taáb lieé yɔgɔ́ ndɔ wa?» 5Jomo sâ nyam hèllè kwa ceér, à né ŋgòr gàgà sònò tueé toró, à né Càŋ teèn seb keéh. À bɔɔ́ sɔɔ́ méménâ weéh yulà nèà cùɔ̀b fà; 6à né Càŋ selé, à né yilí Càŋ tueé beéh, à né bèh denè Càŋ tueé beéh. Bɔ̀ɔ́ mé né ké te vulúu, à né yilí bɔɔ̀n ménâ tueé beéh ndɔ. 7À kwa terreb, te bɔ́ bɔ̀ nùàr Càŋ lie taáb, à taré yɔgɔ́ bɔ́. À kwa cu terreb te à den felè bɔ̀ nùàr mé gèh hihiné, lò hihiné mé ju hihiné ndɔ. 8Bɔ̀ nùàr dua laré bú wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ. Sâ tueé né ye, Mbieè Sèmè mé lé naâ kuú, né mé mvù yɔ̀ŋ beè. Bèh lɔ mé wɔ́ŋ lɔ duɔɔ́m naâ, yilí bɔ̀ sâ bɔ̀ teèn nyàgà yílá ŋgwéh. 9Nuaá mé né tie ŋgweé, bú a, ŋgwé nyégé ŋgòr hên bagasé! 10Mɔ nùàr yoòr né mé húɔ́m gwà cibì yilâ, sâ à nde né ménâ yilá. Mɔ bɔ́ bú teé wula nde né lòù, sâ yoòr seèn né cí. Mɔ né mân, sâ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ a, yíyolò, bɔ́ temé tég kwá njí lòm yoòr Càŋ. 11Jomo sâ mè yeé ke, nyam déì komo yuo kelà baá dòù. À né mé lulí felè fà; né faá lulí huaán sòrŋgaàŋ nɔ. À né sònò faá mèmàm nɔ tueé den. 12Terreb seèn né cu faá terreb nyam dé toò jɔ̀gɔ̀ ndɔ. Njolò mbeî doó sâ à duɔɔ́m seé seèn bɔɔ̂. À né bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ baá, ye bɔ́ a: bɔ́ dùà gí nyam dé toò jɔ̀gɔ̀ mé lɔ̀rè nyeèr yoòr doô ma. 13À né dé seèn bɔ̀ njèh kèkènè hihiné bɔɔ́ bele; à ŋaga sɔm keêh we déì ké te vulúu, dar suagà, cor ká doó njolò bɔ̀ nùàr. 14À yeé kwa baá ceér ménâ, njolò mbeî doó sâ à yila bɔ̀ nùàr mé terreb sâ beleè, ye bɔ́ a: Nyam dé toò jɔ̀gɔ̀ mé bɔ́ lé ye bɔ́ nde aá kɔ wulá, à kú ŋgwéh doô, bí mé kwá ŋgùlàmúr, te den faá bú nɔ, bí né bú dua.» 15Nyam dé jomò doô yeé tueé gi aá ménâ, bɔ́ haá bú terreb ndɔ, à fulu yií ŋgùlàmúr doô cúcuí lè, te à kwa yɔ̀ŋ, à tueé sòn, ye te bɔ́ wula sɔm gi bɔ̀ɔ́ mé nyí dùà ŋgwéh dɔɔ́ŋ. 16À duɔɔ́m baá-re bɔ̀ nùàr baá beleè: à né bɔ̀ kokoô bɔ̀ mé bɔ̀ huaán tetɔɔ̂r baá, à né bɔ̀ lilieê bɔ̀ mé bɔ̀ saám bɔ̀ baá, à né bɔ̀ kwer mé bɔ̀ lòù bɔ̀ baá ndɔ, bɔ́ né bɔ́ mágá yoòr tɔré kwaá bele, mɔ te be gaâ sam, né toò kuûn. 17Kɔ nùà kàn né mé mágá sâ yoòr, te à ŋge ye njèh, à go ye njèh ndɔ. Mágá sâ lé naâ sòn yilí nyam sâ. Mágá hèllè lé naâ cuù kwɔ̀m yilí seèn ndɔ. 18Bɔ̀ nùàr a, dèn mé lo, bɔ́ munó nyegé bagasé. Nùà loò nde né dɔ̀gɔ̀tì mágá nyam hèllè munó komo. Né ndègè yilí nùàr; né yuií ténjén mé yulà ténjén cùɔ̀b ténjén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\